ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 17.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 39,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18160
Παπαδοπούλου Ρ. Ε., Περάκης Μ., Χριστιανός Β.

Στη 2η αναθεωρημένη έκδοση του έργου «Εισαγωγή στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» εξετάζονται, μεταξύ άλλων, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ενωσιακού δικαίου, η οργάνωση του δικαιοδοτικού συστήματος της Ένωσης μετά τη Λισαβόνα, οι μηχανισμοί δικαστικής προστασίας και οι σχέσεις της ενωσιακής με την εσωτερική έννομη τάξη, καθώς και οι αρχές και οι κανόνες που εφαρμόζονται σε βασικά πεδία νομοθετικής δράσης της Ένωσης. Περιλαμβάνοντα επίσης:

  • λεξιλόγιο, με επεξήγηση θεμελιωδών εννοιών του δικαίου της ΕΕ,
  • ευρετήριο νομολογίας, με αποφάσεις και διατάξεις των ΔικΕΕ, ΓενΔΕΕ και Διαρκούς Δικαστηρίου Διεθνούς Δικαιοσύνης, και
  • αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Πρόλογος 2ης έκδοσης Σελ. V
Πρόλογος 1ης έκδοσης Σελ. VII
Συντομογραφίες Σελ. IX
Γενική βιβλιογραφία Σελ. XXI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 1
§ 2. Ευρωπαϊκό δίκαιο, Κοινοτικό δίκαιο και δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 3
§ 3. Μέθοδος προσέγγισης Σελ. 6
Α΄. Διαφοροποίηση από το εσωτερικό δίκαιο Σελ. 7
α’. Όροι και έννοιες του εσωτερικού δικαίου των κρατών μελών Σελ. 7
β΄. Οι νομικές κατηγορίες του εσωτερικού δικαίου Σελ. 10
i. Η διάκριση των διαφορών σε διαφορές ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου Σελ. 10
ii. Το δίκαιο του ανταγωνισμού και η κατάταξή του στο εμπορικό, αστικό ή διοικητικό δίκαιο Σελ. 12
iii. Η εξωσυμβατική ευθύνη υπό το φως του ενωσιακού δικαίου Σελ. 13
γ’. Η σημασία της νομολογίας Σελ. 15
δ΄. Οι γενικές αρχές Σελ. 18
Β΄. Διαφοροποίηση από το δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 19
α΄. Διεθνείς Συνθήκες Συνεργασίας και Διεθνείς Συνθήκες Ενοποίησης Σελ. 19
β΄. Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Σελ. 21
γ΄. Η γενικότερη απομάκρυνση από το δημόσιο διεθνές δίκαιο Σελ. 22
§ 4. Συμπεράσματα Σελ. 26
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
§ 1. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά Σελ. 28
Α΄. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως έννομη τάξη και ως Ένωση δικαίου Σελ. 28
α΄. Αξίες της Ένωσης και ο μηχανισμός προστασίας τους Σελ. 29
i. Το άρθρο 2 ΣΕΕ Σελ. 29
ii. Ο μηχανισμός του άρθρου 7 ΣΕΕ Σελ. 30
β΄. Προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων Σελ. 34
Β΄. Τα υποκείμενα της ενωσιακής έννομης τάξης Σελ. 36
Γ΄. Αυτονομία της ενωσιακής έννομης τάξης Σελ. 38
α΄. Άμεση ισχύς και «αρχή της υπεροχής» Σελ. 40
β΄. Άμεση εφαρμογή και «άμεσο αποτέλεσμα» Σελ. 44
i. Οι προϋποθέσεις παραγωγής αμέσου αποτελέσματος από τον ενωσιακό κανόνα Σελ. 45
ii. Διατάξεις του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου Σελ. 47
iii. Διατάξεις διεθνών συμφωνιών που έχουν συναφθεί από την Ένωση Σελ. 49
iv. Διατάξεις παραγώγου δικαίου Σελ. 50
v. Διατάξεις οδηγιών Σελ. 51
§ 2. Αρχές λειτουργίας Σελ. 56
Α΄. Η αρχή της καλόπιστης συνεργασίας Σελ. 56
Β΄. Η απονομή αρμοδιοτήτων στην Ένωση Σελ. 58
Γ΄. Η κατανομή αρμοδιοτήτων με τα κράτη μέλη Σελ. 60
α΄. Κατηγορίες αρμοδιοτήτων Σελ. 60
β΄. Ενισχυμένες συνεργασίες Σελ. 63
Δ΄. Αρχές άσκησης αρμοδιοτήτων Σελ. 63
α΄. Η αρχή της επικουρικότητας Σελ. 63
β΄. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 66
§ 3. Συμπεράσματα Σελ. 69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
