ΔΑΝΕΙΟ & ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ


Θεωρία - Νομολογία - Υποδείγματα
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 27,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 27,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11517
Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2006
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 160
  • ISBN: 960-272-361-0
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η παρούσα έκδοση καλύπτει, για πρώτη φορά στη νομική βιβλιογραφία, τα θέματα του δανείου και του χρησιδανείου, τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την καθημερινή συναλλακτική ζωή.

Επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην εξέταση των θεσμών από τη σκοπιά της δικηγορικής καθημερινότητας, βασιζόμενη κυρίως στην επεξεργασία των νομολογιακών δεδομένων των τελευταίων 25 ετών.

Αρχικά, παρουσιάζεται η σύμβαση του δανείου και, συγκεκριμένα, η έννοια και τα ουσιώδη στοιχεία της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, η απόδοση του δανείου, οι ρήτρες στη σύμβαση, ζητήματα παραγραφής και δικονομικά θέματα.

Ακολουθεί η ανάλυση της σύμβασης του χρησιδανείου και εξετάζεται η έννοια και η διάκρισή της από άλλες συναφείς συμβάσεις, η σχέση της με τη χρησικτησία, η διάρκεια και η λήξη της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, η προστασία του χρήστη και του κυρίου-μη χρήστη, η παραγραφή των εξ αυτής αξιώσεων, καθώς και δικονομικά ζητήματα.

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας παρατίθενται οι σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί στο νομικό τύπο την τελευταία εικοσιπενταετία.

Το έργο συμπληρώνεται με υποδείγματα αγωγών από την καθημερινότητα της δικηγορικής πρακτικής.

Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο θεωρητικό και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε μελετητή και εφαρμοστή του ενοχικού δικαίου.
Προλογικό Σημείωμα Σελ. 9
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Το δάνειο 
Ευρετήριο Σελ. 17
Α. – Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 19
1. – Η έννοια του δανείου Σελ. 19
2. – Τα ουσιώδη στοιχεία του δανείου Σελ. 19
αα. – Το αντικείμενο της συμβάσεως Σελ. 20
ββ. – Η μεταβίβαση των δανειζομένων πραγμάτων Σελ. 20
γγ. – Η χρησιμοποίηση - ανάλωση των δανειζομένων πραγμάτων Σελ. 21
δδ. – Η συμφωνία αποδόσεως των δανειζομένων πραγμάτων Σελ. 22
3. – Η σύναψη της συμβάσεως Σελ. 22
4. – Η φύση του δανείου Σελ. 23
5. – Τα είδη του δανείου Σελ. 25
6. – Ειδικές δανειοδοτήσεις και η διαφορά της συμβάσεως του δανείου από άλλες σχετικές Σελ. 25
Β. – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ Σελ. 29
1. – Τα δικαιώματα των μερών στο δάνειο Σελ. 29
2. – Οι υποχρεώσεις των μερών στο δάνειο Σελ. 30
Γ. – Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 31
1. – Χρόνος αποδόσεως του δανείου Σελ. 31
2. – Η καταγγελία της συμβάσεως Σελ. 32
3. – Ο αφερέγγυος οφειλέτης Σελ. 32
Δ. – ΡΗΤΡΕΣ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σελ. 33
Ε. – Η ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 35
1. – Έντοκα και άτοκα δάνεια Σελ. 35
2. – Οι τόκοι υπερημερίας Σελ. 35
3. – Οι συμφωνηθέντες τόκοι Σελ. 36
4. – Τα τοκοχρεωλυτικά δάνεια Σελ. 37
5. – Η τοκογλυφία Σελ. 38
ΣΤ. – Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σελ. 39
Ζ. – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σελ. 40
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Ευρετήριο Σελ. 45
1) Η σύμβαση του δανείου Σελ. 46
2) Διαφορά δανείου από άλλες συμβάσεις Σελ. 53
3) Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών Σελ. 54
4) Η απόδοση του δανείου Σελ. 55
5) Ρήτρες στη δανειοδοτική σύμβαση Σελ. 62
6) Η παραγραφή Σελ. 65
7) Διάφορα Σελ. 66
8) Δικονομικά Σελ. 70
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Το χρησιδάνειο 
Ευρετήριο Σελ. 75
Α. – Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 77
1. – Η έννοια του χρησιδανείου Σελ. 77
αα. – Η σύναψη της σύμβασης Σελ. 77
ββ. – Το αντικείμενο της σύμβασης Σελ. 78
γγ. – Η άνευ ανταλλάγματος παραχώρηση της χρήσης Σελ. 80
δδ. – Η υποχρέωση απόδοσης του πράγματος κατά τη λήξη της σύμβασης Σελ. 80
2. – Η διαφορά της σύμβασης χρησιδανείου από άλλες σχετικές Σελ. 83
Β. – ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ Σελ. 85
Γ. – Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 86
α. – Η λήξη για τους λόγους του άρ. 817 ΑΚ Σελ. 86
β. – Η λήξη με καταγγελία για λόγους εκτός των προβλεπομένων στο άρ. 817 ΑΚ Σελ. 87
γ. – Η λήξη λόγω θανάτου του χρησαμένου Σελ. 90
δ. – Η λήξη λόγω πτωχεύσεως του χρησαμένου Σελ. 91
ε. – Η λήξη του χρησιδανείου και επί παραχωρήσεως του πράγματος σε τρίτον Σελ. 91
Δ. – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ Σελ. 92
1. – Δικαιώματα του χρήστη Σελ. 92
2. – Δικαιώματα του χρησαμένου Σελ. 93
3. – Υποχρεώσεις του χρήστη Σελ. 93
4. – Υποχρεώσεις του χρησαμένου Σελ. 94
5. – Οι φορείς των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τη σύμβαση του χρησιδανείου Σελ. 95
Ε. – Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΜΗ ΧΡΗΣΤΗ Σελ. 97
ΣΤ. – Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ Σελ. 99
Ζ. – ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Σελ. 100
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
Ευρετήριο Σελ. 103
1) Η σύμβαση του χρησιδανείου Σελ. 104
2) Διαφορά του χρησιδανείου από άλλες συμβάσεις Σελ. 109
3) Χρησιδάνειο και χρησικτησία Σελ. 110
4) Διάρκεια και λήξη του χρησιδανείου Σελ. 111
5) Δικαιώματα και υποχρεώσεις εκ του χρησιδανείου – Η προστασία του χρήστη Σελ. 119
6) Η παραγραφή Σελ. 124
7) Διάφορα Σελ. 125
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υποδείγματα Δανείου και Χρησιδανείου 
1. Αγωγή απόδοσης άτοκου δανείου λόγω λήξης συμβατικού χρόνου Σελ. 131
2. Αγωγή απόδοσης έντοκου δανείου ορισμένου χρόνου Σελ. 133
3. Αγωγή απόδοσης δανείου αοριστόχρονης διάρκειας Σελ. 135
4. Αγωγή απόδοσης επί λήξης χρησιδανείου ορισμένου χρόνου (810 ΑΚ) Σελ. 137
5. Αγωγή απόδοσης επί λήξης διαρκείας χρησιδανείου (Αρ. 816 ΑΚ) Σελ. 139
6. Αγωγή απόδοσης επί αοριστόχρονης συμβάσεως χρησιδανείου Σελ. 141
7. Αγωγή απόδοσης επί συμφωνηθείσας δυνατότητας αναζήτησης του χρησιδανεισθέντος οποτεδήποτε Σελ. 143
8. Αγωγή αποδόσεως επί αντισυμβατικής χρήσεως του χρησιδανεισθέντος (Αρ. 817 ΑΚ) Σελ. 145
9. Αγωγή απόδοσης επί χρησιδανείου ορισμένου χρόνου για παραχώρηση χρήσεως (αρ. 815 και 817 ΑΚ) Σελ. 147
10. Αγωγή απόδοσης επί χρησιδανείου ορισμένου χρόνου λόγω ανάγκης του χρήστη (Αρ. 817 ΑΚ) Σελ. 149
11. Αγωγή αποδόσεως λόγω χειροτέρευσης του πράγματος (Αρ. 817 ΑΚ) Σελ. 151
12. Αγωγή απόδοσης επί λύσης χρησιδανείου λόγω θανάτου (αρ. 818 ΑΚ) Σελ. 153
13. Αγωγή απόδοσης του χρησιδανεισθέντος από χρήστη μη κύριο Σελ. 155
14. Αγωγή απόδοσης κατά τρίτου παραχωρησιούχου (819 ΑΚ) Σελ. 157
Back to Top