ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 30.25€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 85,00 € Ειδική Τιμή 72,25 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16135
Ληξουριώτης Ι.
Αγγελόπουλος Ε., Καραδήμα Δ., Παπαϊωάννου Α., Πετροπούλου Π., Ρίζος Κ., Σκανδάλης I., Σταυροπούλου Μ., Σωτηροπούλου A., Τσακριού Μ.

Η 2η έκδοση του επίτομου συλλογικού έργου «Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου» καλύπτει το σύνολο της ύλης του Εργατικού Δικαίου (ατομικό, συλλογικό, δίκαιο της εκμετάλλευσης) και είναι πλήρως ενημερωμένη με όλες τις πρόσφατες νομοθετικές μεταβολές.

 Η ύλη κατανέμεται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει πλούσιες αναφορές σε θεωρία και νομολογία με ταυτόχρονη παράθεση χρηστικών υποδειγμάτων.

 Αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα για τους δικηγόρους και τους συμβούλους επιχειρήσεων, που επιθυμούν να προσεγγίσουν με ευχερή και ταχύ τρόπο βασικούς θεσμούς του Εργατικού Δικαίου, όπως αυτοί αναδεικνύονται μέσα από την πράξη.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. VII
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. IX
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. XXXVII
Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[1] ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 3
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 5
Β. Έννοια, στοιχεία και διάρκεια της σύμβασης εργασίας
1. Έννοια και στοιχεία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 7
2. Η διάρκεια της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 10
α. Σύμβαση ορισμένου χρόνου Σελ. 10
β. Σύμβαση αορίστου χρόνου Σελ. 11
Γ. Η κατάρτιση της σύμβασης εργασίας
1. Διαδικασία πρόσληψης Σελ. 12
2. Τρόπος σύναψης της σύμβασης Σελ. 13
Δ. Το κύρος της σύμβασης εργασίας
1. Γενικοί λόγοι ακυρότητας Σελ. 14
2. Ειδικοί λόγοι ακυρότητας Σελ. 16
3. Συνέπειες ακυρότητας της σύμβασης εργασίας Σελ. 17
Ε. Οι συμβαλλόμενοι στη σύμβαση εργασίας
1. Ο Μισθωτός Σελ. 18
α. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Σελ. 18
β. Διακρίσεις μισθωτών Σελ. 19
2. Ο Εργοδότης Σελ. 20
α. Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Σελ. 20
β. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη Σελ. 22
ΣΤ. Διάκριση από άλλες συμβάσεις
1. Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών Σελ. 23
2. Σύμβαση έργου Σελ. 24
3. Σύμβαση μαθητείας Σελ. 25
4. Σύμβαση εταιρίας Σελ. 26
Ζ. Δικονομικά θέματα Σελ. 26
Η. Υπόδειγμα Σελ. 27
Β. ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[2] ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΜΙΣΘΟΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ Σελ. 33
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 35
Β. Μισθός
1. Έννοια μισθού - Υπόχρεος καταβολής Σελ. 36
2. Οικειοθελείς παροχές Σελ. 40
3. Παροχές για αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών Σελ. 41
4. Είδη μισθού Σελ. 42
α. Συμβατικός μισθός Σελ. 42
β. Νόμιμος μισθός Σελ. 42
γ. Σχέση συμβατικού και νόμιμου μισθού Σελ. 46
δ. Συνηθισμένος ή ειθισμένος μισθός Σελ. 48
ε. Πρόσθετη αμοιβή Σελ. 48
στ. Αμοιβή για μικτή επαγγελματική απασχόληση Σελ. 49
5. Προσδιορισμός του μισθού Σελ. 50
α. Χρονικός μισθός Σελ. 51
β. Άλλα συστήματα αμοιβής Σελ. 52
i. Μισθός κατά μονάδα εργασίας (ή με το κομμάτι) και μισθός «κατ’ αποκοπήν» Σελ. 53
ii. Αμοιβή εργαζομένων επιχείρησης με διανομή κερδών Σελ. 53
6. Τακτικές αποδοχές Σελ. 54
7. Μορφές μισθολογικών παροχών Σελ. 55
α. Μισθός σε χρήμα Σελ. 55
β. Μισθός σε είδος Σελ. 55
8. Μικτός και καθαρός μισθός (κρατήσεις) Σελ. 56
9. Βασικός μισθός, επιδόματα και προσαυξήσεις Σελ. 57
α. Οικογενειακά επιδόματα Σελ. 58
β. Επιδόματα (δώρα) εορτών - Αποδοχές και επίδομα αδείας Σελ. 59
γ. Επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και επίδομα ειδικών συνθηκών Σελ. 61
δ. Προσαυξήσεις μισθού Σελ. 62
i. Υπερωρία και Υπερεργασία Σελ. 62
ii. Παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και τη νύκτα Σελ. 65
10. Λοιπά θέματα Σελ. 66
α. Συμψηφισμός μισθού με ανταπαίτηση εργοδότη Σελ. 66
β. Χρόνος καταβολής αμοιβών Σελ. 67
γ. Παραίτηση από μισθολογικές αξιώσεις Σελ. 68
δ. Άκυρη σύμβαση εργασίας Σελ. 69
Γ. Δικονομικά θέματα Σελ. 69
Δ. Υποδείγματα Σελ. 71
[3] ΑΡΧΗ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ Σελ. 84
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 85
Β. Ίση μεταχείριση
1. Έννοια Σελ. 85
2. Εφαρμογή Σελ. 86
α. Γενικά Σελ. 86
β. Επαγγελματική και βαθμολογική εξέλιξη Σελ. 90
γ. Λύση εργασιακών σχέσεων Σελ. 91
3. Αποκλίσεις Σελ. 93
Γ. Ισότητα Αμοιβής Σελ. 94
Δ. Υπόδειγμα Σελ. 98
[4] YΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ - ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 102
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 103
Β. Υπερημερία εργοδότη
1. Γενικά - έννοια Σελ. 103
2. Πότε γίνεται ο εργοδότης υπερήμερος - Δήλη ημέρα Σελ. 107
3. Ειδικές περιπτώσεις Σελ. 109
α. Πρόσληψη με διαγωνισμό Σελ. 109
β. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη Σελ. 109
γ. Βλαπτική μεταβολή όρων της σύμβασης Σελ. 110
δ. Άκυρη σύμβαση εργασίας Σελ. 110
ε. Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας Σελ. 111
στ. Επίσχεση εργασίας Σελ. 113
ζ. Μερική απασχόληση Σελ. 113
4. Άρση υπερημερίας του εργοδότη Σελ. 113
Γ. Αδυναμία αποδοχής της εργασίας Σελ. 115
Δ. Αξίωση μισθών υπερημερίας
1. Γενικά Σελ. 116
2. Δικονομικά θέματα Σελ. 117
3. Προθεσμίες – Παραγραφή Σελ. 122
E. Υπόδειγμα Σελ. 123
[5] ΚΩΛΥΜΑ - ΑΠΟΧΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΛΟΓΟΥ Σελ. 126
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 127
Β. Αξίωση στον μισθό
1. Γενικά Σελ. 127
2. Λόγοι που εμπόδισαν τον μισθωτό να εργασθεί Σελ. 127
α. Κώλυμα παροχής εργασίας Σελ. 127
i. Ύπαρξη περισσότερων κωλυμάτων Σελ. 128
