ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ


Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 23.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 62,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16047
Κληρίδης Χ.
Νικολάτος Μ. Μ.

Το δικηγορικό επάγγελμα είναι λειτούργημα. Έντιμο λειτούργημα. Η άσκηση της δικηγορίας είναι «τέχνη» βασισμένη στη νομική επιστήμη. Χωρίς τη δεύτερη δεν μπορεί να υπάρξει η πρώτη και χωρίς την πρώτη δεν μπορεί να ασκηθεί επιτυχής δικηγορία.

Το βιβλίο «Δικηγορία στην Κύπρο - Θεσμικό πλαίσιο και άσκηση επαγγέλματος»  πραγματεύεται για πρώτη φορά το ιστορικό πλαίσιο του δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο, τον ρόλο των δικηγόρων, τη σχέση τους με τους δικαστές, τους κανόνες δεοντολογίας, τις πρόνοιες του περί Δικηγόρων νόμου, την επαγγελματική ευθύνη και τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα ως ηγέτη του Δικηγορικού σώματος, με κριτική διάθεση και αναφορά στη σχετική νομολογία.

Ειδικότερα, ιδιαίτερα κεφάλαια του έργου αφιερώνονται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του δικηγόρου έναντι του πελάτη του, στην πειθαρχία και την εντιμότητα των δικηγόρων, στην άσκηση του επαγγέλματος από Κύπριους και Κοινοτικούς δικηγόρους και στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου.

Ακόμα, ο συγγραφέας πραγματεύεται με εμβρίθεια το θέμα της επαγγελματικής αμέλειας, τον περί Δικηγόρων Νόμο, τις σχέσεις Δικαστών και δικηγόρων, καθώς και ζητήματα επαγγελματικής δεοντολογίας των δικηγόρων. Εξετάζει όμως και πρακτικά θέματα, όπως τη λειτουργία του δικηγορικού γραφείου, συνεντεύξεις με πελάτες και μάρτυρες, τη διαδικασία και προετοιμασία για την παρουσίαση της υπόθεσης στο δικαστήριο και την εξέταση μαρτύρων με ιδιαίτερη αναφορά στους εμπειρογνώμονες. Δίνονται ουσιαστικές συμβουλές στο ερώτημα τι πρέπει να επιδιώκεται και τι να αποφεύγεται για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τον Νόμο περί Δικηγόρων (Κεφ. 2) και τους κανονισμούς περί δεοντολογίας τους. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πίνακες με πλούσια νομολογία και νομοθεσία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο, μοναδικό στο είδος του, αποσκοπεί στο να καταστεί απαραίτητο βοήθημα στον δικηγόρο και φοιτητή αλλά και στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί να γνωρίσει το δικηγορικό επάγγελμα.

Πρόλογος Σελ. 7
Ευχαριστήριο συγγραφέα Σελ. 9
Συντομογραφίες Σελ. 19
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Ιστορικό και Επαγγελματικό Πλαίσιο
Α. Ιστορικό Πλαίσιο
1. Το Διάταγμα του 1882 Σελ. 23
2. Η περίοδος 1894-1955 Σελ. 24
3. Κεφάλαιο 2, Ο Περί Δικηγόρων Νόμος του 1955 Σελ. 26
Β. Επαγγελματικό Πλαίσιο
1. Βασικές πρόνοιες του περί Δικηγόρων Νόμου, Κεφ. 2 Σελ. 27
2. Συνταγματικές Πρόνοιες Σελ. 29
3. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Δικηγόρου μέσα από Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σελ. 29
4. Ιστορική Εξέλιξη Δικηγορικού Επαγγέλματος εκτός Κύπρου Σελ. 35
5. Ο ρόλος του Δικηγόρου Σελ. 39
α. Το καθήκον του Δικηγόρου να πείθει Σελ. 39
β. Ο πελάτης έχει δίκαιο έναντι τρίτων Σελ. 39
γ. Παχυδερμία Σελ. 39
δ. Πρεσβευτής της υπόθεσης του πελάτη του Σελ. 40
ε. Λειτουργός της Δικαιοσύνης Σελ. 40
στ. Στη θέση του Δικαστή και Αντιδίκου Σελ. 41
Γ. Ο ρόλος του Γενικού Εισαγγελέα στο επάγγελμα των Δικηγόρων
1. Συνταγματικές Πρόνοιες Σελ. 41
2. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους και Άρχων των Ποινικών Διώξεων Σελ. 42
3. Πρόνοιες του Κεφ. 2 Περί Δικηγόρων Νόμου σε σχέση με το Γενικό Εισαγγελέα Σελ. 44
4. Ιστορική Εξέλιξη Σελ. 46
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙI
ο Περί Δικηγόρων Νόμος
Α. Νομικό Πλαίσιο Σελ. 49
Β. Ασκείν την δικηγορία Σελ. 49
Γ. Νομικό Συμβούλιο Σελ. 51
Δ. Προϋποθέσεις για Εγγραφή δικηγόρων Σελ. 51
Ε. Εξέταση Νομικού Συμβουλίου Σελ. 52
ΣΤ. Ασκούμενοι Δικηγόροι Σελ. 53
Ζ. Εγγραφή Δικηγόρων Σελ. 54
Η. Δικηγορική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης - ΔΕΠΕ Σελ. 55
Θ. Ασφαλιστική Κάλυψη Σελ. 57
Ι. Άσκηση του Επαγγέλματος Σελ. 57
IA. Δικηγορικοί Σύλλογοι Σελ. 59
ΙΒ. Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος Σελ. 59
ΙΓ. Τοπικοί Δικηγορικοί Σύλλογοι Σελ. 63
ΙΔ. Συντάξεις και Χορηγήματα Σελ. 65
1. Παράδειγμα υπολογισμού σύνταξης και εφάπαξ Σελ. 67
ΙΕ. Ποικίλες Διατάξεις Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΙ
Πειθαρχία
Α. Έντιμο Επάγγελμα Σελ. 69
Β. Πειθαρχικό Συμβούλιο Σελ. 70
Γ. Ηθική αισχρότητα, επονείδιστη και δόλια ή ασυμβίβαστη με το επάγγελμα διαγωγή Σελ. 77
Δ. Οι Περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμοί Σελ. 80
1. Γενικές Διατάξεις Σελ. 81
2. Γενικές Αρχές Σελ. 81
3. Σχέση με τους πελάτες Σελ. 85
4. Σχέση με τους Δικαστές Σελ. 87
5. Σχέση με Διαιτητές, Πραγματογνώμονες και άλλα πρόσωπα Σελ. 91
6. Σχέση μεταξύ των Δικηγόρων Σελ. 91
Ε. Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου - Περαιτέρω Ανάλυση Σελ. 92
ΣΤ. Συμπεράσματα Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
Επαγγελματική Αμέλεια Δικηγόρων
Α. Περιορισμένες αγωγές κατά δικηγόρων Σελ. 97
Β. Παραδείγματα Αμέλειας Σελ. 98
Γ. Αμέλεια δικηγόρων - Η νομική πτυχή Σελ. 101
Δ. Επίπεδο επιμέλειας και φροντίδας Σελ. 102
Ε. Αποζημιώσεις Σελ. 104
ΣΤ. Πρόσφατη Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σελ. 108
Ζ. Παραδείγματα από Νομολογία Αγγλικών Δικαστηρίων Σελ. 119
Η. Συμπεράσματα Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Άσκηση Δικηγορίας - Κύπριοι και Κοινοτικοί Δικηγόροι
Α. Εισαγωγή Σελ. 127
Β. Άσκηση του επαγγέλματος στη Κύπρο Σελ. 127
Γ. Παροχή υπηρεσιών από δικηγόρους Κρατών Μελών Σελ. 130
Δ. Μόνιμη άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος
από δικηγόρους Κρατών Μελών Σελ. 132
Ε. Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Σελ. 134
ΣΤ. Άσκηση δικηγορίας από Κύπριους δικηγόρους στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Ο ρόλος του Δικηγόρου και η σχέση του με τους Δικαστές
Α. Ο δικηγόρος έχει υποχρέωση να ανταποκρίνεται στο ρόλο του Σελ. 143
Β. Δεοντολογία - Αμοιβαίος Σεβασμός Σελ. 143
Γ. Ανεξαρτησία Σελ. 144
Δ. Επαγγελματισμός - ακεραιότητα - ήθος Σελ. 146
Ε. Παράπονα κατά Δικαστών Σελ. 147
1. Στην Ελλάδα Σελ. 148
2. Στην Αγγλία Σελ. 148
ΣΤ. Πειθαρχική Διαδικασία κατά Δικαστών Σελ. 149
Ζ. Σχέσεις Δικηγόρων - Δικαστών στην πράξη Σελ. 157
Η. Δικαστική Αρετή Σελ. 161
Θ. Η Υπόθεση Καμένου - Απαράδεχτη Επαναλαμβανόμενη Συμπεριφορά Σελ. 167
1. Δικαστική Ανεξαρτησία Σελ. 168
2. Ακεραιότητα Σελ. 169
3. Επιμέλεια Σελ. 170
4. Ισότητα Σελ. 171
5. Αμερόληπτη Δικαιοσύνη Σελ. 171
Ι. Ανάρμοστη Συμπεριφορά Σελ. 175
ΙΑ. Αιτήματα Εξαίρεσης Δικαστών Σελ. 182
ΙΒ. Δικαστική εκτροπή Σελ. 188
ΙΓ. Διαφάνεια στην Πολιτική και Δικαιοσύνη Σελ. 189
ΙΔ. Υπόθεση Κυπριανού και τροποποίηση της νομοθεσίας στην Κύπρο Σελ. 194
ΙΕ. Ο Περί Δικαστηρίων Νόμος - Άρθρο 44 - Καταφρόνηση του Δικαστηρίου Σελ. 197
ΙΣΤ. Περαιτέρω παραδείγματα από Αγγλία - Αμερική Σελ. 198
ΙΖ. Βασικοί κανόνες συμπεριφοράς Σελ. 201
ΙΗ. Συμπεράσματα Σελ. 202
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Προετοιμασία της Υπόθεσης
Α. Η Δικηγορία είναι πρωτίστως τέχνη Σελ. 207
Β. Τα διάφορα στάδια προετοιμασίας υπόθεσης Σελ. 208
1. Η Πρώτη Συνέντευξη με πελάτη Σελ. 208
2. Επιστολογραφία: “Theory of the case” Σελ. 210
3α. Συνεντεύξεις και προφορικές συμβουλές Σελ. 212
3β. Ο Καθορισμός της Αμοιβής Σελ. 218
4. Καταθέσεις Μαρτύρων Σελ. 219
5. Περαιτέρω προδικαστικά θέματα - Προσωρινά Διατάγματα και επιλογή Δικαστηρίου Σελ. 232
6. Δικονομικά Θέματα Σελ. 234
7. Σύνταξη Δικογράφων Σελ. 236
8. Νομική Έρευνα Σελ. 237
9. Σύνταξη Νομικών Εγγράφων Σελ. 249
10. Γνωματεύσεις Σελ. 253
11. Άρθρα προς δημοσίευση Σελ. 256
12. Κατατοπισμένη Κριτική Σελ. 258
13. Δημόσιες Συνεντεύξεις Σελ. 264
14. Πρακτική επίλυση προβλημάτων Σελ. 264
15. Διαπραγματεύσεις Σελ. 268
16. Εκθέσεις Σελ. 271
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Η παρουσίαση της υπόθεσης στο Δικαστήριο
Α. Πειστικότητα
1. Βάρος Απόδειξης Σελ. 273
2. “Προβληματίστε το Δικαστήριο” Σελ. 274
3. Καλή συμπεριφορά έναντι πάντων και σωστή εικόνα Σελ. 274
4. Σωστή Κρίση, Σωστός Χειρισμός και Σεβασμός στο Δικαστήριο Σελ. 277
5. Ακαταμάχητα Επιχειρήματα Σελ. 278
Β. Θέματα τα οποία ο δικηγόρος πρέπει να εξετάσει προτού εμφανιστεί στο Δικαστήριο Σελ. 279
Γ. Προετοιμασία Αποδεικτικών Στοιχείων Σελ. 283
Δ. Συμβουλές για τη προετοιμασία και παρουσίαση της υπόθεσης ενώπιον Δικαστηρίου Σελ. 284
1. Γενικά Σελ. 284
2. Ημερολόγιο Σελ. 286
3. Μελέτη Φακέλου Σελ. 287
4. Ενδυμασία Σελ. 288
5. Η παρουσίαση της υπόθεσης Σελ. 289
6. Η συμπεριφορά του Δικηγόρου κατά την δικάσιμο Σελ. 297
7. Χειρισμός ερωτήσεων από το Δικαστήριο - Δικαστικές παρεμβάσεις Σελ. 304
8. Πρακτικά Θέματα Εμφάνισης Ενώπιον Δικαστηρίου
- Σκελετός Αγόρευσης Σελ. 311
9. Αγορεύσεις Σελ. 314
α. Πλήρης προετοιμασία Σελ. 320
β. Άριστη γνώση των Πρακτικών (records) Σελ. 321
γ. Άριστη γνώση των Αυθεντιών Σελ. 322
δ. Επιλογή Επιχειρημάτων από τα Περιγράμματα Αγόρευσης Σελ. 323
ε. Ευελιξία Σελ. 324
στ. Απόλυτη σαφήνεια όσον αφορά τη θεωρία της υπόθεσης Σελ. 324
ζ. Απόλυτη σαφήνεια σχετικά με το τι ζητά ο δικηγόρος από το Δικαστήριο Σελ. 325
η. Μεθοδική Προετοιμασία Σελ. 326
θ. Παρακολούθηση Αγορεύσεων Σελ. 326
ι. Έλεγχος των Αυθεντιών την παραμονή της ακροάσεως Σελ. 327
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IIi
Η εξέταση μαρτύρων
Α. Προετοιμασία για την Κυρίως Εξέταση Σελ. 329
Β. Η Κυρίως Εξέταση Σελ. 330
1. Προφορική Εξέταση Σελ. 330
2. Γραπτή Δήλωση Σελ. 335
Παρατηρήσεις / Συμπεράσματα Σελ. 340
Γ. Προετοιμασία για την Αντεξέταση Σελ. 346
1. Πρόσφατη Νομολογία Σελ. 346
2. Πρωταρχικοί στόχοι αντεξέτασης: Εισαγωγή Σελ. 348
Δ. Η τέχνη της Αντεξέτασης Σελ. 349
Ε. Βασικοί Κανόνες Σελ. 359
1. Χρειάζεται να γίνει Αντεξέταση; Σελ. 359
2. Ψυχραιμία και ευγένεια Σελ. 360
3. Καλή προετοιμασία και γνώση του φακέλου Σελ. 362
4. Μελέτη και εντοπισμός αντιφατικών δηλώσεων Σελ. 362
5. Επικίνδυνο το ψάρεμα μαρτυρίας Σελ. 364
6. Επίθεση τύπου "ΛΟΚ" Σελ. 365
7. Επικέντρωση σε βασικά σημεία και όχι σε λεπτομέρειες Σελ. 367
8. Σύντομες και κατανοητές ερωτήσεις - Καθοδηγητικές ερωτήσεις Σελ. 367
9. Να αποφεύγεται η «τελευταία θανάσιμη ερώτηση» Σελ. 368
10. Ποτέ δεν πρέπει ο δικηγόρος να ζητά από το μάρτυρα να εξηγήσει την απάντηση που έδωσε Σελ. 370
11. Να απευθύνει το σχόλιό του προς το Δικαστήριο και ποτέ προς το μάρτυρα Σελ. 370
12. Ποτέ να μη ζητήσει τη βοήθεια του μάρτυρα Σελ. 370
13. Να μην επανέρχεται σε θέματα που έκλεισαν Σελ. 371
14. Να αναζητά αντιπαράθεση με τον μάρτυρα έτσι ώστε να τον προκαλέσει Σελ. 371
ΣΤ. Συμπεράσματα και τελικές παρατηρήσεις Σελ. 382
Ζ. Επανεξέταση Σελ. 384
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Μαρτυρία Εμπειρογνωμόνων
Α. Εισαγωγή Σελ. 389
Β. Δεκτότητα και σημασία μαρτυρίας εμπειρογνώμονα Σελ. 391
Γ. Γενικές Αρχές σε σχέση με τη μαρτυρία εμπειρογνωμόνων Σελ. 393
Δ. Κυρίως Εξέταση εμπειρογνωμόνων Σελ. 398
Ε. Η αντεξέταση εμπειρογνωμόνων Σελ. 400
1. Αμφισβήτηση μαρτυρίας εμπειρογνώμονα Σελ. 400
2. Τεχνικές αντεξέτασης εμπειρογνώμονα Σελ. 401
α. Προσβολή αξιοπιστίας Σελ. 402
β. Γεγονότα επί των οποίων βασίζεται η έκθεση Σελ. 406
ΣΤ. Συμπεράσματα Σελ. 409
Παράρτημα Σελ. 411
A) Ο περί Δικηγόρων Νόμος (Κεφ. 2) Σελ. 411
B) Οι περί Δεοντολογίας των δικηγόρων κανονισμοί Σελ. 445
Πίνακας Νομοθεσίας Σελ. 457
Πίνακας Αποφάσεων Σελ. 465
Βιβλιογραφία Σελ. 477
Ευρετήριο Σελ. 481
Back to Top