§ 1. Άγραφες πηγές Σελ. 72
Α΄. Γενικές αρχές του δικαίου Σελ. 72
Β΄. Θεμελιώδη δικαιώματα Σελ. 74
§ 2. Γραπτές πηγές Σελ. 76
Α΄. Το πρωτογενές δίκαιο Σελ. 76
Β΄. Το παράγωγο δίκαιο - Τυπολογία Σελ. 77
α΄. Κανονισμός Σελ. 77
β΄. Οδηγία Σελ. 78
γ΄. Απόφαση Σελ. 81
δ΄. Σύσταση και Γνώμη Σελ. 81
Γ΄. Διεθνείς κανόνες που δεσμεύουν την Ένωση Σελ. 81
§ 3. Ιεραρχία κανόνων του ενωσιακού δικαίου Σελ. 85
§ 4. Η θέση του ηπίου δικαίου (soft law) Σελ. 86
§ 5. Συμπεράσματα Σελ. 87
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
§ 1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Σελ. 90
Α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 90
Β΄. Αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σελ. 92
§ 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Σελ. 93
Α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 93
α΄. Σύνθεση της Επιτροπής - Ορισμός των μελών της Σελ. 93
β΄. Ανεξαρτησία της Επιτροπής Σελ. 95
γ΄. Θητεία και ευθύνη Σελ. 95
Β΄. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Σελ. 97
α΄. Εξουσία υποβολής προτάσεων Σελ. 97
β΄. Εγγύηση τήρησης Συνθηκών Σελ. 98
γ΄. Νομοθετικές - Κανονιστικές αρμοδιότητες Σελ. 99
δ΄. Δημοσιονομικές αρμοδιότητες Σελ. 99
ε΄. Λοιπές εξουσίες Σελ. 99
§ 3. Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 100
Α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 100
Β΄. Αρμοδιότητες του Συμβουλίου Σελ. 102
Γ΄. Η περίπτωση της Ευρωομάδας (Eurogroup) Σελ. 102
α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 102
β΄. Νομική φύση Σελ. 103
§ 4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σελ. 104
Α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 104
Β΄. Αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου Σελ. 105
§ 5. Το Ελεγκτικό Συνέδριο Σελ. 107
Α΄. Οργάνωση, Σύνθεση και Λειτουργία Σελ. 107
B΄. Αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 108
§ 6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Σελ. 109
Α΄. Σκοποί και καθήκοντα Σελ. 110
Β΄. Ανεξαρτησία και λογοδοσία Σελ. 111
Γ΄. Όργανα της ΕΚΤ Σελ. 111
Δ΄. Πράξεις της ΕΚΤ Σελ. 112
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
§ 1. Η συνήθης και οι ειδικές νομοθετικές διαδικασίες Σελ. 114
§ 2. Ειδικότερα οι μη νομοθετικές πράξεις Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
§ 1. Η Εσωτερική Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 119
Α΄. Οι οικονομικές ελευθερίες Σελ. 120
α΄. Γενικά Σελ. 120
β΄. Οι επιμέρους ελευθερίες Σελ. 122
i. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Σελ. 122
ii. Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Σελ. 124
iii. Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Σελ. 127
iv. Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων Σελ. 128
Β΄. Ο ανταγωνισμός Σελ. 129
α΄. Γενικά Σελ. 129
β΄. Οι απαγορευμένες συμπεριφορές των επιχειρήσεων Σελ. 130
i. Παράνομη σύμπραξη επιχειρήσεων (άρθρο 101 ΣΛΕΕ) Σελ. 131
ii. Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης (άρθρο 102 ΣΛΕΕ) Σελ. 132
iii. Ο έλεγχος της εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ: δημόσια και ιδιωτική επιβολή των κανόνων του ανταγωνισμού Σελ. 133
γ΄. Οι απαγορευμένες συμπεριφορές των κρατών μελών Σελ. 134
i. Απαγορεύσεις βάσει των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ Σελ. 134
ii. Απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων Σελ. 134
iii. Οι δημόσιες επιχειρήσεις Σελ. 136
§ 2. Η Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ΟΝΕ) Σελ. 137
