ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Ν 3316/2005 - Κατʼ άρθρο ερμηνεία και νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12491
Μητκίδης Χ.
  • Έκδοση: 2010
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 504
  • ISBN: 978-960-272-680-8
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο αναλύει τις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού πλαισίου, του Ν 3316/2005, ο οποίος ενσωμάτωσε τις Οδηγίες 2004/18 και 2004/17/ΕΚ για τις Δημόσιες Συμβάσεις. Η ανάπτυξη των κρίσιμων θεμάτων στις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών γίνεται αρχικά με την παράθεση των άρθρων του Ν 3316/2005 καθώς και άλλων, απολύτως σχετικών, νομοθετικών διατάξεων. Όπου αυτό απαιτείται γίνεται αναφορά και ανάλυση των κανόνων, που περιέχονται στις εγκεκριμένες, πρότυπες προκηρύξεις του ΥΠΕΧΩΔΕ. Εξίσου, παρατίθεται πλούσια νομολογία, τόσο του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και των Εθνικών Δικαστηρίων, καθώς και Γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έτσι ώστε οι Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών  να κατανοηθούν μέσα από την ερμηνευτική προσέγγιση της νομολογίας στα μείζονα νομικά ζητήματα. Εξάλλου, οι εκτεταμένες αναφορές στη νομολογία του ΔΕΚ είναι αυτονόητα χρήσιμες και απαραίτητες, δεδομένου ότι ο Ν 3316/2005 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών συνιστά ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ στις Δημόσιες αυτές Συμβάσεις και η ερμηνεία του ξεκινά από την ερμηνεία των αντίστοιχων διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου (ήδη δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας). Στο τέλος παρατίθενται, σε Παραρτήματα (Ι-VI), οι σημαντικότερες κανονιστικές πράξεις (Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις) που συμπληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών  αναφορικά με την ανάθεση και εκτέλεσή τους. Επιπλέον, ο αναγνώστης διευκολύνεται στη μελέτη του μέσα από αναλυτικά ευρετήρια όρων και αποφάσεων. Συμπερασματικά, οι Δημόσιες Συμβάσεις Μελετών και Συναφών Υπηρεσιών αποτελούν πρόκληση για τη διοίκηση και τους φορείς της, τους μελετητές και τους νομικούς που ασχολούνται με την ερμηνεία και εφαρμογή του σχετικού εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, καθώς με το πλήθος νομολογιακών δεδομένων, ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων και οργάνων, που περιέχει, αποτελεί εύληπτο και πρακτικό βοήθημα για τους απασχολούμενους με το υπό διαπραγμάτευση αντικείμενο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 1
'Αρθρο 1. Έννοιες - ΟρισμοίΣελ. 1
1. Γενικά - Ιστορική αναδρομήΣελ. 4
2. Το πεδίο εφαρμογής του νόμουΣελ. 8
3. Η έννοια της δημόσιας σύμβασηςΣελ. 8
4. Η έννοια της «μελέτης» και της «σύμβασης παροχής συναφών υπηρεσιών»Σελ. 10
5. Η έννοια της αναθέτουσας αρχήςΣελ. 13
6. Η έννοια των αποφαινομένων οργάνων Σελ. 15
7. Η αμοιβή του αναδόχου Σελ. 17
8. Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασηςΣελ. 18
9. 'Αλλοι ορισμοίΣελ. 18
'Αρθρο 2. Πεδίο εφαρμογής - Κατηγορίες μελετώνΣελ. 21
10. Το πεδίο εφαρμογής του νόμουΣελ. 22
11. Παροχή των υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχήςΣελ. 24
12. Οι κατηγορίες των μελετώνΣελ. 26
13. Η κοινοτική νομοθεσία και οι συμβάσεις υπηρεσιώνΣελ. 27