ii. Ασθένεια Σελ. 128
iii. Στράτευση Σελ. 131
β. Σπουδαίος λόγος Σελ. 131
γ. Υπαιτιότητα Σελ. 132
δ. Προηγούμενη παροχή πραγματικής εργασίας Σελ. 132
Γ. Χρόνος διατήρησης αξίωσης στον μισθό Σελ. 133
Δ. Υπόδειγμα Σελ. 133
[6] ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 136
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 136
Β. Έννοια και όροι νομιμότητας του δικαιώματος επίσχεσης εργασίας Σελ. 137
Γ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος Σελ. 141
Δ. Βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας Σελ. 142
Ε. Ένσταση επίσχεσης εργασίας Σελ. 142
ΣΤ. Άρση της επίσχεσης Σελ. 143
Ζ. Υπόδειγμα Σελ. 143
[7] ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ Σελ. 152
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 152
Β. Γενικά Σελ. 153
Γ. Παραγραφή πενταετής Σελ. 155
Δ. Παραγραφή εικοσαετής Σελ. 156
Ε. Ειδικά θέματα
1. Αξιώσεις μισθωτών του Δημοσίου Σελ. 156
2. Σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες Σελ. 157
ΣΤ. Αναστολή - Διακοπή παραγραφής Σελ. 158
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
[8] ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΕΡΩΡΙΑ Σελ. 163
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 164
Β. Ωράριο εργασίας
1. Γενικά Σελ. 166
2. Νόμιμο ωράριο εργασίας Σελ. 166
3. Συμβατικό ωράριο εργασίας Σελ. 168
α. Συλλογικό συμβατικό ωράριο Σελ. 168
β. Ατομικό συμβατικό ωράριο Σελ. 168
4. Εργαζόμενοι σε καταστήματα - Ωράριο λειτουργίας Σελ. 170
5. Διαλείμματα εργασίας Σελ. 171
6. Χρόνος μετάβασης στον τόπο εργασίας Σελ. 173
Γ. Υπέρβαση του Ωραρίου: Υπερεργασία – Υπερωρία – Πρόσθετη Εργασία επί Μερικής Απασχόλησης
1. Υπερεργασία Σελ. 173
2. Υπερωριακή απασχόληση Σελ. 175
α. Γενικά Σελ. 175
β. Ουσιαστικές προϋποθέσεις για την προσφυγή σε υπερωριακή απασχόληση Σελ. 176
γ. Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης Σελ. 177
δ. Τήρηση βιβλίου υπερωριών και λοιπές διατυπώσεις Σελ. 179
ε. Αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης Σελ. 180
στ. Υπερωρία και ετοιμότητα προς εργασία Σελ. 181
ζ. Πρόσθετη Εργασία επί Μερικής Απασχόλησης Σελ. 182
Δ. Λοιπά Θέματα
1. Χρόνος εργασίας Σαββάτου και Κυριακής Σελ. 182
2. Παροχή εργασίας σε περισσότερους εργοδότες Σελ. 183
Ε. Εξαιρέσεις από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας περί χρονικών ορίων εργασίας Σελ. 183
ΣΤ. Επιθεώρηση εργασίας Σελ. 184
[9] ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 186
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 186
B. Πενθήμερη και εξαήμερη εργασία Σελ. 187
Γ. Εργασία σε Βάρδιες Σελ. 188
Δ. Επιχειρήσεις Συνεχούς Λειτουργίας Σελ. 189
[10] ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 191
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 191
Β. Εργασία κατά τη νύκτα Σελ. 192
Γ. Αμοιβή νυχτερινής εργασίας Σελ. 193
[11] ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΓΙΩΝ – ΕΟΡΤΩΝ Σελ. 194
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 195
Β. Απαγόρευση Εργασίας την Κυριακή και υποχρέωση εβδομαδιαίας ανάπαυσης Σελ. 195
Γ. Αργίες - Εορτές Σελ. 196
Δ. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της υποχρεωτικής ανάπαυσης τις Κυριακές και Αργίες Σελ. 197
Ε. Αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση Σελ. 200
Στ. Αμοιβή εργασίας Κυριακής και Αργιών Σελ. 201
Ζ. Ποινική ευθύνη του εργοδότη Σελ. 202
[12] ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 203
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 204
B. Γενικά Σελ. 204
Γ. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και η Κοινοτική Νομοθεσία Σελ. 206
Δ. Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας από τον Έλληνα νομοθέτη
α. Γενικά Σελ. 207
β. Μορφές διευθέτησης Σελ. 207
γ. Προϋποθέσεις νόμιμης επιβολής της διευθέτησης Σελ. 208
δ. Διαδικασία επιβολής της διευθέτησης Σελ. 209
ε. Αμοιβή των εργαζομένων κατά τη διευθέτηση Σελ. 210
στ. Διασφαλίσεις των εργαζομένων στο πλαίσιο της διευθέτησης Σελ. 210
[13] ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σελ. 212
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 212
Β. Ο Θεσμός της μερικής απασχόλησης
1. Έννοια Σελ. 213
α. Προϋποθέσεις κύρους της σύμβασης μερικής απασχόλησης - χρόνος παροχής της εργασίας – Διασφαλίσεις του μερικώς απασχολούμενου Σελ. 214
Γ. Εκ περιτροπής εργασία Σελ. 216
Δ. Διαλείπουσα εργασία Σελ. 218
[14] ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Σελ. 219
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 220
Β. Ετήσια άδεια ανάπαυσης
1. Δικαίωμα ετήσιας άδειας ανάπαυσης Σελ. 222
2. Χρόνος χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας Σελ. 225
3. Υπολογισμός κανονικής άδειας και αναλογίας κανονικής άδειας Σελ. 227
4. Αποχή από την εργασία που εξομοιώνεται με απασχόληση Σελ. 228
5. Λύση της σχέσης εργασίας και ετήσια άδεια Σελ. 228
Γ. Λοιπές άδειες Σελ. 228
1. Άδεια μητρότητας Σελ. 229
2. Άδειες φροντίδας παιδιού Σελ. 229
3. Άδεια γάμου Σελ. 231
4. Άδεια λόγω θανάτου Σελ. 231
5. Διευκόλυνση σπουδών - Άδεια εξετάσεων Σελ. 231
6. Άδειες συνδικαλιστικές Σελ. 232
7. Άδεια άνευ αποδοχών Σελ. 232
Δ. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
[15] ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελ. 235
Α. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 236
Β. Αυτοδίκαιη λήξη Σελ. 237
Γ. Λύση με οικειοθελή αποχώρηση Σελ. 238
Δ. Λύση με κοινή συμφωνία Σελ. 238
Ε. Λύση με καταγγελία για σπουδαίο λόγο
1. Εννοιολογικός προσδιορισμός του σπουδαίου λόγου Σελ. 239
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 241
3. Άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας Σελ. 242
4. Καταβολή εύλογης αποζημίωσης λόγω μεταβολών των προσωπικών ή περιουσιακών σχέσεων του εργοδότη Σελ. 243
5. Καταβολή αποζημίωσης λόγω αθέτησης της σύμβασης Σελ. 243
