ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Δικαιοκρατικές εγγυήσεις και όρια επιβολής

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18453
Σημαντήρας Ν.

Παρουσιάζονται οι «Διοικητικές κυρώσεις» από συνταγματική σκοπιά, μέσα από μια μεθοδολογική προσέγγιση που εστιάζει στην καθοδήγηση συμπεριφορών εκ μέρους του κράτους. Σε αντιδιαστολή με άλλες κατηγορίες διοικητικών μέτρων, που επενεργούν άμεσα στην κοινωνική πραγματικότητα, οι διοικητικές κυρώσεις αποτελούν ένα μέσο έμμεσης αποτροπής παραβάσεων, υπό την έννοια ότι αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως αντικίνητρο τέλεσης παραβατικών συμπεριφορών. Εξετάζονται επιμέρους υπερνομοθετικές επιταγές και όρια επιβολής κυρώσεων που πηγάζουν από τις αρχές: νομιμότητας, ασφάλειας δικαίου, ισότητας και υπαίτιας ευθύνης, καθώς και από τα δικαιώματα: σιωπής, μη αυτοενοχοποίησης, προηγούμενης ακρόασης και αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας, όπως και από το τεκμήριο αθωότητας και την αρχή ne bis in idem. Το έργο είναι χρήσιμο για ακαδημαϊκούς, δικαστές και δικηγόρους της πράξης.

Περιεχόμενα
Πρόλογος Σελ. ΙΧ
Εισαγωγή Σελ. 1
Κεφάλαιο Α
Η έννοια της διοικητικής κύρωσης
Ι. Μεθοδολογικά προλεγόμενα
1. Τα επιστημονικά όρια της κλασικής νομικής μεθόδου Σελ. 5
2. Νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις: Η καθοδήγηση συμπεριφορών Σελ. 9
α) Η «Νέα Επιστήμη του Διοικητικού Δικαίου» Σελ. 9
β) Η λειτουργική οπτική στο δημόσιο δίκαιο Σελ. 12
ΙΙ. Οι κυρώσεις: Από την εννοιολογική στη λειτουργική προσέγγιση
1. Πρώτες θεωρητικές παρατηρήσεις περί κυρώσεων Σελ. 13
2. Η διάκριση μεταξύ ποινικών και διοικητικών κυρώσεων Σελ. 15
α) Το κριτήριο διάκρισης ως συνταγματικό ζήτημα Σελ. 15
β) Η αναζήτηση κριτηρίου διάκρισης Σελ. 17
i) Ο σκοπός της κύρωσης Σελ. 18
αα) Η ηθική διάσταση της ποινικής αποδοκιμασίας Σελ. 18
ββ) Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της ποινής Σελ. 20
ii) Το οργανικό κριτήριο ως ρεαλιστική διέξοδος: Διοικητικές και δικαστικές κυρώσεις Σελ. 22
iii) Από τον σκοπό της κύρωσης στις συνέπειές της για τον αποδέκτη Σελ. 24
αα) Αλλαγή οπτικής: Ο μεθοδολογικός ατομισμός του ΕΔΔΑ Σελ. 24
ββ) Τα κριτήρια Engel Σελ. 25
3. Η συνταγματική οπτική: Η κύρωση ως περιορισμός δικαιώματος Σελ. 28
α) Η αφετηρία της συνταγματικής προσέγγισης Σελ. 28
β) Τα ατομικά δικαιώματα ως όριο της κρατικής εξουσίας Σελ. 31
i) Η καταρχήν περιορισμένη εξουσία του κράτους για επεμβάσεις στην ατομική ελευθερία Σελ. 31
ii) Δογματική συνέπεια: Η συνταγματική δικαιολόγηση των περιορισμών Σελ. 32
γ) Η θέσπιση και επιβολή κυρώσεων ως αυτοτελείς περιορισμοί δικαιωμάτων Σελ. 34
i) Διάκριση των κυρώσεων από κανόνες συμπεριφοράς Σελ. 34
ii) Αυτοτέλεια κυρώσεων και διάκρισή τους από άλλα μέτρα αποτροπής παραβάσεων Σελ. 36
iii) Η κρατική κύρωση ως νομοθετικός, δικαστικός ή διοικητικός περιορισμός δικαιώματος Σελ. 38
ΙΙΙ. Η διοικητική κύρωση ως μέσο καθοδήγησης συμπεριφορών
