ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΟΜΟΣ ΙΙ


ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12697
Γιαννακούρου Γ.
Παυλάκη Σοφία
Ο παρών δεύτερος τόμος του έργου «Χωροταξική - Πολεοδομική Νομοθεσία», της Γ. Γιαννακούρου Αναπλ. Καθηγήτριας Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Δημ. Διοίκησης Πανεπιστημίου Αθηνών, αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν πληρέστερη συγκέντρωση και συστηματική ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν το Δίκαιο της Δόμησης.

Η νομοθετική ύλη του έργου κατατάσσεται σε επτά θεματικές ενότητες που περιέχουν αντιστοίχως:

i) τους γενικούς κανόνες δόμησης, δηλαδή τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, του Κτιριοδομικού Κανονισμού και του Αντισεισμικού Κανονισμού, καθώς και αναφορά των βασικών διατάξεων για την Πυροπροστασία των κτιρίων,
ii) τους κανόνες δόμησης σε ειδικές κατηγορίες οικισμών,
iii) τις διατάξεις περί εκτός σχεδίου δόμησης,
iv) τις διατάξεις για την έκδοση οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των εργασιών δόμησης, τη λήψη μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και την αντιμετώπιση των επικίνδυνων οικοδομών,
v) τη νομοθεσία για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και συναφών πολεοδομικών μηχανισμών,
vi) τις διατάξεις για την αυθαίρετη δόμηση (διαδικασία χαρακτηρισμού, κατεδάφιση, εκτίμηση αξίας αυθαιρέτων και καθορισμός προστίμων) και τις υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης κτηρίων και οικοδομών και
vii) τους γενικούς κανόνες περί προστασίας του περιβάλλοντος που διέπουν τη χωροθέτηση και τους όρους εκτέλεσης έργων και ανάπτυξης δραστηριοτήτων.

Στην τελευταία αυτή ενότητα (vii) παρατίθενται, υπό μορφή πίνακα, οι διατάξεις που αφορούν τη δόμηση ακινήτων και τη λειτουργία εγκαταστάσεων σε ειδικές κατηγορίες περιοχών, όπως δάση και δασικές εκτάσεις, αιγιαλό, παραλία, ζώνη λιμένα, οικοτόπους, ρέματα και εν γένει υδατικούς πόρους, αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, αρχιτεκτονικά σύνολα και παραδοσιακούς οικισμούς, ενώ παρατίθενται και οι διατάξεις που ρυθμίζουν την ίδρυση και λειτουργία ειδικών κατηγοριών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων: οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επικίνδυνες εγκαταστάσεις, οι λατομικές - μεταλλευτικές και εν γένει εξορυκτικές μονάδες, οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τα σφαγεία, οι σταθμοί και συνεργεία αυτοκινήτων, τα πρατήρια καυσίμων, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και λιανικού εμπορίου, οι υπεραγορές, οι σχολικές μονάδες και οι χώροι άθλησης, οι επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων, οι μονάδες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, οι τουριστικές εγκαταστάσεις, τα κέντρα υποδοχής μεταναστών, οι φυλακές και σωφρονιστικά καταστήματα, τα κοιμητήρια και αποτεφρωτήρια, οι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων, οι ενεργειακές εγκαταστάσεις, οι κεραίες, οι διαφημιστικές πινακίδες, οι εγκαταστάσεις ναυπηγείων και αερολιμένων κ.ά.

Η Συλλογή είναι ενημερωμένη μέχρι και τους πρόσφατους νόμους Ν 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄ 32/2.3.2011) περί αμοιβών μηχανικών και τον Ν 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60/31.3.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», ενώ τα νομοθετήματα που παρατίθενται στον τόμο, με τη μορφή πλήρους κειμένου ή πίνακα, ανέρχονται συνολικά σε 239. Οι διατάξεις του έργου είναι ενημερωμένες στο σύνολό τους με τις πλέον πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις και συνοδεύονται από περιλήψεις της βασικής νομολογίας και εκτενή σημειώματα σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Στην αρχή του τόμου παρατίθεται χρονολογικός πίνακας της νομοθεσίας του έργου και στο τέλος ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο νομοθεσίας και νομολογίας.

Το έργο απευθύνεται σε κάθε επιστήμονα, νομικό ή μη, που ασχολείται με τη μελέτη, ανάλυση και εφαρμογή του δικαίου της δόμησης στην Ελλάδα.
