ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ


Ακυρωτικές διαφορές κατά το προσυμβατικό στάδιο και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 10.5€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 30,00 € Ειδική Τιμή 25,50 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17153
Τομαράς Δ.

Το ζήτημα των αποσπαστών πράξεων είναι ένα δυσχερές δικονομικό ζήτημα. Η θεωρία των αποσπαστών πράξεων είναι γαλλικής προελεύσεως, υιοθετηθείσα και από την ελληνική νομολογία.

Η μονογραφία «Διοικητικές Αποσπαστές Πράξεις» φιλοδοξεί να συμβάλει στη μελέτη των προβλημάτων που αναφύονται από τον ορισμό των αποσπαστών διοικητικών πράξεων και τα είδη αυτών κατά τις ακυρωτικές διαφορές του προσυμβατικού σταδίου και κατά την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων.  Προκειμένου να δοθεί μία πλήρης εικόνα των αποσπαστών διοικητικών πράξεων, εξετάζονται ισοτίμως τόσον εκείνες που αποσπώνται από τις συμβάσεις δημοσίου δικαίου, όσο και αυτές που αποχωρίζονται από συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως. Ειδικότερα διευκρινίζονται οι έννοιες της επιλογής αναδόχου, των κανονιστικών ρητρών και των μονομερών παρεμβάσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Στο Πρώτο μέρος του έργου αναλύονται οι μονομερείς διοικητικές πράξεις που σχετίζονται με την κατάρτιση των συμβάσεων της Διοικήσεως. Στο Δεύτερο Μέρος παρουσιάζονται οι διοικητικές συμβάσεις που είναι αποσπαστές από την διαδικασία εκτελέσεως της συμβάσεως. Σε ξεχωριστές ενότητες αναλύονται οι αποσπαστές διοικητικές πράξεις που ερείδονται επί κανονιστικών ρητρών,  καθώς επίσης και η πρόωρη λύση των συμβάσεων της Διοίκησης. Επιπλέον ειδική αναφορά γίνεται στους δικαιούχους προσβολής των αποσπαστών πράξεων και στους λόγους ακυρώσεως που προβάλλουν.  