1. Η έννοια της διοικητικής κύρωσης Σελ. 39
α) Χαρακτηριστικά και ορισμός διοικητικών κυρώσεων Σελ. 39
β) Μορφές διοικητικών κυρώσεων Σελ. 42
i) Νομική φύση: Ατομική πράξη, υλικές ενέργειες, naming and shaming Σελ. 42
ii) Αποδέκτες διοικητικών κυρώσεων Σελ. 43
αα) Καθοδήγηση συμπεριφοράς ιδιωτών Σελ. 43
ββ) Καθοδήγηση συμπεριφοράς κρατικών οργάνων Σελ. 45
2. Διάκριση από άλλα μέτρα της διοίκησης Σελ. 46
α) Διοικητικά μέτρα επιβολής ή αποκατάστασης της νομιμότητας Σελ. 46
β) Διοικητικά «μέτρα ασφαλείας» και προληπτική καταστολή κινδύνων Σελ. 48
γ) Μέτρα εσωτερικής τάξεως Σελ. 50
δ) Έννομες συνέπειες ποινών Σελ. 51
ε) Προληπτικά μέτρα με αντανακλαστικές δυσμενείς συνέπειες Σελ. 54
IV. Συμπεράσματα Σελ. 56
Κεφάλαιο Β
Μορφές επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Ι. Εισαγωγή Σελ. 61
II. Μορφές επιβολής κυρώσεων από ενωσιακά και εθνικά διοικητικά όργανα
1. Εποπτεία τραπεζικού συστήματος Σελ. 63
α) Η οργάνωση της τραπεζικής εποπτείας Σελ. 63
i) Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) Σελ. 63
ii) Ο εποπτικός ρόλος της ΕΚΤ: Chinese wall concept και εποπτικές εξουσίες Σελ. 65
β) Κυρωτική αρμοδιότητα Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Σελ. 67
i) Η κυρωτική αρμοδιότητα της ΕΚΤ Σελ. 67
ii) Είδη κυρώσεων της ΕΚΤ Σελ. 67
αα) Ανάκληση άδειας Σελ. 67
ββ) Η βασική κύρωση: Χρηματικό πρόστιμο Σελ. 68
γγ) Δημοσιοποίηση κυρώσεων και παραβάσεων Σελ. 69
iii) Διαδικασία επιβολής προστίμων: Ανεξαρτησία, ακρόαση, δυνατότητα επανεξέτασης Σελ. 71
iv) Οι διαδικαστικές εγγυήσεις ως αντιστάθμισμα της ευρείας διακριτικής ευχέρειας της ΕΚΤ Σελ. 73
γ) Κυρωτική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 75
i) Η sui generis φύση της Τράπεζας της Ελλάδος Σελ. 75
ii) Είδη κυρώσεων Σελ. 77
αα) Ανάκληση άδειας Σελ. 77
ββ) Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις Σελ. 78
γγ) Κυρώσεις: Αναστολή δικαιώματος ψήφου μετόχων και πρόστιμα Σελ. 79
δδ) Κυρώσεις μη συμμόρφωσης Σελ. 80
εε) Δημοσίευση κυρώσεων Σελ. 81
2. Εποπτεία κεφαλαιαγοράς και επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 82
α) Η κυρωτική αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Σελ. 82
i) Νομική φύση και οργάνωση Σελ. 82
ii) Εποπτική αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχων και επιβολής κυρώσεων Σελ. 83
β) Εποπτεία παρόχων επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 83
i) Προληπτική εποπτεία: Υποχρέωση προηγούμενης άδειας Σελ. 83
ii) Ελεγκτικές εξουσίες, διοικητικά μέτρα και κυρώσεις Σελ. 85
αα) Ελεγκτικές εξουσίες και διοικητικά μέτρα Σελ. 85
ββ) Ανάκληση άδειας Σελ. 86
γγ) Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 87
γ) Ιδιαιτερότητες: Υπαιτιότητα και παραγραφή Σελ. 89
3. Επιβολή κυρώσεων από ανεξάρτητη αρχή: Το Ε.Σ.Ρ. Σελ. 90
α) Η συνταγματική κατοχύρωση της κυρωτικής αρμοδιότητας του Ε.Σ.Ρ. Σελ. 90
β) Είδη και διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς Σελ. 92
