ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16098
Σινανιώτη Μαρούδη Α.

Το Ασφαλιστικό Δίκαιο βρίσκεται το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο του εγχώριου και διεθνούς νομικού προβληματισμού. Λόγω δε της μεγάλης νομοθετικής παραγωγής στο πεδίο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η επικαιροποίηση της πρώτης έκδοσης, προϊόν της οποίας είναι το παρόν σύγγραμμα. Η δεύτερη έκδοση του Ασφαλιστικού Δικαίου, ενσωματώνοντας τις σύγχρονες νομοθετικές, νομολογιακές και βιβλιογραφικές εξελίξεις στο χώρο του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο, φιλοδοξεί να συμβάλει στη θεωρητική και πρακτική εμπέδωση των οικείων θεσμών και ζητημάτων.

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση του Ν 4364/2016, με τον οποίον εναρμονίστηκε το ελληνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης – SOLVENCY II (Φερεγγυότητα ΙΙ) και των κυριότερων μεταβολών που επέφερε στην εθνική έννομη τάξη. Ακολουθεί η ανάπτυξη του γενικού μέρους του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης, με αντίστοιχη επικαιροποίηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και νομολογίας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Οδηγία 2016/97/ΕΕ “Insurance Distribution Directive” (IDD) σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και στον Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά Δεδομένα  679/2016 (General Data Protection Regulation). Το δεύτερο μέρος του συγγράμματος καταλαμβάνει το Ειδικό Μέρος του δικαίου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, στο οποίο αναπτύσσονται οι γενικές αρχές των ασφαλίσεων ζημίων και ποσού, καθώς και τα κατ’ ιδίαν είδη τους, με αντίστοιχη προσθήκη της νεώτερης θεωρίας και νομολογίας, οι οποίες έχουν συμβάλει αποφασιστικά στην ερμηνεία των οικείων διατάξεων. Διεξοδική καταγραφή επιχειρείται στα ειδικά ζητήματα που αφορούν στην αστική ευθύνη εξ αυτοκινήτων, τη θαλάσσια και αεροπορική ασφάλιση, την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, καθώς και τους κώδικες δεοντολογίας. Σε ενωσιακό επίπεδο, εξετάζονται οι Κανονισμοί 593/2008 (Ρώμη Ι), 846/2007 (Ρώμη ΙΙ), 1215/2012 (Βρυξέλλες Ibis), καθώς και η Οδηγία 2002/65/ΕΚ σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το σύγγραμμα απευθύνεται σε όλο το νομικό και επιχειρηματικό κόσμο που επιθυμεί να ενημερωθεί για το ισχύον Ασφαλιστικό Δίκαιο, φιλοδοξώντας να διευκολύνει τους νομικούς της θεωρίας και της πράξης στην κατανόηση των οικείων θεσμών και την εμπέδωση των ποικίλων ρυθμίσεων της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. 11
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
α. Ελληνικές Σελ. 27
β. Ξενόγλωσσες Σελ. 28
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
I. Έννοια και περιεχόμενο του Ασφαλιστικού Δικαίου Σελ. 31
ΙΙ. Ιστορία της ασφάλισης Σελ. 32
ΙΙI. Βασικές Έννοιες του Ασφαλιστικού Δικαίου Σελ. 37
1. Ασφάλιση Σελ. 37
2. Ασφαλιστικός Κίνδυνος Σελ. 37
2.1. Έννοια Σελ. 37
2.2. Μορφές κινδύνου κατά τον ν. 4364/2016 Σελ. 38
2.3. Η κοινωνία κινδύνου Σελ. 40
2.3.1. Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σελ. 41
2.3.2. Η εξαιρούμενη λόγω μεγέθους ασφαλιστική επιχείρηση Σελ. 42
2.4. Η ομοιότητα κινδύνων Σελ. 43
3. Αξίωση για ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 44
4. Αντασφάλιση Σελ. 44
5. Συνασφάλιση Σελ. 44
ΙV. Διακρίσεις της Ασφάλισης Σελ. 45
1. Ιδιωτική και Κοινωνική Ασφάλιση Σελ. 45
2. Διάκριση με βάση το είδος του ασφαλισμένου κινδύνου Σελ. 45
3. Διάκριση με βάση τη μορφή της ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 46