Πρόλογος Σελ. VII
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η έννοια της αποσπαστής πράξεως Σελ. 3
ΙΙ. Η σύνθετη ενέργεια της Διοικήσεως Σελ. 9
ΙΙΙ. Το φαινόμενο του αποχωρισμού Σελ. 14
Μέρος Πρώτον Μονομερείς Διοικητικές Πράξεις σχετικές με την κατάρτιση των συμβάσεων της Διοικήσεως
Κεφάλαιο Α΄ Ποιες είναι οι προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 21
α) Επί διοικητικών συμβάσεων Σελ. 21
1. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων δίδεται η εξουσιοδότηση καταρτίσεως μιάς διοικητικής συμβάσεως Σελ. 22
2. Διοικητικές πράξεις σχετικές προς την διαδικασία επιλογής Σελ. 23
3. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων καταρτίζεται η σύμβαση Σελ. 25
β) Επί συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου Σελ. 27
1. Ιστορικά στοιχεία της ελληνικής νομολογίας Σελ. 28
2. Οι γαλλικές μέθοδοι χαρακτηρισμού των πράξεων οι οποίες προετοιμάζουν την κατάρτιση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως Σελ. 32
3. Οι σύγχρονες λύσεις της ελληνικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 35
Κεφάλαιο Β΄ Ποιοι οι δικαιούχοι προσβολής των αποσπαστών πράξεων και ποιους λόγους ακυρώσεως προβάλλουν Σελ. 38
α) Τα δικαιώματα των τρίτων Σελ. 38
1. Η έννοια του τρίτου Σελ. 38
2. Οι εκ μέρους των τρίτων προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως Σελ. 44
β) Τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων της Διοικήσεως Σελ. 48
1. Γενική προβληματική του ζητήματος Σελ. 49
2. Η γαλλική νομολογία Σελ. 51
3. Η ελληνική νομολογία Σελ. 52
Κεφάλαιο Γ΄ Οι συνέπειες της ακυρώσεως μιας αποσπαστής πράξεως σχετικής με την κατάρτιση της συμβάσεως της Διοικήσεως Σελ. 54
α) Ο «πλατωνικός χαρακτήρας» της ακυρώσεως των αποσπαστών πράξεων Σελ. 55
1. Οι απόψεις του επιτρόπου Ρομιέ Σελ. 55
2. Η παλαιά νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 57
β) Η θεωρία της αυτομάτου ακυρώσεως της συμβάσεως, λόγω της προηγουμένης ακυρώσεως αποσπαστής πράξεως σχετικής με την κατάρτισή της Σελ. 58
1. Η γαλλική θεωρία Σελ. 58
2. Η ελληνική θεωρία Σελ. 60
γ) Περί επιλογής μεταξύ πλειόνων λύσεων Σελ. 63
1. Οι υπό του επιτρόπου Σβάρτς προταθείσες λύσεις Σελ. 63
2. Τα εν Ελλάδι ισχύοντα Σελ. 66
Συμπεράσματα Πρώτου Μέρους Σελ. 70
Μέρος Δεύτερον Διοικητικές Πράξεις αποσπαστές από την διαδικασία εκτελέσεως της συμβάσεως
Κεφάλαιο Α΄ Διοικητικές πράξεις ανεξάρτητες της συναφθείσης συμβάσεως, οι οποίες όμως επηρεάζουν την εκτέλεση αυτής Σελ. 75
α) Αστυνομικά και ελεγκτικά μέτρα λαμβανόμενα υπό της Διοικήσεως Σελ. 75
1. Αστυνομικά και ελεγκτικά μέτρα αφορώντα σε διοικητικές συμβάσεις Σελ. 76
2. Ελεγκτικά μέτρα αφορώντα σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως Σελ. 79
β) Διοικητικές πράξεις εκδοθείσες δυνάμει ειδικών νόμων Σελ. 82
Κεφάλαιο Β΄ Αποσπαστές διοικητικές πράξεις ερειδόμενες επί κανονιστικών ρητρών Σελ. 90
α) Οι απόψεις των θεωρητικών Σελ. 91
1. Γενική προβληματική του ζητήματος των κανονιστικών ρητρών Σελ. 91
2. Οι εν Ελλάδι προταθείσες λύσεις Σελ. 95
β) Νομολογία σχετική με το θέμα των κανονιστικών ρητρών Σελ. 98
1. Η γαλλική νομολογία Σελ. 98
2. Η ελληνική νομολογία Σελ. 101
Κεφάλαιο Γ΄ Η πρόωρη λύση των συμβάσεων της Διοικήσεως Σελ. 107
α) Η λύση των διοικητικών συμβάσεων δια μονομερών πράξεων της Διοικήσεως ή άλλων ΝΠΔΔ Σελ. 108
1. Αιτήσεις ακυρώσεως των αντισυμβαλλομένων της Διοικήσεως Σελ. 109
2. Αιτήσεις ακυρώσεως τρίτων Σελ. 112
β) Η πρόωρη λύση των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου της Διοικήσεως Σελ. 113
1. Απολύσεις συμβασιούχων υπαλλήλων δια λόγους πειθαρχικούς ή αναδιοργανώσεως της δημοσίας υπηρεσίας εις την οποίαν εργάζονται Σελ. 114
2. Απολύσεις των επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της Διοικήσεως δυνάμει ειδικού νομοθετήματος Σελ. 116
3. Διοικητικές πράξεις δια των οποίων επιλύονται άλλες συμβάσεις της Διοικήσεως Σελ. 118
Συμπεράσματα Δεύτερου Μέρους Σελ. 119
Τελικά Συμπεράσματα Σελ. 119
Βιβλιογραφία Σελ. 121
Α. Ελληνική Σελ. 121
Β. Γαλλική Σελ. 125
Γ. Χρήσιμες ιστοσελίδες Σελ. 127
Αλφαβητικό Ευρετήριο Σελ. 129
Back to Top