ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.05€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 53,00 € Ειδική Τιμή 45,05 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15765
Βάρκα Αδάμη Α.

Το έργο «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο» αυτό αποτελεί μία λιτή και περιεκτική σύνοψη όλων των τμημάτων του Αστικού Δικαίου. Αντικειμενικός του στόχος είναι να εισάγει τους αναγνώστες στις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου και να τους βοηθήσει στην κατανόηση και στην εμπέδωσή τους, γι’ αυτό και παρατίθεται πλήθος παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα παρουσιάζονται σε διακριτά πλαίσια, ώστε να διευκολύνονται οι αναγνώστες. Στην αρχή γίνεται μια γενική εισαγωγή στο δίκαιο, ενώ στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών εξετάζονται τα δικαιώματα, οι δικαιοπραξίες, τα υποκείμενα των εννόμων σχέσεων κ.ά. Στο Ενοχικό Δίκαιο παρουσιάζονται το δίκαιο των ενοχών, οι κυριότερες επώνυμες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, σύμβαση εργασίας κ.ά.), καθώς και σύγχρονες μορφές συμβάσεων (leasing, factoring, franchising κ.ά.). Στη συνέχεια, στο Εμπράγματο Δίκαιο, εξετάζονται η κυριότητα, η νομή-κατοχή, η εμπράγματη ασφάλεια και οι δουλείες. Στο Οικογενειακό Δίκαιο παρουσιάζονται ο γάμος, το δίκαιο του διαζυγίου, η ελεύθερη συμβίωση, η διατροφή, ενώ τέλος, στο Κληρονομικό Δίκαιο, η κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης - εξ αδιαθέτου), η νόμιμη μοίρα, η δωρεά αιτία θανάτου κ.ά. Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία-αρθρογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Η τέταρτη έκδοση του παρόντος έργου κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των σύγχρονων τροποποιήσεων της νομοθεσίας σε διάφορα επιμέρους θέματα του Αστικού Δικαίου και ιδίως των τροποποιήσεων που επέφερε ο νέος ΚΠολΔ.

Το έργο αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φοιτητές των σχολών και των τμημάτων ΑΕΙ που έρχονται σε επαφή με το Αστικό Δίκαιο και επιδιώκουν να προσεγγίσουν την ύλη του με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά μεθοδικό, όσο και για κάθε νομικό που επιθυμεί να ανατρέξει σύντομα σε βασικές έννοιες από όλη την ύλη του Αστικού Δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

  Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 29
ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟ - ΗΘΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ  
§ 1. Έννοια του δικαίου Σελ. 33
§ 2. Δίκαιο και ηθική Σελ. 34
§ 3. Δίκαιο και κοινωνικά ήθη Σελ. 36
§ 4. Θετικό δίκαιο - Φυσικό δίκαιο Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
§ 5. Εσωτερικό και διεθνές δίκαιο Σελ. 38
Ι. Κλάδοι του εσωτερικού δικαίου Σελ. 38
α) Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο Σελ. 39
β) Εσωτερικό ιδιωτικό δίκαιο Σελ. 39
ΙΙ. Κλάδοι του διεθνούς δικαίου Σελ. 40
§ 6. Αστικό Δίκαιο και Αστικός Κώδικας Σελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ  
§ 7. Έννοια και είδη κανόνων δικαίου Σελ. 47
§ 8. Πηγές των κανόνων δικαίου Σελ. 48
§ 9. Τα έθιμα ως πηγές δικαίου Σελ. 49
§ 10. Οι νόμοι ως πηγές δικαίου Σελ. 50
I. Έννοια και είδη Σελ. 50
ΙΙ. Έναρξη της ισχύος του νόμου Σελ. 51
ΙΙΙ. Κατάργηση του νόμου Σελ. 52
§ 11. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου Σελ. 53
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ  
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