ΣΤ. Καταγγελία χωρίς σπουδαίο λόγο – Συνέπειες Σελ. 243
Ζ. Δικονομικά Σελ. 244
Η. Αγωγή για επιδίκαση μισθών υπερημερίας και χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χωρίς σπουδαίο λόγο Σελ. 245
[16] ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σελ. 250
Α. Έννοια και διακρίσεις του δικαιώματος καταγγελίας
1. Έννοια, νομική φύση και επιμέρους χαρακτηριστικά Σελ. 257
2. Νομικό πλαίσιο, πεδίο εφαρμογής και γενικές προϋποθέσεις κύρους της καταγγελίας Σελ. 260
3. Διακρίσεις καταγγελίας Σελ. 264
α. Τακτική και έκτακτη καταγγελία Σελ. 264
β. Καταγγελία υπό αίρεση Σελ. 265
γ. Μερική καταγγελία Σελ. 266
Β. Τυπικές προϋποθέσεις νομικής άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας από τον εργοδότη Σελ. 266
1. Έγγραφος τύπος Σελ. 267
2. Τήρηση προθεσμίας Σελ. 269
3. Αποζημίωση απόλυσης Σελ. 272
α. Χρόνος, τρόπος και τόπος καταβολής Σελ. 272
β. Ύψος και τρόπος υπολογισμού Σελ. 275
γ. Περιορισμοί του ύψους της αποζημίωσης απόλυσης Σελ. 280
δ. Συμψηφισμός, φορολογία, χαρτόσημο, εισφορές, εκχώρηση και κατάσχεση της αξίωσης για αποζημίωση απόλυσης Σελ. 283
ε. Συνέπειες μη καταβολής αποζημίωσης Σελ. 284
στ. Προθεσμία για την άσκηση της αξίωσης της αποζημίωσης απόλυσης. Σελ. 285
ζ. Ένσταση συγγνωστής πλάνης Σελ. 287
4. Ασφάλιση στο ΙΚΑ Σελ. 288
5. Αναγγελία της καταγγελίας Σελ. 288
Γ. Η καταχρηστικότητα ως ουσιαστική προϋπόθεση κύρους της εργοδοτικής καταγγελίας
1. Υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων του άρθρου 281 ΑΚ Σελ. 289
α. Καταγγελία εξ αιτίας της άσκησης δικαιωμάτων ή εκπλήρωσης υποχρεώσεων εκ του νόμου ή της σύμβασης Σελ. 290
β. Καταγγελία εξ αιτίας συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 291
γ. Καταγγελία εξ αιτίας πολιτικής δράσης Σελ. 292
δ. Καταγγελία αντίθετη προς την αρχή της μη διάκρισης Σελ. 292
ε. Καταγγελία εξ αιτίας απόκρουσης σεξουαλικής παρενόχλησης Σελ. 292
2. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 292
Δ. Περιπτωσιολογία καταχρηστικής ή μη απόλυσης
1. Γενική θέση Σελ. 293
2. Καταγγελία υπαγορευόμενη από το πρόσωπο ή τη συμπεριφορά του εργαζομένου Σελ. 293
3. Καταγγελία υπαγορευόμενη από το πρόσωπο του εργοδότη - δηλαδή για οικονομοτεχνικούς λόγους Σελ. 294
α. Έννοια Σελ. 294
β. Ο δικαστικός έλεγχος της επιχειρηματικής απόφασης Σελ. 294
γ. Ο δικαστικός έλεγχος καθαυτών των απολύσεων με βάση την αρχή του εσχάτου μέσου Σελ. 295
δ. Διερεύνηση δυνατοτήτων απασχόλησης του απολυθέντος εργαζομένου Σελ. 296
αα. Μετακίνηση Σελ. 296
ββ. Η τροποιητική καταγγελία προηγείται της απόλυσης Σελ. 296
γγ. Μέτρα νομοθετικά προβλεπόμενα για την αποφυγή των απολύσεων Σελ. 297
ε. Η ορθή επιλογή απολυτέου Σελ. 298
αα. Πεδίο σύγκρισης Σελ. 298
ββ. Ο κύκλος των συγκρίσιμων μισθωτών Σελ. 298
γγ. Τα κρίσιμα κριτήρια επιλογής Σελ. 299
Ε. Απαγορεύσεις καταγγελίας για τον εργοδότη βάσει ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων
1. Κατά τη διάρκεια της άδειας αναψυχής Σελ. 301
2. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης Σελ. 302
3. Κατά τη διάρκεια της στράτευσης Σελ. 303
4. Λόγω άσκησης νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης Σελ. 304
5. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης μισθωτών τουριστικών επιχειρήσεων στις σχολές μετεκπαίδευσης ή μαθητείας των Ν 1077/1980 και Ν 4032/1960 Σελ. 305
6. Κατά τη διάρκεια απεξάρτησης «εξαρτημένων» ατόμων Σελ. 305
7. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων Σελ. 305
8. Λόγω αντίδρασης του εργαζομένου για τη μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης Σελ. 305
9. Λόγω μη αποδοχής εκ μέρους του εργαζομένου εργοδοτικής πρότασης για τροπή της πλήρους σε μερική απασχόληση Σελ. 306
10. Λόγω διαφωνίας του τεχνικού ασφαλείας και του ιατρού εργασίας με τον εργοδότη Σελ. 306
11. Λόγω μεταβίβασης της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης ή τμήματός τους Σελ. 306
12. Λόγω μέριμνας για τους αναγκαστικώς τοποθετούμενους μισθωτούς Σελ. 307
Στ. Καταγγελία της σύμβασης εργασίας χωρίς την καταβολή αποζημίωσης
1. Καταγγελία λόγω αξιόποινης πράξης Σελ. 307
α. Τέλεση αξιόποινης πράξης Σελ. 307
β. Υποβολή μήνυσης ή απαγγελία κατηγορίας σε χρόνο πριν από την καταγγελία Σελ. 307
γ. Χρόνος άσκησης της καταγγελίας Σελ. 308
δ. Απαλλαγή του εργαζόμενου Σελ. 308
ε. Ένσταση άσκησης του δικαιώματος καταγγελίας κατά παράβαση των κριτηρίων του άρθρου 281 ΑΚ Σελ. 309
2. Καταγγελία λόγω ανωτέρας βίας Σελ. 310
α. Συνδρομή ανωτέρας βίας Σελ. 310
β. Οριστική και ολοκληρωτική διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης Σελ. 311
3. Καταγγελία λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εργαζομένου με απώτερο σκοπό την πρόκληση της απόλυσής του - Εξαναγκασμένη απόλυση Σελ. 311
Ζ. Συνέπειες παράβασης τυπικών και ουσιαστικών προϋποθέσεων κύρους της καταγγελίας από την πλευρά του εργοδότη
1. Μισθοί υπερημερίας Σελ. 312
α. Προϋποθέσεις Σελ. 312
αα. Ύπαρξη έγκυρης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας Σελ. 312
ββ. Προσφορά της εργασίας Σελ. 313
γγ. Δυνατότητα εκπλήρωσης της παροχής Σελ. 313
δδ. Μη αποδοχή της εργασίας από τον εργοδότη Σελ. 314
β. Παύση της υπερημερίας Σελ. 314
αα. Με επαναπασχόληση ή με δήλωση του εργοδότη περί αποδοχής των υπηρεσιών του απολυθέντος Σελ. 314
ββ. Με νέα καταγγελία Σελ. 315
γγ. Με περιέλευση του απολυθέντος σε αδυναμία παροχής των υπηρεσιών του Σελ. 315
γ. Αφαίρεση της ωφέλειας (ένσταση αλλαχού κερδηθέντων) Σελ. 315
δ. Καταχρηστική άσκηση της αξίωσης καταβολής μισθών υπερημερίας Σελ. 317
ε. Νομική φύση, περιεχόμενο, συμψηφισμός και παραγραφή της αξίωσης καταβολής μισθών υπερημερίας Σελ. 318
2. Αξίωση για πραγματική απασχόληση Σελ. 318
α. Θεμελίωση Σελ. 318
β. Προσωρινή ικανοποίηση της αξίωσης για πραγματική απασχόληση μέσω της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 319
3. Χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης Σελ. 320
4. Προθεσμία προσβολής Σελ. 320
5. Παραίτηση από το δικαίωμα προσβολής Σελ. 322
Η. Οιονεί εργοδοτική καταγγελία επί μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των εργασιακών όρων
1. Προϋποθέσεις Σελ. 323
α. Παράβαση όρου της εργασιακής σύμβασης κατά την ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος Σελ. 323
β. Μονομερής εργοδοτική ενέργεια Σελ. 324
γ. Βλαπτικός χαρακτήρας της μεταβολής Σελ. 324
2. Περιπτωσιολογία Σελ. 325
3. Τρόποι αντίδρασης του εργαζομένου στη μονομερή βλαπτική μεταβολή Σελ. 326
4. Συνέπειες Σελ. 327
α. Αξίωση καταβολής αποζημίωσης απόλυσης Σελ. 327
β. Αξίωση επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση Σελ. 327
γ. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης Σελ. 327
δ. Αξίωση πραγματικής αποδοχής των προσφερόμενων κατά τους όρους της σύμβασης υπηρεσιών Σελ. 327
Θ. Καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την πλευρά του εργαζομένου
1. Παραίτηση ή οικειοθελής αποχώρηση Σελ. 328
2. Οικειοθελής αποχώρηση ή απόλυση λόγω πλήρους συνταξιοδότησης Σελ. 330
3. Οικειοθελής αποχώρηση με τη συγκατάθεση του εργοδότη Σελ. 331
Ι. Υπόδειγμα Σελ. 332
[17] ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ Σελ. 340
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 340
Β. Εννοιολογικός προσδιορισμός των ομαδικών απολύσεων Σελ. 341
Γ. Διαδικασία για τη σύννομη διενέργεια ομαδικών απολύσεων Σελ. 343
Δ. Συνέπειες παραβίασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων Σελ. 345
Ε. Δικονομικά Σελ. 345
ΣΤ. Υπόδειγμα Σελ. 346
[18] ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Σελ. 350
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 351
Β. Έννοια και νομική φύση δικαιώματος Σελ. 351
Γ. Προϋποθέσεις έγκυρης άσκησης του δικαιώματος
1. Περιορισμός οικονομικής δραστηριότητας Σελ. 352
2. Έγγραφη δήλωση του εργοδότη προς τους μισθωτούς Σελ. 352
3. Διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων Σελ. 353
4. Μη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος Σελ. 353
Δ. Διάρκεια Σελ. 354
Ε. Συνέπειες παράβασης των νόμιμων όρων άσκησής του Σελ. 355
ΣΤ. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής της διαθεσιμότητας Σελ. 356
Ζ. Αμοιβή και λοιπά δικαιώματα των υπό διαθεσιμότητα μισθωτών Σελ. 356
Η. Υπόδειγμα Σελ. 357
[19] ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σελ. 359
Α. Εισαγωγή Σελ. 360
Β. Προπτωχευτικό στάδιο
Η προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης Σελ. 360
Γ. Πτωχευτικό στάδιο
1. Η αρχή της εξακολούθησης της σύμβασης εργασίας Σελ. 365
2. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από το σύνδικο της πτώχευσης και η ταυτόχρονη υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης Σελ. 367
Δ. Η κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων στην αναγκαστική εκτέλεση
1. Η διαίρεση των απαιτήσεων των εργαζομένων Σελ. 369
2. Ο πίνακας κατάταξης και διανομή Σελ. 371
3. Ειδικά για το προνόμιο των εργατικών απαιτήσεων (άρ. 975 αρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 372
4. Οι αλλαγές στην κατάταξη των εργατικών απαιτήσεων μετά τον Ν 4335/2015 (ΚΠολΔ) και τους Ν 4336/2015 και Ν 4446/2016 (ΠτΚ) - Κατάργηση «υπερ-προνομίου» εργατικών απαιτήσεων Σελ. 375
Ε. Κοινωνική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας του εργοδότη Σελ. 376
ΣΤ. Δικαιώματα εργαζομένων σύμφωνα με το άρθρο 25 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Σελ. 378
Ε. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
[20] ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Σελ. 383
Α. Εθνικό και Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας εργαζομένων Σελ. 387
Β. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 178/2002 Σελ. 389
Γ. Η νομική φύση των διατάξεων του ΠΔ 178/2002 και η σχέση τους με τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 του Ν 2112/1920 και 9 παρ. 1 του ΒΔ 18.7.1920 Σελ. 391
Δ. Έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης, τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης Σελ. 392
1. Ο όρος «μεταβίβαση» και ο τρόπος μεταβίβασης Σελ. 393
2. Έννοια της επιχείρησης, εγκατάστασης και τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης Σελ. 394
3. Διατήρηση της ταυτότητας της μεταβιβαζόμενης οικονομικής οντότητας υπό τον νέο φορέα Σελ. 396
α. Γενικά Σελ. 396
β. Μεταβίβαση υλικών στοιχείων Σελ. 397
γ. Μεταβίβαση άυλων στοιχείων Σελ. 397
δ. Ανάληψη προσωπικού Σελ. 397
ε. Συνέχιση ίδιας ή παρόμοιας δραστηριότητας Σελ. 398
στ. Διακοπή λειτουργίας Σελ. 398
ζ. Λοιπά στοιχεία Σελ. 398
4. Χρόνος που έχει συντελεστεί η μεταβίβαση και διευθυντικό δικαίωμα Σελ. 399
Ε. Η Μεταβίβαση ή ανάθεση δραστηριότητας ή λειτουργίας/ Outsourcing Σελ. 399
ΣΤ. Συνέπειες μεταβίβασης στις ατομικές και συλλογικές εργασιακές σχέσεις
1. Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση της εργασιακής σχέσης στο σύνολό της και η απουσία συναίνεσης του εργαζομένου Σελ. 401
2. Μεταβίβαση της ατομικής σύμβασης εργασίας Σελ. 402
3. Μεταβίβαση της επιχειρησιακής συνήθειας Σελ. 403
4. Διατήρηση της ισχύος των όρων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων και κανονισμών εργασίας Σελ. 403
5. Συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης Σελ. 405
6. Αρχή της ισότητας και αρχή της ίσης μεταχείρισης Σελ. 407
7. Προστασία των εργαζομένων από την απόλυση λόγω της μεταβίβασης Σελ. 408
8. Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων Σελ. 410
Ζ. Ευθύνη μεταβιβάζοντος και διαδόχου Σελ. 410
Η. Υποχρέωση πληροφόρησης και διαβούλευσης Σελ. 412
Θ. Σύμβαση γνήσιου δανεισμού εργαζομένου
1. Έννοια Σελ. 413
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια του δανεισμού Σελ. 414
Ι. Μη γνήσιος δανεισμός/ Κατ’ επάγγελμα δανεισμός/ Προσωρινή απασχόληση