14. Όρια εφαρμογής των Οδηγιών.Σελ. 29
15. Εφαρμογή κοινοτικού δικαίου σε συμβάσεις κάτω του ορίουΣελ. 31
16. Η σημασία εφαρμογής του κοινοτικού δικαίουΣελ. 33
17. H έννομη προστασία σε περίπτωση παραβίασης του κοινοτικού δικαίουΣελ. 34
18. Οι Διαχειριστικές Αρχές και η εφαρμογή της κοινοτικής νομιμότηταςΣελ. 37
'Αρθρο 3. Προγραμματική σύμβασηΣελ. 39
19. Οι προγραμματικές συμβάσειςΣελ. 40
20. 'Αλλες διατάξεις περί προγραμματικών συμβάσεωνΣελ. 43
21. Οι προγραμματικές συμβάσεις υπό το πρίσμα του Κοινοτικού ΔικαίουΣελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 53
'Αρθρο 4. Προετοιμασία του κυρίου του έργου για την ανάθεση των συμβάσεωνΣελ. 53
22. Γενικά - Η έννοια του φακέλου του έργουΣελ. 55
23. Ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβήςΣελ. 58
24. Εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση υπουργικών αποφάσεωνΣελ. 60
25. Αρμοδιότητα έγκρισης του φακέλου του έργουΣελ. 61
26. Ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών Σελ. 62
27. Τα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορώνΣελ. 63
28. Η συμβατότητα του Κώδικα Αμοιβών με το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 64
29. Η νομοθετική ιστορία του Κώδικα Αμοιβών Μηχανικών Σελ. 65
'Αρθρο 5. Διαδικασίες ανάθεσης μελετώνΣελ. 68
30. Γενικά για τη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης μελετώνΣελ. 69
31. Η «κανονική» διαδικασία του άρθρου 6Σελ. 72
32. Η εξαιρετική διαδικασία του άρθρου 7Σελ. 75
33. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διαδικασίας ανάθεσης του άρθρου 7Σελ. 76
34. Αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοίΣελ. 77
'Αρθρο 6. Ανάθεση προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξηΣελ. 79
35. Γενικές παρατηρήσεις για τη διαδικασία του άρθρου 6 Σελ. 86
36. Η έγκριση και το περιεχόμενο της προκήρυξηςΣελ. 87
37. Κριτήρια ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετώνΣελ. 88
38. Η διαδικασία ανάθεσης των προκαταρκτικών μελετών Σελ. 90
39. Σύναψη των συμβάσεων εκπόνησης των προκαταρκτικών μελετώνΣελ. 92
40. Τα κριτήρια ανάθεσης της προμελέτηςΣελ. 94
41. Η διαδικασία ανάθεσης της προμελέτηςΣελ. 96
42. Η ακύρωση - ανάκληση της διαδικασίας ανάθεσηςΣελ. 98
43. Η υποχρέωση τροποποίησης του σχεδιασμού του έργουΣελ. 103
44. Η απόκτηση κυριότητας επί των προκαταρκτικών μελετώνΣελ. 105
'Αρθρο 7. Ανάθεση οριστικής μελέτης ή άλλων σταδίων εκτός προκαταρκτικών μελετώνΣελ. 105
45. Η διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 7 - Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 110
46. Η σύνταξη και έγκριση προκήρυξηςΣελ. 112
47. Η εφαρμογή της κλειστής διαδικασίαςΣελ. 112
48. Η νομική σημασία της προκήρυξηςΣελ. 113
49. Το ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξηςΣελ. 115
50. Κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης - Η τεχνική έκθεση των υποψηφίων για την εκτίμηση της πληρότητας και αρτιότητας του τεχνικού αντικειμένου της μελέτηςΣελ. 119
51. Η οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας μελέτης και η μεθοδολογίαΣελ. 122
52. Η γνώση των ιδιαίτερων τοπικών συνθηκώνΣελ. 125
53. Η οικονομική προσφοράΣελ. 126
54. Η διαδικασία του διαγωνισμού - Ο έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικώνΣελ. 128
55. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράςΣελ. 131
56. Ο έλεγχος και η βαθμολόγηση της οικονομικής προσφοράςΣελ. 136
'Αρθρο 8. Συμφωνίες - πλαίσιοΣελ. 138
57. Η συμφωνία - πλαίσιο Σελ. 140
58. Προϋποθέσεις ανάθεσης συμφωνίας - πλαισίουΣελ. 141
59. Η διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσηςΣελ. 143
'Αρθρο 9. Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης υπηρεσιώνΣελ. 145
60. Η σύμβαση παροχής υπηρεσιώνΣελ. 147
61. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 9Σελ. 148
62. Η σύγκρουση συμφερόντων κατά την ανάθεση σύμβασης υπηρεσιώνΣελ. 149
'Αρθρο 10. Διαδικασία ανάθεσης με διαπραγματεύσειςΣελ. 151
63. Η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευσηΣελ. 153
64. Η ανάθεση με διαπραγμάτευση κατόπιν δημοσίευσης προκήρυξηςΣελ. 154
65. Η διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξηςΣελ. 156
66. Κανόνες της διαδικασίας ανάθεσης με διαπραγμάτευσηΣελ. 160
67. 'Αλλες ειδικές περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης μελετώνΣελ. 161
'Αρθρο 11. Τεχνικές προδιαγραφέςΣελ. 165
68. Η σημασία των τεχνικών προδιαγραφών για τη σύνταξη των μελετώνΣελ. 165
69. Οι υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφέςΣελ. 166
70. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 11Σελ. 168
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣΣελ. 172
'Αρθρο 12. Δημοσιεύσεις των προκηρύξεωνΣελ. 172
71. Η δημοσιότητα των διαδικασιών ανάθεσηςΣελ. 173
72. Η δημοσιότητα κατά το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 173
73. Η δημοσιότητα κατά την εθνική νομοθεσίαΣελ. 175
74. Οι δημοσιεύσεις στο νομαρχιακό και τοπικό τύποΣελ. 176
75. Η δημοσίευση προκαταρκτικής προκήρυξηςΣελ. 178
76. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων ανάθεσης της σύμβασηςΣελ. 178
'Αρθρο 13. Παραλαβή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος - προσφοράςΣελ. 179
77. Προθεσμία υποβολής προσφορών και προετοιμασία των υποψηφίωνΣελ. 181
78. Οι προθεσμίες υποβολής προσφορών ή εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΣελ. 182
79. Η χορήγηση των εγγράφων του διαγωνισμούΣελ. 183
80. Ενστάσεις κατά της προκήρυξης και των τευχών του διαγωνισμούΣελ. 185
'Αρθρο 14. Δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούςΣελ. 186
81. Η εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις Σελ. 188
82. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 189
83. Αρχή της διαφάνειαςΣελ. 190
84. Δικαίωμα συμμετοχής ημεδαπών σε διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτηςΣελ. 192
85. Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες ανάθεσης υπηρεσιώνΣελ. 195
86. Το δικαίωμα συμμετοχής αλλοδαπών στους διαγωνισμούςΣελ. 196
'Αρθρο 15. Έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίωνΣελ. 199
87. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίωνΣελ. 200
88. Η γενική εμπειρία των υποψηφίωνΣελ. 203
89. Αυξημένη γενική εμπειρίαΣελ. 204
90. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον ορισμό της καταλληλότητας Σελ. 205
'Αρθρο 16. Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντοςΣελ. 206
91. Ο έλεγχος της προσωπικής κατάστασης των υποψηφίωνΣελ. 208
92. 'Αλλοι λόγοι αποκλεισμού υποψηφίωνΣελ. 210
'Αρθρο 17. Έλεγχος τεχνικής και επαγγελματικής ικανότηταςΣελ. 212