TA ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
§ 12. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα Σελ. 59
§ 13. Έναρξη και τέλος του φυσικού προσώπου Σελ. 59
§ 14. Ιδιότητες ή καταστάσεις των φυσικών προσώπων Σελ. 63
α) Το φύλο Σελ. 63
β) Η ηλικία Σελ. 63
γ) H υγεία Σελ. 63
δ) Η τιμή Σελ. 64
ε) Η θρησκεία Σελ. 64
στ) Η συγγένεια Σελ. 64
ζ) Το όνομα Σελ. 64
η) Η κατοικία Σελ. 65
θ) Η ιθαγένεια Σελ. 66
§ 15. Το δικαίωμα της προσωπικότητας και η προστασία του Σελ. 66
§ 16. Προστασία του ονόματος Σελ. 68
§ 17. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Σελ. 69
§ 18. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων Σελ. 70
§ 19. Έννοια, φύση και διακρίσεις των νομικών προσώπων Σελ. 72
§ 20. Σύσταση, έδρα, διοίκηση, δράση, διάλυση των νομικών προσώπων Σελ. 73
§ 21. Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα του αστικού δικαίου Σελ. 75
α) Σωματείο Σελ. 75
β) Ίδρυμα Σελ. 77
γ) Επιτροπή εράνων Σελ. 78
δ) Αστική εταιρία Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
§ 22. Έννοια του δικαιώματος Σελ. 79
§ 23. Διακρίσεις των δικαιωμάτων Σελ. 80
§ 24. Κτήση, αλλοίωση και απώλεια του δικαιώματος Σελ. 82
§ 25. Άσκηση, σύγκρουση και κατάχρηση δικαιωμάτων Σελ. 83
§ 26. Ένδικη, εξωδικαστική και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος Σελ. 85
Ι. Ένδικη προστασία Σελ. 85
ΙΙ. Εξωδικαστική προστασία Σελ. 87
α) Ιδιωτική διαμεσολάβηση Σελ. 87
β) Δικαστική διαμεσολάβηση Σελ. 89
γ) Διαιτησία Σελ. 90
δ) Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς Σελ. 92
ε) Απόπειρα συμβιβασμού των μερών Σελ. 92
ΙΙΙ. Αυτοδύναμη προστασία Σελ. 93
α) Αυτοδικία Σελ. 93
β) Άμυνα Σελ. 94
γ) Κατάσταση ανάγκης Σελ. 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ  
§ 27. Έννοια νομικής πράξης και δικαιοπραξίας Σελ. 97
§ 28. Είδη δικαιοπραξιών Σελ. 98
Ι. Ανάλογα με τα πρόσωπα που μετέχουν  
στην κατάρτισή τους: Μονομερείς και πολυμερείς  
δικαιοπραξίες Σελ. 98
II. Ανάλογα με το περιεχόμενο τους και τον τρόπο  
που καταρτίζονται: Δικαιοπραξίες «εν ζωή»  
και «αιτία θανάτου» Σελ. 100
III. Ανάλογα με το αν αφορούν την περιουσία προσώπου  
ή το ίδιο το πρόσωπο: Δικαιοπραξίες περιουσιακού  
ή προσωπικού δικαίου Σελ. 100
IV. Ανάλογα με τις έννομες συνέπειες που επιδιώκονται:  
Δικαιοπραξίες διαθέσεως ή εκποιητικές και υποσχετικές Σελ. 101
V. Ανάλογα με την επίδραση που έχει ο σκοπός  
της δικαιοπραξίας στο κύρος της: Δικαιοπραξίες  
αιτιώδεις και αναιτιώδεις Σελ. 101
VI. Ανάλογα με την εξωτερική μορφή τους: Δικαιοπραξίες  
τυπικές και άτυπες Σελ. 102
§ 29. Προϋποθέσεις για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών Σελ. 102
I. Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 103
α) Έννοια και διακρίσεις Σελ. 103
β) Ικανοί για δικαιοπραξία Σελ. 103
γ) Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης Σελ. 104
δ) Ανίκανοι για δικαιοπραξία Σελ. 105
ε) Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία Σελ. 106
II. Δήλωση βούλησης Σελ. 107
IIΙ. Συμφωνία μεταξύ δήλωσης και βούλησης Σελ. 108
IV. Τήρηση του απαιτούμενου τύπου Σελ. 110
V. Περιεχόμενο σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη Σελ. 112
§ 30. Κατάρτιση των συμβάσεων Σελ. 113
§ 31. Ελαττωματικές δικαιοπραξίες Σελ. 115
α) Ανυπόστατες δικαιοπραξίες Σελ. 115
β) Ανενεργείς δικαιοπραξίες Σελ. 116
γ) Άκυρες δικαιοπραξίες Σελ. 116
δ) Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες Σελ. 117
