ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΣ Ι


Χωροταξικός & Πολεοδομικός Σχεδιασμός
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12695
Γιαννακούρου Γ.
Παυλάκη Σοφία
Η παρούσα έκδοση ενημερωμένη μέχρι και τους πρόσφατους Ν 3894/2010 (ΦΕΚ Α΄ 204/2.12.2010) και 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213/17.12.2010), της Γ. Γιαννακούρου Αναπλ. Καθηγήτριας Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί την πληρέστερη σύγχρονη κωδικοποίηση νομοθεσίας για τον Χωροταξικό και Πολεοδομικό Σχεδιασμό και εντάσσεται στο δίτομο έργο Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία.  Με το έργο αυτό επιδιώκεται η συλλογή και συστηματική ταξινόμηση των κατ΄ ιδίαν νομοθετημάτων και επιμέρους διατάξεων που απαρτίζουν την ισχύουσα χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Το πλήθος και η έκταση των παρατιθέμενων διατάξεων κατέστησε αναγκαία τη διάρθρωση της ύλης σε δύο τόμους: ο πρώτος εμπεριέχει τους κανόνες που αφορούν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, ενώ ο δεύτερος τους κανόνες που αφορούν τη δόμηση των κτηρίων. Η κατάταξη των ισχυουσών ρυθμίσεων γίνεται κατά θεματικές ενότητες που καθιστούν ευχερέστερη για τον αναγνώστη την αναζήτηση και μελέτη της οικείας νομοθεσίας. Συνοδεύεται δε από την παράθεση, κάτω από τα οικεία άρθρα ή τις οικείες θεματικές ενότητες, σχετικών διατάξεων, περιλήψεων της βασικής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας, γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και πορισμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, καθώς και σχετικών τίτλων της βασικής νομικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στην αρχή κάθε τόμου παρατίθεται χρονολογικός πίνακας της ισχύουσας νομοθεσίας και στο τέλος ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομοθεσίας και νομολογίας. Ο παρών τόμος, όπως και ο τόμος για το δίκαιο της δόμησης που ακολουθεί, απευθύνεται σε κάθε επιστήμονα, νομικό ή μη, που ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο παρών τόμος διακρίνεται σε δύο μεγάλα μέρη με αντικείμενο αντιστοίχως τον χωροταξικό σχεδιασμό (Μέρος Α΄) και τον πολεοδομικό σχεδιασμό (Μέρος Β΄). Στο πρώτο μέρος, παρατίθενται αναλυτικά οι ρυθμίσεις του Ν 2742/1999 για τον χωροταξικό σχεδιασμό, όπως ισχύουν σήμερα, τα πλήρη κείμενα του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τη Βιομηχανία και τον Τουρισμό, καθώς και υπό μορφή πίνακα τα Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια, που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα. Η ύλη της ενότητας ολοκληρώνεται με την παράθεση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων περί Ρυθμιστικών Σχεδίων. Το δεύτερο μέρος του τόμου διακρίνεται σε 12 επιμέρους θεματικές ενότητες που συστηματοποιούν τις ρυθμίσεις για: i) την κατανομή αρμοδιοτήτων στον πολεοδομικό σχεδιασμό, ii) τον σχεδιασμό πόλεων και οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων, iii) τον καθορισμό ορίων και την πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους, iv) τις ειδικές κατηγορίες οικισμών και την ένταξη ειδικών περιοχών στο σχέδιο πόλεως, v) την πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας, vi) την πολεοδόμηση με ιδιωτική πρωτοβουλία, vii) τον σχεδιασμό πόλεων κατά το ΝΔ της 17.7-23.8.1923, viii) τις κατηγορίες και το περιεχόμενο των χρήσεων γης, ix) τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και τα βάρη της ιδιοκτησίας, x) τους κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών (όπου, μεταξύ άλλων, παρατίθενται και οι σχετικές με τις εγκαταστάσεις χώρων στάθμευσης ρυθμίσεις, καθώς και οι περί ΑμΕΑ ρυθμίσεις), καθώς επίσης και xi) τη Στρατηγική Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΕΠΕ) και xii) ορισμένα διαδικαστικά θέματα. Το σύνολο των παρατιθέμενων διατάξεων είναι πλήρως ενημερωμένο με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, την υπάρχουσα νομολογία και με εκτενή σημειώματα σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣΣελ. XXIII
ΜΕΡΟΣ Α' - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
Ι. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
Α. Στόχοι και κατευθυντήριες αρχές του χωροταξικού σχεδιασμού  
[1] Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1, 2]Σελ. 3
Β. Όργανα χωροταξικού σχεδιασμού - Διάρθρωση υπηρεσιών  
[2] Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρα 3-4]Σελ. 8
[3] Ν 1032/1980 «Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» [άρθρο 2 παρ. 1]Σελ. 15