93. Ο έλεγχος της καταλληλότητας των υποψηφίων Σελ. 213
94. Ειδικότερα η ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότηταΣελ. 214
95. Ο δανεισμός τεχνικής ικανότητας Σελ. 219
'Αρθρο 18. Υποκατάσταση ή αλλαγή μέλους εταιρείας, σύμπραξης ή κοινοπραξίας κατά τη διαδικασία ανάθεσηςΣελ. 222
96. Υποκατάσταση υποψηφίου κατά την ανάθεση της σύμβασηςΣελ. 223
97. Αλλαγή μελών της ομάδας μελέτηςΣελ. 224
'Αρθρο 19. Μελέτες εργολαβικών συμβάσεωνΣελ. 225
98. Μελέτες που εκπονούνται στα πλαίσια σύμβασης έργουΣελ. 226
'Αρθρο 20. Κοινοπραξίες - ΣυμπράξειςΣελ. 227
99. Συμμετοχή συμπράξεων και κοινοπραξιών στους διαγωνισμούςΣελ. 228
'Αρθρο 21. Επιτροπή ΔιαγωνισμούΣελ. 234
100. Οι Επιτροπές ΔιαγωνισμώνΣελ. 234
101. Η αμεροληψία των Επιτροπών Διαγωνισμού Σελ. 239
102. Η σύγκρουση συμφερόντων κατά το κοινοτικό δίκαιοΣελ. 240
'Αρθρο 22. Ενημέρωση των υποψηφίωνΣελ. 242
103. Η τήρηση πρακτικών από την Επιτροπή ΔιαγωνισμούΣελ. 242
104. Κοινοποίηση των πρακτικών και των αποφάσεωνΣελ. 244
105. Υποβολή εγγράφων στο διαγωνισμόΣελ. 245
106. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας - Η σφραγίδα «Apostille»Σελ. 246
ΕΛΕΓΧΟΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣΣελ. 248
107. Γενικές παρατηρήσειςΣελ. 248
108. Έλεγχος των διαδικασιών ανάθεσης των ΟΤΑ - Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Ν 3463/2006Σελ. 249
'Αρθρο 148. Εποπτεία των οργάνων των Δήμων και Κοινοτήτων - Εκτελεστότητα πράξεωνΣελ. 249
'Αρθρο 149. Έλεγχος νομιμότητας από τον Γενικό Γραμματέα της ΠεριφέρειαςΣελ. 249
'Αρθρο 150. 'Ασκηση και εξέταση προσφυγώνΣελ. 250
'Αρθρο 151. Προσφυγή κατά των αποφάσεων του Γενικού ΓραμματέαΣελ. 250
'Αρθρο 152. Ειδική ΕπιτροπήΣελ. 250
'Αρθρο 153. Κοινοποίηση αποφάσεων της Ειδικής ΕπιτροπήςΣελ. 251
'Αρθρο 154. Υποχρέωση ΣυμμόρφωσηςΣελ. 252
109. Έλεγχος πράξεων των ΟΤΑ Α' και Β' βαθμούΣελ. 252
110. Γενικά για την προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 257
111. Αίτηση αναστολής στο Συμβούλιο ΕπικρατείαςΣελ. 257
112. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Ν 2522/1997Σελ. 262
'Αρθρο 1. Πεδίο εφαρμογήςΣελ. 262
'Αρθρο 2. Έκταση δικαστικής προστασίαςΣελ. 262
'Αρθρο 3. Προσωρινή δικαστική προστασίαΣελ. 262
'Αρθρο 4. Ακύρωση ή αναγνώριση της ακυρότηταςΣελ. 264
'Αρθρο 5. Αξίωση αποζημίωσηςΣελ. 264
'Αρθρο 6. Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεωνΣελ. 264
'Αρθρο 7. Συνεργασία των ελληνικών αρχών με την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΣελ. 264
113. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 265
114. Έκταση εφαρμογήςΣελ. 265
115. ΔικαιοδοσίαΣελ. 267
116. Η διαδικασία Σελ. 268
117. Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου - ΓενικάΣελ. 275
118. Αίτηση ανάκλησηςΣελ. 279
119. Έλεγχος ασυμβίβαστων ιδιοτήτων Σελ. 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣελ. 287
'Αρθρο 23. Σύναψη της σύμβασηςΣελ. 287
120. Έννοια σύναψης της σύμβασης - ΣυνέπειεςΣελ. 288
121. Προσυμβατική ευθύνη Σελ. 290
122. Η ακύρωση της πράξης ανάθεσης, μετά την σύναψη της σύμβασης Σελ. 292
123. Η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού Σελ. 294
124. Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου κατά την εκτέλεση της σύμβασηςΣελ. 296
'Αρθρο 24. ΕγγυήσειςΣελ. 298
125. Η παροχή εγγύησης κατά την ανάθεση και εκτέλεσηΣελ. 299