4. Διάκριση με βάση τον λειτουργικό σκοπό της ασφάλισης Σελ. 47
5. Διάκριση με βάση την ελευθερία σύναψης της ασφάλισης Σελ. 47
6. Διάκριση με βάση τον αριθμό των δημιουργημένων ασφαλιστικών σχέσεων Σελ. 47
V. Πηγές Ιδιωτικού Ασφαλιστικού Δικαίου Σελ. 48
1. Ιδιωτική Ασφάλιση Σελ. 48
2. Συμπληρωματικώς εφαρμοστέες διατάξεις στην ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 50
3. Νομοθεσία περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 51
4. Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές Σελ. 51
5. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης Σελ. 52
5.1. Ο Κανονισμός 593/2008 ΕΚ («Ρώμη Ι») Σελ. 52
5.2. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου κατά τον Κανονισμό 864/2007 (Ρώμη ΙΙ) στο πεδίο της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα Σελ. 54
5.3. Ασφαλιστικές συμβάσεις και διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 56
6. Εθνικό Δικονομικό Δίκαιο Σελ. 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ι. Έννοια Σελ. 59
ΙΙ. Νομική Φύση Σελ. 60
III. Εμπορικός χαρακτήρας της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 62
IV. Συμβαλλόμενα Μέρη Σελ. 63
1. Ασφαλιστής Σελ. 63
1.2. Βοηθητικά πρόσωπα ασφαλιστή Σελ. 63
1.2.1. Γενικά Σελ. 63
1.2.2. Ασφαλιστικός πράκτορας Σελ. 65
1.2.3. Ασφαλιστικός σύμβουλος Σελ. 67
1.2.4. Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων Σελ. 68
1.2.5. Μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων Σελ. 69
1.2.6. Συνδεδεμένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Σελ. 70
1.2.7. Υπάλληλος ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 70
1.2.8. Πραγματογνώμονες Σελ. 71
2. Λήπτης της ασφάλισης Σελ. 72
3. Δικαιούχος του ασφαλίσματος Σελ. 72
4. Ασφαλισμένος Σελ. 72
V. Η διενέργεια της ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 73
1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 73
2. Έννοια της ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 73
3. Χορήγηση άδειας και ανάκλησή της Σελ. 74
3.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 74
3.2. Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας Σελ. 75
3.3. Ανάκληση της άδειας και συνέπειες Σελ. 77
3.3.1. Δυνητική ανάκληση Σελ. 77
3.3.2. Υποχρεωτική ανάκληση Σελ. 78
3.3.3. Η ανακλητική απόφαση και οι συνέπειές της- Η κατ’ εξαίρεση ”διάσωση’’ της επιχείρησης ως νομικού προσώπου Σελ. 78
4. Εποπτεία στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις Σελ. 79
4.1. Εισαγωγικά Σελ. 79
4.2. Σκοπός και Γενικές Αρχές Εποπτείας Σελ. 80
4.2.1. Σκοπός Σελ. 80
4.2.2. Εφαρμοστέες Αρχές Σελ. 81
4.3. Το περιεχόμενο της εποπτείας Σελ. 81
4.3.1. Επί ημεδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 81
4.3.2. Επί αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 82
4.4. Τρόπος διενέργειας της εποπτείας Σελ. 84
4.4.1. Γενικές εποπτικές εξουσίες Σελ. 84
4.4.2. Επιμέρους εξουσίες Σελ. 84
4.5. Πληροφόρηση για εποπτικούς σκοπούς και διαφάνεια λειτουργίας των εποπτευομένων Σελ. 86
4.5.1. Το περιεχόμενο της υποχρέωσης Σελ. 86
4.5.2. Περιορισμοί της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για την άσκηση εποπτείας και την εποπτική αξιολόγηση Σελ. 87
4.5.3. Περιορισμοί της υποχρέωσης παροχής πληροφοριών για συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο Σελ. 88
4.6. Δημόσια πληροφόρηση Σελ. 89
4.6.1. Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: Περιεχόμενα Σελ. 89
4.6.2. Πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων Σελ. 90
