ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 12.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17754
Γαρνέλης Δ., Σγουρινάκης Ν.
Το βιβλίο «Εφαρμογές - Παραδείγματα Λογιστικής & Φορολογίας» περιέχει 135 πρακτικά θέματα και εφαρμογές της καθημερινής λογιστικής εργασίας. Βασικός στόχος είναι να αναχθεί σε πολύτιμο εργαλείο αναζήτησης λύσεων, παρουσιάζοντας σημαντικά λογιστικά ζητήματα, με αναφορά στα τέσσερα βασικά λογιστικά-φορολογικά νομοθετήματα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν 4308/2014), Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν 2859/2000) και Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν 4174/2013). Το έργο απευθύνεται σε λογιστές, οικονομολόγους, στελέχη επιχειρήσεων, Προϊσταμένους λογιστηρίων, αλλά και σε εκπαιδευόμενους στον χώρο της Λογιστικής, φοιτητές και βοηθούς λογιστές.
Πρόλογος Σελ. VII
I. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
Α. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων
Παράδειγμα 1ο Σελ. 1
Παράδειγμα 2ο Σελ. 2
Παράδειγμα 3ο Σελ. 3
Παράδειγμα 4ο Σελ. 4
Παράδειγμα 5ο Σελ. 4
Παράδειγμα 6ο Σελ. 5
Παράδειγμα 7ο Σελ. 6
Παράδειγμα 8ο Σελ. 8
Β. Λογιστικό Σύστημα και Βασικά Λογιστικά Αρχεία
Παράδειγμα 1ο Σελ. 8
Παράδειγμα 2ο
Λογιστική και φορολογική βάση - Πώληση παγίου με διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις Σελ. 10
Παράδειγμα 3ο
Άλλα λογιστικά αρχεία - Η μέθοδος της λιανικής τιμής (retail method) Σελ. 11
Παράδειγμα 4ο
Έμμεσες τεχνικές για τον προσδιορισμό των αποθεμάτων Σελ. 12
i. Η μέθοδος της λιανικής τιμής
Παράδειγμα 1ο Σελ. 13
Παράδειγμα 2ο Σελ. 13
ii. Η μέθοδος του ποσοστού μικτού (περιθωρίου) κέρδους Σελ. 14
Παράδειγμα 1ο
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου Σελ. 15
Παράδειγμα 2ο
Χρόνος καταχώρισης εσόδου Σελ. 15
Παράδειγμα 3ο
Χρόνος καταχώρισης εξόδου Σελ. 16
Παράδειγμα 4ο
Ορισμός χρηματοοικονομικών καταστάσεων Σελ. 16
Παράδειγμα 5ο
Γενικές αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων - Αλλαγή λογιστικής πολιτικής Σελ. 18
Παράδειγμα 6ο
Καταχώριση αξίας κτήσης παγίου Σελ. 20
Παράδειγμα 7ο
Μέθοδοι αποσβέσεων Σελ. 20
Παράδειγμα 8ο
Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου (Α) Σελ. 22
Παράδειγμα 9ο
Ανέγερση κτίσματος σε οικόπεδο τρίτου (Β) Σελ. 25
Γ. Λογιστική αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 29
Παράδειγμα 1ο Σελ. 31
Παράδειγμα 2ο Σελ. 31
Παράδειγμα 3ο Σελ. 33
Παράδειγμα 4ο
Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ΕΛΠ Σελ. 37
Παράδειγμα 5ο
Αντιμετώπιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης από την οντότητα - εκμισθωτή Σελ. 39
Παράδειγμα 6ο
Απομείωση ενσώματου παγίου Σελ. 40
Παράδειγμα 7ο Σελ. 43
Δ. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα ΕΛΠ
Παράδειγμα 1ο Σελ. 47
Παράδειγμα 2ο Σελ. 48
Παράδειγμα 3ο Σελ. 49
Παράδειγμα 4ο Σελ. 51
Παράδειγμα 5ο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 54
Παράδειγμα 6ο
Αποσβέσιμο κόστος χρηματοοικονομικού στοιχείου (ονομαστικό επιτόκιο - πραγματικό επιτόκιο) Σελ. 54
Ε. Απομείωση απαιτήσεων
Παράδειγμα 1ο Σελ. 56
Παράδειγμα 2ο
Αντιμετώπιση της απομείωσης έντοκου χρηματοοικονομικού στοιχείου, με προεξόφληση ή χωρίς προεξόφληση Σελ. 57
