ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ


Συναλλαγματική, Επιταγή, Αξιόγραφα Κεφαλαιαγοράς & λοιπά Αξιόγραφα

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11991
Τριανταφυλλάκης Γ.
Μαντενιώτου Λυρατζοπούλου Κ., Φωτεινάκη Κ.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 280
  • ISBN: 978-960-272-526-9
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το δίκαιο των αξιογράφων. Η ανάπτυξη της ύλης έχει ως επίκεντρο την πράξη και δίνει έμφαση στην πρακτική αντιμετώπιση των εξεταζομένων θεμάτων, ώστε να καταστεί η νομική τεχνική της συναλλαγματικής και της επιταγής οικεία στο φοιτητή, δικηγόρο, δικαστή, συμβολαιογράφο ή νομικό σύμβουλο επιχείρησης. Προς το σκοπό αυτό η ακολουθούμενη μέθοδος έχει ως αφετηρία πραγματικά περιστατικά που προκαλούν το σχετικό νομικό προβληματισμό, ακολουθεί δε, δίκην μείζονος πρότασης, η ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους, για να κλείσει, τέλος, κάθε ενότητα με την επίλυση του πρακτικού, διά της υπαγωγής της ελάσσονος πρότασης στη μείζονα. Στο πρώτο μέρος, τις γενικές αρχές αξιογράφων, εξετάζονται ζητήματα αναφορικά με: τα είδη των εγγράφων, την έννοια και τις διέπουσες τα αξιόγραφα αρχές, τις διακρίσεις και τη νομική φύση τους, την έκταξη, την προβληματική της «αποϋλοποίησης», την ιστορική εξέλιξη, την περάτωση της αξιογραφικής ενσωμάτωσης και τη δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων από τα αξιόγραφα. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κατ΄ ιδίαν αξιόγραφα της χρηματαγοράς (συναλλαγματική και επιταγή) και της κεφαλαιαγοράς (μετοχές και ομολογίες), τα εμπορικά αξιόγραφα σε διαταγή (χρεωστικό ομόλογο, αποθετήριο και ενεχυρόγραφο, ασφαλιστήριο, φορτωτικές κ.ά.), τα αξιόγραφα στον κομιστή (ανώνυμα χρεόγραφα και πιστοποιητικά καταθέσεων) καθώς και οι τίτλοι Δημοσίου (έντοκα γραμμάτια, ομόλογα και άυλοι τίτλοι). Η έκδοση συμπληρώνεται με: α) παράρτημα δικογράφων (αίτηση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματική και επιταγή, έγκληση για ακάλυπτη επιταγή κ.ά.), τίτλων (ξένα και ελληνικά επενδυσιακά αξιόγραφα κ.ά.) και στατιστικών στοιχείων, β) βασική βιβλιογραφία και γ) ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο.
