Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Η ΑΕΠΠ & Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Σειραδάκης Μ., Χριστοφιλόπουλος Ε.

Το διήμερο αυτό Σεμινάριο θα κάνει μια συνολική επισκόπηση όλων των κρίσιμων ζητημάτων των δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (επίκαιρα και πρακτικά ζητήματα κατά το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης και τον Προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο). Κατά την πρώτη ημέρα του Σεμιναρίου θα καλυφθούν ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Ν 4412/2016 που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια του προσυμβατικού σταδίου, ήτοι από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. Τα ειδικότερα αυτά θέματα θα παρουσιαστούν μέσα από τη νομολογιακή τους προσέγγιση είτε μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όπως αυτές διαμόρφωσαν ή τροποποίησαν την προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων. Την δεύτερη ημέρα του Σεμιναρίου θα γίνει πλήρης και σφαιρική παρουσίαση των ρυθμίσεων του προσυμβατικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων που διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Δεδομένου ότι πρόκειται για ζήτημα με τεράστια πρακτική σημασία για τους αναθέτοντες φορείς και τους αναδόχους, η ανάλυση προσεγγίζει από ουσιαστική και δικονομική σκοπιά την παρούσα θεματική. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε κρίσιμα και, κυρίως, αμφισβητούμενα ζητήματα, όπως αυτά έχουν αποτελέσει αντικείμενο θεωρητικής ανάλυσης και νομολογιακής αντιμετώπισης.

Εισηγητής: Μ. Σειραδάκης

Ι) ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 • Προϋποθέσεις παραδεκτού για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Επιρροή της πρόσφατης νομολογίας στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4605/2019 (ενδεικτικά άρθρα 105 και 316)
 • Η τροποποίηση του άρθρου 365 του Ν 4412/2016 με τον Ν 4605/2019
 • Η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης (άρθρα32 και 269 του Ν 4412/2016) – Η εισαγωγή των άρθρων 32Α και 269Α αντίστοιχα, με τον Ν 4605/2019
 • Πλημμέλειες της εγγύησης συμμετοχής μέσα από την περιπτωσιολογία αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
 • Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν 4412/2016 και η τροποποίηση στην υποβολή τους κατά τους Ν 4605/2019 και 4608/2019
 • Το προσυμβατικό στάδιο ως μια δυναμική και εξελικτική διαδικασία. Ο διαρκής διάλογος αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων οικονομικών φορέων
 • Η επικύρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας με μία και μόνη απόφαση, μετά και τις τροποποιήσεις με τους Ν 4497/2017 και 4608/2019
 • Προϋποθέσεις για την απόφαση για την κήρυξη άγονης της διαδικασίας ανάθεσης
 • Στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα με τη μορφή της «δάνειας εμπειρίας»
 • Υπεργολαβία
 • Συμμετοχή οικονομικών φορέων ως κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων

Εισηγητής: Ε. Χριστοφιλόπουλος

ΙΙ) Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕλΣυν

 • Νομοθετική κατοχύρωση
 • Προϋποθέσεις υπαγωγής σύμβασης στον έλεγχο του ΕλΣυν
 • Υποκείμενο Ελέγχου
 • Αντικείμενο ελέγχου
 • Ειδικές περιπτώσεις συμβάσεων
 • Προγραμματικές συμβάσεις
 • Συμπληρωματικές συμβάσεις
 • Χρόνος διενέργειας ελέγχου
 • Έκταση και φύση του ελέγχου
 • Φύση των πράξεων του ελέγχου
 • Συνέπειες μη υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο
 • Διαδικασία ελέγχου - Δικονομία
 • Αίτηση ανάκλησης
 • Προσβαλλόμενες πράξεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι ανάκλησης
 • Αίτηση αναθεώρησης
 • Προσβαλλόμενες αποφάσεις
 • Προθεσμία - Τρόπος άσκησης
 • Λόγοι αναθεώρησης
 • Ειδικά Ζητήματα
 • Άρση αμφισβήτησης για την έννοια διατάξεων τυπικού νόμου
 • Άρση αμφιβολίας για την έννοια διάταξης σε εκκρεμείς υποθέσεις

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε δικηγόρους (νομικά τμήματα εταιριών και επιχειρήσεων), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς, με προϋπολογισμό άνω των 60.000,00 € με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών εν γένει, που θέλουν να γνωρίζουν τα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους κατά τη διαδικασία ανάθεσης μιας σύμβασης. Το Σεμινάριο, όμως, απευθύνεται και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που θέλει να αποκτήσει ή να διευρύνει τις γνώσεις του αναφορικά με το προσυμβατικό στάδιο ανάθεσης μιας σύμβασης και τη διαδικασία στην ΑΕΠΠ, καθώς και τον έλεγχο που διενεργεί ειδικότερα το Ελεγκτικό Συνέδριο στις προς σύναψη συμβάσεις.

Μιχάλης Π. Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων

Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος

Ο Ευγένιος Χριστοφιλόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω ειδικευμένος στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων (έργα, προμήθειες και υπηρεσίες) και στο δημοσιονομικό δίκαιο. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος LL.M. από το University of Manchester και υποψήφιος Διδάκτωρ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συνεργασθεί και συνεργάζεται με πληθώρα αναθετουσών αρχών και αναδόχων παρέχοντας τις υπηρεσίες του τόσο κατά το στάδιο ανάθεσης, όσο και το στάδιο εκτέλεσης των οικείων δημοσίων συμβάσεων. Είναι εισηγητής Δημοσιονομικού δικαίου στο νομικό φροντιστήριο που οργανώνει η ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ για τους υποψηφίους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης). Έχει τακτική και εκτενή αρθρογραφία για θέματα δικαίου δημοσίων συμβάσεων και δημοσιονομικού δικαίου.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17485
9 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ., Χριστοφιλόπουλος Ε.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 220,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ – Η ΑΕΠΠ & Ο ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17485
9 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ., Χριστοφιλόπουλος Ε.
Back to Top