i) Διάκριση διοικητικών κυρώσεων από διοικητικά μέτρα Σελ. 92
ii) Είδη διοικητικών κυρώσεων Σελ. 93
iii) Διαδικασία επιβολής Σελ. 95
4. Κυρώσεις της τελωνειακής νομοθεσίας Σελ. 96
α) Το σύστημα εφαρμογής του τελωνειακού δικαίου Σελ. 96
i) Η λογική της Ευρωπαϊκής Τελωνειακής Ένωσης Σελ. 96
ii) Διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης δασμών και φόρων Σελ. 98
αα) Γενική διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης δασμών Σελ. 98
ββ) Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης Σελ. 99
β) Οι παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας Σελ. 101
i) Έννοια της τελωνειακής παράβασης και έννοια λαθρεμπορίας Σελ. 101
ii) Στοιχειοθέτηση της λαθρεμπορίας: Αντικειμενικά στοιχεία και δόλος Σελ. 102
iii) Παραγραφή Σελ. 102
γ) Είδη διοικητικών κυρώσεων Σελ. 103
i) Διακρίσεις των κυρώσεων από άλλα μέτρα Σελ. 103
ii) Διοικητικά μέτρα Σελ. 103
αα) Η υποβολή σε δικαιώματα υπερημερίας και το διοικητικό κόστος υπερημερίας Σελ. 103
ββ) Κατάσχεση και δήμευση Σελ. 104
iii) Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 106
αα) Πρόστιμα Σελ. 106
ββ) «Ποινές ανακριβούς δήλωσης» Σελ. 107
γγ) Το πολλαπλό τέλος Σελ. 108
γ) Η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής των κυρώσεων Σελ. 110
i) Αρμοδιότητα Σελ. 110
ii) Διαδικασία επιβολής κυρώσεων: Κλήση σε απολογία και έκδοση πράξης καταλογισμού Σελ. 110
Κεφάλαιο Γ
Δικαιοκρατικές εγγυήσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων
Ι. Εισαγωγή Σελ. 113
ΙΙ. Θεμέλιο και όριο κυρωτικής αρμοδιότητας: Αρχή νομιμότητας και αναλογικότητα Σελ. 118
1. Το θεμέλιο της κυρωτικής αρμοδιότητας: Η αρχή της νομιμότητας Σελ. 118
α) Καμία κύρωση άνευ νόμου: Nulla sanctio sine lege Σελ. 118
β) Νομοθετική ανάθεση καθηκόντων που άπτονται της επιβολής κυρώσεων σε ιδιώτες Σελ. 120
2. Tο βασικό όριο της κυρωτικής αρμοδιότητας: Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 122
α) Η αναλογικότητα ως όριο περιορισμών θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 122
i) Κατοχύρωση, περιεχόμενο, λειτουργία Σελ. 122
ii) Υποδοχή, προσαρμογές και δογματική αποτύπωση Σελ. 126
iii) Κριτική και εξέλιξη Σελ. 127
αα) Το πρόβλημα των κριτηρίων στάθμισης και οι δικαιοφιλοσοφικές του προεκτάσεις Σελ. 127
ββ) Προτεινόμενη διέξοδος: Αρχή της θεμιτής συνάφειας Σελ. 128
γγ) Η διαδικαστική προσέγγιση: Ο έλεγχος διαδικαστικών εγγυήσεων αναλογικότητας Σελ. 129
iv) Αξιολόγηση: Σημασία της αρχής και πηγές άντλησης κριτηρίων στάθμισης Σελ. 132
β) Η εφαρμογή της αρχής στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 133
i) Λειτουργία: Όριο κυρωτικής ευχέρειας νομοθέτη και διοίκησης Σελ. 133
ii) Επιμέρους πτυχές αναλογικότητας διοικητικών κυρώσεων Σελ. 135
αα) Ο θεμιτός σκοπός: Αποτροπή παραβάσεων Σελ. 135
ββ) Καταλληλόλητα: Επαρκές αντικίνητρο για τέλεση παραβατικών συμπεριφορών Σελ. 136
γγ) Το κριτήριο αναγκαιότητας Σελ. 138