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΞIΟΓΡΑΦΩΝ  
Α. ΟΡΟΛΟΓΙΑΣελ. 7
Β. ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ. Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ - ΕΓΓΡΑΦΟΥΣελ. 8
Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ: ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΠΟΥΣΕΣ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΑΡΧΕΣΣελ. 11
1. Τα βασικά εννοιολογικά στοιχείαΣελ. 11
2. Η αρχή της ενσωμάτωσηςΣελ. 12
3. Η αρχή της γραμματοπάγειας (letteralit?)Σελ. 14
4. Η αρχή της αυτονομίαςΣελ. 14
5. Η αρχή της αυτοτέλειας των υπογραφώνΣελ. 15
Δ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝΣελ. 16
1. Αξιόγραφα με ευρεία και με στενή έννοια (ανάλογα προς τις διέπουσες αυτά αρχές)Σελ. 18
2. Αξιόγραφα γνήσια και καταχρηστικάΣελ. 20
3. Αξιόγραφα: α) χρηματαγοράς, β) κεφαλαιαγοράς, και γ) κυκλοφορίας αγαθών (διάκριση ανάλογα με την οικονομική τους κυκλοφορία)Σελ. 20
4. Αξιόγραφα α) στον κομιστή, β) σε διαταγή και γ) ονομαστικά (διάκριση ανάλογα με τον τρόπο κυκλοφορίας τους)Σελ. 21
5. Αξιόγραφα α) ενοχικά, β) εμπράγματα και γ) συμμετοχικάΣελ. 24
6. Αξιόγραφα αιτιώδη και αναιτιώδηΣελ. 26
7. Αξιόγραφα συστατικά και δηλωτικά (αποδεικτικά)Σελ. 26
Ε. Η νομική φύση των αξιογράφων. Η γένεση του ενσωματωμένου δικαιώματος («Αξιογραφικές θεωρίες»).Σελ. 27
ΣΤ. Η έκταξη ως βασικός τύποςΣελ. 32
Ζ. Η προβληματική της «αποϋλοποίησης»Σελ. 36
Η. Η ιστορική εξέλιξηΣελ. 38
Θ. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣΣελ. 41
1. Απόσβεση του δικαιώματοςΣελ. 41
2. Απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του τίτλου του αξιογράφου. Κήρυξή του ως ανίσχυρουΣελ. 41
Ι. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑΣελ. 43
1. Έκδοση διαταγής πληρωμήςΣελ. 43
2. Διαδικασία διαφορών από πιστωτικούς τίτλουςΣελ. 44
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  
Ι. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣελ. 47
Α. ΓΕΝΙΚΑΣελ. 48
1. Η λειτουργία της συναλλαγματικής στις συναλλαγές. Έννοια και χαρακτηριστικά τηςΣελ. 48
i. Συρροή βασικής (υποκείμενης) και εκτελεστικής (από συναλλαγματική) σχέσηςΣελ. 48
ii. Τριγωνική ή διπρόσωπη σχέση;Σελ. 49
iii. Ειδικότερα νομικά χαρακτηριστικάΣελ. 52
α. της γραμματοπάγειαςΣελ. 52
β. της αυτονομίαςΣελ. 53
2. Το αναιτιώδες της απαίτησης από συναλλαγματικήΣελ. 54
3. Οικονομική σημασία της συναλλαγματικήςΣελ. 56
Β. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 58
1. Ικανότητα προς ανάληψη υποχρέωσης από συναλλαγματικήΣελ. 58
2. Ανάληψη υποχρέωσης από αντιπρόσωποΣελ. 60
3. Τα τυπικά στοιχεία της συναλλαγματικήςΣελ. 63
4. Συνέπειες από την έλλειψη και αλλοίωση τυπικών στοιχείων της συναλλαγματικήςΣελ. 71
i. Ακυρότητα της συναλλαγματικήςΣελ. 71
ii. Μετατροπή της άκυρης συναλλαγματικήςΣελ. 73
5. Λευκή συναλλαγματικήΣελ. 75
6. Ρήτρες στη συναλλαγμαικήΣελ. 78
7. Ευθύνη του εκδότη της συναλλαγματικήςΣελ. 82
Γ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 82
1. Έννοια και σημασία της αποδοχής της συναλλαγματικήςΣελ. 82
2. Εμφάνιση της συναλλαγματικής προς αποδοχήΣελ. 83
3. Δήλωση περί αποδοχής της συναλλαγματικήςΣελ. 85
4. Αποτελέσματα της αποδοχής της συναλλαγματικήςΣελ. 87