4.6.3. Έκθεση σχετικά με τη φερεγγυότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση: Εφαρμοστέες αρχές Σελ. 91
4.6.4. Επικαιροποιήσεις και εκούσια παροχή πρόσθετων πληροφοριών Σελ. 91
4.6.5. Πολιτική και έγκριση Σελ. 92
4.7. Περιορισμοί στο εποπτικό έργο της ΤτΕ Σελ. 93
4.8. Μεταβίβαση Χαρτοφυλακίου Σελ. 94
5. Εταιρική Διακυβέρνηση Σελ. 96
5.1. Προϋποθέσεις διακυβέρνησης – Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου Σελ. 96
5.2. Σύστημα διακυβέρνησης Σελ. 96
5.3. Διαχείριση κινδύνων Σελ. 98
5.4. Ίδια αξιολόγηση κινδύνου και φερεγγυότητας Σελ. 100
5.5. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου Σελ. 100
5.6. Αναλογιστική λειτουργία Σελ. 101
5.7. Εξωτερική ανάθεση (Εξωπορισμός) Σελ. 101
6. Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού Σελ. 102
6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 102
6.2. Υπολογισμός των τεχνικών προβλέψεων Σελ. 103
6.3. Ασφαλιστική τοποθέτηση Σελ. 105
6.4. Περιθώριο φερεγγυότητας Σελ. 106
6.4.1. Έννοια Σελ. 106
6.4.2. Περιεχόμενο του περιθωρίου φερεγγυότητας Σελ. 106
6.4.3. Ελάχιστο απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας Σελ. 107
7. Εξυγίανση ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 108
7.1. Η μη εφαρμογή των Κανονισμών 1215/2012 και 1346/2000 στην εξυγίανση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 108
7.2. Το εσωτερικό δίκαιο της εξυγίανσης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 109
7.2.1. Το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο για τη λήψη των μέτρων εξυγίανσης Σελ. 109
7.2.2. Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τα αποτελέσματα των μέτρων εξυγίανσης Σελ. 110
7.2.3. Προϋποθέσεις ενεργοποίησης των μέτρων εξυγίανσης Σελ. 110
7.3. Ασφαλιστικός Διαχειριστής Σελ. 112
7.3.1. Έννοια και απόφαση περί διορισμού του Σελ. 112
7.3.2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις του ασφαλιστικού διαχειριστή Σελ. 114
7.3.3. Δικαιώματα Σελ. 116
7.3.4. Ευθύνη Σελ. 116
7.3.5. Άσκηση αρμοδιοτήτων εντός άλλων κρατών-μελών Σελ. 117
7.3.6. Λήξη της θητείας ή παύση του ασφαλιστικού διαχειριστή Σελ. 117
8. Eκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων Σελ. 118
8.1. Εφαρμοστέες διατάξεις Σελ. 118
8.2. Η απόφαση για τη θέση σε ασφαλιστική εκκαθάριση Σελ. 119
8.3. Η διαδικασία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης Σελ. 120
8.4. Περάτωση και λήξη της ασφαλιστικής εκκαθάρισης Σελ. 125
8.5. Ασφαλιστικός εκκαθαριστής Σελ. 126
8.5.1. Έννοια Σελ. 126
8.5.2. Διαδικασία διορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή Σελ. 126
8.5.3. Καθήκοντα Σελ. 127
8.5.4. Ευθύνη Σελ. 128
VΙ. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 128
1. Εισαγωγή Σελ. 128
2. Πρόταση του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 129
3. Αποδοχή της πρότασης Σελ. 130
4. Συμφωνία συμβαλλομένων μερών Σελ. 130
5. Το Ασφαλιστήριο Σελ. 131
5.1. Εισαγωγικά Σελ. 131
5.2. Υποχρέωση παράδοσης του ασφαλιστηρίου Σελ. 131
5.3. Απαραίτητο περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου Σελ. 132
5.4. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη της ασφάλισης λόγω παρεκκλίσεων Σελ. 132
5.5. Το δικαίωμα εναντίωσης του λήπτη λόγω μη παράδοσης πληροφοριών και ασφαλιστικών όρων Σελ. 134
5.6. Νομική φύση του δικαιώματος εναντίωσης Σελ. 135
6. Ασφαλιστικοί όροι Σελ. 135
6.1. Γενικοί και ειδικοί όροι της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 135
6.2. Η ειδική ρύθμιση του άρθρου 2 ΑσφΝ Σελ. 136
6.3. Η νομική αντιμετώπιση των ΓΟΣ κατά τη γενική διάταξη του άρθρου 2 ν. 2251/1994 Σελ. 137