Παράδειγμα 3ο Σελ. 59
Παράδειγμα 4ο Σελ. 59
Παράδειγμα 5ο Σελ. 60
Παράδειγμα 6ο Σελ. 60
Παράδειγμα 7ο Σελ. 60
ΣΤ. Αναβαλλόμενη φορολογία - Επιμετρήσεις στην εύλογη αξία
Παράδειγμα 1ο Σελ. 62
Παράδειγμα 2ο (Λογιστικής Οδηγίας)
Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία - Εκτίμηση εύλογης αξίας Σελ. 66
Παράδειγμα 3ο
Διαφορές επιμέτρησης (Α) Σελ. 66
Παράδειγμα 4ο
Διαφορές επιμέτρησης (Β) Σελ. 67
Παράδειγμα 5ο
Διαφορές επιμέτρησης (Γ) Σελ. 68
Παράδειγμα 6ο
Χρόνος αναγνώρισης εσόδου-εξόδου (Α) Σελ. 69
Παράδειγμα 7ο
Χρόνος αναγνώρισης εσόδου-εξόδου (Β) Σελ. 70
Παράδειγμα 8ο
Αποσβέσεις και αναπροσαρμογή αξίας ακινήτου Σελ. 71
Παράδειγμα 9ο
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα - Αναγνώριση συναλλαγματικών διαφορών νομισματικών στοιχείων Σελ. 72
Παράδειγμα 10ο
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών Σελ. 73
Παράδειγμα 11ο
Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Σελ. 74
Παράδειγμα 12ο
Λογιστική αντιμετώπιση ασφαλιστικών εισφορών εξωτερικού συνεργάτη, με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών Σελ. 76
II. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
A. Πίστωση φόρου αλλοδαπής
Παράδειγμα 1ο Σελ. 81
Παράδειγμα 2ο Σελ. 81
B. Εξαρτώμενα μέλη - μείωση φόρου (N 4646/2019 σε ισχύ από 01/01/2020)
Παράδειγμα 1ο Σελ. 82
Παράδειγμα 2ο Σελ. 82
Παράδειγμα 3ο Σελ. 83
Παράδειγμα 4ο Σελ. 83
Γ. Παροχές σε είδος
Παράδειγμα 1ο Σελ. 83
Παράδειγμα 2ο Σελ. 84
Δ. Φορολογικός συντελεστής - Μισθωτές υπηρεσίες
Παράδειγμα 1ο
Υπολογισμός για εισοδήματα μέχρι 31/12/2019 Σελ. 85
Παράδειγμα 2ο Σελ. 85
Ε. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα (Υπολογισμός για εισοδήματα μέχρι 31/12/2019)
Παράδειγμα 1ο Σελ. 86
Παράδειγμα 2ο Σελ. 86
Παράδειγμα 3ο Σελ. 86
ΣΤ. Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
i. Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας Σελ. 87
ii. Τόκοι δανείων
Παράδειγμα Σελ. 87
iii. Υποκεφαλαιοδότηση και ο δείκτης EBITDA (γενικές πληροφορίες) Σελ. 88
Παράδειγμα Σελ. 89
iv. Δαπάνες για την οργάνωση ενημερωτικών ημερίδων Σελ. 91
Παράδειγμα 1ο Σελ. 92
Παράδειγμα 2ο Σελ. 92
Παράδειγμα 3ο Σελ. 93
v. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μελών προσωπικών εταιρειών
Παράδειγμα 1ο Σελ. 93
Παράδειγμα 2ο Σελ. 93
vi. Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών εταίρων ΕΠΕ ή IKE και των μελών ΔΣ ΑΕ ή διαχειριστών ΕΠΕ ή IKE Σελ. 94
Παράδειγμα 1ο Σελ. 94
Παράδειγμα 2ο Σελ. 94
Παράδειγμα 3ο Σελ. 94
vii. Έκπτωση αμοιβών εταιρών (ή μετόχων) που δεν προέρχονται από κέρδη
Παράδειγμα 1ο Σελ. 95
Παράδειγμα 2ο Σελ. 95
viii. Έκπτωση των αμοιβών μελών προσωπικών εταιρειών και αστικών εταιρειών που δεν προέρχονται από τα κέρδη
Παράδειγμα 1ο Σελ. 95
Παράδειγμα 2ο Σελ. 96
ix. Δαπάνες σε ακίνητο τρίτου Σελ. 96
Ζ. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (γενικές παρατηρήσεις) Σελ. 99
Παράδειγμα Σελ. 100
Η. Προκαταβλητέος φόρος στις αμοιβές των δικηγόρων (γενικές παρατηρήσεις) Σελ. 101
Παράδειγμα Σελ. 102
Θ. Καταβολή αποζημίωσης, λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, σε δόσεις και χρόνος κτήσης του εισοδήματος αυτού