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣΣελ. XXXIII
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ  
Α. Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός  
[1] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 241-275, 434, 444, 445]Σελ. 3
[2] N 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [άρθρα 1-25, 27-35]Σελ. 92
Β. Κτηριοδομικός Κανονισμός  
[3] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 344-380]Σελ. 193
[4] N 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [άρθρο 26]Σελ. 293
[5] ΠΔ 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρο 8]Σελ. 295
Γ. Αντισεισμικός Κανονισμός  
[6] ΥΑ Δ17α/141/33/ΦΝ 275/20.12.1999 «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού»Σελ. 297
Δ. Πυροπροστασία κτηρίων  
[7] ΠΔ 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων»Σελ. 373
[8] ΥΑ Φ15/οικ. 1589/104/27.1.2006 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του Ν 3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68) και σε λοιπές δραστηριότητες»Σελ. 373
ΙΙ. ΔΟΜΗΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
[9] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 99-109]Σελ. 374
ΙΙΙ. ΔΟΜΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  
[10] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 162-182]Σελ. 390
[11] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 24]Σελ. 447
ΙV. ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ  
Α. Έκδοση οικοδομικών αδειών και έλεγχος εργασιών δόμησης  
[12] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 326-337]Σελ. 455
[13] N 3212/2003 «'Αδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρα 4, 24]Σελ. 495
[14] ΥΑ οικ. 5219/3.2.2004 «Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά»Σελ. 497
[15] ΥΑ οικ. 51815/13.12.2007 «Απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση των αδειών για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών μέσα στα Ολυμπιακά συγκροτήματα της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν 3342/2005 "Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων" (ΦΕΚ Α' 131) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις»Σελ. 503
[16] Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [άρθρα 284 παρ. 3, 286]Σελ. 506
Β. Επίβλεψη και μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών  
[17] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 338-343]Σελ. 507
[18] ΠΔ 778/1980 «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών»Σελ. 516
[19] Ν 1396/1983 «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα»Σελ. 532
[20] ΠΔ 1073/1981 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού»Σελ. 536
[21] ΥΑ 31245/22.5.1993 «Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων»Σελ. 584
Γ. Επικίνδυνες οικοδομές  
[22] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 421-433]Σελ. 602
V. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  
[23] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 194-228]Σελ. 624
[24] Ν 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρύθμισης άλλων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρα 1-7]Σελ. 675
VΙ. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ  
Α. Γενικές διατάξεις  
[25] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 381-389]Σελ. 692
[26] ΥΑ 23187/3627/15.3-1.4.1985 «Τρόπος, διαδικασία και δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας αυθαιρέτων κτισμάτων της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν 1337/1983, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ. 8.5 του Ν 1512/1985»Σελ. 721
[27] ΥΑ 20435/613/6-18.3.1985 «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν 1512/1985 (ΦΕΚ Α' 4)»Σελ. 722
[28] ΥΑ 23186/3626/15.3-1.4.1985 «Εξειδίκευση κοινωνικών λόγων για άδεια αποπερατώσεως αυθαίρετων κτισμάτων»Σελ. 723
[29] ΥΑ 38106/12.5.1989 «Σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας αυθαιρέτων κτισμάτων δηλωθέντων με τις διατάξεις του Ν 1849/1989»Σελ. 725
Β. Διαδικασία χαρακτηρισμού - Κατεδάφιση αυθαιρέτων  
[30] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 390-395]Σελ. 726
[31] ΠΔ 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» [άρθρα 1, 4-10]Σελ. 736
[32] Εγκύκλιος 40/1999 «Πδ/γμα διαδικασία χαρακτηρισμού των αυθαιρέτων κατασκευών - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του»Σελ. 747
[33] Ν 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» [άρθρο 7]Σελ. 758
[34] Εγκύκλιος Πολ. 1143/30.11.2009 «Παροχή οδηγιών για τη λήψη μέτρων προστασίας, στις περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού εν όψει της νομολογιακής προσέγγισης επί του θέματος από την υπ' αριθ. 3356/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας»Σελ. 760
