Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.

Το αντικείμενο του Σεμιναρίου καλύπτει ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής του Ν 4412/2016 που ανακύπτουν κατά τη διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών στα πλαίσια του προσυμβατικού σταδίου, ήτοι από τη στιγμή της δημοσίευσης προκήρυξης ή της έναρξης μιας διαγωνιστικής διαδικασίας με άλλο τρόπο και μέχρι το στάδιο της ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου. Τα ειδικότερα αυτά θέματα θα παρουσιαστούν μέσα από τη νομολογιακή τους προσέγγιση είτε μέσα από τις αποφάσεις του ΔΕΕ, των εθνικών δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου είτε μέσα από τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ, όπως αυτές διαμόρφωσαν ή τροποποίησαν την προσέγγιση των εξεταζόμενων θεμάτων.

 • Προϋποθέσεις παραδεκτού για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. - Επιρροή της πρόσφατης νομολογίας στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4605/2019 (ενδεικτικά άρθρα 105 και 316)
 • Η τροποποίηση του άρθρου 365 του Ν 4412/2016 με τον Ν 4605/2019
 • Η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης (άρθρα 32 και 269 του Ν 4412/2016) - Η εισαγωγή των άρθρων 32Α και 269Α αντίστοιχα, με τον Ν 4605/2019
 • Πλημμέλειες της εγγύησης συμμετοχής μέσα από την περιπτωσιολογία αποφάσεων της Α.Ε.Π.Π.
 • Η ρηξικέλευθη καινοτομία των νέων Οδηγιών και του Ν 4412/2016 (δυνατότητα τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους)
 • Τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν 4412/2016 και η τροποποίηση στην υποβολή τους κατά τους Ν 4605/2019 και 4608/2019
 • Το προσυμβατικό στάδιο ως μια δυναμική και εξελικτική διαδικασία. Ο διαρκής διάλογος αναθέτουσας αρχής και υποψηφίων οικονομικών φορέων
 • Η επικύρωση των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας με μία και μόνη απόφαση, μετά και τις τροποποιήσεις με τους Ν 4497/2017 και 4608/2019
 • Προϋποθέσεις για την απόφαση για την κήρυξη άγονης της διαδικασίας ανάθεσης
 • Στήριξη στις ικανότητες τρίτου φορέα με τη μορφή της «δάνειας εμπειρίας»
 • Υπεργολαβία
 • Συμμετοχή οικονομικών φορέων ως κοινοπραξίες ή ενώσεις προσώπων

Το Σεμινάριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε δικηγόρους (νομικά τμήματα εταιριών και επιχειρήσεων), οι οποίοι λαμβάνουν μέρος σε δημόσιες διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως αυτές διεξάγονται σύμφωνα με τον Ν 4412/2016, αλλά και στα νομικά τμήματα αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, οι οποίοι διεξάγουν διαγωνισμούς, με προϋπολογισμό άνω των 60.000,00 € με το ίδιο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία και δικηγορικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δημοσίων διαγωνισμών εν γένει.

Μιχάλης Σειραδάκης

Ο Μιχάλης Σειραδάκης είναι Πρόεδρος του 7ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Αποφοίτησε από την Νομική Σχολή Αθηνών το έτος 2004 και κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους, ο πρώτος από το τμήμα Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση «Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο» και ο δεύτερος από το King’s College of London με κατεύθυνση «International Business Law», ενώ από τον Ιούλιο του 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ Νομικής με θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Η συμμετοχική παρουσία τρίτων στους δημόσιους διαγωνισμούς. Ένωση Προσώπων & Κοινοπραξία, Δάνεια Εμπειρία & Υπεργολαβία». Από το έτος 2008 μέχρι και το 2017 υπήρξε συνιδρυτής και συνεργάτης του MSCK Law Office. Από το έτος 2013 είναι πιστοποιημένος εισηγητής στο πρόγραμμα Ο.Α.Ε.Δ.-Λ.Α.Ε.Κ. και διεξήγαγε σειρά σεμιναρίων στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων.

Τρόπος Πληρωμής:

Για τους τρόπους πληρωμής δείτε εδώ

Παροχές

Στους συμμετέχοντες παρέχεται συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό καθώς και ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης, η οποία ενεργοποιείται με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος.

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17268
5 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 120,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση γίνεται μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edu.nb.org

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ - ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Λυπούμαστε, Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά τη δημιουργία αυτού του περιεχομένου.
Κωδ. 17268
5 ώρες
Εισηγητές: Σειραδάκης Μ.
Back to Top