126. Η εγγύηση καλής εκτέλεσηςΣελ. 300
127. Εγγυητική επιστολή - γραμμάτιο παρακαταθήκηςΣελ. 300
128. Περιεχόμενο εγγυητικών επιστολώνΣελ. 301
129. Επιστροφή και κατάπτωση εγγυήσεωνΣελ. 303
'Αρθρο 25. Διοίκηση σύμβασης μελέτης - παροχής υπηρεσιώνΣελ. 305
130. Η διοίκηση της σύμβασηςΣελ. 306
131. Η επίβλεψη της σύμβασηςΣελ. 307
132. Πειθαρχικά αδικήματα διοικητικών οργάνωνΣελ. 308
'Αρθρο 26. Υποκατάσταση του αναδόχουΣελ. 309
133. Η υποκατάσταση (ολική ή μερική) του αναδόχουΣελ. 310
134. Περιπτώσεις υποκατάστασης του αναδόχουΣελ. 311
135. Πτώχευση αναδόχουΣελ. 312
'Αρθρο 27. Προθεσμίες - ΧρονοδιάγραμμαΣελ. 313
136. Οι προθεσμίες της σύμβασηςΣελ. 314
137. Χρονοδιάγραμμα της σύμβασηςΣελ. 316
138. Παράταση προθεσμιώνΣελ. 317
'Αρθρο 28. Ποινικές ρήτρεςΣελ. 318
139. Ποινικές ρήτρες για παραβίαση προθεσμιώνΣελ. 319
'Αρθρο 29. Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίεςΣελ. 321
140. Συμπληρωματικές μελέτες και υπηρεσίεςΣελ. 322
141. Προϋποθέσεις σύναψης συμπληρωματικής σύμβασηςΣελ. 326
142. Ο κανονισμός των τιμών των συμπληρωματικών εργασιώνΣελ. 327
143. Η σύνταξη και έγκριση Συγκριτικού ΠίνακαΣελ. 328
144. Η υπογραφή Συμπληρωματικής ΣύμβασηςΣελ. 330
'Αρθρο 30. Καταβολή της αμοιβής του αναδόχουΣελ. 330
145. Η αναθεώρηση της αμοιβής του μελετητήΣελ. 332
146. Η τμηματική καταβολή της αμοιβής Σελ. 334
147. Η καταβολή της αμοιβής στον πάροχο υπηρεσιώνΣελ. 335
148. Διαδικασία εκκαθάρισης της αμοιβήςΣελ. 336
149. Η τοκοφορία των λογαριασμώνΣελ. 338
150. Κατάσχεση της αμοιβής του αναδόχουΣελ. 340
'Αρθρο 31. Υποχρεώσεις του αναδόχουΣελ. 341
151. Ευθύνη του αναδόχου - παραγραφή αξιώσεων εργοδότηΣελ. 342
152. Η αντικατάσταση μελών της ομάδας μελέτηςΣελ. 343
153. Η αποκατάσταση ελαττωμάτων του αντικειμένου της σύμβασηςΣελ. 344
154. Η τροποποίηση της μελέτης κατά τη διάρκεια της κατασκευής έργου Σελ. 346
155. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων Αστικού ΚώδικαΣελ. 348
'Αρθρο 32. Αποζημίωση του αναδόχου λόγω υπερημερίας του εργοδότηΣελ. 348
156. Υπερημερία εργοδότη και αποζημίωση αναδόχουΣελ. 349
'Αρθρο 33. Έκπτωση του αναδόχουΣελ. 350
157. Η έκπτωση του αναδόχου και οι προϋποθέσεις τηςΣελ. 352
158. Η διαδικασία της έκπτωσηςΣελ. 353
159. Συνέπειες της έκπτωσης για τον ανάδοχοΣελ. 354
160. Ενέργειες της υπηρεσίας για την εκκαθάριση της σύμβασηςΣελ. 354
'Αρθρο 34. Διάλυση της σύμβασηςΣελ. 355
161. Η διάλυση της σύμβασης με διαταγή του εργοδότη Σελ. 356
162. Η διάλυση με πρωτοβουλία του αναδόχουΣελ. 357
163. 'Αλλες περιπτώσεις λύσης της σύμβασηςΣελ. 358
'Αρθρο 35. Ματαίωση της διάλυσηςΣελ. 359
164. Ματαίωση της διάλυσης της σύμβασηςΣελ. 359
'Αρθρο 36. Αποζημίωση αναδόχου σε περίπτωση διάλυσης της σύμβασηςΣελ. 360
165. Αποζημίωση του αναδόχου για τη διάλυση της σύμβασηςΣελ. 361
'Αρθρο 37. Έγκριση της μελέτης - Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασηςΣελ. 362
166. Η έγκριση της μελέτηςΣελ. 362
167. Παραλαβή της μελέτηςΣελ. 364
'Αρθρο 38. ΕμπειρογνώμονεςΣελ. 366
168. Η πρόσληψη εμπειρογνωμόνων γενικάΣελ. 367
169. Εμπειρογνώμονες βραχείας και μακρόχρονης απασχόλησηςΣελ. 367
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝΣελ. 369
'Αρθρο 39. Εγγραφή στα Μητρώα - Κατηγορίες - Πιστοποιητικά - Αρμόδια ΥπηρεσίαΣελ. 369