Γ. Τρόπος και διαδικασία εκτίμησης της αξίας αυθαιρέτων κατασκευών - Καθορισμός προστίμων  
[35] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 396-409]Σελ. 763
[36] ΠΔ 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» [άρθρα 2-3]Σελ. 779
[37] YA 23188/3628/15.3-1.4.1985 «Διαδικασία για τη μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε πρόστιμο εφ' άπαξ»Σελ. 780
[38] ΑΥΠΕΧΩΔΕ 28521/6397/27.10.1998 «Καθορισμός ποσοστού προσαύξησης κατά τον αναπροσδιορισμό του προστίμου διατήρησης της παρ. 2β' του άρθρου 17 του Ν 1337/1983 (ΦΕΚ Α' 33)»Σελ. 781
Δ. Υπερβάσεις δόμησης - Αλλαγές χρήσης  
[39] N 3843/2010 «Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-8, 10]Σελ. 782
[40] Εγκύκλιος 8/2010 «Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης Ν 3843/2010»Σελ. 795
[41] Εγκύκλιος 5/2010 «Εφαρμογή του Β' Κεφαλαίου του Ν 3843/2010»Σελ. 799
VΙI. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Α. Γενικές διατάξεις  
[42] Σύνταγμα της Ελλάδας 1975/1986/2001/2008 [άρθρα 2 παρ. 1, 5 παρ. 1, 18 παρ. 1-2, 24 παρ. 1, 6, 106]Σελ. 806
[43] ΠΔ 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» [άρθρα 57, 914, 1003-1007, 1010-1012, 1018, 1024-1027, 1029-1032]Σελ. 822
[44] ΑΝ 2783/1941 «Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα» [άρθρα 105-106]Σελ. 830
[45] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 183, 185, 434]Σελ. 834
[46] Ν 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» [άρθρα 3-6, 14, 18-23]Σελ. 844
[47] ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά. (ΦΕΚ Α' 91)"»Σελ. 920
[48] ΚΥΑ HΠ 11014/703/Φ.104/2003 «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν 1650/1986 (ΦΕΚ Α' 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν 3010/2002 "Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ... και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 91)»Σελ. 931
[49] ΠΔ 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει» [άρθρα 1-2, 4-5, 7-12, 16-17]Σελ. 963
[50] Οδηγία 85/337/ΕΟΚ «Του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον»Σελ. 974
[51] Ν 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» [άρθρα 1, 6-7, 9, 22, 25, 27]Σελ. 995
[52] Ν 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου» [άρθρα 2, δεύτερο]Σελ. 1001
[53] Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» [άρθρο 186, 282-283, 286]Σελ. 1002
[54] ΠΔ 51/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» [άρθρα 2-3]Σελ. 1042
[55] Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [άρθρα 75-76, 79, 82]Σελ. 1047
[56] Ν 2947/2001 «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9 παρ. Α']Σελ. 1077
Β. Εγκαταστάσεις σε δάση - δασικές εκτάσεις και οικοσυστήματα  
[57] Ν 998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» [άρθρα 1, 15-16, 45-46 παρ. 5-7, 48-61, 71]Σελ. 1082
[58] ΥΑ 33318/3028/1998 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» [άρθρα 6, 8-10, 14]Σελ. 1083
[59] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 8, 9 παρ. 4]Σελ. 1083
[60] Ν 3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» [άρθρα 1-4]Σελ. 1084
[61] ΠΔ της 19.7.2007 «Καθορισμός Ζωνών προστασίας του ορεινού όγκου Πάρνηθας Ν. Αττικής»Σελ. 1084
[62] Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρο 114]Σελ. 1085
[63] ΠΔ 189/1981 «Περί χορηγήσεως αδειών εγκαταστάσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών εντός δασών και δασικών εκτάσεων και παραχωρήσεως αυτών διά την δημιουργίαν βιομηχανικών περιοχών»Σελ. 1085
[64] ΠΔ 190/1981 «Περί χορηγήσεως αδείας εγκαταστάσεως ποιμνιοστασίων, πτηνοτροφείων ή άλλων συναφών εγκαταστάσεων ως και μελισσοκομείων εντός δημοσίων δασών ή δασικών εκτάσεων»Σελ. 1086
[65] ΥΑ 66102/970/23.2.1995 «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τη δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας αναψυχής στα δάση και στις δασικές εκτάσεις της Χώρας»Σελ. 1086
[66] Ν 1878/1990 «Τροποποίηση των διατάξεων δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης Ν 1622/1986 και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9]Σελ. 1086
[67] Ν 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» [άρθρο 18]Σελ. 1087
[68] Ν 392/1976 «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων»Σελ. 1087
[69] ΚΥΑ 2309/2006 «Καθορισμός των κατασκευών, εντός των κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών του άρθρου 18 του N 3208/2003, οι οποίες για λόγους υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να είναι μονίμου μορφής»Σελ. 1087
Γ. Προστασία υδάτων και υδατικών πόρων από δομικά έργα και εγκαταστάσεις  
[70] Ν 1739/1987 «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» [άρθρα 2, 7-9Α', 11 παρ. 5-7, 12, 14]Σελ. 1089