δδ) Η stricto sensu αναλογικότητα: Στάθμιση συνολικού κόστους - οφέλους Σελ. 140
γ) Λειτουργία αναλογικότητας και αντισταθμίσματα Σελ. 144
ΙΙΙ. Θεμελιώδεις ουσιαστικές εγγυήσεις Σελ. 146
1. Η αρχή της ασφάλειας δικαίου Σελ. 146
α) Σαφήνεια παράβασης και προβλεπόμενων κυρώσεων Σελ. 146
i) Η θεμελιώδης απαίτηση σαφήνειας της νομοθετικής πρόβλεψης κυρώσεων Σελ. 146
ii) Από την απαίτηση σαφήνειας στην ανάγκη ερμηνείας Σελ. 147
αα) Η σαφήνεια των κυρώσεων: Η επαρκής προβλεψιμότητά τους Σελ. 147
ββ) Οι μεταβολές της νομολογίας ως πρόβλημα σαφήνειας Σελ. 150
γγ) Το ζήτημα της διακριτικής ευχέρειας: Σαφήνεια κριτηρίων και ορίων άσκησής της Σελ. 151
β) Χρονικά όρια επιβολής διοικητικών κυρώσεων και παραγραφή παραβάσεων Σελ. 154
i) Εισαγωγή: Η προβληματική των χρονικών ορίων επιβολής κυρώσεων Σελ. 154
ii) Ο θεσμός της παραγραφής Σελ. 155
αα) Η λογική της παραγραφής στο αστικό και ποινικό δίκαιο Σελ. 155
ββ) Ο καταρχήν ενδεικτικός χαρακτήρας των προθεσμιών για τη διοίκηση Σελ. 156
iii) Χρονικά όρια επιβολής κυρώσεων Σελ. 158
αα) Από τον ενδεικτικό χαρακτήρα των προθεσμιών στην κατά χρόνο αναρμοδιότητα Σελ. 158
ββ) Αναγνώριση συνταγματικής υποχρέωσης νομοθετικής πρόβλεψης παραγραφής Σελ. 160
γγ) Απαγόρευση παράτασης της προθεσμίας παραγραφής Σελ. 162
iv) Απαγόρευση αδικαιολόγητης αδράνειας και αρχή αναλογικότητας Σελ. 163
2. Η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση επιβολής διοικητικής κύρωσης Σελ. 165
α) Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη Σελ. 165
i) Εννοιολογική διάκριση Σελ. 165
ii) Η αρχή της ενοχής στο ποινικό δίκαιο Σελ. 165
αα) Μορφές υπαιτιότητας Σελ. 165
ββ) Η δικαιολόγηση των εξωτερικών όρων του αξιοποίνου Σελ. 166
iii) Η έννοια της αντικειμενικής ευθύνης Σελ. 168
αα) Η διάκριση μεταξύ γνήσιας και νόθου αντικειμενικής ευθύνης Σελ. 168
ββ) H αστική ευθύνη του δημοσίου κατά το ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο Σελ. 169
β) Η υπαιτιότητα στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 169
i) Η υπαιτιότητα ως ρητή προϋπόθεση στοιχειοθέτησης παραβάσεων Σελ. 169
ii) Η στάση της νομολογίας: Ερμηνεία σιωπής νομοθέτη και έννοια «τυπικής παράβασης» Σελ. 170
γ) Η αρχή της υπαίτιας ευθύνης ως υπερνομοθετική επιταγή; Σελ. 171
i) Συνταγματικές διαστάσεις της αρχής της υπαίτιας ευθύνης Σελ. 171
αα) Η αρχή nulla poena sine culpa ως αρχή συνταγματικής περιωπής Σελ. 171
ββ) Η θεμελίωση της συνταγματικής φύσης της αρχής της υπαιτιότητας Σελ. 173
γγ) Η αγγλοσαξονική οπτική: Η «αυστηρή ευθύνη» (strict fault) Σελ. 175
ii) Η καταρχήν ουδέτερη στάση της νομολογίας ΔΕΕ και ΕΔΔΑ έναντι της υπαιτιότητας Σελ. 177
αα) ΔΕΕ: Αναγνώριση αντικειμενικής ευθύνης με όριο την αρχή της αναλογικότητας Σελ. 177
ββ) ΕΔΔΑ: Η έμμεση σύνδεση της αρχής της υπαιτιότητας με το τεκμήριο αθωότητας Σελ. 179
γγ) Τάσεις αμφισβήτησης της ουδετερότητας Σελ. 180
δ) Η λειτουργική προσέγγιση: Η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση αποτελεσματικής καθοδήγησης συμπεριφορών Σελ. 184
