ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΛΒΕΤΙΚΟ ΦΡΑΓΚΟ


Μια συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου.

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 20.3€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 58,00 € Ειδική Τιμή 49,30 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15778
Χασάπης Χ.

Το έργο «Δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Μια συμβολή στο δίκαιο των χρηματικών ενοχών υπό το πρίσμα του ουσιαστικού αστικού δικαίου» αποτελεί μία μονογραφική μελέτη που επικεντρώνεται στο επίκαιρο ζήτημα του δανεισμού σε ξένο νόμισμα. Αφορμή της εκπόνησης του εν λόγω έργου αποτέλεσε η έκδοση των πρώτων σχετικών δικαστικών αποφάσεων, που δημοσιεύθηκαν το 2013 και 2014, και ουσιαστικά ανέδειξαν τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος.

Το πόνημα φωτίζει ορισμένες - κατά το δυνατόν περισσότερες - πτυχές ενός σύνθετου προβλήματος με έντονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, της σύναψης δανείου με πιστωτικό ίδρυμα σε ξένο νόμισμα. Μεταξύ άλλων ελέγχει τη δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του ΑΚ για την αναγνώριση της ακυρότητας της σύμβασης λόγω εικονικότητας, ανηθικότητας και αοριστίας παροχής, την ακύρωση της σύμβασης λόγω ελαττώματος της βούλησης, την προστασία κατά το άρθρο 2 Ν 2251/1994 για τους ΓΟΣ, την αναπροσαρμογή της σύμβασης κατά τους όρους του άρθρου 288 και 388 ΑΚ και την ενδεχόμενη αποζημιωτική ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος λόγω προσυμβατικού πταίσματος και αδικοπραξίας. Επίσης, επιχειρεί μια συνολική αποτίμηση του προβλήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, συνοδευόμενη από την πρόταση κάποιας ρεαλιστικής λύσης. 