5. Αποτελέσματα της άρνησης αποδοχής της συναλλαγματικήςΣελ. 88
6. Ανάκληση της αποδοχής της συναλλαγματικήςΣελ. 88
Δ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 89
1. Μεταβίβαση με εκχώρησηΣελ. 90
2. Μεταβίβαση με οπισθογράφησηΣελ. 90
i. Έννοια και νομική φύση της οπισθογράφησηςΣελ. 90
ii. Τύπος και περιεχόμενο της οπισθογράφησηςΣελ. 92
iii. Αποτελέσματα της οπισθογράφησηςΣελ. 93
α. Νομιμοποιητικό αποτέλεσμαΣελ. 93
β. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμαΣελ. 95
γ. Εγγυητικό αποτέλεσμαΣελ. 97
3. Είδη οπισθογράφησηςΣελ. 99
i. Λευκή οπισθογράφησηΣελ. 99
ii. Οπισθογράφηση «ουχί εις διαταγή» και οπισθογράφηση «άνευ ευθύνης»Σελ. 101
iii. Όψιμη οπισθογράφηση (μετοπισθογράφηση)Σελ. 101
iv. Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότηταςΣελ. 102
v. Καλυμμένη οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότηταςΣελ. 104
vi. Οπισθογράφηση λόγω ενεχύρουΣελ. 105
Ε. ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 108
1. Έννοια της τριτεγγύησηςΣελ. 108
2. Τύπος και περιεχόμενο της τριτεγγύησηςΣελ. 110
3. Ευθύνη του τριτεγγυητήΣελ. 112
ΣΤ. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 114
Ζ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣΣελ. 116
1. Εμφάνιση προς πληρωμή της συναλλαγματικήςΣελ. 116
2. Πληρωμή της συναλλαγματικήςΣελ. 117
3. Πληρωμή της συναλλαγματικής σε μη δικαιούχοΣελ. 118
Η. ANAΓΩΓΗΣελ. 120
1. Έννοια και διακρίσεις αναγωγήςΣελ. 120
2. Ουσιαστικές προϋποθέσεις αναγωγήςΣελ. 122
3. Τυπική προϋπόθεση αναγωγής - (Διαμαρτυρικό)Σελ. 122
4. Αποτελέσματα και αντικείμενο της αναγωγήςΣελ. 126
5. Έκπτωση από το δικαίωμα αναγωγήςΣελ. 129
Θ. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣελ. 131
1. ΓενικάΣελ. 131
2. Διακρίσεις των ενστάσεων και προϋποθέσεις προβολής τουςΣελ. 132
i. Ενστάσεις που προκύπτουν από τον τίτλοΣελ. 135
ii. Προσωπικές ενστάσειςΣελ. 136
iii. Ενστάσεις που αφορούν στο κύρος της δήλωσης του οφειλέτη και κατ' επέκταση της υποχρέωσής του από το αξιόγραφοΣελ. 141
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣΣελ. 148
1. ΠαραγραφήΣελ. 148
2. Αδικαιολόγητος πλουτισμόςΣελ. 151
ΙΙ. ΕΠΙΤΑΓΗΣελ. 157
Α. ΓΕΝΙΚΑΣελ. 157
1. Έννοια, μηχανισμός και νομικά χαρακτηριστικά της επιταγήςΣελ. 157
2. Οικονομική λειτουργία της επιταγήςΣελ. 161
3. Διαφορές της επιταγής από τη συναλλαγματικήΣελ. 163
4. Είδη επιταγήςΣελ. 164
i. Ανάλογα με τον τρόπο κυκλοφορίαςΣελ. 164
ii. Ανάλογα με τον τόπο έκδοσης ή πληρωμήςΣελ. 164
iii. Ανάλογα προς το πρόσωπο που δικαιούται να την εισπράξει (δίγραμμη και λογιστική επιταγή)Σελ. 165
iv. Ταχυδρομική επιταγήΣελ. 169
v. Ταξιδιωτική επιταγήΣελ. 170
vi. Εγγυημένη επιταγήΣελ. 170
Β. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣΣελ. 171
1. Ικανότητα των προσώπων της επιταγήςΣελ. 171
2. Τα τυπικά στοιχεία της επιταγήςΣελ. 172
3. Συνέπειες από την έλλειψη τυπικών στοιχείων της επιταγήςΣελ. 175
i. Ατελής, άκυρη και λευκή επιταγήΣελ. 175
ii. Μετατροπή της άκυρης επιταγής υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 182 ΑΚΣελ. 179
4. Σχέσεις αιτίαςΣελ. 179
5. Ρήτρες στην επιταγήΣελ. 181
Γ. ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣελ. 182
Δ. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣΣελ. 185