170. Τα Μητρώα Μελετητών - Γραφείων/Εταιρειών ΜελετώνΣελ. 372
171. Η εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Κωλύματα εγγραφήςΣελ. 372
172. Εγγραφή εταιρειών μελετών - ΚωλύματαΣελ. 376
173. Εγγραφή και κατάταξη μελετητών και εταιρειών μελετώνΣελ. 377
'Αρθρο 40. Πειθαρχικός έλεγχος των μελετητών και των εταιρειών μελετώνΣελ. 382
174. Ο πειθαρχικός έλεγχος μελετητών και εταιρειών μελετώνΣελ. 383
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣΣελ. 385
'Αρθρο 41. Διοικητική και δικαστική επίλυση διαφορώνΣελ. 385
175. Η διοικητική επίλυση των διαφορών από την εκτέλεσηΣελ. 387
176. Η ένστασηΣελ. 389
177. Αίτηση θεραπείαςΣελ. 392
178. Η δικαστική επίλυση των διαφορών Σελ. 395
179. Η εκτέλεση των αποφάσεων του Εφετείου Σελ. 402
180. 'Ασκηση αγωγήςΣελ. 403
181. Η άσκηση αίτησης αναίρεσης Σελ. 405
'Αρθρο 42. 'Αλλες διατάξειςΣελ. 407
'Αρθρο 43. Ρυθμίσεις θεμάτων ΕΥΑΘ Α.Ε. και ΕΥΑΘ ΠαγίωνΣελ. 408
'Αρθρο 44. Λήξη εκκαθάρισης του «Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Θεσσαλονίκη 1997»Σελ. 408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΣελ. 409
'Αρθρο 45. Γενικές - Μεταβατικές διατάξειςΣελ. 409
182. Οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου Σελ. 411
183. Αποφαινόμενα όργανα των αναθετουσών αρχώνΣελ. 413
'Αρθρο 46. Διατηρούμενες και καταργούμενες διατάξειςΣελ. 416
184. Διατηρούμενες διατάξειςΣελ. 417
185. Καταργούμενες διατάξειςΣελ. 419
'Αρθρο 47. Έναρξη ισχύοςΣελ. 420
186. Έναρξη ισχύος του νόμουΣελ. 420
[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ]  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 93/2009 (ΦΕΚ Α' 117/20.7.2009) «Πειθαρχικός έλεγχος μελετητών, γραφείων μελετών και των στελεχών τους»Σελ. 421
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Απόφαση ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (ΦΕΚ Β' 1064) «Καθορισμός α) της βαρύτητας των κριτηρίων βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών β) του ενιαίου τρόπου βαθμολόγησης των οικονομικών προσφορών και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του Ν 3316/2005»Σελ. 429
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ - Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/06/157/ ΦΝ 439.3/18.10.2006 (ΦΕΚ Β' 1611/2006) «Περιεχόμενο των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 3α του άρθρου 6, των προκαταρκτικών μελετών του άρθρου 6 και των τεχνικών εκθέσεων της παρ. 4α του άρθρου 7 του Ν 3316/2005»Σελ. 432
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV - Απόφαση Υπ. ΠΕΧΩΔΕ Δ17γ/04/157/ ΦΝ 439.3/18.10.2006 (ΦΕΚ Β' 1561/2006) «Διαδικασία φύλαξης των οικονομικών προσφορών από την υποβολή μέχρι και την αποσφράγισή τους κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών»Σελ. 449
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Απόφαση ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΧΩΔΕ Δ17/γ/05/ 157/ΦΝ 439.3/18.10.2006 «Καθορισμός της διαδικασίας αναθεώρησης της συμβατικής αμοιβής αναδόχου κατά τις διατάξεις του Ν 3316/2005»Σελ. 451
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Δ17/04/17/ ΦΝ 439.3/22.1.2007 «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών»Σελ. 453
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 459
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΣελ. 463
Back to Top