[71] Ν 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» [άρθρα 7-17]Σελ. 1089
[72] ΝΔ 191/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ραμσάιρ του Ιράν κατά την 2αν Φεβρουαρίου 1971 υπογραφείσης Διεθνούς Συμφωνίας περί προστασίας των Διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδία ως υγροβιοτόπων» [άρθρα 3-4]Σελ. 1090
[73] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 5 παρ. 3η' και 8, 9 παρ. 1γ'-δ', 13 παρ. 3-5 και 7, 30]Σελ. 1090
[74] ΠΔ 256/1989 «'Αδεια χρήσης νερού» [άρθρο 6]Σελ. 1091
[75] KYA 43504/5.12.2005 «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών» [άρθρα 1, 6-7, 9, Παραρτήματα ΙΙ, IV-VI]Σελ. 1091
[76] ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998» [άρθρο 11]Σελ. 1091
[77] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 188, 349]Σελ. 1092
[78] Ν 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» [άρθρο 6]Σελ. 1092
[79] N 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» [άρθρο 5 παρ. 2]Σελ. 1093
[80] ΝΔ 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» [άρθρα 1-3, 10 παρ. 1, 35-36, 44, 62 παρ. 1]Σελ. 1093
[81] N 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» [άρθρο 10α παρ. 1-5]Σελ. 1093
[82] Ν 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 13]Σελ. 1094
Δ. Δόμηση σε αιγιαλό - παραλία και ζώνη λιμένα  
[83] Ν 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» [άρθρα 5, 7-9, 11-24, 26-32, 34, 37]Σελ. 1095
[84] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 187]Σελ. 1096
[85] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 2 παρ. 10, 12, 13, παρ. 4-5 και 7, 20 παρ. 6-8]Σελ. 1096
[86] Ν 3894/2010 «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων» [άρθρο 8]Σελ. 1097
[87] ΝΔ 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» [άρθρα 136-145, 147-153, 156-157]Σελ. 1097
[88] ΒΔ της 14-19.1.1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων» [άρθρα 55-58]Σελ. 1097
[89] Ν 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» [άρθρα 29-36, Παραρτήματα Ι-ΙΙ]Σελ. 1098
[90] ΚΥΑ 515316/22.4.1981 «Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών (λιμένων για θαλαμηγά πλοία και πλοιάρια αναψυχής)» [άρθρα 1-10]Σελ. 1098
[91] ΝΔ 420/1970 «Αλιευτικός Κώδιξ» [άρθρα 22, 25-26, 27 παρ. 2,4-5, 28, 30]Σελ. 1098
[92] Ν 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» [άρθρο 13]Σελ. 1099
[93] ΕγκΓΓΥπ Οικ Οικ 1149/2008 «Σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν 2971/2001 -Τοποθέτηση πλωτών εξέδρων επιφανείας έως 100 τ.μ. και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών στον θαλάσσιο χώρο»Σελ. 1099
Ε. Δόμηση πλησίον αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και λοιπών στοιχείων της πολιτιστικής κληρονομιάς  
[94] Ν 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» [άρθρα 1, 3-4, 10-18, 40-41, 46, 49-50, 52]Σελ. 1100
[95] Ν 2039/1992 «Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης (Σύμβαση Γρανάδας 1985)» [άρθρα πρώτο, 3-4, 10-11]Σελ. 1102
[96] Ν 3378/2005 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη)» [άρθρα πρώτο, 1-2, 4-5, 9]Σελ. 1102
[97] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρα 110, 184]Σελ. 1103
[98] Ν 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» [άρθρα 4, 9 παρ. 9]Σελ. 1103
[99] Ν 1469/1950 «Περί προστασίας ειδικής κατηγορίας οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830» [άρθρα 1-6]Σελ. 1104
[100] ΠΔ της 19.10-13.11.1978 «Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών οικισμών τινων του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών»Σελ. 1104
[101] Ν 3201/2003 «Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου»Σελ. 1105
[102] ΚΥΑ 45810/24.9.1997 «Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 69163/21.6.1995 και έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ενοποίηση Αρχαιο­λογικών Χώρων Αθήνας Ανώνυμη Εταιρεία» [άρθρα 1-2]Σελ. 1105
[103] Ν 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9]Σελ. 1106
[104] ΥΑ 34593/1108/23.6-8.7.1983 «Προστασία Σπηλαίων»Σελ. 1106
[105] ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/27744/27.3.2009 «Προστασία ετοιμόρ­ροπων Μνημείων»Σελ. 1106
Στ. Ειδικές κατηγορίες εγκαταστάσεων  
i) Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις  
[106] Ν 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο  της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-27, 29, 31 παρ. 1, 5-6, 38-40]Σελ. 1108
[107] ΥΑ Φ15/οικ. 7815/615/14.4.2005 «Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη χορήγηση άδειων εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν 3325/2005 (ΦΕΚ Α' 68) καθώς και για την τροποποίηση αυτών»Σελ. 1109
[108] Ν 1360/1983 «Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προμηθειών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 4]Σελ. 1109