§ 32. Ερμηνεία των δικαιοπραξιών Σελ. 118
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
§ 33. Αίρεση Σελ. 120
§ 34. Προθεσμία Σελ. 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ  
§ 35. Αντιπροσώπευση Σελ. 124
§ 36. Πληρεξουσιότητα Σελ. 126
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
§ 37. Έννοια και υπολογισμός των προθεσμιών Σελ. 128
§ 38. Παραγραφή Σελ. 129
Ι. Έννοια και δικαιολογία της παραγραφής Σελ. 129
ΙΙ. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής Σελ. 131
§ 39. Αποσβεστική προθεσμία Σελ. 132
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 135
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΕΝΝΟΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ  
§ 1. Η ενοχική έννομη σχέση Σελ. 137
Ι. Έννοια της ενοχής Σελ. 137
ΙΙ. Ενοχή και ευθύνη. Ατελείς ενοχές Σελ. 138
ΙΙΙ. Η αρχή της σχετικότητας των ενοχών  
και οι εξαιρέσεις της Σελ. 139
§ 2. Πηγές των ενοχών Σελ. 140
§ 3. Είδη ενοχών Σελ. 141
Ι. Γενικά Σελ. 141
ΙΙ. Πολυπρόσωπες ενοχές Σελ. 142
ΙΙΙ. Ενοχές είδους και ενοχές γένους Σελ. 143
ΙV. Διαζευκτικές ενοχές Σελ. 144
V. Χρηματικές ενοχές Σελ. 145
VI. Ενοχές τόκου Σελ. 146
VII. Ενοχές για αποζημίωση Σελ. 147
α) Ζημιά Σελ. 148
β) Νόμιμος λόγος ευθύνης Σελ. 149
γ) Αιτιώδης σχέση Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
§ 4. Γενικά Σελ. 152
§ 5. Έννοια και διακρίσεις αστικής ευθύνης Σελ. 152
§ 6. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης Σελ. 154
Ι. Παράνομη συμπεριφορά Σελ. 154
II. Η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση της υποκειμενικής ευθύνης Σελ. 155
§ 7. Ευθύνη για πράξεις τρίτων Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΧΩΝ  
§ 8. Γενικά Σελ. 159
§ 9. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων Σελ. 159
§ 10. Συμβατικές ενοχικές σχέσεις. Έννοια και είδη Σελ. 160
§ 11. Ενοχές από αδίκημα Σελ. 162
§ 12. Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό Σελ. 164
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
§ 13. Καλόπιστη εκπλήρωση της ενοχής Σελ. 167
§ 14. Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της παροχής Σελ. 168
§ 15. Μερική εκπλήρωση της παροχής Σελ. 170
§ 16. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο Σελ. 171
§ 17. Δικαίωμα επίσχεσης Σελ. 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
§ 18. Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής Σελ. 173
Ι. Αδυναμία παροχής Σελ. 173
ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη Σελ. 176
ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής Σελ. 178
ΙV. Υπερημερία δανειστή Σελ. 178
§ 19. Ειδικές αρχές που ισχύουν κατά την εξέλιξη των αμφοτεροβαρών συμβάσεων Σελ. 180
Ι. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης Σελ. 180
ΙΙ. Αδυναμία παροχής Σελ. 181
ΙΙΙ. Υπερημερία εκπλήρωσης της παροχής  
του ενός συμβαλλόμενου Σελ. 182
ΙV. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
§ 20. Μέσα εξασφάλισης της εκπλήρωσης της ενοχής Σελ. 184
Ι. Εγγύηση Σελ. 184
ΙΙ. Αρραβώνας Σελ. 185
ΙΙΙ. Ποινική ρήτρα Σελ. 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
§ 21. Έννοια και τρόποι μεταβίβασης της ενοχής Σελ. 188
Ι. Εκχώρηση Σελ. 188
II. Αναδοχή χρέους Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ  
§ 22. Αποσβεστικοί λόγοι των ενοχών Σελ. 191
Ι. Καταβολή Σελ. 191
II. Δόση αντί καταβολής Σελ. 191
III. Δημόσια κατάθεση Σελ. 192
IV. Συμψηφισμός Σελ. 192
V. Σύγχυση Σελ. 193
