ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (τσέπης)


Σε απόθεμα

Τιμή: 13,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 13,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
Κωδικός Προϊόντος: 18049
Χρυσανθάκης Χ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA
Η 15η έκδοση του κώδικα τσέπης «Διοικητική Δικονομία» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4745/2020, ο οποίος επέφερε τροποποιήσεις στο ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ. Στη συλλογή εμπεριέχονται τα βασικά νομοθετήματα που διέπουν τη διοικητική δίκη: ΠΔ 18/1989, ΚΔΔ (Ν 2717/1999), ΚΔΔιαδ (Ν 2690/1999), Ν 1406/1983, Ν 702/1977, ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) καθώς και οι διατάξεις των Ν 3900/2010 και 4055/2012 που αφορούν την πιλοτική δίκη και τη δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων αντίστοιχα. Ο Κώδικας αποτελεί απαραίτητη και χρηστική έκδοση για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του διοικητικού δικαίου.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
[1] ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΠΔ 18/1989
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1-14] Σελ. 1
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ [Άρθρα 15-16α] Σελ. 12
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικοί δικονομικοί κανόνες [Άρθρα 17-40] Σελ. 16
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Προσφυγές [Άρθρα 41-44] Σελ. 49
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Αίτηση ακυρώσεως [Άρθρα 45-52Α] Σελ. 51
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤEΤΑΡΤΟ
Αίτηση αναιρέσεως [Άρθρα 53-57] Σελ. 64
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Έφεση [Άρθρα 58-67] Σελ. 69
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕKΤΟ
Διόρθωση και ερμηνεία αποφάσεων [Άρθρα 68-69] Σελ. 72
KΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας [Άρθρο 69Α] Σελ. 73
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικές ρυθμίσεις [Άρθρα 70-71] Σελ. 74
KΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Ειδικά θέματα [Άρθρα 72-76] Σελ. 78
KΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 77-82] Σελ. 81
[2] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν 2717/1999
Άρθρο πρώτο Σελ. 85
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του κώδικα [Άρθρο 1] Σελ. 86
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα [Άρθρα 2-13] Σελ. 86
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αποκλεισμός - Αποχή - Εξαίρεση [Άρθρα 14-22] Σελ. 96
ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διάδικοι [Άρθρα 23-32] Σελ. 102
ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Θεμελιώδεις δικονομικές αρχές [Άρθρα 33-43] Σελ. 110
ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Γενικά θέματα της διαδικασίας [Άρθρα 44-62] Σελ. 114
ΕΒΔΟΜΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα βοηθήματα [Άρθρα 63-80] Σελ. 130
ΟΓΔΟΟ ΤΜΗΜΑ
Ένδικα μέσα [Άρθρα 81-111] Σελ. 145
ΕΝΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Παρέμβαση [Άρθρα 112-114] Σελ. 160
ΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Ομοδικία - Συνάφεια [Άρθρα 115-123] Σελ. 161
ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Αντικειμενική σώρευση - Συνεκδίκαση [Άρθρα 124-125] Σελ. 167
ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προδικασία [Άρθρα 126-131] Σελ. 168
ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Κύρια διαδικασία [Άρθρα 132-143] Σελ. 186
ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόδειξη [Άρθρα 144-186] Σελ. 201
ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΤΜΗΜΑ
Απόφαση και πρακτικά [Άρθρα 187-199] Σελ. 225
ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΤΜΗΜΑ
Προσωρινή δικαστική προστασία [Άρθρα 200-215] Σελ. 236
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία διαφορών διοικητικής εκτέλεσης [Άρθρα 216-243] Σελ. 252
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία εκλογικών διαφορών [Άρθρα 244-272] Σελ. 261
ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
Διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής [Άρθρα 272Α-272Ι] Σελ. 278
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ [Άρθρα 273-277] Σελ. 285
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ
Μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 278-282] Σελ. 297
ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ
Τελικές διατάξεις [Άρθρα 283-285, Άρθρο Δεύτερο] Σελ. 298
[3] Ν 1406/1983
Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων
[Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 301
[4] Ν 702/1977
Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας
[Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36-37] Σελ. 313
[5] ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Άρθρο πρώτο Σελ. 331
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-12] Σελ. 331
ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Συλλογικά όργανα της Διοίκησης [Άρθρα 13-15] Σελ. 349
ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητική πράξη [Άρθρα 16-21] Σελ. 355
ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητική σύμβαση [Άρθρα 22-23] Σελ. 358
ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Διοικητικές προσφυγές - Αναφορές [Άρθρα 24-27] Σελ. 358
ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 28-33] Σελ. 360
Άρθρο δεύτερο Σελ. 361
Άρθρο τρίτο Σελ. 363
[6] ΝΔ 356/1974
Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
Εισαγωγικαί Διατάξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 365
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Διοικητική Εκτέλεσις [Άρθρα 9-72] Σελ. 381
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ
Ανακοπαί [Άρθρα 73-75A] Σελ. 443
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Έξοδα Εκτελέσεως [Άρθρα 76-79] Σελ. 446
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ
Πειθαρχικαί Διατάξεις [Άρθρα 80-81] Σελ. 450
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΚΤΟΝ
Διαγραφή χρεών [Άρθρα 82-82A] Σελ. 451
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΒΔΟΜΟΝ
Συμψηφισμός [Άρθρo 83] Σελ. 457
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΟΓΔΟΟΝ
Κοινοποιήσεις και εκπροσώπησις Δημοσίου [Άρθρα 84-85] Σελ. 459
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΑΤΟΝ
Εγγυηταί - Μισθωταί - Υπομισθωταί [Άρθρα 86-88] Σελ. 461
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΚΑΤΟΝ
Γενικαί Διατάξεις [Άρθρα 89-93] Σελ. 463
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΕΝΔΕΚΑΤΟΝ
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 94-95] Σελ. 465
[7] Ν 3900/2010
Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις
ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [Άρθρα 1, 2, 70] Σελ. 467
[8] Ν 4055/2012
Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Δίκαιη ικανοποίηση των διαδίκων λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης και αίτηση επιτάχυνσης [Άρθρα 53-58] Σελ. 471
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 477
Back to Top