[109] ΠΔ 189/1995 «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 396/1989 "Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΦΕΚ Α' 172)"» [άρθρο 3]Σελ. 1109
[110] ΠΔ 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει»Σελ. 1110
[111] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9 παρ. 1α'-β']Σελ. 1110
[112] ΚΥΑ 13727/724/24.7.2003 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα»Σελ. 1110
ii) Επικίνδυνες εγκαταστάσεις  
[113] Ν 1682/1987 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής Πολιτικής - Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του Ν 1262/1982 και άλλες διατάξεις» [άρθρο 22 παρ. 1-3]Σελ. 1111
[114] ΚΥΑ 12044/613/2007 «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/105/ΕΚ "Για τροποποίηση της Οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες" του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003 - Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 405/29.3.2000)»Σελ. 1111
[115] ΚΥΑ 3329/15.2.1989 «Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών»Σελ. 1112
[116] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9 παρ. 1α']Σελ. 1112
[117] ΥΑ ΑΠ Β10451/929/1988 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» [άρθρα 5, 7-9, 12, 21]Σελ. 1112
iii) Λατομικές - μεταλλευτικές και εν γένει εξορυκτικές μονάδες  
[118] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 189]Σελ. 1113
[119] ΥΑ 11-5η/Φ/17402/12-31.12.1984 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» [άρθρα 81-86]Σελ. 1113
[120] N 1428/1984 «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 3 παρ. 4, 4 παρ. 1-2, 8-16]Σελ. 1113
[121] Ν 2837/2000 «Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού και άλλες διατάξεις» [άρθρο 7]Σελ. 1114
[122] N 2115/1993 «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν 1428/1984 "Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις"» [άρθρο 20]Σελ. 1114
[123] Ν 2742/1999 «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρο 25]Σελ. 1114
[124] ΑΝ 1219/1938 «Περί καταργήσεως του δικαιώματος αμμοληψίας και αντικαταστάσεως αυτού διά προσθέτου τέλους επί των αδειών ανεγέρσεως οικοδομών» [άρθρα 1-4]Σελ. 1114
[125] ΚΥΑ 42279/24.11.1938 «Περί ορισμού χώρων εξ ων απαγορεύεται η εξόρυξις και λήψις άμμου, αμμοχώματος κ.λπ. και των όρων υφ' ους θα ενεργήται η αμμοληψία κ.λπ. εξ επιτρεπομένων θέσεων»Σελ. 1115
iv) Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και σφαγεία  
[126] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 (ΚΒΠΝ) «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 193]Σελ. 1115
[127] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 9 παρ. 3]Σελ. 1115
[128] ΥΔ Υ1β/2000/29.3.1995 «Υγειονομική διάταξη περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»Σελ. 1116
[129] Ν 3698/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 4-6]Σελ. 1116
[130] ΥΑ 306657/27.12.2010 «Τροποποίηση της ΚΥΑ 244203/16.1.2006 (ΦΕΚ Β' 75/26.1.2006, όπως διορθ. από το ΦΕΚ Β' 151/9.2.2006) περί καθορισμού των διαδικασιών, των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κάθε άλλου σχετικού θέματος για την εξαίρεση από την κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων ή κτιριακών εγκαταστάσεων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»Σελ. 1116
[131] Ν 111/1975 «Περί ιδρύσεως σφαγείων και πτηνοσφαγείων»Σελ. 1117
[132] ΠΔ 460/1978 «Περί όρων και προϋποθέσεων χορηγήσεως αδείας σκοπιμότητος ιδρύσεως και λειτουργίας σφαγείων» [άρθρα 1-7]Σελ. 1117
v) Πλυντήρια - Βαφεία και συναφείς εγκαταστάσεις  
[133] ΥΑ Α5α/5333/23.11.1987 «Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων κ.λπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού δημοσίας χρήσεως»Σελ. 1117
vi) Σταθμοί και συνεργεία αυτοκινήτων  
[134] Ν 3333/2005 «Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1 παρ. 1, 2, 5 παρ. 2, 6-7, 12-14]Σελ. 1117
[135] ΠΔ 79/2004 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» [άρθρα 1-6, 9-14, 17-23]Σελ. 1118
[136] ΥΑ 84184/6127/9.9.2003 (ΦΕΚ Β' 736) «Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών αυτοκινήτων με χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης)»Σελ. 1118
[137] Ν 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών» [άρθρα 1, 6 παρ. 1-2, 7-8]Σελ. 1118
[138] ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» [άρθρα 1-13, 17-22]Σελ. 1118
[139] Ν 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 6-8 παρ. 1-2, 4, 10-11 παρ. 2, 12]Σελ. 1119
[140] Ν 3185/2003 «Τροποποίηση του Ν 2668/1998 (ΦΕΚ Α' 282), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) και άλλες διατάξεις» [άρθρο 23 παρ. 1-2, 5-7]Σελ. 1119