VI. Άφεση χρέους Σελ. 193
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ  
ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
§ 23. Οι κυριότερες επώνυμες συμβάσεις. Σελ. 194
1. ΔΩΡΕΑ Σελ. 194
I. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 194
II. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του δωρητή Σελ. 195
2. ΠΩΛΗΣΗ Σελ. 195
I. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 195
II. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 196
III. Συνέπειες αθέτησης των υποχρεώσεων  
των συμβαλλόμενων Σελ. 198
3. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ Σελ. 199
I. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 199
II. Υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβαλλόμενων Σελ. 199
4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 201
I. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 201
II. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 202
III. Λήξη της σύμβασης εργασίας Σελ. 203
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Σελ. 203
I. Έννοια, χαρακτηριστικά, διάκριση από τη σύμβαση  
εργασίας Σελ. 203
II. Υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβαλλόμενων Σελ. 204
6. ΜΕΣΙΤΕΙΑ Σελ. 205
I. Έννοια Σελ. 205
II. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις  
των συμβαλλόμενων Σελ. 205
7. ΕΝΤΟΛΗ Σελ. 206
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 206
ΙΙ. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 206
ΙΙΙ. Ανάκληση της εντολής Σελ. 207
8. ΔΑΝΕΙΟ Σελ. 207
Ι. Έννοια Σελ. 207
ΙΙ. Χαρακτηριστικά, υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 208
9. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ Σελ. 208
Ι. Έννοια και διαφορές από άλλες συμβάσεις Σελ. 208
ΙΙ. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις  
των συμβαλλόμενων Σελ. 209
ΙΙΙ. Λήξη της σύμβασης χρησιδανείου Σελ. 209
10. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Σελ. 209
Ι. Έννοια Σελ. 209
ΙΙ. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις  
των συμβαλλόμενων Σελ. 210
§ 24. Βασικές συμβατικές ενοχικές σχέσεις από το νόμο Σελ. 210
Ι. Διοίκηση ξένων υποθέσεων Σελ. 210
ΙΙ. Κοινωνία Σελ. 211
ΙΙΙ. Ευθύνη ξενοδόχων Σελ. 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ  
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
§ 25. Γενικά Σελ. 213
1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING) Σελ. 213
Ι. Εννοιολογικές και γενικές παρατηρήσεις Σελ. 213
II. Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για τη σύναψη  
της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 214
III. Συμβατικοί τύποι χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 217
α) Απλή χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 217
β) Μικτή χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 218
γ) Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 218
δ) Χρηματοδοτική υπομίσθωση Σελ. 219
ε) Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου Σελ. 219
IV. Λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης Σελ. 219
2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING) Σελ. 220
Ι. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 220
II. Μορφές του Factoring Σελ. 222
α) Γνήσιο ή πλήρες ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής  
και μη γνήσιο ή με δικαίωμα αναγωγής Factoring Σελ. 222
β) Αμιγώς χρηματοδοτικό και χωρίς χρηματοδότηση  
Factoring Σελ. 222
γ) Εμφανές και αφανές Factoring Σελ. 223
δ) Εσωτερικό (ή εγχώριο) και διεθνές Factoring Σελ. 223
ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση του Factoring από τον έλληνα  
νομοθέτη Σελ. 224
IV. Προϋποθέσεις κατάρτισης και λειτουργία  
της σύμβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 225
α) Τη χρηματοδότηση Σελ. 226
β) Τη διαχείριση Σελ. 226
γ) Την εξασφάλιση Σελ. 226
V. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων από  
τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Σελ. 227
VI. Λήξη της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών  
απαιτήσεων Σελ. 227
3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ  
(FORFAITING) Σελ. 228
Ι. Έννοια και λειτουργία της σύμβασης Forfaiting Σελ. 228
ΙΙ. Ομοιότητες και διαφορές Factoring-Forfaiting Σελ. 229
4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIME-SHARING) Σελ. 230
Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά Σελ. 230
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 231
5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) Σελ. 233
Ι. Έννοια και ιστορική εξέλιξη Σελ. 233
ΙΙ. Είδη Franchising Σελ. 234
ΙΙΙ. Η σημασία του Franchising στη συναλλακτική  
πρακτική Σελ. 235
IV. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης  
δικαιόχρησης (Franchising) Σελ. 235
V. Λύση της σύμβασης δικαιόχρησης (Franchising) Σελ. 236
6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σελ. 237
Ι. Έννοια, χαρακτηριστικά, κατάρτιση της σύμβασης Σελ. 237
ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων Σελ. 238
7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (MANAGEMENT) Σελ. 239
Ι. Έννοια, χαρακτηριστικά, κατάρτιση Σελ. 239
ΙΙ. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων Σελ. 240
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
§ 1. Έννοια και περιεχόμενο του εμπραγμάτου δικαιώματος Σελ. 246
§ 2. Το πράγμα, ως αντικείμενο του εμπραγμάτου δικαιώματος Σελ. 246
Ι. Έννοια του πράγματος Σελ. 246
ΙΙ. Διακρίσεις των πραγμάτων Σελ. 247
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ  
§ 3. Έννοια και φύση της νομής και της κατοχής Σελ. 249
§ 4. Είδη νομής Σελ. 250
§ 5. Κτήση της νομής Σελ. 251
Ι. Πρωτότυπη κτήση της νομής Σελ. 252
ΙΙ. Παράγωγη κτήση της νομής Σελ. 252
§ 6. Απώλεια της νομής Σελ. 253
§ 7. Αυτοδύναμη και δικαστική προστασία της νομής Σελ. 254
Ι. Γενικά Σελ. 254
ΙΙ. Αυτοδύναμη προστασία της νομής Σελ. 254
ΙΙΙ. Δικαστική προστασία της νομής Σελ. 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ  
§ 8. Έννοια και είδη της κυριότητας Σελ. 256
§ 9. Περιορισμοί της κυριότητας Σελ. 257
§ 10. Κτήση της κυριότητας Σελ. 259
Ι. Πρωτότυπη κτήση της κυριότητας Σελ. 259
α) Κατάληψη αδέσποτων Σελ. 259
β) Εύρεση απολωλότων (χαμένων πραγμάτων) -  
Κτήση θησαυρού Σελ. 259
γ) Κτήση κυριότητας με επιδίκαση Σελ. 260
δ) Κτήση κυριότητας με προσκύρωση Σελ. 260
ε) Κτήση κυριότητας ακινήτου με προσαύξηση Σελ. 261
στ) Κτήση κυριότητας με χρησικτησία Σελ. 261
1. Έννοια και σημασία της χρησικτησίας Σελ. 261
2. Διακρίσεις της χρησικτησίας Σελ. 262
i. Τακτική χρησικτησία Σελ. 262
ii. Έκτακτη χρησικτησία Σελ. 263
ζ) Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο Σελ. 263
η) Κτήση κυριότητας με ένωση κινητού με ακίνητο Σελ. 264
θ) Κτήση κυριότητας με ένωση κινητού με κινητό Σελ. 264
1. Συνάφεια Σελ. 265
2. Σύμμιξη και σύγχυση Σελ. 265
3. Κτήση κυριότητας με ειδοποιία Σελ. 266
4. Κτήση κυριότητας καρπών Σελ. 266
II. Παράγωγη κτήση της κυριότητας Σελ. 266
α) Εμπράγματη σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας  
κινητών Σελ. 266
β) Εμπράγματη σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας  
ακινήτων Σελ. 268
§ 11. Συγκυριότητα Σελ. 269
§ 12. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία Σελ. 270
§ 13. Προστασία της κυριότητας Σελ. 271
§ 14. Απώλεια της κυριότητας Σελ. 272
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ  
§ 15. Έννοια και διακρίσεις των δουλειών Σελ. 273
§ 16. Γενικές αρχές που διέπουν όλες τις δουλείες Σελ. 273
§ 17. Οι πραγματικές δουλείες Σελ. 274
Ι. Έννοια και διακρίσεις πραγματικών δουλειών Σελ. 274
ΙΙ. Είδη πραγματικών δουλειών Σελ. 275
ΙΙΙ. Σύσταση, περιεχόμενο και άσκηση των πραγματικών  
δουλειών Σελ. 275
§ 18. Οι προσωπικές δουλείες Σελ. 276
Ι. Έννοια και είδη προσωπικών δουλειών Σελ. 276
ΙΙ. Επικαρπία Σελ. 276
α) Έννοια και είδη Σελ. 276
β) Σύσταση, λειτουργία, λήξη της επικαρπίας Σελ. 277
ΙΙΙ. Οίκηση Σελ. 279
IV. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες Σελ. 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
§ 19. Έννοια, σημασία, είδη και αρχές της εμπράγματης ασφάλειας Σελ. 281
§ 20. Το ενέχυρο Σελ. 282
I. Ενέχυρο πράγματος Σελ. 282
α) Κοινό ή Συμβατικό ενέχυρο πράγματος Σελ. 282
β) Ενέχυρο αξιόγραφων Σελ. 284
II. Νόμιμο ενέχυρο Σελ. 284
III. Πλασματικό ενέχυρο Σελ. 285
IV. Ενέχυρο δικαιώματος Σελ. 286
§ 21. Η υποθήκη Σελ. 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
§ 22. Γενικά Σελ. 291
I. Το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών Σελ. 291
II. Το σύστημα του εθνικού κτηματολογίου Σελ. 292
   
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 297
I. Έννοια, σπουδαιότητα και βασικά χαρακτηριστικά  
του οικογενειακού δικαίου Σελ. 297
II. Βασικές έννοιες του οικογενειακού δικαίου Σελ. 299
α) Η οικογένεια Σελ. 299
β) Συγγένεια Σελ. 299
γ) Τα οικογενειακά δικαιώματα Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Ο ΓΑΜΟΣ  
§ 1. Σύμβαση για μελλοντικό γάμο (Μνηστεία) Σελ. 303
§ 2. Έννοια, νομική φύση και αρχές που διέπουν το γάμο Σελ. 304
α) Η αρχή της ελεύθερης σύναψης γάμου Σελ. 304
β) Η αρχή της μονογαμίας Σελ. 304
γ) Η αρχή της ελεύθερης επιλογής του συστατικού  
τύπου του γάμου Σελ. 305
δ) Η αρχή της ισοβιότητας του γάμου Σελ. 305
ε) Η αρχή της ισονομίας των δύο φύλων στο γάμο Σελ. 305
§ 3. Όροι σύναψης του γάμου Σελ. 305
Ι. Θετικές προϋποθέσεις σύναψης γάμου Σελ. 305
α) Νόμιμη ηλικία γάμου Σελ. 305
β) Συμφωνία των μελλονύμφων Σελ. 305
γ) Δικαιοπρακτική ικανότητα Σελ. 306
ΙΙ. Κωλύματα γάμου Σελ. 306
α) Ύπαρξη άλλου γάμου ή συμφώνου συμβίωσης Σελ. 306
β) Ύπαρξη συγγένειας Σελ. 307
§ 4. Προληπτικός έλεγχος της ύπαρξης των όρων του γάμου Σελ. 307
§ 5. Η σύναψη του γάμου Σελ. 308
§ 6. Ελαττωματικός γάμος Σελ. 309
Ι. Έννοια και μορφές ελαττωματικού γάμου Σελ. 309
α) Ανυπόστατος γάμος Σελ. 309
β) Άκυρος γάμος Σελ. 309
γ) Ακυρώσιμος γάμος Σελ. 310
ΙΙ. Διαδικασία ακύρωσης του γάμου Σελ. 311
ΙΙΙ. Νομιζόμενος γάμος Σελ. 312
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ  
§ 7. Η διάκριση των σχέσεων σε προσωπικές και περιουσιακές Σελ. 313
Ι. Προσωπικές σχέσεις Σελ. 313
α) Αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση Σελ. 313
β) Ρύθμιση της συζυγικής ζωής Σελ. 314
γ) Το επώνυμο των συζύγων Σελ. 314
δ) Υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες Σελ. 315
ε) Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης Σελ. 316
ΙΙ. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων Σελ. 316
α) Η περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων Σελ. 317
β) Συμμετοχή στα αποκτήματα Σελ. 317
γ) Τεκμήρια κυριότητας κινητών Σελ. 318
δ) Ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας  
του ενός συζύγου στον άλλον Σελ. 318
ε) Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης Σελ. 319
§ 8. Διακοπή της συμβίωσης Σελ. 321
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ  
§ 9. Η λύση του γάμου Σελ. 323
§ 10. Έννοια και είδη διαζυγίου Σελ. 323
§ 11. Το κατΑ αντιδικία διαζύγιο Σελ. 324
Ι. Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης Σελ. 324
ΙΙ. Τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου Σελ. 325
ΙΙΙ. Το αμάχητο τεκμήριο της διετούς διάστασης Σελ. 325
§ 12. Η αφάνεια ως λόγος διαζυγίου Σελ. 327
§ 13. Το συναινετικό διαζύγιο Σελ. 327
§ 14. Αποτελέσματα του διαζυγίου Σελ. 328
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ  
§ 15. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 331
§ 16. Σύμφωνο συμβίωσης Σελ. 333
§ 17. Προϋποθέσεις σύναψης Σελ. 334
§ 18. Το επώνυμο των συμβιούντων Σελ. 335
§ 19. Προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων Σελ. 335
§ 20. Τεκμήριο πατρότητας Σελ. 336
§ 21. Λύση του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 337
§ 22. Διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης Σελ. 338
§ 23. Κληρονομικές σχέσεις Σελ. 338
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ  
§ 24. Η δημιουργία της σχέσης γονέως - τέκνου Σελ. 340
§ 25. Η θεμελίωση της μητρότητας Σελ. 340
§ 26. Η θεμελίωση της πατρότητας Σελ. 341
§ 27. Προσβολή της πατρότητας Σελ. 343
§ 28. Η εκούσια αναγνώριση της πατρότητας Σελ. 344
§ 29. Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας Σελ. 345
§ 30. Γάμος των γονέων ή σύμφωνο συμβίωσης μετά τη γέννηση του τέκνου Σελ. 346
§ 31. Οι έννομες συνέπειες της γονικής σχέσης Σελ. 346
Ι. Έννομες συνέπειες της γονικής σχέσης ανεξάρτητες  
από την ηλικία του τέκνου Σελ. 347
α) Το επώνυμο Σελ. 347
β) Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών Σελ. 348
γ) Γονικές παροχές Σελ. 349
ΙΙ. Η γονική μέριμνα Σελ. 349
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ  
§ 32. Έννοια και προϋποθέσεις της διατροφής από το νόμο Σελ. 352
§ 33. Σειρά υπόχρεων για διατροφή Σελ. 353
§ 34. Σειρά δικαιούχων διατροφής Σελ. 354
§ 35. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής Σελ. 354
§ 36. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής Σελ. 355
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ  
§ 37. Υιοθεσία Σελ. 356
§ 38. Αναδοχή ανηλίκου Σελ. 359
§ 39. Επιτροπεία ανηλίκου Σελ. 359
§ 40. Δικαστική συμπαράσταση Σελ. 360
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 365
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  
Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ  
§ 1. Έννοια της κληρονομικής διαδοχής Σελ. 367
§ 2. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής Σελ. 367
§ 3. Το αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής Σελ. 368
§ 4. Το κληρονομικό δικαίωμα Σελ. 369
§ 5. Λόγοι κληρονομικής διαδοχής Σελ. 369
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ  
§ 6. Γενικά χαρακτηριστικά της διαθήκης Σελ. 371
§ 7. Τα είδη (οι τύποι) των διαθηκών Σελ. 372
Ι. Ιδιόγραφη διαθήκη Σελ. 372
ΙΙ. Δημόσια διαθήκη Σελ. 375
α) