ΑΓΩΓΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ερμηνεία - Υποδείγματα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 33.75€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 95,00 € Ειδική Τιμή 80,75 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15770
Καράκωστας Ι.
Βίτσα Π., Γεωργιάδου Μ., Μάνθος Α., Παναγιωτόπουλος Β., Φανού Μ.

 Υπό την επιμέλεια του Ομ. Καθηγητή κ. Ι. Καράκωστα πραγματοποιείται συλλογικό εγχείρημα για την παρουσίαση και ανάλυση των αγωγών που εγείρονται κατά την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου.

Το έργο Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου προσεγγίζει αναλυτικά τα ζητήματα που προκύπτουν από την άσκηση των εν λόγω αγωγών, με σκοπό να καθοδηγηθούν οι αναγνώστες στην αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων στην πράξη. Αναλύονται αγωγές και αιτήσεις που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τα φυσικά πρόσωπα (προστασία προσωπικότητας, αφάνεια κ.ά.), τα νομικά πρόσωπα, τις δικαιοπραξίες, τις αιρέσεις, την πληρεξουσιότητα, τη συναίνεση και την έγκριση, καθώς και την άσκηση των δικαιωμάτων, την άμυνα, την κατάσταση ανάγκης και την κατάχρηση δικαιώματος. Η ανάλυση τεκμηριώνεται με τις αναγκαίες αναφορές σε θεωρία και νομολογία και συμπληρώνεται με αντιπροσωπευτικά υποδείγματα των σχετικών δικογράφων. Για την ανάλυση και τεκμηρίωση έχουν ληφθεί υπόψη οι τροποποιήσεις που επέφερε στον ΚΠολΔ ο Ν 4335/2015.

Οι «Αγωγές Γενικών Αρχών Αστικού Δικαίου» απευθύνονται στους νομικούς της πράξης, στους οποίους παρέχουν ένα πλήρες βοήθημα για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των γενικών αρχών του αστικού δικαίου. Το έργο ολοκληρώνεται με ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο όρων, προς διευκόλυνση της έρευνας του αναγνώστη.

I. Νομικό πλαίσιο

  Σελ. 3
II. Έννοια - Άσκηση - Είδη Σελ. 4
III. Άσκηση αγωγής Σελ. 6
Α. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 6
Β. Σώρευση αγωγών Σελ. 15
Γ. Συνέπειες ασκήσεως αγωγής Σελ. 20
IV. Συζήτηση της αγωγής Σελ. 29
Α. Γενικά Σελ. 29
Β. Ανταγωγή Σελ. 35
V. Κατάργηση και περάτωση της δίκης Σελ. 36
Α. Παραίτηση από το δικόγραφο Σελ. 36
Β. Αποδοχή αγωγής Σελ. 40
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ Σελ. 43
[2] ΟΝΟΜΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ  
Ι. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα (κύριο όνομα ή επώνυμο) κατΑ άρθρο 782 § 3 ΚΠολΔ Σελ. 56
Α. Εισαγωγικά Σελ. 56
1. Κτήση κυρίου ονόματος - Έννοια του δικαιώματος ονοματοδοσίας Σελ. 57
2. Φορείς του δικαιώματος ονοματοδοσίας Σελ. 57
3. Ο κανόνας του αμετακλήτου της ονοματοδοσίας ως έκφανση της προστασίας της προσωπικότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών Σελ. 60
4. Κτήση επωνύμου Σελ. 60
5. Αποκλίσεις από τον κανόνα του αμεταβλήτου του ονόματος Σελ. 61
Β. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 67
1. Έννομο συμφέρον Σελ. 67
2. Δικαιολογητικοί νόμιμοι λόγοι διόρθωσης Σελ. 68
3. Αίτημα Σελ. 70
4. Δικαστικά έξοδα Σελ. 71
Γ. Βεβαίωση γεγονότος που αφορά την ονοματοδοσία Σελ. 71
Δ. Το όριο της διόρθωσης της ληξιαρχικής πράξης με βάση την εκουσία δικαιοδοσία Σελ. 72
Ε. Εσφαλμένη αναγραφή στο δικόγραφο επωνυμίας νομικού προσώπου Σελ. 73
ΣΤ. Τυπολογία περιπτώσεων από τη νομολογία Σελ. 73
1. Όνομα κακόηχο/πρόκληση σύγχυσης ως προς την ταυτότητα του υποκειμένου ή δυσχερειών στην κοινωνική δραστηριότητα Σελ. 73
2. Όνομα που έχει καθιερωθεί de facto στις συναλλαγές Σελ. 76
3. Όνομα που προκαλεί βλάβη στα συμφέροντα του υποκειμένου Σελ. 76
4. Μεταβολή του ονόματος λόγω μεταβολής θρησκεύματος Σελ. 77
5. Μεταβολή του ονόματος λόγω αλλαγής φύλου Σελ. 77
6. Όνομα ακατάλληλο για την ψυχική υγεία θετού τέκνου και την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του Σελ. 77
7. Αντίθεση ονόματος στα χρηστά ήθη Σελ. 78
Ζ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 78
1. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 78
2. Αρμοδιότητα Σελ. 79
3. Διαδικασία Σελ. 80
4. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 80
5. Κοινοποιήσεις Σελ. 81
6. Προσωρινή διαταγή Σελ. 81
7. Έλεγχος του δικαιώματος διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το όνομα με βάση την ΑΚ 281 Σελ. 81
8. Απόφαση Σελ. 81
9. Ένδικα μέσα Σελ. 82
ΙΙ. Αίτηση κτήσης ή αλλαγής επωνύμου προς τη Διοίκηση σύμφωνα με το ΝΔ 2573/1953 Σελ. 84
A. Γενικά Σελ. 84
1. Η νομοθετική ρύθμιση Σελ. 84
2. Η αλλαγή του επωνύμου ως στοιχείο της δημόσιας τάξης Σελ. 85
Β. Το επώνυμο των συζύγων μετά το Ν 1329/1983 Σελ. 85
1. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 1388 § 3 ΑΚ κατισχύει του ΝΔ 2573/1953 (μεταβολή επωνύμου με διοικητική διαδικασία) Σελ. 85
2. Επώνυμο της συζύγου μετά το διαζύγιο με το οποίο είχε αποκτήσει επαγγελματική φήμη Σελ. 86
Γ. Το επώνυμο του τέκνου Σελ. 87
1. Μεταβολή επωνύμου τέκνου διά της διοικητικής οδού Σελ. 87
2. Μεταβολή του επωνύμου του υιοθετηθέντος τέκνου διά της διοικητικής οδού Σελ. 88
3. Αρμόδιο διοικητικό όργανο Σελ. 89
4. Στοιχεία αναγκαία για το ορισμένο της αίτησης Σελ. 91
5. Περιεχόμενο απόφασης διοικητικού οργάνου περί αλλαγής του επωνύμου Σελ. 92
Δ. Τυπολογία περιπτώσεων κτήσης ή αλλαγή επωνύμου από τη νομολογία Σελ. 92
1. Μη ουσιώδεις λόγοι αλλαγής του επωνύμου Σελ. 92
2. Ουσιώδεις λόγοι αλλαγής του επωνύμου Σελ. 93
ΙΙΙ. Μέσα δικαστικής προστασίας από την παράνομη προσβολή ονόματος Σελ. 96
Α. Γενικά Σελ. 96
Β. Αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψής της στο μέλλον Σελ. 96
Γ. Αγωγή αναγνωριστική Σελ. 99
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 100
Ε. Λοιπές μορφές προστασίας Σελ. 100
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το επώνυμο του τέκνου λόγω ελαττώματος στη βούληση (πλάνη-απάτη-απειλή) των γονέων ως προς την κοινή δήλωσή τους κατΑ άρθρο 1505 § 1 ΑΚ Σελ. 103
2. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης ως προς το επώνυμο του τέκνου λόγω ακυρότητας της κοινής δήλωσής τους ως προς το επώνυμο των τέκνων τους (άρθρο 1505 § 1 ΑΚ) Σελ. 106
3. Αίτηση διόρθωσης ληξιαρχικής πράξης γέννησης ανηλίκου ως προς το κύριο όνομά του (πρόκληση βλάβης στα συμφέροντα του τέκνου) Σελ. 109
[3] ΚΑΤΟΙΚΙΑ  
Ι. Η κατοικία ως στοιχείο εξατομίκευσης του φυσικού προσώπου Σελ. 114
Α. Γενικά Σελ. 114
Β. Η κατοικία ως νομική έννοια Σελ. 118
Γ. Η έννοια της κατοικίας στο ποινικό δίκαιο Σελ. 119
Δ. Η έννοια της κατοικίας κατά τον ΚΠολΔ Σελ. 120
Ε. Αναγκαία ή νόμιμη κατοικία Σελ. 122
ΙΙ. Αίτηση διορισμού επιτρόπου και εποπτικού συμβουλίου αλλοδαπού ανηλίκου με συνήθη διαμονή την Ελλάδα (άρθρα 796 ΚΠολΔ, 24 § 2 ΑΚ) Σελ. 123
Α. Γενικά Σελ. 123
Β. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 123
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης Σελ. 124
1. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 124
2. Ποιοι τίθενται υπό επιτροπεία Σελ. 124
3. Προσδιορισμός του προσώπου του επιτρόπου Σελ. 125
4. Προσδιορισμός του τόπου συνήθους διαμονής του ανηλίκου Σελ. 125
5. Αίτημα Σελ. 127
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 127
1. Αρμοδιότητα Σελ. 127
2. Διαδικασία Σελ. 127
3. Κοινοποιήσεις Σελ. 127
4. Απόφαση Σελ. 128
5. Ένδικα μέσα Σελ. 128
ΙΙΙ. Αίτηση διορισμού δικαστικού συμπαραστάτη προσώπου αναγκαστικά διαμένοντος σε τόπο διαφορετικό από αυτόν της κατοικίας του (άρθρο 801 ΚΠολΔ) Σελ. 128
Α. Γενικά Σελ. 128
Β. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 129
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης Σελ. 129
1. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα Σελ. 129
2. Περιπτώσεις υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση Σελ. 129
3. Προσδιορισμός του δικαστικού συμπαραστάτη και των μελών του εποπτικού συμβουλίου Σελ. 130
4. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 130
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση παροχής άδειας κατΑ άρθρο 797 ΚΠολΔ για να εκχωρήσουν οι γονείς ανηλίκου σε τρίτο, χρήματα που ανήκουν στον ανήλικο (άρθρα 1526, 1623, 1625, 24 ΑΚ) Σελ. 133
2. Προτάσεις ανακόπτοντος κατά διαταγής πληρωμής λόγω μη νόμιμης επίδοσής της στην κατοικία του ανακόπτοντος (παρά την αντίθετη βεβαίωση περί κατοικίας του στην έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή) Σελ. 137
3. Αίτηση για κήρυξη εκτελεστής στην Ελλάδα τελεσίδικης απόφασης αλλοδαπού δικαστηρίου με εναγόμενο που είχε ειδική εμπορική κατοικία (άρθρο 51 § 3 ΑΚ) Σελ. 142
[4] Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΟΦΟΡΟΥΜΕΝΟΥ  
I. Γενικά Σελ. 147
Α. Η ratio της ρύθμισης Σελ. 147
Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 147
Γ. Νομικό πλάσμα Σελ. 148
Δ. Γονιμοποιημένο ωάριο και ικανότητα δικαίου Σελ. 148
Ε. Ατελής ικανότητα δικαίου Σελ. 148
ΣΤ. Προσωρινή ικανότητα δικαίου Σελ. 152
Ζ. Το κυοφορούμενο ως φορέας ανθρώπινης αξίας Σελ. 152
Η. Επαγωγή κληρονομίας σε κυοφορούμενο Σελ. 152
Θ. Ανάλογη διατροφή μητέρας από την κληρονομική μερίδα του κυοφορουμένου Σελ. 153
Ι. Προσωρινή επιδίκαση (ως ασφαλιστικό μέτρο) διατροφής και δαπανών τοκετού της άγαμης μητέρας (άρθρο 1503 ΑΚ) Σελ. 153
ΙΑ. Ποινική προστασία του κυοφορούμενου και της εγκύου Σελ. 153
II. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης μη περιουσιακής ζημίας λόγω θανάτωσης κυοφορουμένου συνεπεία αδικοπραξίας Σελ. 154
III. Αγωγή κυοφορουμένου για χρηματική ικανοποίηση ψυχικής οδύνης λόγω θανάτωσης μέλους της οικογένειάς του κατΑ άρθρο 932 εδ. βΑ ΑΚ Σελ. 156
IV. Αγωγή αποζημίωσης για περιουσιακή ζημία και χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης λόγω γέννησης τέκνου με γενετική βλάβη συνεπεία σφάλματος στον προγεννητικό έλεγχο Σελ. 157
Α. Νομική θεμελίωση της αγωγής Σελ. 157
Β. Ενεργητικά νομιμοποιούμενα πρόσωπα Σελ. 158
Γ. Στοιχειοθέτηση της ζημίας του τέκνου Σελ. 158
V. Κοινά δικονομικά ζητήματα Σελ. 159
Α. Διεθνής δικαιοδοσία επί αξιώσεως διατροφής κυοφορούμενου τέκνου Σελ. 159
Β. Ικανότητα διαδίκου Σελ. 160
Γ. Δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων του κυοφορουμένου και πριν από τον τοκετό Σελ. 161
Δ. Απόδειξη Σελ. 161
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Προτάσεις επί αγωγής κυοφορουμένου-ενάγοντος για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης κατΑ άρθρο 932 εδ. γΑ ΑΚ Σελ. 162
2. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης γονέων λόγω γέννησης τέκνου με γενετική βλάβη συνεπεία σφάλματος κατά τη διάρκεια προγεννητικού ελέγχου (ΑΚ 932 ΑΚ) Σελ. 167
[5] ΑΦΑΝΕΙΑ  
Ι. Η αίτηση κήρυξης σε αφάνεια Σελ. 173
Α. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 174
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επί μέρους στοιχείων της αίτησης Σελ. 174
1. Ο θάνατος του προσώπου να είναι πολύ πιθανός και όχι βέβαιος Σελ. 174
2. Εξαφάνιση σε κίνδυνο ζωής Σελ. 175
3. Απουσία χωρίς ειδήσεις Σελ. 176
4. Αίτημα Σελ. 177
Γ. Διάδικοι Σελ. 177
ΙΙ. Η αίτηση για άρση της αφάνειας ή για μεταβολή του χρόνου ενάρξεώς της Σελ. 178
Α. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 178
Β. Διάδικοι Σελ. 178
Γ. Προθεσμία Σελ. 179
ΙΙΙ. Δικονομικά ζητήματα επί των αιτήσεων για την αφάνεια (κήρυξη, άρση και μεταβολή του χρόνου ενάρξεώς της) Σελ. 179
Α. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 179
Β. Αρμοδιότητα Σελ. 181
1. ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 181
2. Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 181
Γ. Διαδικασία Σελ. 181
Δ. Προδικασία-Κοινοποιήσεις Σελ. 182
Ε. Έκδοση μη οριστικής απόφασης Σελ. 182
1. Βασιμότητα της αίτησης Σελ. 182
2. Δημοσίευση περιλήψεως της αίτησης Σελ. 183
3. Περιεχόμενο της περιλήψεως Σελ. 183
4. Προθεσμία για παροχή πληροφοριών Σελ. 183
ΣΤ. Έκδοση οριστικής απόφασης Σελ. 183
Ζ. Απόδειξη Σελ. 184
Η. Καθορισμός του χρόνου έναρξης της αφάνειας Σελ. 185
Θ. Δικαστικά έξοδα Σελ. 185
Ι. Χαρακτήρας δικαστικής αποφάσεως Σελ. 186
ΙΑ. Ένδικα μέσα Σελ. 188
ΙΒ. Δεδικασμένο Σελ. 188
ΙV. Η αγωγή διαζυγίου λόγω αφάνειας Σελ. 188
Α. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 189
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επί μέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 189
1. Γάμος Σελ. 189
2. Τελεσίδικη δικαστική απόφαση περί κήρυξης του εναγομένου σε αφάνεια Σελ. 189
Γ. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 190
Δ. Ειδικά δικονομικά ζητήματα επί της αγωγής διαζυγίου λόγω αφάνειας Σελ. 190
1. Αρμοδιότητα Σελ. 190
2. Διαδικασία Σελ. 190
3. Δεδικασμένο από την προηγούμενη απόφαση περί κήρυξης της αφάνειας Σελ. 190
4. Επανεμφάνιση του αφάντου κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 191
5. Ο θάνατος του αφάντου κατά την εκκρεμοδικία Σελ. 191
V. Αγωγές λόγω επανεμφάνισης του αφάντου ή αναγνώρισης επικρατέστερων δικαιωμάτων σε τρίτους Σελ. 192
A. Η περί κλήρου αγωγή Σελ. 193
Β. Η αγωγή αδικαιολογήτου πλουτισμού Σελ. 198
1. Η αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού με βάση το άρθρο 904 ΑΚ Σελ. 198
2. Η αξίωση αδικαιολογήτου πλουτισμού με βάση το άρθρο 913 ΑΚ Σελ. 203
Γ. Ειδικές αγωγές από την κυριότητα και τη νομή (διεκδικητική, νομής κ.λπ.) Σελ. 204
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση κήρυξης σε αφάνεια λόγω απουσίας χωρίς ειδήσεις για διάστημα άνω των πέντε ετών Σελ. 205
2. Αίτηση κήρυξης σε αφάνεια λόγω εξαφάνισης εν κινδύνω ζωής Σελ. 207
3. Αίτηση άρσης της αφάνειας Σελ. 210
[6] ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  
Ι. Αποσαφήνιση της έννοιας της προσωπικότητας - Το ενιαίο δικαίωμα και οι κατΑ ιδίαν εκφάνσεις του Σελ. 217
ΙΙ. Η αγωγή για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον Σελ. 219
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 219
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 221
1. Προσβολή Σελ. 221
2. Παράνομη προσβολή Σελ. 222
3. Τυπολογία περιπτώσεων παράνομης προσβολής της προσωπικότητας από τη νομολογία Σελ. 224
4. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 244
5. Αίτημα της αγωγής Σελ. 244
ΙΙΙ. Η αγωγή αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας Σελ. 246
A. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 246
B. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 248
1. Έννοια του παρανόμου της προσβολής Σελ. 248
2. Έννοια της υπαιτιότητας Σελ. 249
3. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 251
4. Αίτημα Σελ. 251
IV. Η αγωγή ικανοποίησης της ηθικής βλάβης Σελ. 252
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 252
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 256
1. Εσωτερική προσβολή Σελ. 256
2. Πταίσμα του προσβολέα Σελ. 256
3. Επέλευση ηθικής βλάβης Σελ. 257
4. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 260
5. Αίτημα Σελ. 261
V. (IV) Δικονομικά ζητήματα επί των αγωγών για την προστασία της προσωπικότητας Σελ. 265
A. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 265
B. Αρμοδιότητα Σελ. 266
1. ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 266
2. Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 267
Γ. Διαδικασία Σελ. 268
Δ. Νομιμοποίηση Σελ. 271
1. Ενάγων Σελ. 271
2. Εναγόμενος Σελ. 275
Ε. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς Σελ. 276
ΣΤ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 277
Ζ. Αντικειμενική σώρευση αγωγών Σελ. 277
1. Το θέμα της καθΑ ύλην αρμοδιότητας Σελ. 277
2. Το θέμα της ταυτότητας της διαδικασίας Σελ. 278
3. Σώρευση αιτήματος περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης Σελ. 280
Η. Απόδειξη Σελ. 280
Θ. Η απόφαση και η εκτέλεσή της Σελ. 284
Ι. Δεδικασμένο Σελ. 286
VI. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 288
Α. Άρνηση της αγωγής Σελ. 288
Β. Ανταγωγή Σελ. 290
Γ. Ενστάσεις Σελ. 291
1. Ένσταση άρσης του αδίκου της πράξεως Σελ. 291
2. Ένσταση παραγραφής Σελ. 297
3. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος (281 ΑΚ) Σελ. 298
4. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος (300 ΑΚ) Σελ. 300
VII. Άλλες μορφές έννομης προστασίας της προσωπικότητας Σελ. 301
Α. Η προληπτική αγωγή για παράλειψη Σελ. 301
Β. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 303
Γ. Η αναγνωριστική αγωγή του παρανόμου χαρακτήρα της προσβολής Σελ. 317
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αγωγή χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας μη ρητά κατονομαζόμενου του φορέα του εννόμου αγαθού Σελ. 326
2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων λόγω προσβολής απολύτου αγαθού της προσωπικότητας (ως προς την έκφανση της υγείας, σωματικής και ψυχικής) Σελ. 332
3. Αγωγή προσβολής του ζωτικού χώρου (ΑΚ 57) από την παράνομη εκπομπή καπνού και αιθάλης Σελ. 336
[7] ΝΟΜΙΚA ΠΡOΣΩΠΑ  
Ι. Η αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου Σελ. 357
A. Γενικά Σελ. 357
Β. Τα στοιχεία της αίτησης Σελ. 359
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αίτησης Σελ. 360
1. Έλλειψη διοίκησης Σελ. 360
2. Σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 363
3. Έννομο συμφέρον του αιτούντος Σελ. 366
4. Αίτημα διορισμού προσωρινής διοίκησης Σελ. 367
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 368
1. Αρμοδιότητα Σελ. 368
2. Διαδικασία Σελ. 369
3. Κοινοποιήσεις Σελ. 369
4. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 370
5. Προτάσεις Σελ. 371
6. Παρέμβαση Σελ. 371
7. Απόδειξη Σελ. 374
8. Απόφαση Σελ. 375
9. Έλεγχος παρεμπίπτων Σελ. 377
10. Ασφαλιστικά μέτρα - Προσωρινή διαταγή Σελ. 378
11. Δεδικασμένο Σελ. 378
12. Ένδικα μέσα - βοηθήματα Σελ. 379
II. Αγωγή κατά νομικού προσώπου για εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης (άρθρο 70 ΑΚ) Σελ. 381
III. Αγωγή κατά νομικού προσώπου λόγω αδικοπραξίας (άρθρο 71 ΑΚ) Σελ. 382
ΙV. Κοινά δικονομικά θέματα επί των αγωγών IΙ και IΙΙ Σελ. 384
V. Αίτηση διορισμού ή αντικατάστασης εκκαθαριστή Σελ. 386
VI. Αγωγή αποζημίωσης εταιρικού δανειστή κατά εκκαθαριστή (άρθρο 75 ΑΚ) Σελ. 388
VII. Αίτηση για εγγραφή σωματείου ή για τροποποίηση του καταστατικού του Σελ. 390
VIII. Προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης αποβολής του Σελ. 396
Α. Γενικά Σελ. 396
Β. Τα στοιχεία της προσφυγής Σελ. 396
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της προσφυγής Σελ. 397
1. Καταστατικοί λόγοι αποβολής Σελ. 397
2. Σπουδαίος λόγος αποβολής Σελ. 397
Δ. Δικονομικά θέματα Σελ. 398
1. Αρμοδιότητα Σελ. 398
2. Διαδικασία Σελ. 399
3. Προθεσμία Σελ. 400
4. Τρόπος άσκησης της προσφυγής Σελ. 400
5. Αναστολή απόφασης - προσωρινή διαταγή Σελ. 400
6. Απόδειξη Σελ. 401
7. Απόφαση Σελ. 401
8. Ένδικα μέσα Σελ. 402
9. Δεδικασμένο Σελ. 402
ΙX. Αγωγή ακύρωσης απόφασης ΓΣ σωματείου Σελ. 402
Α. Γενικά Σελ. 402
Β. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 404
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 405
1. Ακυρώσιμες αποφάσεις της ΓΣ σωματείου Σελ. 405
2. Ακυρότητα λόγω παράβασης νόμου ή καταστατικού Σελ. 405
3. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης νόμου ή καταστατικού και της ληφθείσας απόφασης από τη ΓΣ Σελ. 406
Δ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 406
1. Νομιμοποίηση Σελ. 406
2. Αρμοδιότητα Σελ. 411
3. Διαδικασία Σελ. 411
4. Δικονομικός τρόπος προβολής της ακυρότητας Σελ. 411
5. Προθεσμία Σελ. 412
6. Σώρευση αγωγών Σελ. 412
7. Βάρος απόδειξης Σελ. 413
8. Ερημοδικία εναγομένου Σελ. 414
9. Απόφαση - Ένδικα μέσα Σελ. 414
10. Δεδικασμένο Σελ. 415
11. Εκτελεστότητα Σελ. 415
X. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης άκυρης απόφασης ΓΣ σωματείου Σελ. 415
Α. Γενικά Σελ. 415
Β. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης Σελ. 417
Γ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 418
1. Νομιμοποίηση Σελ. 418
2. Αρμοδιότητα Σελ. 419
3. Διαδικασία Σελ. 420
4. Χρόνος άσκησης αίτησης αναστολής Σελ. 421
5. Παρέμβαση Σελ. 421
6. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 422
7. Άμυνα καθΑ ου η αναστολή Σελ. 422
8. Απόφαση αναστολής Σελ. 422
9. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της απόφασης αναστολής Σελ. 423
10. Προσωρινή διαταγή Σελ. 423
XI. Αίτηση για ανάκληση ιδρυτικής πράξης ιδρύματος Σελ. 424
XII. Αγωγή διάρρηξης της σύστασης ιδρύματος από δανειστή του ιδρυτή ως καταδολιευτική (939 ΑΚ) Σελ. 425
XIII. Αγωγή μέμψης κατά της σύστασης ιδρύματος ως άστοργης δωρεάς από νόμιμο μεριδούχο του ιδρυτή Σελ. 425
ΧIV. Αγωγή νομικού προσώπου κατά εκπροσώπων του (άρθρο 68 § 2 ΑΚ) Σελ. 426
XV. Αίτηση μελών για σύγκληση ΓΣ σωματείου (άρθρο 96 ΑΚ) Σελ. 432
XVI. Αίτηση διάλυσης σωματείου (άρθρο 105 ΑΚ) Σελ. 435
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αίτηση διάλυσης σωματείου (άρθρο 105 ΑΚ) Σελ. 442
2. Αίτηση χορήγησης εξουσιοδότησης για σύγκληση ΓΣ σωματείου (άρθρο 96 ΑΚ) Σελ. 445
3. Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης νομικού προσώπου (άρθρο 69 ΑΚ) Σελ. 448
4. Προσφυγή μέλους σωματείου κατά της απόφασης αποβολής του (άρθρο 88 ΑΚ) Σελ. 451
5. Αίτηση σύστασης σωματείου (άρθρο 80 ΑΚ) Σελ. 456
6. Αίτηση τροποποίησης του καταστατικού σωματείου (άρθρο 84 ΑΚ) Σελ. 459
7. Αγωγή ακύρωσης απόφασης ΓΣ σωματείου (άρθρο 101 ΑΚ) Σελ. 461
[8] ΚΥΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ  
Ι. Όροι κύρους δικαιοπραξίας Σελ. 465
A. Ικανότητα δικαιοπρακτική Σελ. 466
B. Δήλωση βούλησης Σελ. 466
Γ. Έλλειψη διάστασης μεταξύ δήλωσης και βούλησης Σελ. 466
Δ. Τύπος Σελ. 467
Ε. Περιεχόμενο σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη Σελ. 467
II. Όροι ενεργού δικαιοπραξίας Σελ. 468
ΙΙΙ. Στοιχεία δικαιοπραξίας Σελ. 469
[9] ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
Ι. Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 472
ΙΙ. Δικαιοπρακτική ανικανότητα Σελ. 473
ΙΙΙ. Περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 474
Α. Γενικά Σελ. 474
Β. Ανήλικοι Σελ. 475
1. Ανήλικοι συμπληρώσαντες το δέκατο έτος Σελ. 475
2. Ανήλικοι συμπληρώσαντες το δέκατο τέταρτο και δέκατο πέμπτο έτος Σελ. 476
3. Ανήλικοι έγγαμοι Σελ. 478
Γ. Τελούντες σε μερική στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση Σελ. 479
IV. Ακυρότητα Σελ. 481
V. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 491
Α. Νομιμοποίηση Σελ. 491
Β. Αρμοδιότητα - Διαδικασία Σελ. 495
Γ. Στοιχεία αγωγής Σελ. 495
Δ. Ενστάσεις εναγομένου Σελ. 496
Ε. Ειδικά ζητήματα Σελ. 499
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση ακυρότητας δικαιοπραξίας που είχε επιχειρήσει ο κληρονομούμενος σε κατάσταση ανικανότητας λόγω έλλειψης συνείδησης των πράξεών του και διανοητικής διαταραχής Σελ. 501
[10] EIKONIKOTHTA  
Ι. Γενικά Σελ. 510
Α. Η διάταξη της ΑΚ 138 Σελ. 510
1. Η έννοια της εικονικότητας Σελ. 510
2. Η διάκριση σε απόλυτη και σχετική εικονικότητα Σελ. 512
Β. Πεδίο εφαρμογής και διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 513
1. Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 513
2. Δικαιοπραξίες ανεπίδεκτες εικονικότητας Σελ. 514
Γ. Οι συνέπειες της εικονικότητας Σελ. 515
ΙΙ. Η αναγνωριστική αγωγή ακύρωσης λόγω απόλυτης ή σχετικής εικονικότητας Σελ. 516
Α. Διάδικοι Σελ. 516
Β. ΚαθΑ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 517
Γ. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 518
Δ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 520
Ε. Βάρος απόδειξης Σελ. 520
ΣΤ. Απόδειξη Σελ. 521
Ζ. Παραγραφή Σελ. 522
Η. Άμυνα εναγομένου Σελ. 522
Θ. Εγγραφή σε βιβλία (μεταγραφών, διεκδικήσεων) Σελ. 523
ΙΙΙ. Προστασία των τρίτων (ΑΚ 139) Σελ. 523
ΙV. Ειδικότερα ζητήματα και συνήθεις περιπτώσεις εικονικότητας Σελ. 524
A. Εικονικότητα και πώληση (με έμφαση σε περιπτώσεις πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου) Σελ. 524
1. Εικονική πώληση υποκρύπτουσα δωρεά Σελ. 524
2. Πώληση με εικονικό τίμημα Σελ. 526
3. Άλλες περιπτώσεις και διευκρινίσεις Σελ. 527
B. Εικονικότητα περί το πρόσωπο Σελ. 528
Γ. Εικονικότητα διαθήκης Σελ. 530
Δ. Εικονικότητα και αντιπροσώπευση Σελ. 530
Ε. Εικονική σύμβαση μίσθωσης Σελ. 531
ΣΤ. Εικονικότητα σύμβασης με αντικείμενο αυτοκίνητα Σελ. 531
Ζ. Εικονικότητα και αξιόγραφα Σελ. 532
1. Συναλλαγματική Σελ. 532
2. Επιταγή Σελ. 532
Η. Εικονικότητα και εταιρείες Σελ. 533
Θ. Συρροή εικονικότητας με άλλες ακυρότητες Σελ. 534
Ι. Άλλες περιπτώσεις Σελ. 534
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας λόγω εικονικότητας Σελ. 536
2. Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας διαθήκης λόγω εικονικότητας Σελ. 540
[11] ΑΓΩΓΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΛΑΝΗΣ, ΑΠΑΤΗΣ Ή ΑΠΕΙΛΗΣ  
Ι. Εισαγωγικά Σελ. 546
ΙΙ. Αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης Σελ. 547
Α. Γενικά Σελ. 547
Β. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 548
Γ. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 550
1. Έννοια της πλάνης Σελ. 550
2. Ουσιώδης - αιτιώδης πλάνη Σελ. 555
3. Αίτημα Σελ. 559
ΙΙI. Αγωγή ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω απάτης Σελ. 561
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 561
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 562
1. Αθέμιτη παραπλάνηση Σελ. 562
2. Δόλια παραπλάνηση Σελ. 565
3. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παραπλανητικής συμπεριφοράς και δήλωσης βούλησης του εξαπατηθέντος Σελ. 565
4. Αίτημα Σελ. 566
ΙV. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απειλής Σελ. 566
Α. Τα στοιχεία της αγωγής Σελ. 566
Β. Εννοιολογική προσέγγιση των επιμέρους στοιχείων της αγωγής Σελ. 569
1. Εξαγγελία κακού Σελ. 569
2. Έννοια παράνομης απειλής Σελ. 569
3. Έννοια απειλής εναντίον των χρηστών ηθών Σελ. 570
4. Απειλή σοβαρή που εκθέτει σε άμεσο και σπουδαίο κίνδυνο έννομα αγαθά του απειλουμένου Σελ. 571
5. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της απειλής και της δήλωσης βούλησης Σελ. 572
6. Αίτημα Σελ. 572
V. Κοινά δικονομικά θέματα επί των αγωγών ακύρωσης της δικαιοπραξίας λόγω πλάνης, απάτης ή απειλής Σελ. 572
Α. Αρμοδιότητα Σελ. 572
1. ΚαθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 572
2. Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 572
Β. Διαδικασία Σελ. 573
Γ. Νομιμοποίηση Σελ. 576
1. Ενάγων Σελ. 576
2. Εναγόμενος Σελ. 578
Δ. Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 579
Ε. Εξώδικη επίλυση της διαφοράς Σελ. 582
ΣΤ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 582
Ζ. Πιστοποιητικό καταβολής ΕΝ.Φ.Ι.Α. Σελ. 582
Η. Δικαστικό ένσημο Σελ. 582
Θ. Σώρευση αιτημάτων Σελ. 583
1. Αντικειμενική σώρευση Σελ. 583
2. Επικουρική σώρευση Σελ. 585
Ι. Προτάσεις Σελ. 586
ΙΑ. Παρέμβαση, προσεπίκληση, ανακοίνωση δίκης, ανταγωγή (άρθρα 238 §§ 1, 79, 89, 91, 268 ΚΠολΔ) Σελ. 587
ΙΒ. Απόδειξη-συζήτηση Σελ. 589
1. Βάρος και μέσα απόδειξης Σελ. 589
2. Η νομοθετική ρύθμιση μετά το Ν 4335/2015 Σελ. 590
ΙΓ. Απόφαση Σελ. 595
ΙΔ. Εκτέλεση Σελ. 598
ΙΕ. Δεδικασμένο Σελ. 598
ΙΣΤ. Ένδικα μέσα Σελ. 598
IZ. Δικονομική στάση εναγομένου Σελ. 599
1. Άρνηση Σελ. 599
2. Ανταγωγή Σελ. 601
3. Ενστάσεις Σελ. 602
VI. Aγωγή αποζημίωσης λόγω ακύρωσης συνεπεία απάτης ή απειλής (άρθρα 149 εδ. αΑ, 152 εδ. αΑ ΑΚ) Σελ. 605
VII. Αγωγή αποζημίωσης λόγω αποδοχής ακυρώσιμης σύμβασης (άρθρα 149 εδ. βΑ, 152 εδ. βΑ ΑΚ) Σελ. 609
VIIΙ. Aγωγή αποζημίωσης συνεπεία ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω πλάνης (άρθρο 145 ΑΚ) Σελ. 610
IX. Αξίωση αποζημίωσης του καλόπιστου αποδέκτη της δήλωσης βούλησης λόγω ακύρωσης δικαιοπραξίας από απειλή που ασκήθηκε από τρίτο (άρθρο 153 ΑΚ) Σελ. 612
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αγωγή ακύρωσης της κοινής δήλωσης των μελλονύμφων (συνδικαιοπραξίας) για το επώνυμο του τέκνου τους λόγω ελαττωμάτων της βούλησης Σελ. 614
2. Αγωγή ακύρωσης πράξης ανάκλησης διαθήκης λόγω απειλής (ψυχολογικής βίας) Σελ. 617
3. Αγωγή ακύρωσης δικαιοπραξίας λόγω απάτης με σωρευόμενο αίτημα αποζημίωσης κατά τις διατάξεις των αδικοπραξιών κατΑ άρθρο 149 εδ. αΑ ΑΚ Σελ. 622
4. Αγωγή αποζημίωσης συνεπεία αποδοχής ελαττωματικής δικαιοπραξίας λόγω απάτης (άρθρο 149 εδ. βΑ ΑΚ) Σελ. 626
5. Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής λόγω πλάνης ως προς την ιδιότητα του αγορασθέντος πράγματος Σελ. 632
[12] ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ  
Ι. Γενικά - Επισκόπηση των ρυθμίσεων των άρθρων 174 - 177 ΑΚ Σελ. 640
Α. Δικαιoπραξία απαγορευμένη Σελ. 640
1. Δικαιοπραξία με απαγορευμένη παροχή Σελ. 642
2. Συνέπειες Σελ. 643
3. Σχέση της ΑΚ 174 με άλλες διατάξεις των Γενικών Αρχών Σελ. 643
Β. Απαγόρευση διάθεσης αντικειμένου από το νόμο (ΑΚ 175), τη δικαστική απόφαση (ΑΚ 176) ή τη δικαιοπραξία (ΑΚ 177) Σελ. 644
1. Οι ρυθμίσεις Σελ. 644
2. Η έννοια της διαθέσεως Σελ. 647
3. Συνέπειες (ΑΚ 175, 176) Σελ. 647
ΙΙ. Η αγωγή ακυρότητας βάσει των άρθρων 174, 175 και 176 ΑΚ Σελ. 648
Α. Διάδικοι Σελ. 648
Β. ΚαθΑ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 648
Γ. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 648
Δ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 648
Ε. Άμυνα εναγομένου Σελ. 648
ΣΤ. Άλλα δικονομικά ζητήματα Σελ. 649
ΙΙΙ. Η αγωγή για παράλειψη και η αγωγή αποζημίωσης βάσει της ΑΚ 177 Σελ. 649
Α. Διάδικοι Σελ. 650
Β. Ιστορική βάση Σελ. 650
1. Ιστορική βάση της αγωγής για παράλειψη Σελ. 650
2. Ιστορική βάση της αγωγής αποζημίωσης Σελ. 650
Γ. Αίτημα Σελ. 650
ΙV. Περιπτώσεις Σελ. 650
Α. Ζητήματα εμπραγμάτου δικαίου Σελ. 651
1. Περιορισμοί διάθεσης γεωργικών κλήρων Σελ. 651
2. Μη άρτια οικόπεδα Σελ. 651
3. Οροφοκτησία Σελ. 651
4. Ακίνητα σε παραμεθόριες περιοχές Σελ. 653
5. Αυθαίρετα κτίσματα Σελ. 654
Β. Άλλα ζητήματα Σελ. 654
1. Ζητήματα κληρονομικού δικαίου Σελ. 654
2. Ζητήματα δικαίου εταιρειών Σελ. 655
3. Χρηματοπιστωτικά ζητήματα - συμβάσεις δανείου κ.ά. Σελ. 655
4. Συμβάσεις εντολής, έργου, μεσιτείας, εργασίας Σελ. 656
5. Καταπίστευση επί καταπιστεύματος Σελ. 660
6. Τόκος Σελ. 660
7. Συμβιβασμός Σελ. 661
8. Εκούσια αναγνώριση τέκνου Σελ. 661
9. Προσύμφωνο Σελ. 661
10. Μεταβίβαση συνεταιριστικής μερίδας Σελ. 662
11. Καταπιστευτική εκχώρηση Σελ. 662
12. Εγγύηση Σελ. 662
13. Έκδοση τιμολογίου Σελ. 662
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Η αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δικαιοπραξίας που αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου Σελ. 663
[13] ΑΝΗΘΙΚΗ - ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΗΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑ  
Ι. Γενικά Σελ. 672
Α. Δικαιοπραξία αντίθετη στα χρηστά ήθη (negotium turpe - negotium contra bonos mores) (ΑΚ 178) Σελ. 672
1. Πεδίο εφαρμογής της ΑΚ 178 Σελ. 672
2. Η έννοια των χρηστών ηθών Σελ. 672
3. Η κρίση περί της αντίθεσης μιας δικαιοπραξίας στα χρηστά ήθη Σελ. 674
4. Κρίσιμος χρόνος Σελ. 674
5. Περιπτώσεις Σελ. 675
6. Σχέση με άλλες διατάξεις Σελ. 675
Β. Ενδεικτικές περιπτώσεις ανήθικων δικαιοπραξιών (ΑΚ 179) Σελ. 675
1. Υπέρμετρη δέσμευση/Καταδυναστευτική δικαιοπραξία (179 εδ. αΑ ΑΚ) Σελ. 676
2. Καταπλεονεκτική (αισχροκερδής) δικαιοπραξία (ΑΚ 179 εδ. βΑ) Σελ. 676
Γ. Σχέση μεταξύ των ΑΚ 178 και 179 Σελ. 681
Δ. Συνέπειες της αντίθεσης στα χρηστά ήθη Σελ. 681
ΙΙ. Η αγωγή ακύρωσης λόγω αντίθεσης στα χρηστά ήθη Σελ. 682
Α. Διάδικοι Σελ. 682
Β. ΚαθΑ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 683
Γ. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 683
1. Η αγωγή κατά την ΑΚ 178 Σελ. 683
2. Η αγωγή κατά την ΑΚ 179 εδ. αΑ Σελ. 683
3. Η αγωγή κατά την ΑΚ 179 εδ. βΑ Σελ. 683
Δ. Το αίτημα της αγωγής Σελ. 684
Ε. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 684
ΣΤ. Εγγραφή στα βιβλία διεκδικήσεων Σελ. 684
ΙΙΙ. Ειδικότερες περιπτώσεις Σελ. 684
Α. Περιπτώσεις ειδικά ρυθμιζόμενες σε άλλες διατάξεις του ΑΚ Σελ. 684
Β. Περιπτώσεις από τη νομολογία Σελ. 685
1. Αντίθεση στα χρηστά ήθη και ζητήματα οικογενειακού δικαίου Σελ. 685
2. Αντίθεση στα χρηστά ήθη και ζητήματα κληρονομικού δικαίου Σελ. 686
3. Ζητήματα αντιπροσώπευσης Σελ. 687
4. Εργολαβία δίκης Σελ. 688
5. Άλλες περιπτώσεις ακυρότητας λόγω αντίθεσης στα άρθρα 178 και 179 ΑΚ Σελ. 690
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Αναγνωριστική αγωγή ακυρότητας αισχροκερδούς δικαιοπραξίας Σελ. 695
[14] ΕΥΘΥΝΗ ΑΠO ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ  
Ι. Χαρακτηριστικά και δικαιολογητικός λόγος της προσυμβατικής ευθύνης βάσει των ΑΚ 197-198 Σελ. 701
Α. Πρωτογενής και υποκειμενική ευθύνη προς αποζημίωση Σελ. 701
Β. Ratio της ρύθμισης Σελ. 702
Γ. Οι ΑΚ 197-198 ως διατάξεις ενδοτικού δικαίου; Σελ. 702
ΙΙ. Η αναζήτηση της προσήκουσας ρύθμισης για τα αρρύθμιστα στο νόμο ζητήματα ενόψει της συζήτησης για τη νομική φύση της ευθύνης από διαπραγματεύσεις Σελ. 703
ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής των ΑΚ 197-198 Σελ. 705
Α. Ματαίωση σύναψης σύμβασης Σελ. 705
Β. Κατάρτιση έγκυρης σύμβασης Σελ. 705
Γ. Κατάρτιση ελαττωματικής σύμβασης Σελ. 706
Δ. Διοικητικές συμβάσεις Σελ. 708
Ε. Μονομερείς δικαιοπραξίες Σελ. 708
ΙV. Προϋποθέσεις γέννησης της προσυμβατικής ευθύνης Σελ. 708
Α. Στάδιο διαπραγματεύσεων Σελ. 709
1. Έννοια διαπραγματεύσεων Σελ. 709
2. Έναρξη διαπραγματεύσεων Σελ. 709
3. Λήξη διαπραγματεύσεων Σελ. 710
4. Στάδιο διαπραγματεύσεων σε συμβάσεις συναπτόμενες με διαγωνισμό Σελ. 711
Β. Συμπεριφορά αντίθετη προς την καλή πίστη Σελ. 711
1. Η γενική ρήτρα της καλής πίστης Σελ. 711
2. Η συγκεκριμενοποίηση της γενικής ρήτρας μέσω διαμόρφωσης τυπολογίας υποχρεώσεων πρόνοιας Σελ. 712
Γ. Υπαιτιότητα Σελ. 717
1. Η υπαιτιότητα ως αυτοτελής προϋπόθεση της προσυμβατικής ευθύνης Σελ. 717
2. Ο απαιτούμενος βαθμός πταίσματος Σελ. 717
Δ. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αυτής και του νόμιμου λόγου προσυμβατικής ευθύνης Σελ. 718
V. Η οφειλόμενη αποζημίωση Σελ. 719
Α. Αποκατάσταση του αρνητικού διαφέροντος και έκταση αυτού Σελ. 719
Β. Συνήθη αποκαταστατέα κονδύλια Σελ. 723
1. Επί ματαίωσης σύναψης σύμβασης ή σύναψης ελαττωματικής σύμβασης Σελ. 723
2. Επί σύναψης έγκυρης σύμβασης Σελ. 726
Γ. Ματαίωση σύναψης σύμβασης και μεταγενέστερη ανατίμηση ή υποτίμηση του αντικειμένου της Σελ. 728
Δ. Υποχρέωση κατάρτισης (έγκυρης) σύμβασης ως περιεχόμενο in natura αποζημίωσης; Σελ. 729
VΙ. Ευθύνη επί υπαίτιας και κακόπιστης συμπεριφοράς τρίτου προσώπου που συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις - ευθύνη περισσοτέρων ζημιωσάντων/κυρίων της υπόθεσης Σελ. 730
Α. Ατομική ευθύνη του ενδιάμεσου προσώπου Σελ. 730
Β. Ευθύνη του κυρίου της υπόθεσης λόγω της συμπεριφοράς του ενδιάμεσου προσώπου Σελ. 731
Γ. Ευθύνη περισσοτέρων ζημιωσάντων/κυρίων της υπόθεσης Σελ. 733
VII. Παραγραφή της αξίωσης Σελ. 735
VIΙI. Δικονομικά Σελ. 736
Α. Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής (ΚΠολΔ 216) Σελ. 736
Β. Βάρος απόδειξης Σελ. 736
Γ. Διαδικασία Σελ. 736
Δ. Αρμοδιότητα Σελ. 736
Ε. Δικαστικό ένσημο Σελ. 737
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Καθυστερημένη διαβίβαση πρότασης ασφάλισης από ασφαλιστικό πράκτορα σε ασφαλιστική εταιρία - ευθύνη ασφαλιστικής εταιρίας από διαπραγματεύσεις - διαφυγόν κέρδος ζημιωθέντος Σελ. 739
2. Ματαίωση σύναψης σύμβασης αντίθετα προς την καλή πίστη - ευθύνη περισσοτέρων από διαπραγματεύσεις - θετική ζημία ζημιωθέντος Σελ. 745
[15] ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟ  
Ι. Έννοια προσυμφώνου Σελ. 753
ΙΙ. Φύση και περιεχόμενο προσυμφώνου Σελ. 755
III. Τύπος προσυμφώνου Σελ. 757
IV. Χρόνος κατάρτισης της οριστικής σύμβασης Σελ. 762
V. Τα αποτελέσματα σύναψης έγκυρου προσυμφώνου Σελ. 764
Α. Υποχρεώσεις των μερών Σελ. 764
Β. Μεταβίβαση του δικαιώματος από το προσύμφωνο Σελ. 765
Γ. Μεταβίβαση της νομής ή της κατοχής Σελ. 766
Δ. Άδεια για αυτοσύμβαση Σελ. 766
VI. Η εξέλιξη της σχέσης από την αθέτηση του προσύμφωνου Σελ. 768
Α. Καταδίκη σε δήλωση βούλησης Σελ. 768
Β. Αδυναμία εκπλήρωσης της ενοχής από προσύμφωνο Σελ. 775
VII. Περιπτώσεις Σελ. 781
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Αγωγή για την εκτέλεση προσυμφώνου πώλησης και μεταβίβασης ακινήτου με καταδίκη σε δήλωση βουλήσεως Σελ. 783
[16] ΤΥΠΟΣ  
Ι. Γενικά Σελ. 791
A. Η αρχή του ατύπου των δικαιοπραξιών Σελ. 791
B. Τα είδη του τύπου Σελ. 792
1. Ο συστατικός ή πανηγυρικός τύπος Σελ. 792
2. Ο αποδεικτικός τύπος Σελ. 793
Γ. Ιδιόχειρη υπογραφή (ΑΚ 160 - 161) Σελ. 793
Δ. Επιστολές, τηλεγραφήματα, υπογραφή με μηχανικό μέσο (ΑΚ 162 - 163) Σελ. 795
Ε. Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας (ΑΚ 164) Σελ. 795
ΣΤ. Η ρήτρα σύνταξης εγγράφου (ΑΚ 165) Σελ. 796
Ζ. Η μη τήρηση του τύπου - Συνέπειες (AK 159) Σελ. 797
ΙΙ. Αγωγή αναγνώρισης ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του τύπου Σελ. 798
Α. Διάδικοι Σελ. 798
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 798
Γ. Αίτημα Σελ. 799
Δ. Άμυνα εναγομένου Σελ. 799
Ε. Άλλα δικονομικά ζητήματα Σελ. 799
ΙΙΙ. Ειδικότερα ζητήματα και περιπτώσεις Σελ. 799
Α. Περιπτώσεις ιδιωτικού εγγράφου ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ Σελ. 799
Β. Περιπτώσεις συμβολαιογραφικού εγγράφου ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ Σελ. 800
Γ. Άλλο δημόσιο έγγραφο Σελ. 801
Δ. Περιπτώσεις δήλωσης ενώπιον της Αρχής ως νόμιμου συστατικού τύπου στον ΑΚ Σελ. 801
Ε. Ηλεκτρονικό έγγραφο Σελ. 801
ΣΤ. Θεώρηση εγγράφων από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Σελ. 803
Ζ. Πληρεξουσιότητα Σελ. 803
Η. Ενδεικτική απαρίθμηση άτυπων δικαιοπραξιών Σελ. 803
Θ. Ενδεικτική απαρίθμηση τυπικών δικαιοπραξιών Σελ. 806
   
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Αναγνωριστική αγωγή της ακυρότητας δικαιοπραξίας λόγω μη τήρησης του νόμιμου - συστατικού τύπου Σελ. 810
[17] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ  
Ι. Γενικά Σελ. 819
A. Αναβλητική αίρεση Σελ. 820
B. Διαλυτική αίρεση Σελ. 820
Γ. Προθεσμίες Σελ. 820
1. Χρόνος γέννησης του υπό αναβλητική προθεσμία δικαιώματος Σελ. 821
2. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων για τις αιρέσεις Σελ. 821
ΙΙ. Αγωγή λόγω πλήρωσης αίρεσης ή επέλευσης προθεσμίας Σελ. 821
Α. Διάδικοι Σελ. 822
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 822
1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας υπό αίρεση Σελ. 822
2. Πλήρωση της αίρεσης Σελ. 824
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 830
1. Πλήρωση αναβλητικής αίρεσης Σελ. 830
2. Πλήρωση διαλυτικής αίρεσης Σελ. 833
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 835
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 835
2. Ενστάσεις Σελ. 842
Ε. Δεδικασμένο Σελ. 854
ΣΤ. Μορφές έννομης προστασίας του υπό αίρεση δικαιούχου, όσο εκκρεμεί η αίρεση Σελ. 854
1. Γενικά Σελ. 854
2. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 856
ΙIΙ. Αγωγή λόγω πλήρωσης αίρεσης με αναδρομικά αποτελέσματα Σελ. 856
A. Συμφωνία για αναδρομικά αποτελέσματα Σελ. 857
1. Ενοχική ενέργεια Σελ. 857
2. Χρόνος της αναδρομής Σελ. 857
B. Αίτημα της αγωγής Σελ. 858
IV. Αγωγή αποζημίωσης λόγω προσβολής του υπό αίρεση δικαιώματος Σελ. 859
A. Διάδικοι Σελ. 860
B. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 860
1. Υπό αίρεση δικαίωμα Σελ. 860
2. Πλήρωση της αίρεσης Σελ. 860
3. Ματαίωση ή βλάβη του υπό αίρεση δικαιώματος Σελ. 861
4. Υπαιτιότητα Σελ. 862
5. Πρόκληση ζημίας Σελ. 862
6. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 863
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 863
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 863
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 863
2. Ένσταση παραγραφής Σελ. 864
Ε. Ματαίωση ή βλάβη του υπό αίρεση δικαιώματος από τρίτους Σελ. 864
1. Διάδικοι Σελ. 864
2. Δυνατότητες του υπό αίρεση δικαιούχου Σελ. 864
V. Αγωγές λόγω διάθεσης του αντικειμένου της δικαιοπραξίας πριν από την πλήρωση της αίρεσης Σελ. 867
Α. Αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας της διάθεσης Σελ. 867
1. Διάδικοι Σελ. 867
2. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 868
3. Αίτημα της αγωγής Σελ. 870
4. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 870
Β. Διεκδικητική αγωγή Σελ. 871
1. Διάδικοι Σελ. 871
2. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 872
3. Αίτημα της αγωγής Σελ. 872
4. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 873
VI. Αγωγή αναγνωριστική της ακυρότητας δικαιοπραξίας με αίρεση ακατανόητη, αντιφατική κ.λπ. Σελ. 874
Α. Διάδικοι Σελ. 874
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 874
1. Ακατανόητη αίρεση Σελ. 874
2. Αντιφατική αίρεση Σελ. 875
3. Αίρεση που προσδίνει παράνομο περιεχόμενο στη δικαιοπραξία Σελ. 875
4. Αίρεση που προσδίνει ανήθικο περιεχόμενο στη δικαιοπραξία Σελ. 876
5. Αδύνατη αίρεση Σελ. 877
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 878
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 878
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Ανακοπή τρίτου κατά πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης σε σύμβαση αγοραπωλησίας ακινήτου Σελ. 880
2. Αγωγή υπεργολάβου λόγω πλασματικής πλήρωσης αναβλητικής αίρεσης Σελ. 885
3. Προτάσεις εναγομένου κατά αγωγής λόγω πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης σε σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού Σελ. 891
[18] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ  
Ι. Γενικά για την αντιπροσώπευση και την πληρεξουσιότητα Σελ. 904
Α. Έννοια και διακρίσεις Σελ. 904
1. Έννοια Σελ. 904
2. Διακρίσεις Σελ. 904
B. Πληρεξουσιότητα Σελ. 908
1. Στο ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 908
2. Δικαστική πληρεξουσιότητα Σελ. 909
II. Αγωγή με αντικείμενο δικαιοπραξία που καταρτίστηκε με αντιπρόσωπο Σελ. 909
Α. Διάδικοι Σελ. 910
1. Ενάγων και εναγόμενος Σελ. 910
2. Η περίπτωση του αντιπροσώπου Σελ. 910
3. Προσεπίκληση του αντιπροσώπου Σελ. 912
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 912
1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας Σελ. 912
2. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου Σελ. 915
3. Κατάρτιση της δικαιοπραξίας μέσα στα όρια της εξουσίας αντιπροσώπευσης Σελ. 918
4. Ύπαρξη πληρεξουσιότητας στην εκούσια αντιπροσώπευση Σελ. 920
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 927
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 927
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 927
2. Ενστάσεις Σελ. 932
Ε. Διαταγή πληρωμής Σελ. 960
ΙΙΙ. Αγωγή για εύλογη αποζημίωση λόγω παύσης της πληρεξουσιότητας Σελ. 960
Α. Διάδικοι Σελ. 960
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 960
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 961
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 962
Ε. Επικουρική σώρευση αγωγών Σελ. 962
IV. Αγωγή απόδοσης του πληρεξούσιου εγγράφου Σελ. 962
Α. Διάδικοι Σελ. 963
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 963
1. Κατάρτιση πληρεξουσιότητας Σελ. 963
2. Παράδοση και κατοχή του πληρεξούσιου εγγράφου Σελ. 963
3. Επιχείρηση μελλοντικής δικαιοπραξίας Σελ. 963
4. Παύση της πληρεξουσιότητας Σελ. 964
5. Άρνηση του εναγομένου να αποδώσει το πληρεξούσιο έγγραφο Σελ. 964
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 964
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 964
1. Ισχυρισμοί που μπορούν να προταθούν Σελ. 964
2. Όχι ένσταση επίσχεσης Σελ. 965
Ε. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 965
V. Αγωγή κήρυξης ανίσχυρου του πληρεξούσιου εγγράφου Σελ. 965
Α. Διάδικοι Σελ. 966
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 966
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 966
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 966
Ε. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 966
VI. Αγωγή κατά του ψευδοαντιπροσώπου Σελ. 967
Α. Διάδικοι Σελ. 967
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 968
1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας Σελ. 968
2. Κατάρτιση δικαιοπραξίας ως αντιπρόσωπος Σελ. 968
3. Έλλειψη εξουσίας αντιπροσώπευσης Σελ. 968
4. Γνώση του ψευδοαντιπροσώπου Σελ. 968
5. Μη έγκριση Σελ. 969
6. Πρόκληση ζημίας Σελ. 969
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 969
1. Εκτέλεση της σύμβασης Σελ. 969
2. Αποζημίωση Σελ. 970
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 970
Ε. Επικουρική σώρευση αγωγών Σελ. 972
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Αγωγή κληρονόμου για την αναγνώριση της ακυρότητας δωρεάς λόγω υπέρβασης της εξουσίας αντιπροσώπευσης από τον πληρεξούσιο Σελ. 973
2. Αγωγή ακύρωσης της πληρεξουσιότητας και αναγνώρισης της ακυρότητας αφενός της κύριας σύμβασης πώλησης μεταβίβασης ακινήτου (μαζί με διεκδικητική αγωγή) και αφετέρου της προσημείωσης υποθήκης Σελ. 979
3. Αγωγή κατά έμμεσου αντιπροσώπου (υπερθεματιστή σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό) για αναμεταβίβαση ακινήτου (καταδίκη σε δήλωση βούλησης) Σελ. 984
[19] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΟΘΗΚΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ή ΕΓΚΡΙΣΗ  
Ι. Γενικά για τη συγκατάθεση (συναίνεση και έγκριση) Σελ. 993
Α. Έννοια της συγκατάθεσης Σελ. 993
Β. Είδη συγκατάθεσης Σελ. 996
1. Συναίνεση Σελ. 996
2. Έγκριση Σελ. 997
ΙΙ. Αγωγή με αντικείμενο δικαιοπραξία για την οποία δόθηκε συναίνεση ή έγκριση (συγκατάθεση) Σελ. 998
Α. Διάδικοι Σελ. 998
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 999
1. Κατάρτιση δικαιοπραξίας Σελ. 999
2. Η δικαιοπραξία απαιτεί συγκατάθεση Σελ. 999
3. Ύπαρξη συναίνεσης ή έγκρισης (συγκατάθεσης) Σελ. 1000
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 1003
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 1003
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 1003
2. Ενστάσεις Σελ. 1006
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
Αγωγή συνδικαιούχου κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά λοιπών συνδικαιούχων - Συναίνεση στην εγγραφή συνδικαιούχου στον λογαριασμό Σελ. 1013
[20] ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις για την αυτοδικία, την άμυνα και την κατάσταση ανάγκης Σελ. 1022
ΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω παράνομης αυτοδικίας Σελ. 1023
Α. Διάδικοι Σελ. 1024
Β. Ιστορική βάση της αγωγής Σελ. 1025
1. Παράνομη αυτοδικία Σελ. 1025
2. Υπαιτιότητα Σελ. 1028
3. Ζημία Σελ. 1028
4. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 1028
Γ. Αίτημα της αγωγής Σελ. 1028
Δ. Άμυνα του εναγομένου Σελ. 1028
1. Άρνηση της αγωγής Σελ. 1029
2. Ενστάσεις Σελ. 1029
ΙΙΙ. Αγωγή αποζημίωσης λόγω μη νόμιμης άμυνας Σελ. 1030
IV. Αγωγή αποζημίωσης λόγω κατάστασης ανάγκης Σελ. 1031
Α. Η αγωγή από αδικοπραξία κατΑ ΑΚ 914 Σελ. 1032
Β. Η αγωγή για εύλογη αποζημίωση κατΑ ΑΚ 286 Σελ. 1033
V. Η αγωγή με αντικείμενο την κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 1035
Α. Μορφές αγωγής με αντικείμενο την κατάχρηση δικαιώματος Σελ. 1035
1. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 1036
2. Καταψηφιστική αγωγή Σελ. 1037
3. Ασφαλιστικά μέτρα Σελ. 1039
Β. Η θεμελίωση της κατάχρησης δικαιώματος ως στοιχείου της ιστορικής βάσης της αγωγής Σελ. 1039
1. Δικαίωμα Σελ. 1039
2. Άσκηση του δικαιώματος Σελ. 1042
3. Κατάχρηση του δικαιώματος Σελ. 1042
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ  
1. Προσεπίκληση μαζί με παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του προσώπου που ωφελήθηκε από την πράξη εκείνου που ενήργησε σε κατάσταση ανάγκης Σελ. 1047
2. Αγωγή για την καταβολή εργολαβικού ανταλλάγματος κατά ναυτικής εταιρείας και κατά του ιδιοκτήτη της λόγω κατάχρησης νομικής προσωπικότητας Σελ. 1051
   
   
   
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1057
Back to Top