[141] ΠΔ 224/1997 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25.2.1988, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών»Σελ. 1119
[142] Ν 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 34, 36-38]Σελ. 1120
[143] ΥΑ 24326/2886/2009 «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Δίκυκλων Μοτοσικλετών και Μοτοποδηλάτων (ΙΚΤΕΟ - ΜΟΤΟ)»Σελ. 1120
[144] ΥΑ Οικ. 41871/3068/31.8.2010 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων, εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισμός και απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών»Σελ. 1120
vii) Πρατήρια καυσίμων  
[145] Ν 2465/1997 «Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» [άρθρο 3 παρ. 4-5]Σελ. 1120
[146] ΠΔ 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκημένων περιοχών»Σελ. 1121
[147] ΒΔ 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών»Σελ. 1121
[148] ΝΔ 511/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» [άρθρα 1-2]Σελ. 1122
[149] ΠΔ 118/2006 «Τροποποίηση του ΒΔ 465/1970 "Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών" (ΦΕΚ Α' 150) και του ΠΔ 1224/1981 "Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουρ­γίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών" (ΦΕΚ Α' 303), όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 509/1984 (ΦΕΚ Α' 181), το ΠΔ 143/1989 "Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών" (ΦΕΚ Α' 69), το ΠΔ 401/1993 (ΦΕΚ Α' 170) και το ΠΔ 125/1992 (ΦΕΚ Α' 56) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ 143/1989 (ΦΕΚ Α' 69)" και κατάργηση διατάξεων του ΠΔ 327/1992 (ΦΕΚ Α' 163)» [άρθρο 31]Σελ. 1123
[150] ΠΔ 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών» [άρθρο 3]Σελ. 1124
[151] Ν 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 4]Σελ. 1124
[152] ΠΔ 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» [άρθρα 1-6, 19-22, 29, 31-32, 34]Σελ. 1124
viii) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρα διασκεδάσεως  
[153] ΥΔ ΑΙβ/8577/1983 «Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» [άρθρα 6, 11, 15, 41-43 παρ. 1-13, 17, 19, 44 παρ. 1-7, 10, 16-17, 44Α, 45 παρ. 1-4, 7-8, 10, 48 παρ. 1-3, 9γ', 50 παρ. 1-5, 7-9, 11-12, 51-52 παρ. 1-4, 15, 53-56]Σελ. 1125
[154] ΑΝ 2520/1940 «Περί υγειονομικών διατάξεων» [άρθρα 6-9]Σελ. 1125
[155] ΠΔ 180/1979 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» [άρθρο 3]Σελ. 1126
[156] Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» [άρθρα 80-81]Σελ. 1126
ix) Καταστήματα λιανικού εμπορίου - Υπαίθριο εμπόριο  
[157] Ν 2323/1995 «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1 παρ. 1, 5, 12, 2 παρ. 2, 7 παρ. 1-2, 7α'-7β', 10]Σελ. 1126
[158] ΥΑ Κ1-164/2011 «Προσαρμογή διατάξεων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στην Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά»Σελ. 1127
[159] ΥΑ Κ1/2113/6.9.1995 «Ρύθμιση υπαίθριου (στάσιμου και πλανόδιου) εμπορίου»Σελ. 1127
x) Χώροι άθλησης και αναψυχής  
[160] Ν 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» [άρθρο 56Α]Σελ. 1127
[161] Ν 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν» [άρθρα 5, 8 παρ. 7, 19]Σελ. 1127
[162] Ν 3254/2004 «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις» [άρθρο 1]Σελ. 1128
[163] Ν 3342/2005 «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους - Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης» [άρθρα 1-2, 4, 8-10, 35-36]Σελ. 1128
[164] ΥΑ 28492/11.5.2009 «Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια»Σελ. 1128
xi) Επιχειρήσεις δημοσίων θεαμάτων  
[165] ΒΔ της 15-17.5.1956 «Περί κανονισμού Θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ.» [άρθρα 1, 9-10, 151, 154-159]Σελ. 1129
xii) Σχολικές μονάδες - εκπαιδευτήρια και παιδικοί σταθμοί  
[166] ΑΝ 627/1968 «Περί Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και συστάσεως παρά τω Υπουργείω Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Διευθύνσεως Προγραμματισμού και Ερευνών» [άρθρα 2, 4, 6 παρ. 1, 10, 16-17]Σελ. 1129
[167] ΥΑ Π2β/οικ. 2808/15.7.1997 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα» [άρθρα 1 παρ. 1, 3-4, 3-6, 15, 17-18]Σελ. 1130
xiii) Μονάδες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας  
[168] Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» [άρθρο 53]Σελ. 1130
[169] ΠΔ 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ)» [άρθρα 2-3, 9, 12-13, 19, 21, Παράρτημα Α']Σελ. 1130
[170] ΠΔ 517/1991 «Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός, διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του υπ' αριθ. 247/1991 πδ/τος «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» [άρθρα 9-12]Σελ. 1131
[171] ΠΔ 247/1991 «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών» [άρθρα 8-9, 13, 15, 18-21]Σελ. 1131
[172] Ν 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-2]Σελ. 1131
[173] ΥΑ Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των υπ' αριθ. Π4Β/οικ. 3176/6.6.1996 (ΦΕΚ Β' 455) και Π4β/οικ. 4690/30.8.1996 (ΦΕΚ Β' 833) υπουργικών αποφάσεων «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) από ιδιώτες κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΜΦΗ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», αντίστοιχα» [άρθρα 1-3, 14]Σελ. 1131
xiv) Τουριστικές εγκαταστάσεις  
[174] Ν 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» [άρθρα 2-4, 6]Σελ. 1132
[175] Ν 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»Σελ. 1132
[176] ΠΔ 33/1979 «Περί τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων»Σελ. 1132
[177] ΠΔ 43/2002 «Κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές αυτών»Σελ. 1132
[178] ΥΑ 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ. 135/ΕΟΤ/14.11.1986 «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας - Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης»Σελ. 1133
xv) Κέντρα υποδοχής μεταναστών  
[179] Οδηγία 2008/115/ΕΚ «Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» [άρθρα 16-22]Σελ. 1133
[180] Ν 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις» [άρθρα 13-15, 31-33]Σελ. 1133
[181] N 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» [άρθρο 81]Σελ. 1134
xvi) Φυλακές - σωφρονιστικά καταστήματα και καταστήματα κράτησης  
[182] Ν 692/1977 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων Προσωπικού Φυλακών Σωφρονιστικών Καταστημάτων και Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων και άλλων τινών διατάξεων» [άρθρο 9]Σελ. 1134
[183] Ν 2776/1999 «Σωφρονιστικός Κώδικας» [άρθρα 11-14, 19-21, 25, 39 παρ. 3]Σελ. 1134
xvii) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών  
[184] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 190]Σελ. 1135
[185] ΑΝ 445/1968 «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών» [άρθρο 1]Σελ. 1135
[186] ΑΝ 582/1968 «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων» [άρθρα 1-2]Σελ. 1135
[187] Ν 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 29 παρ. 1]Σελ. 1135
[188] ΠΔ 1128/1980 «Περί καθορισμού αποστάσεων διά την ίδρυσιν κοιμητηρίων»Σελ. 1135
[189] ΥγΔ Α5/1210/19.4.1978 «Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων»Σελ. 1135
[190] Ν 3448/2006 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» [άρθρο 35]Σελ. 1135
[191] ΠΔ 31/2009 «Προϋποθέσεις καθορισμού των χώρων δημιουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών, όροι και έλεγχος της λειτουργίας τους και ειδικότερες προϋποθέσεις για την αποτέφρωση νεκρών» [άρθρα 1-2, 4-5]Σελ. 1136
[192] KYA οικ. 20232/10.5.2010 «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών» [άρθρα 1-3, 5-8, Παραρτήματα Ι-ΙΙ]Σελ. 1136
xviii) Μονάδες διαχείρισης - επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων  
[193] ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» [άρθρα 4, 8-17]Σελ. 1136
[194] ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/10.12.2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» [άρθρα 1-3, 5, 8-10, 14-19 άρθρα 1-3, 5, 8-10, 14-19]Σελ. 1137
[195] ΚΥΑ οικ. 5673/400/5.3.1997 «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» [άρθρο 4]Σελ. 1137
[196] ΚΥΑ ΗΠ 4641/232/1.2.2006 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς, κατ' εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 Παράρτημα Ι της υπ' αριθ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ "Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων"»Σελ. 1138
[197] ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/28.3.2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη δια­χείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «Για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 - Αντικατάσταση της υπ' αριθ. 19396/1546/1997 ΚΥΑ "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων"» [άρθρα 1, 5, 7 παρ. Α-Β2.2, 8-9, 11 παρ. 4ε', 12-15, 17-18, 20 παρ. 1-2]Σελ. 1138
[198] ΚΥΑ 22912/1117/1.6.2005 «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων» [άρθρα 1-4, 6-11, 13-16, 18]Σελ. 1139
[199] ΥΑ 8243/1113/26.2.1991 «Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου» [άρθρα 4, 7, 10]Σελ. 1139
xvix) Ενεργειακές εγκαταστάσεις  
[200] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 191]Σελ. 1140
[201] Ν 2244/1994 «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις» [άρθρα 2-5]Σελ. 1140
[202] Ν 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» [άρθρα 3-4, 6, 6Α, 7-11, 22, 25Α]Σελ. 1140
[203] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» [άρθρο 21 παρ. 6β']Σελ. 1140
[204] Ν 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα ΥΠΕΚΑ» [άρθρο 1-4, 6]Σελ. 1141