1. Έννοια της προσωρινής απασχόλησης Σελ. 416
2. Περιπτώσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 417
α. Οι επιτρεπόμενες περιπτώσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 417
β. Οι περιπτώσεις απαγόρευσης προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 417
3. Προϋποθέσεις νόμιμης σύστασης και λειτουργίας των ΕΠΑ Σελ. 418
4. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη Σελ. 419
5. Έννομη σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου Σελ. 420
6. Έννομη σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου Σελ. 422
7. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινώς απασχολούμενου στον έμμεσο εργοδότη Σελ. 422
8. Συλλογικά δικαιώματα των προσωρινώς απασχολούμενων Σελ. 424
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 424
ΣΤ. ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
[21] ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Σελ. 431
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 433
Β. Έννοια και επιμέρους στοιχεία της εκμετάλλευσης
1. Έννοια Σελ. 435
2. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά Σελ. 435
3. Διάκριση εκμετάλλευσης από την επιχείρηση Σελ. 436
Γ. Συμβούλια εργαζομένων και λοιποί θεσμοί εκπροσώπησης
1. Έννοια Σελ. 436
2. Πεδίο δράσης Σελ. 437
3. Εκλογή Σελ. 438
4. Συγκρότηση και λειτουργία Σελ. 439
5. Αρμοδιότητες Σελ. 440
α. Αρμοδιότητα συναπόφασης Σελ. 440
β. Αρμοδιότητα πληροφόρησης Σελ. 442
γ. Αρμοδιότητα ενημέρωσης και διαβούλευσης Σελ. 443
γα. Στις ελληνικές επιχειρήσεις Σελ. 443
γβ. Στην Ευρωπαϊκή εταιρία Σελ. 445
γγ. Στις κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους Σελ. 445
6. Προστασία μελών των εκπροσωπευτικών οργάνων Σελ. 447
Δ. Κανονισμοί εργασίας
1. Έννοια Σελ. 447
2. Είδη κανονισμών εργασίας Σελ. 448
3. Κατάρτιση κανονισμών εργασίας και νομική τους ενέργεια Σελ. 449
Α. Με βάση το ΝΔ 3789/1957 Σελ. 449
β. Με βάση τον Ν 1876/1990 Σελ. 451
γ. Με βάση τον Ν 1767/1988 Σελ. 452
4. Ιεραρχική σχέση των ισχυόντων συστημάτων θέσπισης κανονισμών εργασίας Σελ. 453
5. Περιεχόμενο κανονισμών εργασίας Σελ. 454
Ε. Δίκαιο Προαγωγών
1. Έννοια Σελ. 455
2. Διακρίσεις Σελ. 455
3. Θεμελίωση δικαιώματος προαγωγής Σελ. 456
4. Συμβούλια προαγωγών Σελ. 457
5. Δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής Σελ. 457
α. Επί κανονισμών συμβατικής ισχύος Σελ. 458
β. Επί κανονισμών νομοθετικής ισχύος Σελ. 459
6. Η παραγραφή της αξίωσης προαγωγής του παραλειφθέντος Σελ. 461
7. Η πλασματική δικαστική ικανοποίηση της αξίωσης προαγωγής Σελ. 463
Στ. Πειθαρχικό δίκαιο
1. Έννοια Σελ. 465
2. Φορέας της πειθαρχικής εξουσίας Σελ. 466
3. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου Σελ. 466
α. Αρχή του nullum crimen, nulla poena, sine lege Σελ. 466
β. Αρχή της απαγόρευσης της κατ’ αναλογία επιβολής ποινής και της αναδρομικότητας Σελ. 466
γ. Αρχή της απαγόρευσης του ne bis in idem Σελ. 466
δ. Διαδικαστικές αρχές της πειθαρχικής διαδικασίας Σελ. 467
ε. Αρχή της αναλογίας πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής Σελ. 467
4. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 467
5. Πειθαρχικές ποινές Σελ. 468
Ζ. Επιχειρησιακή συνήθεια
1. Έννοια και νομική φύση Σελ. 470
2. Προϋποθέσεις Σελ. 471
α. Παροχή οικειοθελής Σελ. 471
β. Παροχή μακροχρόνια Σελ. 471
γ. Παροχή γενική και απρόσωπη Σελ. 471
δ. Παροχή σταθερή και ομοιόμορφη Σελ. 471
ε. Παροχή ανεπιφύλακτη Σελ. 472
3. Μεταβολή και κατάργηση Σελ. 472
Η. Υπόδειγμα Σελ. 472
Ζ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
[22] ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Σελ. 479
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 480
Β. Έννοια αλλοδαπού Σελ. 480
Γ. Σύναψη σύμβασης εργασίας Σελ. 481
Δ. Μισθολογικές αξιώσεις – Αξιώσεις αδικαιολόγητου πλουτισμού Σελ. 481
Ε. Θεώρηση εισόδου - Άδεια διαμονής Σελ. 483
Στ. Διάρκεια σύμβασης εργασίας Σελ. 484
Ζ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Σελ. 484
Η. Εργατικό ατύχημα - Λοιπά ατυχήματα Σελ. 484
Θ. Υποχρεώσεις εργοδοτών Σελ. 486
Ι. Κυρώσεις για παράνομη απασχόληση αλλοδαπού Σελ. 486
ΙΑ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 488
ΙΒ. Υπόδειγμα Σελ. 488
[23] ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Σελ. 493
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 494
Β. Πεδίο εφαρμογής Σελ. 494
Γ. Σύναψη σύμβασης εργασίας Σελ. 494
Δ. Χρόνος εργασίας Σελ. 497
Ε. Άδειες ανηλίκων Σελ. 499
Στ. Αμοιβή εργασίας Σελ. 499
Ζ. Υποχρεώσεις εργοδότη Σελ. 499
Η. Καταγγελία σύμβασης εργασίας Σελ. 500
Θ. Επιθεώρηση Εργασίας Σελ. 500
Ι. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 500
ΙΑ. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 501
[24] ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Σελ. 502
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 503
B. Απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των γυναικών
1. Γενικά Σελ. 503
2. Ισότητα ευκαιριών Σελ. 504
3. Ισότητα αμοιβής εργασίας Σελ. 505
4. Ισότητα ως προς άλλους όρους εργασίας Σελ. 506
5. Ισότητα κατά τη λύση τη σύμβασης εργασίας Σελ. 507
Γ. Προστασία μητρότητας
1. Γενικά Σελ. 508
2. Απαγόρευση απόλυσης Σελ. 509
3. Άδειες σχετικές με τη μητρότητα Σελ. 513
4. Ασφάλεια και υγιεινή εργασίας Σελ. 514
Δ. Υπόδειγμα Σελ. 515
[25] ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ Σελ. 518
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 518
Β. Σκοπός προστασίας Σελ. 519
Γ. Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις προστασίας Σελ. 519
Δ. Διατυπώσεις και όροι επανόδου Σελ. 521
Ε. Χρόνος στράτευσης ως χρόνος εργασίας Σελ. 521
ΣΤ. Αμοιβή εργασίας Σελ. 521
Ζ. Λύση της σύμβασης εργασίας Σελ. 522
Η. Μεταβολή προσώπου του εργοδότη Σελ. 523
Θ. Υπόδειγμα Σελ. 523
[26] ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Σελ. 526
