Βιντεοσκοπημένο

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ


Διοικητική, δικαστική και διαιτητική επίλυση διαφορών κατά την εκτέλεση μετά τις αλλαγές του Ν 4782/2021
Εισηγητές: Οικονόμου Π.

Σε απόθεμα

Τιμή: 140,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδ. 19011|19012
5 ώρες
Εισηγητές: Οικονόμου Π.
Το Σεμινάριο αποσκοπεί στο να εμβαθύνουν οι συμμετέχοντες, όσον αφο-ρά στο αναμορφωμένο δίκαιο δημοσίων έργων, στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που περιλαμβάνει ταχεία ενδικοφανή προδικασία με αυξημένη τυπικότητα, αλλά και δικαστική επίλυση με ιδιαιτερότητες σε σχέση με την τακτική διαδικασία. Μέσω της θεωρητικής προσέγγισης αλλά και της πρακτικής περιπτωσιολογίας, όπως προκύπτει και από την πλούσια νομολογία, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν ιδιαίτερη γνώση της διαδικασίας, η τήρηση της οποίας είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των αναδόχων συμβάσεων δημοσίων έργων και μελετών από βλαπτικές για αυτούς πράξεις των υπηρεσιών του κυρίου του έργου, φαινόμενο πολύ σύνηθες στην πράξη. Βαρύτητα δίνεται στις τελευταίες αλλαγές που επέφερε ο Ν 4782/2021 επί της προδικασίας αλλά και επί της διαιτητικής επίλυσης των διαφορών

• Ένσταση
▶ Οι νέες προβλέψεις του Ν 4782/2021 – Το νέο άρθρο 174 Ν 4412/2016: διαφοροποιήσεις σε σχέσεις με το προϊσχύσαν καθεστώς και συνέπειες αυτών, διαχρονικό δίκαιο και εφαρμογή επί υφιστάμενων συμβάσεων ▶Ενδικοφανής χαρακτήρας και συνέπειες ▶Προϋποθέσεις του παραδεκτού, τρόπος και διαδικασία άσκησης: προ-θεσμία, αρμόδια όργανα, κοινοποιήσεις ▶Προσβαλλόμενες πράξεις ▶ Διαδικασία εξέτασης, ρόλος του τεχνικού συμβουλίου ▶Απόφαση επί ένστασης: προθεσμία, συνέπειες ▶Ειδικές περιπτώσεις ενστάσεων

• Δικαστική επίλυση διαφορών
▶Το άρθρο 175 Ν 4412/2016, όπως ισχύει: διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προϊσχύσαν καθεστώς, διαχρονικό δίκαιο ▶Προϋποθέσεις του παραδεκτού, τρόπος και διαδικασία άσκησης: προθεσμία, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο, προηγούμενη ενδικοφανής διαδικασία, έννομο συμφέρον, παράβολα ▶Διάκριση μεταξύ προσφυγής και αγωγής και συνέπειες ▶Διαδικασία στο δικαστήριο ▶Δικαστική απόφαση και συνέπειες ▶Αναίρεση ]

• Διαιτητική επίλυση διαφορών
▶Οι νέες προβλέψεις του Ν 4782/2021 – Το νέο άρθρο 176 Ν 4412/2016: διαφοροποιήσεις σε σχέσεις με το προϊσχύσαν καθεστώς. ▶Διαδικασία υπαγωγής των συμβαλλομένων στη διαιτησία σε νέες συμβάσεις ▶Διαδικασία υπαγωγής των συμβαλλομένων στη διαιτησία σε υφιστάμενες συμβάσεις. Συνέπειες επί εκκρεμών διαφωνιών. ▶Συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας και των θεμελιωδών αρχών της διαιτησίας ▶Το Συμβούλιο Επίλυσης Διαφορών ▶Άλλες διαδικασίες διαιτητικής επίλυσης διαφορών από δημόσια έργα

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους εργολάβων και εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι ανάδοχοι δημοσίων έργων. Απευθύνεται επίσης σε στελέχη των παραπάνω επιχειρήσεων, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση συμβάσεων (contract management) δημοσίων έργων.

Παναγιώτης Οικονόμου

Ο Παναγιώτης Οικονόμου είναι δικηγόρος Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LL.M. ευρωπαϊκού και διεθνούς οικονομικού δικαίου από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου. Τα τελευταία 12 έτη ενεργεί ως νομικός σύμβουλος και παραστάτης επιχειρήσεων σε διαδικασίες δικαστικής και διαιτητικής επίλυσης διαφορών, καθώς και ως νομικός σύμβουλος του Δημοσίου και ιδιωτών σε διαγωνισμούς και συμβάσεις μεγάλων έργων υποδομής. Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και επαγγελματική εξειδίκευση στο δίκαιο των κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, στα αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα υποδομών και στις παραχωρήσεις, έχοντας χειριστεί με ιδιαίτερη επιτυχία σημαντικό αριθμό υποθέσεων ενώπιον τακτικών και διαιτητικών δικαστηρίων και επιτροπών για διαφορές οικονομικής, τεχνικής, κατασκευαστικής και φορολογικής φύσης από συμβάσεις δημοσίων έργων, συμβάσεις παραχώρησης και συμβάσεις επί τουριστικών και ολυμπιακών ακινήτων. Είναι επίσης διαιτητής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ).

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΕΤΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με δυνατότητα άτοκων δόσεων   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης

Back to Top