Α΄. Η νομισματική πολιτική Σελ. 138
Β΄. Η οικονομική πολιτική Σελ. 141
α΄. Η πολυμερής εποπτεία Σελ. 141
β΄. Η δημοσιονομική πειθαρχία Σελ. 142
γ΄. Η ρήτρα μη-διάσωσης (no-bailout clause) και ο ΕSM Σελ. 143
δ΄. Η νέα οικονομική διακυβέρνηση στην Ένωση Σελ. 145
§ 3. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) Σελ. 147
Α΄. Νομική βάση, σκοποί και μέσα Σελ. 148
α΄. Αρμοδιότητα Σελ. 148
β΄. Σκοποί Σελ. 149
γ΄. Μέσα άσκησης Σελ. 149
Β΄. Τα ενωσιακά όργανα στην ΚΕΠΠΑ Σελ. 150
Γ΄. Η ειδικότερη έκφανση της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ Σελ. 153
§ 4. Ο Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) Σελ. 155
Α΄. Γενικά Σελ. 155
Β΄. Τα θεσμικά χαρακτηριστικά του ΧΕΑΔ Σελ. 157
Γ΄. Οι επιμέρους τομείς του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης Σελ. 159
α΄. Έλεγχοι στα σύνορα, άσυλο, μετανάστευση Σελ. 159
i. Οι έλεγχοι στα σύνορα - Το σύστημα Σένγκεν Σελ. 160
ii. Η πολιτική θεωρήσεων Σελ. 161
iii. Η πολιτική ασύλου Σελ. 162
β΄. Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Σελ. 164
γ΄. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σελ. 166
δ΄. Αστυνομική συνεργασία Σελ. 170
§ 5. Η ιθαγένεια της Ένωσης Σελ. 171
Α΄. Η νομική φύση και η εξέλιξη του θεσμού Σελ. 171
Β΄. Τα επιμέρους δικαιώματα που απορρέουν από την ενωσιακή ιθαγένεια Σελ. 173
Γ΄. Η σημασία της νομολογίας στην εξέλιξη του θεσμού της ενωσιακής ιθαγένειας Σελ. 174
§ 6. Συμπεράσματα Σελ. 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
§ 1. Οι πηγές του ενωσιακού δικαιοδοτικού συστήματος Σελ. 177
Α΄. Γραπτές πηγές Σελ. 178
α΄. Πρωτογενές δίκαιο: Διατάξεις της Συνθήκης και sui generis πράξεις της Ένωσης Σελ. 178
β΄. Παράγωγο δίκαιο Σελ. 179
Β΄. Άγραφες Πηγές Σελ. 179
α΄. Πρωτογενές δίκαιο Σελ. 179
β΄. Δικαστική πρακτική Σελ. 180
§ 2. Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά του δικαιοδοτικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 180
α΄. Έλλειψη κωδικοποίησης Σελ. 181
β΄. Ατελής και ανολοκλήρωτος χαρακτήρας Σελ. 181
γ΄. Πηγές έμπνευσης: Τα δικονομικά δίκαια των κρατών μελών και το Ρωμαϊκό Δίκαιο συνιστούν πηγές έμπνευσης του δικαιοδοτικού συστήματος και του δικονομικού δικαίου της Ένωσης Σελ. 182
δ΄. Επιρροές από τη ρωμανογερμανική «οικογένεια» δικαίου καθώς και τις «οικογένειες» του common law και του σκανδιναβικού συστήματος Σελ. 183
§ 3. Τα ζητήματα οργάνωσης και λειτουργίας του ενωσιακού δικαιοδοτικού συστήματος Σελ. 184
Α΄. Όργανα του ενωσιακού δικαιοδοτικού συστήματος Σελ. 184
α΄. Αποκεντρωμένα δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης Σελ. 185
β΄. Κεντρικά δικαιοδοτικά όργανα της Ένωσης Σελ. 186
Β΄. Οι αρμοδιότητες του ενωσιακού δικαστή Σελ. 188
Γ΄. Κανόνες διαδικασίας Σελ. 190
α΄. Χαρακτηριστικά της διαδικασίας Σελ. 191
i. Ιδιαιτερότητες Σελ. 191
ii. Αρχές Σελ. 192
β΄. Η δομή της Απόφασης Σελ. 196
γ΄. Η αμφισβήτηση της Απόφασης Σελ. 197
Δ΄. Η αναγκαστική εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου Σελ. 198
α΄. Εκτελεστός τίτλος Σελ. 199
β΄. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση Σελ. 200
i. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 200
ii. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 200
γ΄. Αρμόδια δικαστήρια και διαδικασία Σελ. 202
§ 4. Συμπεράσματα Σελ. 202
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
§ 1. Ο άμεσος έλεγχος κρατών μελών Σελ. 206
Α΄. Έννοια της παράβασης Σελ. 207
α.΄ Νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές πράξεις ή συμπεριφορά (διοικητική πρακτική) του κράτους που αντίκεινται στο δίκαιο της Ένωσης Σελ. 208
β΄. Παραλείψεις ή αδράνεια του κράτους Σελ. 209
γ΄. Γενική και διαρκής ή συστηματική παράβαση κράτους Σελ. 210
δ΄. Αφηρημένη ή ενδεχόμενη παράβαση του δικαίου της Ένωσης Σελ. 213
Β΄. Διαδικασία Σελ. 215
α΄. Αναγκαιότητα ειδικής προδικασίας Σελ. 215
β΄. Ανάγκη ταυτότητας αντικειμένου αιτιολογημένης γνώμης και προσφυγής Σελ. 218
γ΄. Απόδειξη της παράβασης και βάρος αποδείξεως Σελ. 219
δ΄. Μέσα άμυνας του κράτους μέλους Σελ. 220
i. Ανάγκη προηγούμενης εξάντλησης των ένδικων μέσων Σελ. 221
ii. Exceptio non adimpleti contractus Σελ. 222
Γ΄. Συνέπειες της διαπίστωσης παράβασης - Μηχανισμός επιβολής κυρώσεων Σελ. 223
§ 2. Ο άμεσος έλεγχος της δράσης των ενωσιακών οργάνων και οργανισμών Σελ. 228
Α.΄ Η προσφυγή ακυρώσεως - Γενικά οι προσφεύγοντες και οι λόγοι προσφυγής Σελ. 228
Β΄. Ειδικότερα η άσκηση της προσφυγής από ιδιώτες Σελ. 234
α΄. Πράξεις με αποδέκτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα Σελ. 235
β΄. Πράξεις που αφορούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα άμεσα και ατομικά Σελ. 235
γ΄. Κανονιστικές πράξεις που αφορούν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα άμεσα χωρίς να περιλαμβάνουν εκτελεστικά μέτρα Σελ. 239
δ΄. Αποτίμηση της νέας ρύθμισης της προσφυγής ακυρώσεως Σελ. 240
Γ΄. Προσφυγή κατά παραλείψεως Σελ. 242
Δ΄. Ένσταση ελλείψεως νομιμότητας Σελ. 244
Ε΄. Εξωσυμβατική ευθύνη της Ένωσης Σελ. 246
α΄. Λόγοι ευθύνης Σελ. 247
i. Ευθύνη από παράνομη πράξη Σελ. 247
ii. Ευθύνη από νόμιμη πράξη; Σελ. 249
β΄. Ζημία Σελ. 250
γ΄. Αιτιώδης συνάφεια Σελ. 251
§ 3. Ο έμμεσος έλεγχος κρατών και θεσμικών οργάνων Σελ. 252
Α΄. Η προδικαστική παραπομπή Σελ. 252
Β΄. Αντικείμενο του προδικαστικού ερωτήματος Σελ. 254
Γ΄. Γιατί τα δικαστήρια κράτους μέλους καθίστανται αρμόδια; Σελ. 258
Δ΄. Υπό ποιες προϋποθέσεις τα εθνικά δικαστήρια ασκούν τις αρμοδιότητες; Σελ. 261
Ε΄. Τα αποτελέσματα των προδικαστικών αποφάσεων του Δικαστηρίου Σελ. 264
§ 4. Συμπεράσματα Σελ. 268
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
§ 1. Η θεσμική και δικονομική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 270
A΄. Η θεσμική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 270
B΄. Η έννοια της δικονομικής αυτονομίας των κρατών μελών Σελ. 271
Γ΄. Οι περιορισμοί στη δικονομική αυτονομία των κρατών μελών Σελ. 271
§ 2. Η σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο ερμηνεία του εθνικού δικαίου Σελ. 274
Α΄. Η αρχή της σύμφωνης ερμηνείας Σελ. 274
Β΄. Σύμφωνη ερμηνεία στις διαφορές μεταξύ ιδιώτη και κράτους Σελ. 276
Γ΄. Σύμφωνη ερμηνεία στις διαφορές μεταξύ ιδιωτών Σελ. 277
Δ΄. Σύμφωνη ερμηνεία «κατά το μέτρο του δυνατού» Σελ. 279
Ε΄. Αυτεπάγγελτη ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τον εθνικό δικαστή Σελ. 284
§ 3. Εξωσυμβατική ευθύνη κράτους μέλους Σελ. 286
Α΄. Νομική βάση Σελ. 287
Β΄. Προϋποθέσεις Σελ. 294
α΄. Πρώτη Προϋπόθεση: Απονομή δικαιωμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα Σελ. 295
β΄. Δεύτερη Προϋπόθεση: Κατάφωρη παραβίαση Σελ. 299
i. Συγκεκριμένο αντικείμενο παράβασης Σελ. 299
ii. Υπεύθυνα για την παράβαση κρατικά όργανα Σελ. 300
iii. Τα κριτήρια της κατάφωρης παράβασης Σελ. 308
γ΄. Τρίτη προϋπόθεση: Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ κατάφωρης παράβασης και επέλευσης ζημίας Σελ. 312
§ 4. Συμπεράσματα Σελ. 317
Παραρτήματα
Ι. Λεξιλόγιο Σελ. 319
ΙΙ. Ευρετήριο παρατιθέμενης νομολογίας Σελ. 327
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 347
Back to Top