Παράδειγμα Σελ. 103
Ι. Επιμέτρηση/Αποτίμηση αποθεμάτων Σελ. 104
ΙΑ. Φορολογικές αποσβέσεις
Παράδειγμα 1ο Σελ. 106
Παράδειγμα 2ο Σελ. 107
Παράδειγμα 3ο Σελ. 109
IB. Προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 111
IΓ. Επισφαλείς απαιτήσεις
Παράδειγμα Σελ. 112
ΙΔ. Αντικειμενικές δαπάνες
Παράδειγμα 1ο Σελ. 113
Παράδειγμα 2ο Σελ. 113
Παράδειγμα 3ο Σελ. 114
Παράδειγμα 4ο Σελ. 114
Παράδειγμα 5ο Σελ. 114
Παράδειγμα 6ο Σελ. 115
Παράδειγμα 7ο Σελ. 115
ΙΕ. Εργασίες κλεισίματος και προσδιορισμός αποτελέσματος Σελ. 116
III. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
A. Τόπος πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων (διευκρινίσεις)
Παραδείγματα επί της παροχής υπηρεσιών Σελ. 131
Παράδειγμα 1ο
Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών Σελ. 133
Παράδειγμα 2ο
Διακίνηση αγαθού εντός της χώρας, με έκδοση τιμολογίου από οντότητα εγκατεστημένη σε άλλη χώρα της ΕΕ Σελ. 134
Παράδειγμα 3ο
Διακίνηση αγαθών εντός τρίτων χωρών της ΕΕ Σελ. 134
Παράδειγμα 4ο
Τριγωνικές συναλλαγές (απλοποιημένο καθεστώς) Σελ. 135
Παράδειγμα 5ο Σελ. 136
Παράδειγμα 6ο
Τριγωνικές συναλλαγές (μη εφαρμογή του απλοποιημένου καθεστώτος)
Παράδειγμα 7ο Σελ. 136
Παράδειγμα 8ο Σελ. 137
Παράδειγμα 9ο Σελ. 137
Παράδειγμα 10ο Σελ. 137
Παράδειγμα 11ο Σελ. 138
Παράδειγμα 12ο Σελ. 138
Παράδειγμα 13ο Σελ. 138
Παράδειγμα 14ο Σελ. 138
Παράδειγμα 15ο Σελ. 139
Παράδειγμα 16ο Σελ. 139
Παράδειγμα 17ο Σελ. 139
B. Εκμίσθωση επαγγελματικού χώρου που υπάγεται στον ΦΠΑ Σελ. 140
Παραδείγματα Σελ. 142
Γ. Διάθεση δώρων μέχρι αξίας 10 ευρώ και δειγμάτων, ανεξαρτήτως αξίας
Παράδειγμα Σελ. 144
Δ. Προσδιορισμός του εκπιπτόμενου φόρου (pro-rata) Σελ. 145
Παράδειγμα Σελ. 146
Ε. Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ αγοράς επενδυτικού αγαθού Σελ. 149
Παράδειγμα Σελ. 150
Στ. Παράδειγμα του άρθρου 39Α
Παράδειγμα Σελ. 152
Ζ. Παράδειγμα συμπλήρωσης των πινάκων Β’ & Γ’ της Δήλωσης ΦΠΑ Σελ. 152
Η. Παράδειγμα τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ όταν έχει καταβληθεί μικρότερο ποσό ΦΠΑ από εκείνο που έπρεπε να καταβληθεί Σελ. 155
Θ. Παράδειγμα συμπλήρωσης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ όταν σε κάποιο μήνα καταβλήθηκε περισσότερος ΦΠΑ από εκείνον που θα έπρεπε να καταβληθεί Σελ. 158
IV. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Α. Τόκος εκπρόθεσμης καταβολής φόρου κληρονομιάς
Παράδειγμα Σελ. 161
B. Διαδικαστικές παραβάσεις Σελ. 161
Παραδείγματα Σελ. 162
Γ. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μή υποβολής συμπληρωματικού πίνακα πληροφοριών
Παράδειγμα 1ο Σελ. 163
Παράδειγμα 2ο Σελ. 163
Δ. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης (58Α: Πρόστιμα για παραβάσεις ΦΠΑ)
Παράδειγμα Σελ. 164
Ε. Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
Παράδειγμα Σελ. 165
ΣΤ. Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή τόκων και προστίμων
Παράδειγμα 1ο Σελ. 165
Παράδειγμα 2ο Σελ. 166
Ζ. Πρόστιμο ΦΠΑ για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία
Παράδειγμα Σελ. 166
Η. Παραδείγματα κυρώσεων (Διοικητικών - Ποινικών) Σελ. 167
Πηγές Σελ. 169
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 171
Back to Top