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 527
Β. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 527
Γ. Προστατευόμενα πρόσωπα Σελ. 528
Δ. Εξαιρούμενα της προστασίας πρόσωπα Σελ. 529
Ε. Υπόχρεοι εργοδότες Σελ. 529
ΣΤ. Εξαιρούμενοι και απαλλασσόμενοι εργοδότες Σελ. 531
Ζ. Κατανομή ποσοστού τοποθετηθέντων Σελ. 532
Η. Διαδικασία αναγκαστικής τοποθέτησης Σελ. 532
Θ. Υποχρέωση εργοδοτικής αποδοχής της τοποθέτησης Σελ. 534
Ι. Αίτηση αντικατάστασης τοποθετηθέντος Σελ. 537
ΙΑ. Έλεγχος αποφάσεων Επιτροπών Σελ. 538
ΙΒ. Λύση αναγκαστικής σχέσης εργασίας Σελ. 539
ΙΓ. Διάφορα ζητήματα Σελ. 541
ΙΔ. Υπόδειγμα Σελ. 542
[27] ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Σελ. 548
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 549
Β. Απαγόρευση καταγγελίας σύμβασης εργασίας για νόμιμη συνδικαλιστική δράση Σελ. 549
Γ. Προστασία συνδικαλιστικών στελεχών από απόλυση Σελ. 551
Δ. Έγκυρη απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 553
Ε. Μετάθεση συνδικαλιστικών στελεχών Σελ. 556
ΣΤ. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών Σελ. 557
Ζ. Συνδικαλιστικές άδειες Σελ. 560
Η. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 561
Θ. Κοινωνικο-ασφαλιστικά ζητήματα Σελ. 562
Ι. Υπόδειγμα Σελ. 562
[28] ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Σελ. 566
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 567
Β. Η έννοια Σελ. 567
1. Νομολογιακά κριτήρια για το χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως «διευθύνοντος υπαλλήλου» Σελ. 569
2. Νομολογία για το μη χαρακτηρισμό ενός μισθωτού ως «διευθύνοντος υπαλλήλου» Σελ. 572
3. Συμπεράσματα Σελ. 575
Γ. Οι έννομες συνέπειες Σελ. 576
Δ. Διάφορα ζητήματα Σελ. 578
Ε. Υπόδειγμα Σελ. 579
[29] ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σελ. 582
Α. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 583
Β. Σύμβαση ναυτολόγησης Σελ. 583
Γ. Αποδοχές ναυτικού Σελ. 591
Δ. Διάρκεια ναυτολόγησης Σελ. 596
Ε. Λύση σύμβασης ναυτικής εργασίας Σελ. 597
ΣΤ. Ασθένεια ναυτικού Σελ. 600
Ζ. Ναυτεργατικό ατύχημα Σελ. 601
Η. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 608
Θ. Παραγραφή αξιώσεων Σελ. 612
Ι. Συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας Σελ. 614
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 615
Η. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
[30] ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Σελ. 623
Α. Νομικό πλαίσιο Σελ. 624
Β. Έννοια εργατικού ατυχήματος Σελ. 625
Γ. Αποζημίωση
1. Αποζημίωση με βάση την εργατική νομοθεσία (Ν 551/1915) Σελ. 631
α. Γενικά Σελ. 631
β. Ανικανότητα - Θάνατος Σελ. 632
γ. Συνυπαιτιότητα Σελ. 633
δ. Παραγραφή αξίωσης αποζημίωσης Σελ. 634
2. Μισθωτοί ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ Σελ. 635
3. Αποζημίωση κατά το κοινό αστικό δίκαιο Σελ. 638
α. Πλήρης Σελ. 638
β. Αποζημίωση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη Σελ. 639
Δ. Λοιπές υποχρεώσεις εργοδότη Σελ. 640
E. Δικονομικά και λοιπά σχετικά θέματα Σελ. 640
ΣΤ. Υπόδειγμα Σελ. 643
[31] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Σελ. 647
Α. Γενικά Σελ. 648
Β. Προστασία από τον Αστικό Κώδικα Σελ. 653
Γ. Η ειδική περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων εθνική νομοθεσία
1. Γενικά Σελ. 654
2. Τεχνικός ασφάλειας - Ιατρός εργασίας της επιχείρησης Σελ. 656
3. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης Σελ. 659
4. Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Σελ. 659
5. Νομαρχιακή Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Σελ. 660
6. Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας Σελ. 660
7. Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων Σελ. 661
α. Γενικές υποχρεώσεις του εργοδότη Σελ. 661
β. Ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη Σελ. 662
γ. Γενικές υποχρεώσεις εργαζομένων Σελ. 663
Δ. Προστασία των εγκύων γυναικών Σελ. 663
Ε. Απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας Σελ. 664
ΣΤ. Όργανα ελέγχου, ενημέρωσης και πληροφόρησης επί θεμάτων ΥΑΕ Σελ. 665
Ζ. Κυρώσεις λόγω παράβασης των εργοδοτικών υποχρεώσεων Σελ. 665
1. Αστικές κυρώσεις Σελ. 665
2. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 666
3. Ποινικές κυρώσεις Σελ. 666
Θ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
[32] ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Σελ. 669
Α. Η Συνδικαλιστική Ελευθερία
1. Έννοια - Φορείς του δικαιώματος Σελ. 673
2. Θετική και αρνητική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 675
3. Η συλλογική συνδικαλιστική ελευθερία Σελ. 676
Β. Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
1. Έννοια Σελ. 677
2. Νομικό πλαίσιο Σελ. 677
Γ. Βασικά χαρακτηριστικά και σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων Σελ. 678
1. Βασικά χαρακτηριστικά Σελ. 678
2. Οι σκοποί των συνδικαλιστικών οργανώσεων ειδικότερα Σελ. 679
Δ. Κατηγορίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
1. Κριτήρια διακρίσεων Σελ. 681
2. Οι κατηγορίες συνδικαλιστικών οργανώσεων του Ν 1264/1982 Σελ. 681
α) Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Σελ. 681
αα) Εργατικά Σωματεία Σελ. 682
ββ) Τοπικά Παραρτήματα Σελ. 682
γγ) Ενώσεις Προσώπων Σελ. 682
β) Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Σελ. 684
αα) Ομοσπονδίες Σελ. 684
ββ) Εργατικά Κέντρα Σελ. 684
γ) Τριτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Σελ. 685
Ε. Η ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
1. Ιδρυτικά μέλη Σελ. 685
2. Ιδρυτική πράξη Σελ. 685
3. Καταστατικό Σελ. 686
4. Υποβολή της αίτησης για αναγνώριση του σωματείου - Έλεγχος νομιμότητας και καταχρηστικότητας Σελ. 687
5. Απόκτηση νομική προσωπικότητας Σελ. 689
ΣΤ. Μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
1. Απόκτηση της ιδιότητας του μέλους Σελ. 689