[4] ΠΔ 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρο 4]Σελ. 17
Γ. Μέσα χωροταξικού σχεδιασμού  
[5] Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρα 6-9]Σελ. 20
Δ. Μηχανισμοί εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού  
[6] Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρα 10 παρ. 2-3, 11-12, 13 παρ. 2-3, 14]Σελ. 34
[7] N 2242/1994 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» [άρθρο 3 παρ. 12]Σελ. 47
[8] N 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» [άρθρο 24]Σελ. 49
[9] Ν 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» [άρθρο 24]Σελ. 59
ΙΙ. ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
[10] Απόφ. Προέδρου Βουλής 6876/4871/12.6.2008 «Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»Σελ. 63
[11] Απόφ. Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»Σελ. 150
[12] Απόφ. Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 11508/18.2.2009 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού»Σελ. 200
[13] Απόφ. Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης 24208/4.6.2009 «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού»Σελ. 247
[14] Περιφερειακά Χωροταξικά ΣχέδιαΣελ. 292
[15] YA 51949/29.11.2010 «Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης»Σελ. 294
ΙΙΙ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ  
Α. Γενικές διατάξεις  
[16] ΝΔ 1262/1972 «Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων αστικών περιοχών»Σελ. 301
[17] Ν 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 3-4]Σελ. 312
Β. Ρυθμιστικά Σχέδια Αθηνών (ΡΣΑ) - Θεσσαλονίκης (ΡΣΘΕ)  
[18] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 8-36]Σελ. 315
Γ. Ρυθμιστικά Σχέδια λοιπών αστικών συγκροτημάτων και οργανισμοί εφαρμογής  
[19] N 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 2-3]Σελ. 369
ΜΕΡΟΣ Β' - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  
I. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
[20] Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001/2008 [άρθρα 24 παρ. 2-5, 28 παρ. 1, 43, 73 παρ. 1, 101, 102 παρ. 1]Σελ. 377
[21] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο ακροτελεύτιο]Σελ. 400
[22] Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [άρθρα 280, 282-283, 286]Σελ. 401
[23] ΠΔ 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρα 5-7]Σελ. 436
[24] ΠΔ 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009» [άρθρο 2 παρ. 5]Σελ. 442
[25] Εγκύκλιος 6Π/2006 «'Ασκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού»Σελ. 443
II. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ  
Α. Γενικές διατάξεις  
[26] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 37, 42, 51]Σελ. 447
[27] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 1]Σελ. 452
Β. Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)  
[28] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 38-41]Σελ. 456
[29] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 4-6]Σελ. 466
[30] Ν 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 30 παρ. 3]Σελ. 483
Γ. Πολεοδομικές μελέτες  
[31] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 43-49]Σελ. 484
[32] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 7]Σελ. 518
Δ. Ανάπλαση πόλεων - Αναμόρφωση προβληματικών περιοχών  
[33] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 50]Σελ. 523
[34] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 8-17]Σελ. 526
Ε. Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)  
[35] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 52-62]Σελ. 552
Στ. Ζώνες Αστικού Αναδασμού (ΖΑΑ)  
[36] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 63-78]Σελ. 570
III. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΧΡΙ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ  
[37] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 79-98]Σελ. 591
[38] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 19]Σελ. 626
IV. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ  
[39] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 111-115]Σελ. 629
[40] Ν 2545/1997 «Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-22, 29, 31]Σελ. 640
[41] ΥΑ Φ/Α/18/οικ. 25268/2063/2005 «Περί καθορισμού νέας μορφής ΒΕΠΕ»Σελ. 676
[42] ΠΔ 236/1985 «Καθορισμός Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ) στον Νομό Αττικής»Σελ. 676
[43] ΠΔ 214/1999 «Μελέτες και έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ)»Σελ. 677
[44] Ν 3190/2003 «Τροποποίηση του Ν 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις» [άρθρο 15]Σελ. 700
V. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  
[45] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 116-123]Σελ. 701
VI. ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  
[46] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 124-151]Σελ. 713
VII. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΔ ΤΗΣ 17.7-16.8.1923  
[47] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 152-161]Σελ. 767
VIII. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ  
[48] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 229-240]Σελ. 803
ΙΧ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  
[49] Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001/2008 [άρθρα 17, 18 παρ. 3-8]Σελ. 839
[50] ΝΔ 53/1974 «Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» [άρθρο 1 Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου]Σελ. 852
[51] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 276-309]Σελ. 856
[52] Ν 2882/2001 «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» [άρθρα 1, 3-4, 7-7α', 8-12, 29, δεύτερο]Σελ. 908
[53] Ν 653/1977 «Περί υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών διά την διάνοιξιν εθνικών οδών, αντικαταστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν 5269/1931 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» [άρθρο 1]Σελ. 943
[54] Ν 1021/1980 «Περί αξιοποιήσεως εγκατελελειμμένων εκτάσεων και άλλων τινών διατάξεων» [άρθρα 1-13, 15]Σελ. 949
[55] Ν 3881/1958 «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων» [άρθρα 5, 33]Σελ. 958
[56] Ν 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 16-20, 25-26]Σελ. 961
[57] Ν 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» [άρθρα 10-13]Σελ. 967
Χ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ  
Α. Γενικές διατάξεις  
[58] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 410-420]Σελ. 973
[59] ΠΔ 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» [άρθρα 966-970]Σελ. 989
[60] ΠΔ της 4-19.8.1978 «Περί εφαρμογής μελετών αναπλάσεως ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των υποχρεώσεως των παροδίων ιδιοκτητών»Σελ. 990
[61] ΒΔ της 24.9-20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυούσων διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» [άρθρο 13]Σελ. 993
Β. Χώροι στάθμευσης  
[62] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 310-325]Σελ. 999
[63] Ν 2052/1992 «Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις» [άρθρο 8 παρ. 1, 5-6]Σελ. 1052
[64] YA οικ. 40589/2138/25.6.2004 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγειους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους»Σελ. 1055
[65] Ν 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» [άρθρο 10 παρ. 13]Σελ. 1064
[66] Ν 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Περιφερειακή Σύγκλιση» [άρθρο 3 παρ. δ' περ. xiv]Σελ. 1068
Γ. Ρυθμίσεις για ΑμΕΑ  
[67] Ν 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» [άρθρο 28]Σελ. 1069
[68] ΥΑ 52487/16.11.2001 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτίρια»Σελ. 1072
[69] ΥΑ 52907/28.12.2009 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών»Σελ. 1077
Δ. Ειδικά θέματα  
[70] ΥΑ οικ. 52716/20.11.2001 «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής»Σελ. 1083
[71] ΑΔ 6/1996 «Μέτρα ευταξίας και ευκοσμίας»Σελ. 1085
[72] ΑΔ 3/1996 «Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας»Σελ. 1088
[73] ΚΥΑ Ε1β/301/10.2.1964 «Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων» [άρθρο 2-11]Σελ. 1092
[74] Ν 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» [άρθρο 3]Σελ. 1111
[75] ΥΑ 40264/4971/2.11.2007 «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις»Σελ. 1113
ΧΙ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΕΠΕ)  
[76] Οδηγία 2001/42/ΕΚ «του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων»Σελ. 1117
[77] ΚΥΑ ΕΥΠΕ οικ. 107017/28.8.2006 «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/42//ΕΚ "Σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001»Σελ. 1131
ΧΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
[78] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 435-443, 446-447]Σελ. 1155
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αντιστοιχία άρθρων κωδικοποίησης προς διατάξεις υπουργικών αποφάσεων (ΦΕΚ Δ' 580/27.7.1999)Σελ. 1161
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Αντιστοιχία διατάξεων πηγών προς άρθρα κωδικοποίησης (ΦΕΚ Δ' 580/27.7.1999)Σελ. 1168
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1211
Back to Top