ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 34,00 € Ειδική Τιμή 28,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15790
Θεοδωροπούλου Δένδια Β., Μπασαγιάννης Ν.

Στο παρόν έργο (σε 5η έκδοση), με τίτλο «Δίκαιο των εμπορικών εταιριών» παρουσιάζονται με τρόπο ευσύνοπτο βασικά θέματα του δικαίου των προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Στην εισαγωγή του έργου αναπτύσσονται γενικότερα ζητήματα εταιρικού δικαίου μεταξύ των οποίων, οι εταιρίες ως θεσμός του Αστικού Δικαίου, οι ουσιώδεις όροι για την ύπαρξη εμπορικής εταιρίας καθώς και ζητήματα σχετικά με τη νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιριών.

 Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι προσωπικές εταιρίες (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, αφανείς) με έμφαση στη σύσταση, την εμπορική επωνυμία, τις εισφορές, τα πρόσωπα των εταίρων, την ευθύνη τους καθώς και την διαχείριση – εκπροσώπηση στις προσωπικές εταιρίες. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.).

 Στο δεύτερο μέρος του έργου αναλύονται οι κεφαλαιουχικές εταιρίες. Παρουσιάζεται η ανώνυμη εταιρία, τα γενικά χαρακτηριστικά αυτής, η σύστασή της, ζητήματα σχετικά με τις μετοχές, ομολογίες και τους ιδρυτικούς τίτλους αυτής, την εισαγωγή των μετοχών της στο χρηματιστήριο, τα δικαιώματα των μετόχων, τα όργανα της ανώνυμης εταιρίας, τα δικαιώματα της μειοψηφίας, την αύξηση και μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Αναλύεται περαιτέρω η κρατική εποπτεία επί της ανώνυμης εταιρίας, καθώς και ειδικότερα θέματα συγχωνεύσεων, διασπάσεων, αποσχίσεων, λύσης, εκκαθάρισης και εξαγοράς μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ. Στη συνέχεια αναλύεται η εταιρία περιορισμένης ευθύνης (έννοια, χαρακτηριστικά, ίδρυση, λειτουργία, μεταβίβαση εταιρικού μεριδίου) και παρουσιάζεται συνοπτικά η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης (ΜΕΠΕ). Τέλος,  το δεύτερο μέρος εμπλουτίζεται με την παρουσίαση και ανάλυση του εταιρικού μορφώματος της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας (ΙΚΕ) με όλα τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο νομικός κόσμος (σκοπιμότητα,  ίδρυση, καταστατικό , εισφορές, διαχείριση,  οικονομικές καταστάσεις, λύση,  εκκαθάριση) .

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του έργου είναι αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή εταιρία. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η χρησιμότητα του θεσμού της ευρωπαϊκής εταιρίας, τα χαρακτηριστικά της καθώς και ο ρόλος των εργαζομένων στην διοίκηση αυτής.

 Το παρόν έργο, στην 5η έκδοσή του, αποτελεί ένα ευσύνοπτο και περιεκτικό βοήθημα, χρήσιμο για κάθε μελετητή του δικαίου των εμπορικών εταιριών.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
   
