ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ


Αστικό, Ποινικό και Δημόσιο

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.1€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 46,00 € Ειδική Τιμή 39,10 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15751
Δανηλάτου Α., Μπιστούνα Υ., Πολυζωΐδου Β.

Στο παρόν έργο «Δίκαιο προστασίας ανηλίκου» γίνεται μια προσπάθεια να οριοθετηθεί η θέση του ανηλίκου στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Στο πρώτο μέρος, η κα Δανηλάτου εξετάζει την αντιμετώπιση του ανηλίκου κατά το ελληνικό αστικό δίκαιο, με αφετηρία τα διάφορα Βιβλία του Αστικού Κώδικα. Αναλύει την δικαιοπρακτική ικανότητα και αδικοπρακτική ευθύνη του ανηλίκου, θέματα εποπτείας, συγγένειας, διατροφής, γονικής μέριμνας, υιοθεσίας, επιτροπείας, αναδοχής, κληρονομικά. Στο δεύτερο μέρος, η κα Πολυζωΐδου αναλύει την μεταχείριση των ανήλικων δραστών και την προστασία των ανήλικων θυμάτων κατά τις διατάξεις του Ποινικού Δικαίου. Τέλος, στο τρίτο μέρος, η κα Μπιστούνα ερευνά τη θέση και τα δικαιώματα των ανηλίκων σύμφωνα με τους κανόνες του Συντάγματος και του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Θίγει θέματα διεθνούς απαγωγής παιδιών, μετανάστευσης, φορολογικής μεταχείρισης κ.ά. Το βιβλίο «Δίκαιο προστασίας ανηλίκου» αποτελεί μία ολοκληρωμένη παρουσίαση για το τι ισχύει στο αστικό, ποινικό και δημόσιο δίκαιο για τους ανήλικους – πολύτιμο βοήθημα για κάθε νομικό.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. V
I. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Αγγελική Δανηλάτου  
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 3
1. Γενικές Αρχές  
[1] ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ  
A. Εισαγωγή Σελ. 15
Β. Ο ανήλικος υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων Σελ. 16
1. Γενικά Σελ. 16
2. Εξατομίκευση της προσωπικότητας του ανηλίκου Σελ. 17
α. Κατοικία του ανηλίκου Σελ. 17
β. Το όνομα του ανηλίκου ως στοιχείο της προσωπικότητάς του Σελ. 17
γ. Προστασία της προσωπικότητας του ανηλίκου Σελ. 24
Γ. Δικαιοπρακτική ικανότητα του ανηλίκου Σελ. 25
1. Δικαιοπρακτική ικανότητα με βάση την ηλικία Σελ. 25
2. Ικανότητα παράστασης ενώπιον δικαστηρίου Σελ. 28
3. Άδεια διενέργειας πράξεων που αφορούν ανήλικο Σελ. 32
4. Παραγραφή των αξιώσεων Σελ. 33
2. Ενοχικό Δίκαιο  
[2] Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ  
Α. Αδικοπρακτική ευθύνη του ανηλίκου Σελ. 37
1. Ανήλικος που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο έτος της ηλικίας του Σελ. 37
2. Ανήλικος μεταξύ δέκα και δεκατεσσάρων ετών Σελ. 38
3. Ανήλικος συμπληρώσας το δέκατο τέταρτο έτος της ηλικίας του Σελ. 39
4. Εύλογη αποζημίωση Σελ. 39
Β. Βλάβη του σώματος ή της υγείας ανηλίκου Σελ. 40
1. Χρηματική ικανοποίηση του ανηλίκου λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας του Σελ. 40
2. Αξίωση τρίτων για αποζημίωση λόγω θανάτωσης ανηλίκου Σελ. 43