i) Μια λειτουργική προσέγγιση του ζητήματος της υπαιτιότητας Σελ. 184
αα) Οι διαφορετικές αφετηρίες των προσεγγίσεων του ζητήματος της υπαιτιότητας Σελ. 184
ββ) Οι σκοποί θέσπισης αντικειμενικής ευθύνης από λειτουργική σκοπιά Σελ. 184
ii) Συνταγματικά όρια και λειτουργική ερμηνεία της αντικειμενικής ευθύνης Σελ. 186
αα) Αντικειμενική ευθύνη και τεκμήριο υπαιτιότητας Σελ. 186
ββ) Δογματικές συνέπειες Σελ. 188
3. Η αρχή της ισότητας στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 190
α) Ισότητα ενώπιον του νόμου Σελ. 190
i) Εκφάνσεις ισότητας κατά την νομοθετική πρόβλεψη κυρώσεων Σελ. 190
ii) Η ισότητα ως επιταγή αμεροληψίας Σελ. 192
β) Ισότητα ενώπιον του χρόνου Σελ. 194
i) Το δογματικό έρεισμα της αναδρομικής εφαρμογής της lex mitior Σελ. 194
ii) Προσαρμογή της αρχής στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 195
IV. Θεμελιώδεις διαδικαστικές εγγυήσεις Σελ. 198
1. Η δικαιοκρατική σημασία της διοικητικής διαδικασίας Σελ. 198
α) H λειτουργία της διοικητικής διαδικασίας Σελ. 198
β) Η λειτουργική σχέση μεταξύ διοικητικής διαδικασίας και δικαστικού ελέγχου Σελ. 201
2. To δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Σελ. 203
α) Η λειτουργική σημασία της προηγούμενης ακρόασης Σελ. 203
β) Το ρυθμιστικό περιεχόμενο της εγγύησης Σελ. 205
i) Η ρητή συνταγματική κατοχύρωση Σελ. 205
ii) Το καταρχήν ευρύ περιεχόμενο του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης Σελ. 205
iii) Τάσεις περιορισμού της προστατευτικής εμβέλειας του δικαιώματος Σελ. 210
αα) Λήψη άμεσων μέτρων Σελ. 210
ββ) Συσταλτική ερμηνεία του πεδίου προστασίας Σελ. 212
γ) Η δικαστική προβολή του ισχυρισμού Σελ. 216
3. Τεκμήριο αθωότητας και δικαίωμα μη αυτοενοχοποίησης Σελ. 219
α) Τεκμήριο αθωότητας και διοικητικές κυρώσεις Σελ. 219
i) Περιεχόμενο Σελ. 219
ii) Επιμέρους επιταγές Σελ. 223
αα) Βάρος απόδειξης και αποδοχή μαχητών τεκμηρίων Σελ. 223
ββ) Δέσμευση διοικητικού δικαστηρίου από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου Σελ. 224
β) Το δικαίωμα σιωπής και η αρχή nemo tenetur στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 226
i) Ο καταρχήν ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του δικαιώματος Σελ. 226
ii) Εκφάνσεις της αρχής nemo tenetur στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 229
4. Το δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας Σελ. 230
α) Ο δικαστικός έλεγχος ως ακρογωνιαίος λίθος του κράτους δικαίου Σελ. 230
i) Η κατοχύρωση της δικαστικής προστασίας ως θεμελιώδους δικαιώματος Σελ. 230
ii) Πληρότητα και αποτελεσματικότητα της δικαστικής προστασίας Σελ. 232
αα) Πτυχές πληρότητας και αποτελεσματικότητας δικαστικού ελέγχου Σελ. 232
ββ) Κίνδυνοι πρόκλησης κενών δικαστικού ελέγχου Σελ. 233
β) Δικαστική προστασία στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 237
i) Πληρότητα και πυκνότητα δικαστικού ελέγχου Σελ. 237