Α. Εισαγωγή

 
Ι. Η προβληματική και οι κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις της Σελ. 1
ΙΙ. Η στοχοθεσία και η πορεία της έρευνας Σελ. 8
Β. Η νομική φύση των δανείων ελβετικού φράγκου  
Ι. Το ζήτημα του νομικού χαρακτηρισμού Σελ. 11
1. Η αδυναμία χαρακτηρισμού από τα ίδια τα μέρη Σελ. 11
2. Τα κριτήρια του νομικού χαρακτηρισμού Σελ. 13
3. Οι συνέπειες μιας εσφαλμένης υπαγωγής Σελ. 14
4. Η έννοια της υποχρέωσης παροχής και η συμβολή της  
στην επίλυση του προβλήματος του χαρακτηρισμού Σελ. 18
ΙΙ. Η σύμβαση δανείου Σελ. 21
ΙΙΙ. Η σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών Σελ. 23
IV. Η συζήτηση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΔικΕΕ Σελ. 26
V. Συμπέρασμα Σελ. 39
Γ. Η νομιμότητα των δανείων ελβετικού φράγκου - Νομοθετικό πλαίσιο  
Ι. Η εξέταση του ζητήματος Σελ. 43
ΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 50
Δ. Η ενημέρωση του δανειολήπτη  
Ι. Η ύπαρξη εγγενών κινδύνων στη σύμβαση δανείου σε ξένο νόμισμα Σελ. 51
ΙΙ. Η θεμελίωση της υποχρέωσης ενημέρωσης του δανειολήπτη Σελ. 53
1. H σχέση πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος  
και πελάτη Σελ. 53
2. Η υποχρέωση ενημέρωσης του δανειολήπτη  
από τον δανειοδότη Σελ. 60
2.1. Η υποχρέωση ενημέρωσης γενικά Σελ. 60
2.2. Η υποχρέωση ενημέρωσης στις τραπεζικές συμβάσεις Σελ. 62
2.3. Η υποχρέωση ενημέρωσης ειδικά στη σύμβαση δανείου Σελ. 68
2.4. Οι περιπτώσεις, όπου γεννάται η υποχρέωση  
ενημέρωσης Σελ. 76
2.4.1. Το γνωσιακό προβάδισμα της τράπεζας Σελ. 77
2.4.2. Η διακινδύνευση του πελάτη Σελ. 81
2.4.3. Η απειρία του δανειολήπτη Σελ. 84
2.4.4. Η σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων Σελ. 86
2.4.5. H εξαπάτηση από τρίτο πρόσωπο Σελ. 87
2.4.6. Η υπέρβαση του πιστοδοτικού ρόλου  
από την τράπεζα Σελ. 89
2.5. H υποχρέωση ενημέρωσης στις συμβάσεις δανείου  
σε ξένο νόμισμα Σελ. 92
ΙΙΙ. Συμπέρασμα Σελ. 128
Ε. Οι βάσεις προστασίας του δανειολήπτη  
Ι. Γενικά Σελ. 133
ΙΙ. Ακυρότητα ή ακυρωσία της σύμβασης δανείου σε ξένο νόμισμα Σελ. 135
1. Ακυρότητα λόγω εικονικότητας Σελ. 135
2. Ακυρότητα λόγω ανηθικότητας Σελ. 137
3. Ακυρότητα λόγω αοριστίας παροχής Σελ. 142
4. Ακυρωσία λόγω ελαττώματος της βουλήσεως  
(πλάνη ή απάτη) Σελ. 144
5. Το αλυσιτελές και απρόσφορο της ακυρότητας  
ή ακυρωσίας των δανειακών συμβάσεων Σελ. 149
6. Η κατάγνωση μερικής ακυρότητας και η δυνατότητα  
μετατροπής των δανειακών συμβάσεων Σελ. 156
7. Συμπέρασμα Σελ. 160
IΙΙ. Προστασία κατά το άρ. 2 Ν 2251/1994 για τους ΓΟΣ Σελ. 161
1. Γενική προβληματική Σελ. 161
2. Η στάση του ΔικΕΕ Σελ. 163
2.1. Η θέση των ερωτημάτων Σελ. 163
2.2. Ο έλεγχος του ΓΟΣ περί μετατροπής όταν αυτός  
αφορά το κύριο αντικείμενο της σύμβασης ή τιμή  
και αμοιβή Σελ. 165
2.3. Ο έλεγχος του ΓΟΣ περί μετατροπής ως προς  
την τήρηση της αρχής της διαφάνειας Σελ. 177
2.4. Οι συνέπειες της ακυρότητας του ΓΟΣ και ο τρόπος  
πλήρωσης του κενού στη σύμβαση Σελ. 185
3. Η στάση της ελληνικής νομολογίας και θεωρίας Σελ. 188
3.1. Γενική προσέγγιση Σελ. 188
3.2. Το «κύριο αντικείμενο της σύμβασης» Σελ. 189
3.3. Ο έλεγχος διαφάνειας και το πρότυπο του μέσου  
καταναλωτή Σελ. 192
3.4. Ο δηλωτικός χαρακτήρας των ΓΟΣ περί  
συναλλαγματικής ισοτιμίας Σελ. 208
3.4.1. Η γενική προβληματική των δηλωτικών ρητρών Σελ. 208
3.4.2. Η εφαρμογή του άρ. 291 ΑΚ στα δάνεια σε ξένο  
νόμισμα - Γενικά περί χρηματικών ενοχών Σελ. 215
3.4.3. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρ. 291 ΑΚ Σελ. 219
3.4.4. Το άρ. 291 ΑΚ και τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο:  
Η ρήτρα μετατροπής του αλλοδαπού σε ξένο  
νόμισμα ως δηλωτική ρήτρα Σελ. 233
3.4.4.1. Η φύση των δανείων ελβετικού φράγκου  
ως ενοχών με διαζευκτική ευχέρεια καταβολής  
του εγχώριου νομίσματος Σελ. 233
3.4.4.2. Το άρ. 291 ΑΚ ως «νομοθετική διάταξη  
αναγκαστικού δικαίου» κατά το άρ. 1 παρ. 2  
της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ Σελ. 238
3.4.4.3. Το άρ. 291 ΑΚ και η τυπολογική ταύτιση  
των κρίσιμων ΓΟΣ περί ισοτιμίας προς αυτό Σελ. 241
3.4.4.4. Το άρ. 291 ΑΚ, οι δηλωτικοί ΓΟΣ και  
ο έλεγχος διαφάνειας Σελ. 247
3.4.4.5. Το άρ. 291 ΑΚ και η μακρά διάρκεια  
των επίμαχων συμβάσεων Σελ. 269
3.4.4.6. Το άρ. 291 ΑΚ σε δικαιοσυγκριτική επισκόπηση Σελ. 270
3.4.4.7. Το άρ. 291 ΑΚ και οι ρήτρες συναλλάγματος  
και αξίας συναλλάγματος Σελ. 279
3.4.4.8. Το άρ. 291 ΑΚ, η σχέση του προς τον Ν 2251/1994  
και το κύρος της οφειλής Σελ. 288
3.4.4.9. Το άρ. 291 ΑΚ και η δικαιογενετική του ιστορία Σελ. 290
3.5. Η μεθοδολογία της πλήρωσης του κενού κατόπιν  
της αναγνώρισης ως άκυρου του σχετικού ΓΟΣ περί  
υπολογισμού της ισοτιμίας μετατροπής Σελ. 305
3.5.1. Η θέση του προβλήματος Σελ. 305
3.5.2. Η επιλογή της συμπληρωτικής ερμηνείας:  
Αναζητώντας την έξοδο του λαβύρινθου Σελ. 307
3.6. Η απόφαση 334/2016 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  
Αθηνών: Η λύση του γόρδιου δεσμού; Σελ. 325
4. Συμπέρασμα Σελ. 337
IV. Αναπροσαρμογή κατά τα άρ. 388 και 288 ΑΚ Σελ. 340
1. Γενικά Σελ. 340
2. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρ. 388 ΑΚ Σελ. 341
3. Η δυνατότητα εφαρμογής του άρ. 288 ΑΚ Σελ. 365
4. Συμπέρασμα Σελ. 376
V. Προστασία του δανειολήπτη κατά το ειδικό δίκαιο περί υπερχρέωσης Σελ. 377
VΙ. Αποζημιωτική ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος Σελ. 383
1. Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις (culpa in contrahendo) Σελ. 383
2. Αδικοπρακτική ευθύνη κατά τα άρ. 914, 919 ΑΚ  
και τον Ν 2251/1994 Σελ. 385
ΣΤ. Η κατάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις  
Ι. Αυστρία Σελ. 399
ΙΙ. Κροατία Σελ. 401
ΙΙΙ. Κύπρος Σελ. 402
IV. Ουγγαρία Σελ. 403
V. Πολωνία Σελ. 406
VI. Ρουμανία Σελ. 408
VII. Σερβία Σελ. 409
VIII. Σλοβενία Σελ. 411
Ζ. Αποτίμηση και προτεινόμενη λύση Σελ. 413
Η. Αντί επιλόγου Σελ. 423
Ελληνική Σελ. 431
Ξενόγλωσση Σελ. 448
Back to Top