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
I. Η Εταιρία ως θεσμός του Αστικού Δικαίου Σελ. 19
II. Ουσιώδεις όροι για την ύπαρξη Εμπορικής Εταιρίας Σελ. 20
III. Κατηγορίες Εμπορικών Εταιριών Σελ. 20
IV. Η νομική προσωπικότητα των εμπορικών εταιριών  
Α. Λόγοι απόδοσης της νομικής προσωπικότητας Σελ. 22
Β. Συνέπειες της απόδοσης νομικής προσωπικότητας στις εμπορικές εταιρίες Σελ. 24
V. Ιστορική εξέλιξη του Θεσμού  
Α. Αρχαία Ελλάδα - Ναυτικό Δάνειο Σελ. 24
Β. Νεώτεροι Χρόνοι Σελ. 25
Γ. Ευρωπαϊκός Χώρος Σελ. 26
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
I. ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α. Ορισμός Σελ. 31
Β. Σύσταση Σελ. 31
Γ. Εταιρική Επωνυμία Σελ. 35
Δ. Εθνικότητα Σελ. 37
Ε. Εισφορές Σελ. 37
ΣΤ. Οι Εταίροι Σελ. 41
Ζ. Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής Σελ. 41
Η. Η ευθύνη των εταίρων Σελ. 43
Θ. Έξοδος εταίρου Σελ. 47
Ι. Αποκλεισμός εταίρου Σελ. 49
ΙΑ. Διαχείριση - Εκπροσώπηση της Εταιρίας Σελ. 50
ΙΒ. Λύση - Εκκαθάριση της ομόρρυθμης εταιρίας  
1. Λύση Σελ. 55
2. Εκκαθάριση Σελ. 56
ΙΓ. Σκοπιμότητα Σελ. 59
ΙΙ. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α. Ορισμός - Χαρακτηριστικά Σελ. 60
Β. Διαχείριση και εκπροσώπηση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 62
Γ. Περιπτώσεις ευθύνης του ετερορρύθμου εταίρου Σελ. 63
Δ. Λύση της ετερόρρυθμης εταιρίας Σελ. 64
Ε. Σκοπιμότητα Σελ. 66
ΣΤ. Ετερόρρυθμη Εταιρία κατά μετοχές (Ε.Ε.Μ.) Σελ. 66
ΙΙΙ. ΑΦΑΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Α. Ορισμός - Χαρακτηριστικά Σελ. 67
Β. Τύπος Σελ. 69
Γ. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις Σελ. 69
Δ. Εισφορές - Λειτουργία Σελ. 70
Ε. Χρησιμότητα Σελ. 71
ΣΤ. Αξιολόγηση Σελ. 71
Ζ. Γενικές Παρατηρήσεις Σελ. 72
IV. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Σελ. 73
V. EΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Ε.Ο.Ο.Σ.)  
Α. Xαρακτηριστικά Σελ. 73
Β. Σύσταση - Δημοσιότητα Σελ. 74
Γ. Νομική προσωπικότητα Σελ. 74
Δ. Μέλη Σελ. 75
Ε. Σκοπός Σελ. 75
ΣΤ. Όργανα Σελ. 75
Ζ. Ευθύνη Μελών Σελ. 77
Η. Λύση Σελ. 77
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Ι. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Γενικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιριών Σελ. 81
Α. Έννοια - Οικονομική σκοπιμότητα Σελ. 81
Β. Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας Σελ. 82
1. Διαδικασία Σελ. 83
2. Ανώνυμη Εταιρία υπό Σύσταση Σελ. 91
3. Ευθύνη Ιδρυτών Α.Ε. Σελ. 91
Γ. Μετοχή - Ομολογία - Ιδρυτικοί τίτλοι  
1. Μετοχή Σελ. 92
2. Ομολογία Σελ. 97
3. Ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 99
Δ. Εισαγωγή μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών  
1. Το Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Σελ. 100
2. Προϋποθέσεις εισαγωγής Σελ. 101
Ε. Δικαιώματα Μετόχου Σελ. 103
ΣΤ. Όργανα της Εταιρίας  
1. Γενική Συνέλευση των μετόχων Σελ. 106
2. Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 115
3. Ελεγκτές Σελ. 127
Ζ. Δικαιώματα Μειοψηφίας  
1. Σκοπιμότητα νομοθετικής αναγνωρίσεως Σελ. 130
2. Περιεχόμενο δικαιωμάτων μειοψηφίας Σελ. 130
Η. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  
1. Σκοπιμότητα της αύξησης Σελ. 135
2. Είδη αύξησης Σελ. 135
3. Διαδικασία Σελ. 136
4. Δικαίωμα προτιμήσεως Σελ. 138
5. Δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του Δ.Σ. και του προσωπικού (option) Σελ. 139
6. Πιστοποίηση καταβολής Σελ. 140
7. Καταβολή μετρητών Σελ. 141
Θ. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου  
1. Ονομαστική - Πραγματική Μείωση Σελ. 141
2. Μείωση επιβαλλόμενη από το Νόμο Σελ. 142
3. Διαδικασία Σελ. 143
Ι. Κρατική Εποπτεία  
1. Κατά την ίδρυση της Α.Ε. Σελ. 144
2. Κατά τη λειτουργία της Α.Ε. Σελ. 145
ΙΑ. Συγχωνεύσεις - Διασπάσεις - Αποσχίσεις  
1. Συγχωνεύσεις Σελ. 146
2. Διασπάσεις Σελ. 150
3. Αποσχίσεις Σελ. 151
ΙΒ. Λύση, εκκαθάριση, αναβίωση Ανώνυμης Εταιρίας  
1. Λύση Σελ. 153
2. Εκκαθάριση Σελ. 154
3. Αναβίωση Σελ. 155
ΙΓ. Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας  
1. Εξαγορά της μειοψηφίας από την εταιρεία Σελ. 156
2. Εξαγορά της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 156
ΙΙ. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)  
Α. Έννοια - Χαρακτηριστικά Σελ. 158
Β. Εξέλιξη του Θεσμού Σελ. 159
Γ. Ίδρυση της Ε.Π.Ε.  
1. Καταστατικό Σελ. 160
2. Κεφάλαιο Σελ. 162
Δ. Λειτουργία της Εταιρίας  
1. Όργανα Σελ. 164
Ε. Μεταβίβαση Εταιρικού Μεριδίου Σελ. 170
ΣΤ. Λύση - Εκκαθάριση  
1. Λόγοι λύσης Σελ. 172
2. Εκκαθάριση Σελ. 173
ΙΙΙ. Η ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Σελ. 175
IV. H ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ι.Κ.Ε.)  
Α. Σκοπιμότητα δημιουργίας ενός νέου θεσμού Σελ. 177
Β. Ίδρυση της Ι.Κ.Ε. Σελ. 179
Γ. Ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταστατικού της Ι.Κ.Ε. Σελ. 179
Δ. Εταιρική επωνυμία Σελ. 180
Ε. Έδρα της εταιρίας Σελ. 181
ΣΤ. Σκοπός Σελ. 182
Ζ. Διάρκεια Σελ. 182
Η. Κεφάλαιο Σελ. 182
Θ. Εισφορές των Εταίρων και εταιρικά μερίδια Σελ. 183
Ι. Διαχείριση και εκπροσώπηση της Ι.Κ.Ε. Σελ. 199
IA. Η συνέλευση των Εταίρων Σελ. 202
IB. Οικονομικές καταστάσεις, Διανομή κερδών, Αποθεματικό Σελ. 207
ΙΓ. Λύση και εκκαθάριση  
1. Λύση Σελ. 208
2. Εκκαθάριση Σελ. 209
ΙΔ. Μετατροπή, Συγχώνευση  
1. Μετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρική μορφή Σελ. 211
2. Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ι.Κ.Ε. Σελ. 213
3. Συγχώνευση Ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) Σελ. 214
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - SOCIETAS EUROPAEA (S.E.)  
I. Οι ευρωπαϊκές εταιρίες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ Σελ. 223
   
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 231
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 233
Back to Top