α. Προϋποθέσεις της αποζημίωσης λόγω στέρησης διατροφής ή παροχής υπηρεσιών από το τέκνο Σελ. 43
β. Προσδιορισμός του ύψους της αποζημίωσης Σελ. 44
γ. Χρηματική ικανοποίηση τρίτων λόγω ψυχικής οδύνης εκ του θανάτου του ανηλίκου Σελ. 45
Γ. Εποπτεία ανηλίκου Σελ. 45
1. Έννοια και δικαιολογητικός λόγος της εποπτείας Σελ. 45
α. Γενικά η έννοια της εποπτείας Σελ. 45
β. Φορείς της εποπτείας Σελ. 47
2. Η παραμέληση της εποπτείας και η εξ αυτής ευθύνη Σελ. 48
α. Έννοια Σελ. 48
β. Προϋποθέσεις θεμελίωσης της ευθύνης Σελ. 50
γ. Ύψος αποζημίωσης Σελ. 51
δ. Ζημία του ίδιου του εποπτευόμενου λόγω παραμέλησης εποπτείας Σελ. 52
ε. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 52
3. Δικονομικά Σελ. 53
α. Στοιχεία αγωγής Σελ. 53
β. Διαδικασία Σελ. 53
γ. Ενστάσεις Σελ. 53
i. Ο εποπτεύων Σελ. 53
ii. Συντρέχον πταίσμα Σελ. 54
iii. Άσκηση της εποπτείας από τρίτο πρόσωπο, κατάλληλο για την άσκησή της Σελ. 55
3. Οικογενειακό Δίκαιο  
[3] ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ  
Ι. ΓΕΝΙΚΑ Σελ. 59
ΙΙ. ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ Σελ. 59
ΙΙΙ. ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ Σελ. 61
A. Tέκνο γεννημένο εντός γάμου (ή συμφώνου συμβίωσης) Σελ. 61
1. Το τεκμήριο καταγωγής του τέκνου από το γάμο Σελ. 61
2. Προσβολή της πατρότητας Σελ. 63
α. Πρόσωπα που δικαιούνται να προσβάλουν την πατρότητα Σελ. 63
β. Λόγος προσβολής Σελ. 63
γ. Προθεσμία προσβολής της πατρότητας Σελ. 64
i. Για το σύζυγο της μητέρας Σελ. 64
ii. Για το τέκνο Σελ. 65
iii. Για τη μητέρα Σελ. 65
iv. Για τον άνδρα που είχε σαρκική συνάφεια με τη μητέρα Σελ. 65
δ. Άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού της δυνατότητας προσβολής της πατρότητας (εκτός από την παρέλευση της προθεσμίας) Σελ. 66
ε. Δικονομικά Σελ. 66
Β. Τέκνο γεννηθέν εκτός γάμου (ή συμφώνου συμβίωσης) Σελ. 67
1. Εκούσια και δικαστική αναγνώριση Σελ. 67
α. Εκούσια αναγνώριση Σελ. 68
i. Τρόπος, δικαιούχοι και έννομες συνέπειες Σελ. 68
ii. Προσβολή της αναγνώρισης Σελ. 68
β. Δικαστική αναγνώριση Σελ. 69
i. Δικαιούχοι Σελ. 69
ii. Δικονομικά Σελ. 70
iii. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 71
2. Ο ρόλος του εξ αναγνωρίσεως πατέρα στην άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 72
[4] ΔΙΑΤΡΟΦΗ  
Α. Έννοια και προϋποθέσεις του δικαιώματος του ανηλίκου για διατροφή Σελ. 73
1. Γενικά Σελ. 73
Β. Υπόχρεοι διατροφής - Χαρακτήρας Σελ. 76
Γ. Περιεχόμενο της διατροφής, χρόνος και τρόπος καταβολής και προσδιορισμός του ύψους της Σελ. 78
1. Περιεχόμενο Σελ. 78
2. Τρόπος και χρόνος καταβολής Σελ. 78
3. Προσδιορισμός ύψους διατροφής Σελ. 79
α. Οι συνθήκες ζωής του δικαιούχου Σελ. 79
β. Οι δυνατότητες των γονέων Σελ. 80
i. Περιουσιακές δυνατότητες των γονέων Σελ. 80
ii. Δαπάνες που συνυπολογίζονται στη διατροφή Σελ. 81
iii. Υπόχρεος που δεν εργάζεται πραγματικά Σελ. 81
iv. Μεταβολή των συνθηκών Σελ. 83
γ. Αγωγή του ενός γονέα κατά του άλλου Σελ. 84