6.3.1. Διεύρυνση της έννοιας του καταναλωτή Σελ. 137
6.3.2. Το στάδιο της ένταξης των ΓΟΣ στη σύμβαση Σελ. 138
6.3.3. Το στάδιο της ερμηνείας Σελ. 139
6.3.4. Το στάδιο ελέγχου του περιεχομένου Σελ. 139
7. Προστασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 140
7.1. Γενικά Σελ. 140
7.2. Ο ν. 2472/1997 Σελ. 140
7.3. Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 Σελ. 141
8. Αρχή της Διαφάνειας Σελ. 143
9. Ο χαρακτήρας των διατάξεων του ΑσφΝ Σελ. 144
9.1. Κανόνες αναγκαστικού δικαίου υπέρ του αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή Σελ. 144
9.2. Η νομική φύση των διατάξεων του ΑσφΝ και οι ρήτρες claims made policy Σελ. 145
10. Εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη Σελ. 147
11. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης από απόσταση Σελ. 149
12. Έναρξη της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 153
13. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 155
14. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 156
14.1. Καταγγελία της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 156
14.1.1. Γενικές Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 156
14.1.2. Ειδικοί νόμιμοι λόγοι καταγγελίας Σελ. 156
14.1.3. Επέλευση των αποτελεσμάτων καταγγελίας Σελ. 158
14.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 159
14.3. Άλλοι λόγοι λύσης Σελ. 160
VII. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στην ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 161
1. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 161
1.1. Καταβολή του ασφαλίστρου Σελ. 161
1.2. Ασφαλιστικά βάρη Σελ. 164
1.2.1. Η έννοια του ασφαλιστικού βάρους Σελ. 164
1.2.2. Η προσυμβατική δήλωση του κινδύνου ως ασφαλιστικό βάρος Σελ. 165
1.2.3. Η επίταση του κινδύνου Σελ. 168
1.2.4. Η μείωση του κινδύνου Σελ. 171
1.2.5. Η έλλειψη κινδύνου Σελ. 172
1.2.6. Αποφυγή ή μείωση ζημίας Σελ. 172
1.2.7. Ειδοποίηση του ασφαλιστή για επέλευση ασφαλιστικής περίπτωσης Σελ. 173
2. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή Σελ. 175
2.1. Υποχρεώσεις κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 176
2.2. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου Σελ. 179
2.3. Καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 180
VII. Εκχώρηση της ασφαλιστικής αξίωσης Σελ. 180
1. Εκχώρηση του ασφαλίσματος Σελ. 180
2. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Σελ. 181
IX. Παραγραφή Σελ. 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
I. Η Οδηγία 2009/138/ΕΚ και η Ελληνική Πράξη Προσαρμογής (ν. 4364/2016) Σελ. 183
ΙΙ. Κώδικες Δεοντολογίας στην Ιδιωτική Ασφάλιση Σελ. 184
1. Ο δικαιολογητικός λόγος ύπαρξης των Κωδίκων Δεοντολογίας Σελ. 184
2. Οι Κώδικες Δεοντολογίας ως πεδίο ανάπτυξης του soft law Σελ. 185
3. Νομική φύση Σελ. 186
4. Νέος Κανονισμός Συμπεριφοράς των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Σελ. 187
4.1. Κανόνες Συμπεριφοράς Σελ. 187
4.2. Πρότυπα Ενημέρωσης και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Σελ. 188
4.3. Κυρώσεις Σελ. 189
III. Η Oδηγία 2016/97/ΕΕ σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 189
1. Γενικά - Ορισμοί Σελ. 189
2. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 193
3. Εγγραφή σε μητρώο Σελ. 194
4. Άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 195
5. Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών Σελ. 196
6. Άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 196
7. Παράβαση υποχρεώσεων κατά την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης Σελ. 197
8. Επαγγελματικές και οργανωτικές απαιτήσεις Σελ. 197