2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών Σελ. 692
3. Απώλεια της ιδιότητας του μέλους Σελ. 693
Ζ. Οργάνωση και λειτουργία συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
1. Γενική Συνέλευση Σελ. 696
α) Έννοια και αρμοδιότητες Σελ. 696
β) Σύγκληση της Γενική Συνέλευσης Σελ. 697
γ) Συμμετοχή στη ΓΣ και απαρτία Σελ. 697
δ) Ψηφοφορία και πλειοψηφία Σελ. 699
ε) Αρχαιρεσίες Σελ. 700
i) Εφορευτική επιτροπή Σελ. 700
ii) Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι Σελ. 700
iii) Απαγόρευση της πολλαπλής εκπροσώπησης στις υπερκείμενες οργανώσεις Σελ. 701
iv) Εκλογικό σύστημα Σελ. 701
v) Κατανομή εδρών Σελ. 702
vi) Πρακτικά διαλογής Σελ. 702
στ) Προσβολή των αποφάσεων της ΓΣ Σελ. 702
i) Ακυρώσιμες αποφάσεις - Κήρυξη της ακυρότητας με δικαστική απόφαση - Προϋποθέσεις - Προθεσμία - Έννομο συμφέρον Σελ. 702
ii) Ανυπόστατες και απολύτως άκυρες αποφάσεις Σελ. 706
iii) Ελαττωματικές αποφάσεις λοιπών οργάνων της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 707
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Σελ. 708
α) Έννοια - Συγκρότηση - Θητεία - Αρμοδιότητες - Παύση Σελ. 708
β) Διορισμός προσωρινής διοίκησης με δικαστική απόφαση Σελ. 708
3. Ελεγκτική Επιτροπή Σελ. 710
4. Αντιπρόσωποι στις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις Σελ. 710
Η. Προστασία και διευκολύνσεις συνδικαλιστικής δράσης
1. Έννοια συνδικαλιστικής δράσης και προστασία αυτής Σελ. 711
2. Προστασία από την απόλυση Σελ. 712
3. Προστασία από τη μετάθεση Σελ. 712
4. Διευκολύνσεις στον τόπο εργασίας Σελ. 713
Θ. Διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων Σελ. 713
Ι. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών Σελ. 714
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 715
[33] ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σελ. 717
Α. Συλλογική Αυτονομία
1. Έννοια Σελ. 722
2. Νομικό πλαίσιο Σελ. 722
3. Το άρθρο 22 παρ. 2 του Συντάγματος και η σχέση συλλογικής αυτονομίας και κρατικής ρύθμισης των όρων εργασίας Σελ. 723
Β. Πεδίο εφαρμογής του Ν 1876/1990
1. Σχέσεις εξαρτημένης εργασίας Σελ. 724
2. Εργασία υπό συνθήκες εξάρτησης Σελ. 725
Γ. Έννοια και διφυής χαρακτήρας της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
1. Έννοια Σελ. 726
2. Διφυής χαρακτήρας ΣΣΕ Σελ. 726
Δ. Περιεχόμενο ΣΣΕ
1. Γενικές παρατηρήσεις και περιορισμοί Σελ. 727
2. Το κατ’ ιδίαν περιεχόμενο ΣΣΕ Σελ. 728
α. Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, λειτουργία και λήξη των ατομικών συμβάσεων εργασίας Σελ. 728
β. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος, τις συνδικαλιστικές διευκολύνσεις στην επιχείρηση και τον τρόπο παρακράτησης των συνδικαλιστικών εισφορών Σελ. 730
γ. Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 730
δ. Ζητήματα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής πολιτικής Σελ. 731
ε. Ζητήματα ερμηνείας των κανονιστικών όρων ΣΣΕ Σελ. 732
στ. Ζητήματα του άρθρου 12 Ν 1767/1988 Σελ. 732
ζ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις συμβαλλομένων στη ΣΣΕ μερών Σελ. 733
η. Ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες και του όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, Μεσολάβησης και Διαιτησίας Σελ. 733
θ. Ρήτρα ειρήνης Σελ. 733
ι. Ζητήματα σχετικά με το χρόνο εργασίας Σελ. 734
ια. Ζητήματα σχετικά με προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια απεργίας Σελ. 734
Ε. Είδη ΣΣΕ
1. Εθνικές Γενικές ΣΣΕ (ΕΓΣΣΕ) Σελ. 734
2. Κλαδικές ΣΣΕ Σελ. 735
3. Ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 736
α. Έννοια Σελ. 736
β. Διάκριση κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ Σελ. 737
4. Επιχειρησιακές ΣΣΕ Σελ. 737
ΣΤ. Αρμοδιότητα, ικανότητα και αντιπροσωπευτικότητα για τη σύναψη ΣΣΕ
1. Αρμοδιότητα σύναψης ΣΣΕ Σελ. 738
2. Ικανότητα σύναψης ΣΣΕ Σελ. 740
3. Αντιπροσωπευτικότητα Σελ. 741
α. Κριτήριο αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 741
β. Αμφισβήτηση αντιπροσωπευτικότητας Σελ. 741
Ζ. Διαδικασία διαπραγματεύσεων Σελ. 742
Η. Σύναψη και θέση σε ισχύ της ΣΣΕ Σελ. 743
Θ. Πεδίο ισχύος και δεσμευόμενα πρόσωπα από ΣΣΕ
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 743
2. Δεσμευόμενα πρόσωπα από ΕΓΣΣΕ Σελ. 744
3. Δεσμευόμενα πρόσωπα από κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ Σελ. 744
4. Δεσμευόμενα πρόσωπα από επιχειρησιακές ΣΣΕ Σελ. 745
5. Διεύρυνση των δεσμευόμενων από ΣΣΕ προσώπων Σελ. 746
α. Συνυπογραφή από μη αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 746
β. Προσχώρηση Σελ. 746
γ. Κήρυξη ΣΣΕ ως γενικώς υποχρεωτικής (επέκταση) Σελ. 746
δ. Με παραπομπή από ατομική σύμβαση εργασίας Σελ. 748
ε. Με παραπομπή από ΣΣΕ σε ΣΣΕ Σελ. 748
Ι. Χρονικό πεδίο ισχύος ΣΣΕ
1. Ορισμένη διάρκεια ΣΣΕ Σελ. 749
2. Έναρξη ισχύος ΣΣΕ Σελ. 749
3. Λήξη ισχύος ΣΣΕ Σελ. 750
α. Γενικά Σελ. 750
β. Καταγγελία ΣΣΕ Σελ. 750
4. Παράταση ισχύος κανονιστικών όρων ΣΣΕ μετά τη λήξη της Σελ. 752
5. Μετενέργεια Σελ. 752
ΙΑ. Συσχετισμός ΣΣΕ και άλλων διαμορφωτικών της εργασιακής σχέσης παραγόντων
1. Αρχές συσχέτισης των διαμορφωτικών παραγόντων Σελ. 755
α. Αρχή της επικουρικότητας της κρατικής ρύθμισης Σελ. 755
β. Αρχή της προστασίας Σελ. 755
γ. Αρχή της εύνοιας Σελ. 755
δ. Αρχή της τάξεως Σελ. 756
2. Κατ’ ιδίαν συσχέτιση ΣΣΕ με τους άλλους βασικούς διαμορφωτικούς παράγοντες Σελ. 757
α. Σχέση όρων ΣΣΕ και διατάξεων νόμου Σελ. 757
β. Συσχέτιση ΣΣΕ με ατομική σύμβαση εργασίας Σελ. 758
3. Συσχέτιση ΣΣΕ μεταξύ τους Σελ. 759
α. Διαδοχή ΣΣΕ Σελ. 759
β. Συρροή ΣΣΕ Σελ. 760
ΙΒ. Επίλυση συλλογικών διαφορών εργασίας με παρέμβαση τρίτων
1. Συμφιλίωση Σελ. 761
2. Γενικά χαρακτηριστικά του συστήματος Μεσολάβησης - Διαιτησίας Σελ. 762
3. Μεσολάβηση Σελ. 763
4. Διαιτησία Σελ. 764
α. Βασικά χαρακτηριστικά και ζητήματα συνταγματικότητας του συστήματος διαιτησίας Σελ. 764
β. Προσφυγή στη διαιτησία Σελ. 766
γ. Η διαιτητική διαδικασία Σελ. 766
δ. Η διαιτητική απόφαση Σελ. 768
ε. Δικαστικός έλεγχος ΣΣΕ και ΔΑ Σελ. 769
ΙΓ. Υπόδειγμα Σελ. 771
[34] ΑΠΕΡΓΙΑ Σελ. 775
Α. Νομικό πλαίσιο και διεθνής κατοχύρωση Σελ. 778
Β. Φορείς του δικαιώματος απεργίας Σελ. 779
Γ. Έννοια και επιμέρους στοιχεία της απεργίας Σελ. 780
Δ. Αιτήματα της απεργίας / Επιδιωκόμενα συμφέροντα
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 781
2. Τα εργασιακά, οικονομικά, συνδικαλιστικά και ασφαλιστικά συμφέροντα ειδικότερα Σελ. 782
3. Συλλογικές διαφορές και νομικές διαφορές Σελ. 783
4. Αιτήματα που άπτονται της επιχειρηματικής πολιτικής και του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη Σελ. 783
5. Νομιμότητα λοιπών αιτημάτων Σελ. 785
Ε. Είδη και μορφές απεργίας
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 786
2. Διεκδικητική απεργία - Προειδοποιητική απεργία - Απεργία διαμαρτυρίας Σελ. 786
3. Καθολική απεργία - Μερική απεργία - Κυκλική απεργία Σελ. 787
4. Συνεχιζόμενη απεργία - Διαλείπουσα απεργία - Στάσεις εργασίας Σελ. 787
5. Λευκή ή αφανής απεργία Σελ. 788
6. Συνδικαλιστική απεργία - Αδέσποτη απεργία Σελ. 788
7. Πολιτική απεργία - Εργασιακή απεργία - Μικτή απεργία Σελ. 789
8. Απεργία αλληλεγγύης Σελ. 790
α. Έννοια, βασικά χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις Σελ. 790
β. Απεργία αλληλεγγύης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις Σελ. 791
γ. Απεργία εσωτερικής αλληλεγγύης Σελ. 792
ΣΤ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος απεργίας
1. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 792
2. Νόμιμη κήρυξη της απεργίας Σελ. 793
α. Κήρυξη απεργίας από νόμιμα συνεστημένη συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 793
β. Κήρυξη απεργίας από αρμόδια συνδικαλιστική οργάνωση Σελ. 793
γ. Κήρυξη απεργίας από το αρμόδιο όργανο της συνδικαλιστικής οργάνωσης Σελ. 795
γα. Απεργία πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 795
γβ. Απεργία δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων Σελ. 796
γγ. Απεργία δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 796
δ. Λήψη απόφασης με τη νόμιμη και καταστατική διαδικασία Σελ. 797
3. Προειδοποίηση του εργοδότη Σελ. 797
4. Διάθεση προσωπικού ασφαλείας Σελ. 799
5. Ειδικές προϋποθέσεις για τις απεργίες εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο τομέα και στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας Σελ. 802
α. Υπαγόμενες υπηρεσίες και επιχειρήσεις Σελ. 802
β. Γνωστοποίηση αιτημάτων προ τεσσάρων (4) ημερών Σελ. 804
γ. Δημόσιος διάλογος Σελ. 805
δ. Διάθεση προσωπικού για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών Σελ. 807
6. Ειδικές προϋποθέσεις για τις απεργίες δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 808
Ζ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος απεργίας
1. Υποχρέωση ειρήνης Σελ. 809
2. Νομιμότητα των απεργιακών αιτημάτων Σελ. 810
3. Μη καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος της απεργίας Σελ. 810
4. Η απεργία ως ύστατο μέσο Σελ. 814
Η. Συνέπειες από τη συμμετοχή σε απεργία
1. Συμμετοχή σε νόμιμη απεργία Σελ. 814
2. Συμμετοχή σε παράνομη απεργία Σελ. 816
α. Γενικές παρατηρήσεις, τεκμήριο νομιμότητας και συμψηφισμός των ημερών απεργίας με τις ημέρες αδείας Σελ. 816
β. Καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συμμετοχής σε παράνομη απεργία Σελ. 817
γ. Ευθύνη των απεργών για αποζημίωση του εργοδότη Σελ. 818
3. Συνέπειες ως προς τους μη απεργούς Σελ. 818
Θ. Απαγορευμένα μέσα αντίδρασης του εργοδότη Σελ. 819
Ι. Επίλυση των δικαστικών διαφορών για την απεργία
α. Δικονομικά ζητήματα Σελ. 819
β. Αιτήματα της αγωγής και προσωρινή εκτελεστότητα της απόφασης Σελ. 821
ΙΑ. Υπόδειγμα Σελ. 823
Ι. ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
[35] ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Σελ. 831
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 833
Β. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Σελ. 833
1. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. α’ Σελ. 834
2. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. β’ Σελ. 836
3. Διαφορές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. γ’ Σελ. 837
4. Οι παρεμπίπτουσες αγωγές κατ’ άρθρο 614 παρ. 3 στοιχ. δ’ Σελ. 837
Γ. Η εξαιρετική καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σελ. 837
Δ. Κατά τόπο αρμοδιότητα Σελ. 838
Ε. Διεθνής δικαιοδοσία Σελ. 840
ΣΤ. Ομοδικία Σελ. 841
Ζ. Παράσταση στο δικαστήριο – αναβολή και ματαίωση της συζήτησης Σελ. 842
Η. Ερημοδικία Σελ. 843
Θ. Δικαστικό ένσημο Σελ. 844
Ι. Δικαιώματα επαγγελματικών σωματείων
1. Άσκηση υπέρ των µελών τoυς δικαιωμάτων που απορρέουν από συλλογική σύμβαση (άρθρο 622 αρ. 1 ΚΠολΔ) Σελ. 845
2. Άσκηση υπέρ των µελών τoυς παρέμβασης μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης (άρθρο 622 αρ. 2 ΚΠολΔ) Σελ. 846
3. Άσκηση παρέμβασης σε κάθε δίκη που αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή ΣΣΕ στην οποία μετέχουν ή διάταξης που εξομοιώνεται προς ΣΣΕ (άρθρο 622 αρ. 3 ΚΠολΔ) Σελ. 847
ΙΑ. Περιεχόμενο της αγωγής Σελ. 847
ΙΒ. Συζήτηση της αγωγής
1. Κλήτευση διαδίκων Σελ. 850
2. Προσαγωγή αποδεικτικών μέσων στο ακροατήριο (άρθρο 591 παρ. 1 στ. ε’ ΚΠολΔ) Σελ. 851
3. Αποδεικτικά μέσα (άρθρα 339 επ. ΚΠολΔ) Σελ. 851
ΙΓ. Ένδικα μέσα
1. Ανακοπή ερημοδικίας Σελ. 855
2. Αναψηλάφηση Σελ. 856
3. Έφεση – αντέφεση – πρόσθετοι λόγοι έφεσης Σελ. 857
4. Αναίρεση Σελ. 859
ΙΔ. Κατάργηση και περάτωση της δίκης
1. Συμβιβασμός (δικαστικός - εξώδικος) Σελ. 860
2. Παραίτηση από το δικαίωμα της αγωγής Σελ. 861
3. Αποδοχή της αγωγής Σελ. 862
ΙΕ. Υποδείγματα Σελ. 862
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ EΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 879
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 889
Back to Top