Δ. Διατροφή ενηλίκου τέκνου Σελ. 85
1. Προϋποθέσεις Σελ. 85
2. Υπόχρεοι Σελ. 87
3. Περιπτώσεις Σελ. 88
Ε. Προσωρινή διατροφή Σελ. 88
ΣΤ. Θανάτωση υποχρέου διατροφής Σελ. 89
Ζ. Παύση της υποχρέωσης διατροφής - Παραγραφή Σελ. 92
Η. Δικονομικά θέματα Σελ. 92
1. Αγωγή διατροφής Σελ. 92
α. Ενεργητική νομιμοποίηση - Αρμοδιότητα - Σώρευση αγωγών Σελ. 92
β. Στοιχεία της αγωγής Σελ. 94
γ. Ενστάσεις του εναγόμενου γονέα Σελ. 95
i. Ένσταση συνεισφοράς Σελ. 95
ii. Ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος Σελ. 97
iii. Ένσταση στοιχειώδους διατροφής Σελ. 97
iv. Ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής Σελ. 97
v. Ένσταση δυνατότητας απαίτησης διατροφής από άλλο δικαιούχο Σελ. 98
δ. Δικαιοδοσία Σελ. 98
ε. Αίτημα Σελ. 99
2. Αναγνωριστική αγωγή Σελ. 99
[5] Η ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ  
Α. Η έννοια και το περιεχόμενο της γονικής μέριμνας Σελ. 102
1. Γενικά Σελ. 102
2. Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου ως στοιχείο της γονικής μέριμνας Σελ. 104
α. Ανατροφή - Επίβλεψη - Μόρφωση και εκπαίδευση του τέκνου Σελ. 104
β. Ονοματοδοσία Σελ. 104
3. Η διοίκηση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 105
4. Η εκπροσώπηση Σελ. 106
Β. Φορείς της γονικής μέριμνας Σελ. 108
1. Τέκνα γεννημένα εντός γάμου ή κατά τη διάρκεια συμφώνου συμβίωσης Σελ. 108
2. Θάνατος, κήρυξη σε αφάνεια ή έκπτωση του ενός γονέα Σελ. 109
3. Αδυναμία του ενός γονέα να ασκήσει τη γονική μέριμνα για πραγματικούς λόγους ή γιατί είναι ανίκανος ή περιορισμένα ικανός για δικαιοπραξία Σελ. 110
4. Διαζύγιο, ακύρωση του γάμου ή διακοπή συμβίωσης Σελ. 111
5. Τέκνο εκτός γάμου που έχει αναγνωρισθεί από τον πατέρα του Σελ. 111
6. Υιοθεσία Σελ. 112
7. Από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας και πράξεις επιχειρούμενες από τον ένα γονέα Σελ. 113
Γ. Κριτήρια ανάθεσης της γονικής μέριμνας Σελ. 114
Δ. Αφαίρεση, έκπτωση και παύση της γονικής μέριμνας Σελ. 117
1. Αφαίρεση Σελ. 117
α. Γενικά Σελ. 117
β. Λόγοι αφαίρεσης Σελ. 118
γ. Αφαίρεση γονικής μέριμνας και από τους δύο γονείς ή μόνο από τον ευρισκόμενο εν ζωή ακατάλληλο γονέα Σελ. 120
δ. Εξέταση αποτελεσματικότητας του μέτρου - αναλογικότητα Σελ. 120
ε. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης για τη γονική μέριμνα Σελ. 121
στ. Λήψη ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 122
ζ. Αφαίρεση με αίτηση των γονέων Σελ. 123
2. Έκπτωση των γονέων Σελ. 123
3. Παύση της γονικής μέριμνας Σελ. 124
Ε. Επικοινωνία γονέων και τέκνων Σελ. 125
ΣΤ. Δικονομικά Σελ. 130
1. Αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέση γονέα και τέκνου ή γονική μέριμνα (άρθρο 592 ΚΠολΔ) Σελ. 130
2. Διαφορές που αφορούν την άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 131
[6] ΥΙΟΘΕΣΙΑ  
Α. Έννοια και περιεχόμενο της υιοθεσίας Σελ. 134
1. Έννοια, σκοπός και νομική φύση Σελ. 134
2. Χαρακτήρας της υιοθεσίας Σελ. 135
3. Υιοθεσία με στοιχεία αλλοδαπότητας Σελ. 136