9. Δημοσίευση κανόνων περί γενικού συμφέροντος Σελ. 199
10. Αρμόδιες αρχές - Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών Σελ. 199
11. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών Σελ. 200
12. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας Σελ. 200
13. Ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες Σελ. 202
14. Ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης Σελ. 204
ΙV. Αρχές Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ασφαλιστικής Σύμβασης (Principles of European Insurance Contract Law) Σελ. 204
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
I. Έννοια της ασφάλισης ζημιών Σελ. 209
II. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης ζημιών Σελ. 210
III. Διακρίσεις ασφάλισης ζημιών Σελ. 211
ΙV. Ασφαλιστικό ποσό Σελ. 212
1. Έννοια Σελ. 212
2. Ασφαλιστικό ποσό και έκταση ευθύνης του ασφαλιστή Σελ. 212
2.1. Πλήρης ασφάλιση Σελ. 212
2.2. Υπασφάλιση Σελ. 213
2.3. Υπερασφάλιση Σελ. 213
2.4. Συνασφάλιση Σελ. 214
2.5. Πολλαπλή ή διπλή ασφάλιση Σελ. 214
2.6. Ανοικτή ή τρέχουσα ασφάλιση Σελ. 215
V. Ασφαλιστικό συμφέρον Σελ. 216
1. Γενικά Σελ. 216
2. Προϋποθέσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 218
2.1. Οικονομική αξία ή σε κάθε περίπτωση χρηματική αποτίμηση Σελ. 218
2.2. Νομιμότητα Σελ. 218
3. Διακρίσεις του ασφαλιστικού συμφέροντος Σελ. 219
3.1. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος Σελ. 219
3.2. Συμφέρον ουσίας, συμφέρον ευθύνης, συμφέρον καρπώσεως και συμφέρον χρήσεως Σελ. 221
3.3. Συμφέρον παρελθόν, παρόν και μέλλον Σελ. 221
3.4. Πολλαπλά συμφέροντα Σελ. 221
VΙ. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Σελ. 222
VΙI. Εξαιρέσεις της κάλυψης Σελ. 222
VIII. Αρχή απαγόρευσης πλουτισμού Σελ. 223
ΙΧ. Υποκατάσταση ασφαλιστή Σελ. 224
1. Έννοια Σελ. 224
2. Βασικά χαρακτηριστικά της υποκατάστασης ασφαλιστή Σελ. 226
X. Υπολογισμός του ασφαλίσματος Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ
Ι. Χερσαία ασφάλιση ζημιών Σελ. 231
1. Ασφάλιση πυρκαγιάς Σελ. 231
2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 237
2.1. Η sedes materiae του άρθρου 20 AσφΝ Σελ. 237
2.2. Αρχή της καθολικότητας των ασφαλιζόμενων κινδύνων Σελ. 237
2.3. Χρονική ισχύς της ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 238
2.4. Επέκταση ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης όταν ο κίνδυνος επήλθε από πταίσμα του μεταφορέα ή των προστηθέντων του Σελ. 239
2.5. Διατήρηση της ασφαλιστικής κάλυψης και επί παρεκκλίσεων, διακοπών και αλλαγών στη διαδρομή ή στο μεταφορικό μέσο Σελ. 239
2.6. Φορέας της αξίωσης για το ασφάλισμα Σελ. 240
2.7. Ο υπολογισμός του ασφαλίσματος στην ασφάλιση μεταφοράς Σελ. 241
3. Ασφάλιση εσοδείας Σελ. 241
4. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων Σελ. 242
5. Άλλες μορφές ζημιών Σελ. 244
5.1. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών Σελ. 244
5.2. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης Σελ. 247
5.3. Αντασφάλιση Σελ. 248
5.4. Ασφάλιση βοήθειας Σελ. 250
5.5. Ασφάλιση νομικής προστασίας Σελ. 250
ΙΙ. Θαλάσσια ασφάλιση ζημιών Σελ. 251
1. Εισαγωγή Σελ. 251
2. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 252
3. Οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 253
3.1. Η αρχή της καθολικότητας στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 253
3.2. Είδη θαλάσσιων κινδύνων Σελ. 253
3.3. Μη καλυπτόμενοι θαλάσσιοι κίνδυνοι Σελ. 254
4. Το ασφαλιστικό συμφέρον στη θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 255
5. Ασφάλιση πλοίου Σελ. 256
6. Ασφάλιση φορτίου Σελ. 258
6.1. Έννοια Σελ. 258
6.2. Μορφές Σελ. 258
7. Ασφάλιση ναύλου και ελπιζομένου κέρδους Σελ. 259
8. Υποχρεωτικές θαλάσσιες ασφαλίσεις Σελ. 259
9. Υπαγωγή της θαλάσσιας ασφάλισης στο αγγλικό δίκαιο Σελ. 260
9.1. Marine Insurance Act (MIA του 1906) Σελ. 260
9.2. Insurance Act του 2015 Σελ. 262
9.3. Φορείς θαλάσσιας ασφάλισης στη Μ. Βρετανία Σελ. 264
9.4. Η δημιουργία του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (I.U.A.) Σελ. 265
9.5. Οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί Σελ. 265
III. Αεροπορική ασφάλιση ζημιών Σελ. 266
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ι. Ασφάλιση ζωής Σελ. 275
ΙΙ. Ασφάλιση ατυχήματος Σελ. 281
ΙΙΙ. Ασφάλιση ασθενείας Σελ. 283
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ
I. Εισαγωγή Σελ. 285
II. Συγκριτική Επισκόπηση των Εγγυητικών Κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένες Πολιτείες Σελ. 287
IΙI. Σκοπός Σελ. 288
IV. Μέλη Σελ. 288
V. Κάλυψη - Εξαιρέσεις Σελ. 289
VI. Χρηματοδότηση Σελ. 290
VII. Διοίκηση Σελ. 292
VIII. Λύση Σελ. 292
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ι. Έννοια ασφάλισης αστικής ευθύνης Σελ. 293
1. Η ασφάλιση της γενικής αστικής ευθύνης Σελ. 293
1.1. Γενικά Σελ. 293
1.2. Η διάρκεια της ασφαλιστικής κάλυψης Σελ. 295
ΙΙ. Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης Σελ. 296
1. Ασφάλιση ευθύνης διοικητών και διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων (Directors & Officers) Σελ. 296
2. Ασφάλιση ιατρικής ευθύνης Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡO
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ι. Γενικά Σελ. 301
ΙΙ. Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης από αστική ευθύνη Σελ. 302
1. Οδικός, σιδηροδρομικός και αεροπορικός μεταφορέας Σελ. 302
2. Διοργανωτές ταξιδίων Σελ. 302
3. Εταιρίες επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 303
4. Ερευνητές φαρμακευτικών προϊόντων Σελ. 303
ΙΙΙ. Ασφάλιση αστικής ευθύνης από τροχαία ατυχήματα Σελ. 303
1. Νομοθετική ρύθμιση Σελ. 303
1.1. Η έννοια του ασφαλισμένου, του ασφαλιστή και του ζημιωθέντος τρίτου Σελ. 304
1.1.1. Ασφαλισμένος Σελ. 304
1.1.2. Ασφαλιστής Σελ. 305
1.1.3. Ζημιωθείς τρίτος Σελ. 305
1.2. Η έννοια του αυτοκινήτου Σελ. 305
1.3. Τα όρια της ευθύνης του ασφαλιστή Σελ. 306
1.4. Οι εξαιρέσεις από την υποχρεωτικά καλυπτόμενη αστική ευθύνη Σελ. 307
1.5. Σχέσεις ασφαλιστή και ασφαλισμένου - Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Σελ. 309
1.5.1. Η ευθύνη του ασφαλιστή Σελ. 310
i. Η Εγγυητική ευθύνη Σελ. 311
ii. Η Συμβατική ευθύνη Σελ. 312
1.6. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από τροχαία ατυχήματα Σελ. 312
1.6.1. Γενικά Σελ. 312
1.6.2. Ευθύνη του Επικουρικού Κεφαλαίου Σελ. 313
1.6.3. Οι Αποφάσεις Αρείου Πάγου 3, 4 και 5 του 2017 σχετικά με το Επικουρικό Κεφάλαιο Σελ. 314
1.7. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων - Το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης Σελ. 316
Δ. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ- ΑΠΑΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
I. Γενικά Σελ. 319
II. Αντικειμενική υπόσταση Σελ. 319
III. Υποκειμενική Υπόσταση Σελ. 320
IV. Τετελεσμένο έγκλημα - Απόπειρα Σελ. 320
V. Συμμετοχή Σελ. 320
VI. Συρροές Σελ. 321
VII. Ποινική Κύρωση - Έμπρακτη Μετάνοια Σελ. 321
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α. Ελληνική Σελ. 323
β. Αλλοδαπή Σελ. 330
γ. Ηλεκτρονική Σελ. 332
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
α. Ελληνικό Σελ. 333
β. Ξενόγλωσσο Σελ. 340
Back to Top