Ε. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣΣελ. 189
ΣΤ. ΤΡΙΤΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣΣελ. 193
Ζ. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣΣελ. 194
1. Εμφάνιση της επιταγής προς πληρωμήΣελ. 194
2. Πληρωμή της επιταγήςΣελ. 196
Η. ΑΚΑΛΥΠΤΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣελ. 198
Θ. ΑΝΑΓΩΓΗΣελ. 207
Ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣΣελ. 208
1. ΠαραγραφήΣελ. 208
210Σελ.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ  
I. ΜΕΤΟΧΕΣΣελ. 213
A. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ Σελ. 214
B. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣΣελ. 214
Γ. ΑΫΛΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣΣελ. 215
II. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣΣελ. 216
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ  
I. ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗΣελ. 219
A. ΕΙΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗΣελ. 219
1. Eμπορική εντολή πληρωμήςΣελ. 220
2. Εμπορικό χρεωστικό ομόλογοΣελ. 220
3. Αποθετήριο και ενεχυρόγραφοΣελ. 221
4. Θαλάσσια και χερσαία φορτωτικήΣελ. 222
5. Δελτίο αεροπορικής μεταφοράςΣελ. 223
6. ΑσφαλιστήριοΣελ. 223
7. 'Αλλα αξιόγραφα σε διαταγήΣελ. 224
B. ΚANONΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗΣελ. 224
II. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΣΤΟΝ ΚΟΜΙΣΤΗΣελ. 225
A. ΑΝΩΝΥΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑΣελ. 225
1. Έννοια και οικονομική σημασία των ανώνυμων χρεογράφωνΣελ. 225
2. Βασικά χαρακτηριστικά των ανώνυμων χρεογράφωνΣελ. 226
i. Υπόσχεση παροχής από τον εκδότηΣελ. 226
ii. 'Ασκηση της ενσωματωμένης απαίτησηςΣελ. 227
iii. Εκπλήρωση από τον οφειλέτηΣελ. 227
iv. Προβολή ενστάσεωνΣελ. 227
v. ΜεταβίβασηΣελ. 228
B. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝΣελ. 228
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΤΙΤΛΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
I. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 229
II. ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣελ. 230
III. ΑΫΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙΣελ. 230
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
Ι. ΔΙΚΟΓΡΑΦΑΣελ. 235
Πίνακας 1: Αίτηση για έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματικήΣελ. 235
Πίνακας 2: Σχετικώς εκδοθείσα διαταγή πληρωμήςΣελ. 236-237
Πίνακας 3: Υπόδειγμα αίτησης για έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγήΣελ. 237
Πίνακας 4: Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής από επιταγήΣελ. 238-239
Πίνακας 5: Διαταγή πληρωμής από επιταγήΣελ. 240-241
Πίνακας 6: Υπόδειγμα έγκλησης για ακάλυπτη επιταγήΣελ. 242-244
IΙ. ΤΙΤΛΟΙΣελ. 245
Πίνακες 7-9: Ξένα επενδυσιακά αξιόγραφα (Ιστορικά)Σελ. 245
Πίνακες 10-13: Ελληνικά επενδυσιακά αξιόγραφα (Ιστορικά)Σελ. 247
Πίνακας 14: Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα (π.χ. αποθετήριο)Σελ. 252
Πίνακας 15: Ειδικά εμπορικά αξιόγραφα - ΕνεχυρόγραφοΣελ. 253
ΙΙΙ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣελ. 255
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 259
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 263
 
Back to Top