α. Εφαρμοστέο δίκαιο σχετικά με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 136
β. Εφαρμοστέο δίκαιο στις σχέσεις θετού γονέα και θετού τέκνου Σελ. 139
4. Διακρατικές υιοθεσίες Σελ. 139
Β. Προϋποθέσεις Σελ. 139
1. Ανηλικότητα του υιοθετουμένου Σελ. 139
2. Το συμφέρον του υιοθετουμένου Σελ. 140
3. Ηλικία του υιοθετούντος Σελ. 140
4. Μη ύπαρξη άλλου θετού γονέα Σελ. 143
5. Συναίνεση Σελ. 144
α. Των γονέων αυτού που πρόκειται να υιοθετηθεί Σελ. 144
β. Του επιτρόπου Σελ. 147
γ. Της κοινωνικής υπηρεσίας Σελ. 147
δ. Του ίδιου του ανηλίκου που υιοθετείται Σελ. 148
ε. Του συζύγου του έγγαμου υιοθετούντος Σελ. 148
στ. Συνέπειες έλλειψης συναίνεσης Σελ. 148
Γ. Διαδικασία Σελ. 149
1. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 149
2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 150
3. Κατάθεση και κοινοποίηση της αίτησης Σελ. 150
4. Συναίνεση Σελ. 151
5. Ακρόαση Σελ. 151
α. Πλησιέστερων συγγενών Σελ. 151
β. Του ίδιου του ανηλίκου Σελ. 151
γ. Των άλλων τέκνων του υιοθετούντος Σελ. 152
6. Κοινωνική έρευνα Σελ. 152
7. Παράσταση του ίδιου του ανηλίκου Σελ. 153
8. Απόφαση περί υιοθεσίας Σελ. 153
Δ. Αποτελέσματα της υιοθεσίας Σελ. 153
1. Γενικά Σελ. 153
2. Συγγένεια Σελ. 154
α. Γενικά Σελ. 154
β. Προϊσχύον δίκαιο Σελ. 154
γ. Υιοθεσία του τέκνου του άλλου συζύγου Σελ. 157
δ. Η συγγένεια ως κώλυμα Σελ. 157
3. Επώνυμο Σελ. 158
4. Γονική μέριμνα Σελ. 159
Ε. Ένδικα μέσα - βοηθήματα Σελ. 160
ΣΤ. Λύση και ανασύσταση της υιοθεσίας Σελ. 162
1. Με δικαστική απόφαση Σελ. 162
2. Συναινετικά Σελ. 163
3. Αυτοδικαίως Σελ. 163
4. Λύση ως προς τον ένα σύζυγο Σελ. 164
5. Αποτελέσματα Σελ. 164
6. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 165
7. Ανασύσταση της υιοθεσίας Σελ. 165
Ζ. Υιοθεσία ενηλίκου - εγγάμου Σελ. 165
Η. Αναγνώριση ύπαρξης ή μη υιοθεσίας Σελ. 168
[7] ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ  
Α. Η έννοια και το περιεχόμενο της επιτροπείας Σελ. 170
Β. Προϋποθέσεις για να τεθεί ο ανήλικος υπό επιτροπεία - Το συμφέρον του ανηλίκου Σελ. 171
1. Ανυπαρξία ή αδυναμία άσκησης της γονικής μέριμνας Σελ. 171
2. Αφαίρεση της γονικής μέριμνας κατά τα άρθρα 1532 και 1535 ΑΚ Σελ. 172
3. Ανάθεση σε τρίτον της άσκησης της γονικής μέριμνας, σε περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή διακοπής της συμβίωσης Σελ. 172
4. Διορισμός ως επιτρόπων των ανάδοχων γονέων μετά από αίτησή τους, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 1660 ΑΚ ή 1661 ΑΚ Σελ. 172
5. Το συμφέρον του τέκνου Σελ. 173
Γ. Το Δικαστήριο Σελ. 174
1. Ο ρόλος του δικαστηρίου Σελ. 174
2. Στοιχεία που συνεκτιμά το δικαστήριο Σελ. 175
3. Άλλες αρμοδιότητες του δικαστηρίου Σελ. 176
Δ. Ο Επίτροπος Σελ. 176
1. Ποιος διορίζεται επίτροπος Σελ. 177
2. Η συνεπιτροπεία Σελ. 179
3. Ο αποκλεισμός προσώπου από το ρόλο του επιτρόπου Σελ. 180
α. Χαρακτήρας του αποκλεισμού Σελ. 180
β. Λόγοι αποκλεισμού Σελ. 180
4. Αποποίηση του διορισμού - παραίτηση Σελ. 182