[205] Ν 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» [άρθρα 9-10, 13, 15, 21-22, 45-46]Σελ. 1141
[206] ΥΑ Δ6/Φ1/οικ. 13129/2.8.1996 «Προσδιορισμός παραβάσεων και καθορισμός διαδικασίας επιβολής σχετικών κυρώσεων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής»Σελ. 1141
[207] N 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1-12]Σελ. 1141
[208] Ν 3855/2010 «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» [άρθρο 15]Σελ. 1142
[209] ΠΔ 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού» [άρθρα 1-2, 5, 8, 12]Σελ. 1142
[210] ΚΥΑ της 4.6.2010 «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων»Σελ. 1142
[211] ΥΑ 36720/25.8.2010 «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών και σε οικισμούς»Σελ. 1142
[212] ΥΑ 40158/25.8.2010 «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές» [άρθρα 1-2 παρ. 1, 3, 3-4]Σελ. 1143
[213] ΥΑ Δ9Β,Δ/Φ166/οικ. 13068/ΓΔΦΠ2488/11.6.2009 «'Αδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης - ψύξης χώρων μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό»Σελ. 1143
xvx) Ηλεκτρομαγνητικά πεδία  
[214] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 192]Σελ. 1144
[215] Ν 3431/2006 «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 28-31]Σελ. 1145
[216] Ν 2075/1992 «Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των Τηλεπικοινωνιών» [άρθρο 24Α]Σελ. 1145
[217] Απόφ. ΕΕΤΤ 406/22/11.10.2006 «Κανονισμός αδειών Κατασκευών κεραιών στην Ξηρά, σύμφωνα με τον Ν 3431/2006»Σελ. 1146
[218] Ν 2801/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» [άρθρα 1 παρ. 1, 2Α-Ι, ΙΒ, 3-5]Σελ. 1146
[219] ΚΥΑ 53571/3839/2000 «Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά» [άρθρα 6-7]Σελ. 1146
[220] ΚΥΑ 1014 (ΦΟΡ) 94/2001 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας»Σελ. 1147
[221] ΥΑ 50268/5137/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/1993» [άρθρα 1-2, 11, 14-16, 20-23]Σελ. 1147
[222] ΥΑ 2300ΕΦΑ(493)/6.2.2008 «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία»Σελ. 1147
Z. Υπαίθρια διαφήμιση - Διαφημιστικές πινακίδες  
[223] Ν 2946/2001 «Υπαίθρια Διαφήμιση - Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» [άρθρα 2-11]Σελ. 1149
[224] Ν 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» [άρθρο 11]Σελ. 1149
[225] Ν 1604/1986 «Κύρωση των: α) Συμβάσεων: αα) για την οδική κυκλοφορία, ββ) για την οδική σήμανση και σηματοδότηση, β) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας που συμπληρώνει τη Σύμβαση οδικής κυκλοφορίας, οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και γ) του Πρωτοκόλλου για τις διαγραμμίσεις των οδών ως και τα σχετικά Παραρτήματα αυτών» [άρθρο 4 κεφ. Ι]Σελ. 1149
[226] Ν 1491/1984 «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» [άρθρα 5-6]Σελ. 1150
[227] N 2833/2000 «Θέματα προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και άλλες διατάξεις» [άρθρο 2]Σελ. 1150
[228] Ν 3164/2003 «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» [άρθρο 34 παρ. 3α']Σελ. 1150
[229] ΚΥΑ 52138/25.11.2003 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων, για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν 2946/2001»Σελ. 1150
[230] ΚΥΑ 61818/6.12.2004 «Καθορισμός ειδικότερων όρων, υπό τους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένους δημοτικούς χώρους και σε στάσεις αναμονής επιβατών, κατά τις διατάξεις του Ν 3057/2002»Σελ. 1150
[231] Ν 3730/2008 «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις» [άρθρο 2 παρ. 1ζ']Σελ. 1151
[232] Ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις»Σελ. 1151
H. Εγκαταστάσεις ναυπηγείων και αερολιμένων  
[233] Ν 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» [άρθρο 33]Σελ. 1152
[234] N 1815/1988 «Κύρωση του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου» [άρθρο 12]Σελ. 1152
Θ. Οδοί - Οδικά δίκτυα και έργα  
[235] ΠΔ της 14.7-27.7.1999 «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» [άρθρο 186]Σελ. 1153
[236] Ν 3155/1955 «Περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» [άρθρα 1-9, 12]Σελ. 1153
[237] ΠΔ 209/1998 «Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας»Σελ. 1153
[238] ΠΔ 14/2007 «Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρόμων»Σελ. 1153
[239] ΠΔ 230/2007 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου»Σελ. 1154
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Αντιστοιχία άρθρων κωδικοποίησης προς διατάξεις υπουργικών αποφάσεων (ΚΒΠΝ - ΦΕΚ Δ' 580/27.7.1999)Σελ. 1155
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Αντιστοιχία διατάξεων πηγών προς άρθρα κωδικοποίησης (ΚΒΠΝ - ΦΕΚ Δ' 580/27.7.1999)Σελ. 1162
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 1205
Back to Top