αα) Έγκαιρη δικαστική προστασία έναντι κάθε διοικητικής κύρωσης Σελ. 237
ββ) Το προβάδισμα του ουσιαστικού έναντι του ακυρωτικού ελέγχου Σελ. 240
ii) Περιθώρια βελτιστοποίησης δικαστικής προστασίας Σελ. 243
V. Συμπεράσματα Σελ. 247
Κεφάλαιο Δ
Σωρευτική επιβολή κυρώσεων και «δυαδικές διαδικασίες»
I. Η υπερνομοθετική εγγύηση ne bis in idem στο πεδίο των διοικητικών κυρώσεων Σελ. 253
1. Εισαγωγή στην προβληματική Σελ. 253
2. Η λογική των «δυαδικών κυρώσεων» Σελ. 254
α) Η αυτοτέλεια των κυρωτικών διαδικασιών Σελ. 254
i) Η ποιοτική διαφορά ποινών και διοικητικών κυρώσεων ως αφετηρία Σελ. 254
ii) Σκοποί της ποινικής διαδικασίας και λειτουργία δεδικασμένου Σελ. 256
iii) Η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος ως πρωταρχικός σκοπός της διοικητικής διαδικασίας Σελ. 259
iv) Πρακτική συνέπεια: Η αυτοτέλεια της διοικητικής διαδικασίας επιβολής κυρώσεων Σελ. 261
β) Πρώτες τάσεις μετριασμού της αυτοτέλειας: Το τεκμήριο αθωότητας Σελ. 262
ΙΙ. Η προστατευτική εμβέλεια της εγγύησης ως θεμελιώδους δικαιώματος Σελ. 264
1. Η σημασία του νομολογιακού διαλόγου Σελ. 264
2. Τα επιμέρους στοιχεία της εγγύησης Σελ. 265
α) Ο ποινικός χαρακτήρας της κυρωτικής διαδικασίας Σελ. 265
β) Η ταυτότητα του προσώπου Σελ. 266
γ) «Idem»: H ταυτότητα της παραβατικής συμπεριφοράς Σελ. 267
i) Οι υποστηριζόμενες θεωρίες για το κριτήριο προσδιορισμού της «ίδιας» παράβασης Σελ. 267
ii) Η εμπειρική προσέγγιση της νομολογίας ΕΔΔΑ και ΔΕΕ Σελ. 269
αα) ΕΔΔΑ: Από τις αξιολογικές προσεγγίσεις στο «idem factum» Σελ. 269
ββ) ΔΕΕ: Το κριτήριο της ταυτότητας των πραγματικών περιστατικών Σελ. 276
δ) «Bis»: Πλείονες και παράλληλες διαδικασίες Σελ. 278
3. Οι προϋποθέσεις συμβατότητας δυαδικών διαδικασιών με την ΕΣΔΑ Σελ. 279
α) Η άρση της αυτοτέλειας των διαδικασιών ως υπερνομοθετική επιταγή Σελ. 279
β) Ο νομολογιακός διάλογος μεταξύ ΕΔΔΑ, ΔΕΕ και ΣτΕ Σελ. 280
i) Η αρχική στάση του ΣτΕ Σελ. 280
ii) Η σταδιακή εξέλιξη της νομολογίας του ΕΔΔΑ: Κριτήρια παράλληλων διαδικασιών Σελ. 282
iii) Η προσέγγιση του ΔΕΕ: Δυνατότητα περιορισμού και στάθμισης Σελ. 284
γ) Αναγνώριση ισχύος της αρχής από το ΣτΕ Σελ. 287
ΙΙΙ. Προς μια δικαιοθεωρητική αναδόμηση της αρχής ne bis in idem Σελ. 288
1. Η δυνατότητα περιορισμού της αρχής ne bis in idem ως δικαιοθεωρητικό ζήτημα Σελ. 288
2. Δικαιοθεωρητική οπτική: Η εγγύηση ne bis in idem ως αρχή δικαίου Σελ. 289
α) Αρχές και κανόνες: Το δικαιοφιλοσοφικό υπόβαθρο της διάκρισης Σελ. 289
β) Η «θεωρία αρχών δικαίου» Σελ. 291
γ) Κριτική και μεθοδολογική σημασία Σελ. 294
3. Η στάθμιση της αρχής ως απόρροια της δικαιοθεωρητικής της φύσης Σελ. 295
α) Η ευελιξία της υπερνομοθετικά κατοχυρωμένης αρχής ne bis in idem Σελ. 295
β) Οι εναλλακτικές επιλογές συμμόρφωσης του νομοθέτη Σελ. 296
γ) Το όριο της σωρευτικής επιβολής κυρώσεων: Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 298
Συμπεράσματα μελέτης Σελ. 301
Βιβλιογραφία Σελ. 309
Ευρετήριο Σελ. 325
Back to Top