5. Προσωρινός επίτροπος Σελ. 183
6. Ειδικός επίτροπος Σελ. 183
α. Περιπτώσεις διορισμού ειδικού επιτρόπου Σελ. 183
7. Υποχρεώσεις Σελ. 185
α. Επιμέλεια Σελ. 185
β. Διοίκηση της περιουσίας Σελ. 187
i. Απογραφή και προϋπολογισμός δαπάνης Σελ. 187
ii. Μετρητά χρήματα, τίτλοι και πολύτιμα αντικείμενα Σελ. 187
iii. Διαχείριση της περιουσίας του ανηλίκου Σελ. 188
iv. Άσκηση αγωγών στο όνομα του ανηλίκου Σελ. 190
8. Αμοιβή επιτρόπου - Καταβολή δαπανών Σελ. 192
9. Ευθύνη του επιτρόπου, λογοδοσία, ακυρότητα πράξεων Σελ. 193
10. Λήξη επιτροπείας - παύση του επιτρόπου - ανάκληση του επιτρόπου Σελ. 195
11. Η διαδικασία διορισμού επιτρόπου - δικονομικά Σελ. 196
α. Αίτηση για διορισμό, αντικατάσταση ή παύση επιτρόπου, ειδικού επιτρόπου ή προσωρινού επιτρόπου Σελ. 196
β. Διορισμός είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως Σελ. 197
γ. Παρέμβαση Σελ. 198
δ. Ένδικα μέσα Σελ. 198
ε. Τριτανακοπή Σελ. 199
στ. Μεταρρύθμιση της απόφασης Σελ. 199
12. Αίτηση για ανάκληση επιτρόπου Σελ. 199
Ε. Το Εποπτικό Συμβούλιο Σελ. 200
1. Η συγκρότηση του εποπτικού συμβουλίου Σελ. 200
2. Ευθύνη και απόδοση δαπανών Σελ. 202
3. Αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου Σελ. 202
ΣΤ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας Σελ. 205
Ζ. Δικονομικά Σελ. 206
1. Αγωγή για την αναγνώριση ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει επιτροπεία Σελ. 206
2. Άδεια προς διενέργεια πράξεων Σελ. 207
[8] ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΟΥ  
Α. Έννοια και περιεχόμενο της αναδοχής ανηλίκου Σελ. 208
1. Γενικά Σελ. 208
2. Περιεχόμενο και νομική φύση της αναδοχής Σελ. 209
3. Λόγοι της αναδοχής Σελ. 209
Β. Τρόποι αναδοχής Σελ. 209
1. Αναδοχή με ανάθεση από τους γονείς ή τον επίτροπο Σελ. 209
α. Ποιος αναθέτει την αναδοχή Σελ. 209
β. Κατάρτιση σύμβασης Σελ. 211
i. Εγγράφως Σελ. 211
2. Αναδοχή με δικαστική απόφαση Σελ. 211
α. Η ρύθμιση του άρθρου 2 παρ. 3 ΠΔ 86/2009 Σελ. 211
β. Κακή άσκηση της γονικής μέριμνας Σελ. 211
γ. Ανήλικος που τελεί υπό επιτροπεία Σελ. 212
δ. Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας Σελ. 212
ε. Αναγγελία Σελ. 212
3. Αναγγελία της σύμβασης στην κοινωνική υπηρεσία Σελ. 212
Γ. Ανάδοχοι γονείς Σελ. 213
1. Κριτήρια ανάθεσης Σελ. 213
2. Επιμόρφωση (άρθρο 7 ΠΔ 86/2009) Σελ. 214
3. Υποχρεώσεις Σελ. 214
4. Δικαιώματα Σελ. 214
α. Μέριμνα για τις υποθέσεις του ανηλίκου - διατύπωση γνώμης πριν από τη λήψη απόφασης από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο για τον ανήλικο Σελ. 214
β. Οικονομική υποστήριξη (άρθρο 4 ΠΔ 96/2009) Σελ. 215
γ. Υποκατάσταση στα δικαιώματα του ανηλίκου, σε περίπτωση δαπανών διατροφής Σελ. 216
5. Ευθύνη Σελ. 216
Δ. Εξασθένηση της γονικής μέριμνας - επιτροπείας Σελ. 217
Ε. Ανάκληση και παύση της αναδοχής - Άρση και ανάθεση σε άλλο ανάδοχο Σελ. 217
Κυρώσεις (άρθρο 8 ΠΔ 86/2009) Σελ. 218
ΣΤ. Εποπτεία της αναδοχής Σελ. 218
Εποπτεία (άρθρο 5 ΠΔ 86/2009) Σελ. 218
[9] ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
Α. Έννοια και προϋποθέσεις για να τεθεί ο ανήλικος υπό δικαστική συμπαράσταση Σελ. 220
Β. Ο δικαστικός συμπαραστάτης Σελ. 222
1. Ποιοι διορίζονται Σελ. 222
2. Ποιοι αποκλείονται Σελ. 222
3. Κριτήρια του δικαστηρίου κατά τη λήψη απόφασης περί του προσώπου του συμπαραστάτη Σελ. 222
Γ. Ο ρόλος του δικαστηρίου και της κοινωνικής υπηρεσίας Σελ. 223
Δ. Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης Σελ. 225
Ε. Λειτουργία της δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 226
ΣΤ. Δικονομικά Σελ. 228
4. Κληρονομικό Δίκαιο  
[10] ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
Α. Αποδοχή κληρονομίας που επάγεται στον ανήλικο Σελ. 233
Β. Αποποίηση κληρονομίας Σελ. 235
Γ. Αποκλεισμός γονέα από τη διοίκηση ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Σελ. 236
Δ. Κληρονομικά δικαιώματα του κυοφορούμενου Σελ. 237
Ε. Σύνταξη διαθήκης - Σύσταση δωρεάς αιτία θανάτου Σελ. 238
ΙΙ. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Βάγια Πολυζωΐδου  
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 241
[11] Η ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΠΟΙΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Σελ. 246
ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ Σελ. 249
Α. Το έννομο αγαθό της ανηλικότητας Σελ. 249
1. Η ανηλικότητα στο Σύνταγμα και στον ΠΚ Σελ. 250
2. Περιεχόμενο της «ανηλικότητας» Σελ. 251
3. Εννοιολογική προσέγγιση της «ανηλικότητας» Σελ. 253
4. Συμπέρασμα Σελ. 255
Β. Ο ανήλικος ως θύμα εγκληματικών πράξεων στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα Σελ. 256
1. Η τυποποίηση των εγκλημάτων κατά των ανηλίκων στο 19ο Κεφάλαιο του ΠΚ Σελ. 257
α. Εγκλήματα που τυποποιούνται το πρώτον ως προσβολές της ανηλικότητας Σελ. 257
i. Γενετήσιες προσβολές της ανηλικότητας Σελ. 257
ii. Σύγχρονες μορφές γενετήσιων προσβολών της ανηλικότητας Σελ. 267
iii. Εξαιρετικές ρυθμίσεις για δράστες που τελούν (γενετήσια) εγκλήματα κατά ανηλίκων Σελ. 280
β. Εγκλήματα του 19ου Κεφαλαίου που τυποποιούνται ως προσβολές και κατά ενηλίκων Σελ. 286
2. Η τυποποίηση των εγκλημάτων κατά των ανηλίκων σε διατάξεις άλλων κεφαλαίων του ΠΚ Σελ. 291
α. Εγκλήματα που τυποποιούνται το πρώτον ως προσβολές της ανηλικότητας Σελ. 291
β. Εγκλήματα κατά ανηλίκων που τυποποιούνται ως προσβολές και κατά ενηλίκων Σελ. 296
3. Δικονομικές διατάξεις προστατευτικές των ανηλίκων θυμάτων Σελ. 298
ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΩΝ Σελ. 301
Α. Η ιδιαίτερη μεταχείριση των ανήλικων δραστών Σελ. 301
1. Γενικές αρχές αντιμετώπισης των ανήλικων δραστών Σελ. 301
2. Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών Σελ. 302
α. Σχετικές Διατάξεις Γενικού Μέρους ΠΚ Σελ. 303
β. «Κώδικας Ανηλίκων» - (8ο Κεφάλαιο ΠΚ) Σελ. 304
i. Κατηγοριοποίηση των ανηλίκων δραστών Σελ. 304
ii. Αναμορφωτικά και θεραπευτικά μέτρα Σελ. 307
iii. Παρέκκλιση - Αντιμετώπιση ανηλίκων άνω των 18 ετών Σελ. 316
iv. Εκτέλεση της απόφασης Σελ. 318
v. Έκτιση της ποινής: Απόλυση Σελ. 319
3. Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο Ανηλίκων Δραστών Σελ. 322
α. Δικαιοδοσία και καθΑ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 323
β. Γενικές Διατάξεις Σελ. 326
γ. Ποινική Δίωξη - Προδικασία Σελ. 328
δ. Ένδικα μέσα Σελ. 334
ε. Εκτέλεση της απόφασης Σελ. 338
στ. Ποινικό μητρώο Σελ. 339
IΙI. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ  
Υβόννη Μπιστούνα  
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 343
[12] ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ  
Α. Οι ανήλικοι ως φορείς ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το ελληνικό Σύνταγμα Σελ. 346
1. Η καθΑ εαυτή συνταγματική προστασία (άρθρο 21 Συντ.) Σελ. 346
2. Η θρησκευτική εκπαίδευση των ανηλίκων (άρθρο 13 Συντ.) Σελ. 351
3. Εκπαίδευση των ανηλίκων (άρθρο 16 Συντ.) Σελ. 354
4. Ελευθερία έκφρασης και ανήλικοι (άρθρο 14 Συντ.) Σελ. 357
5. Μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων και προστασία ανηλίκων (άρθρο 15 Συντ.) Σελ. 358
6. Το δικαίωμα των ανηλίκων στην εργασία και η απαγόρευση της παιδικής εργασίας (άρθρο 22 Συντ.) Σελ. 362
Β. Διεθνές Δίκαιο Σελ. 364
1. Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και τα Πολιτικά Δικαιώματα Σελ. 364
2. Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού - Πρωτόκολλα Σελ. 364
α. Εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία Σελ. 366
β. Ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Σελ. 366
γ. Πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών Σελ. 367
Γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο Σελ. 367
1. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ Σελ. 367
2. Συμβούλιο της Ευρώπης Σελ. 368
α. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 368
β. Άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών Σελ. 369
γ. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και αποκατάσταση της επιμέλειάς τους Σελ. 370
δ. Νομικό καθεστώς των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους Σελ. 370
ε. Υιοθεσία ανηλίκων Σελ. 370
στ. Προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης Σελ. 370
ζ. Δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων Σελ. 371
Δ. Διάσκεψη της Χάγης Σελ. 371
1. Αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών Σελ. 371
2. Εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής Σελ. 372
3. Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής Σελ. 372
4. Προστασία των παιδιών και συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία Σελ. 372
5. Διεθνής δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών Σελ. 373
Ε. Μετανάστευση και ανήλικοι. Νομοθετικό πλαίσιο - Γενική προστασία Σελ. 373
1. Άδεια διαμονής Σελ. 376
2. Επιστροφή Σελ. 382
3. Κράτηση Σελ. 382
4. Ασυνόδευτοι ανήλικοι Σελ. 384
Στ. Φορολογική μεταχείριση ανηλίκων Σελ. 386
Back to Top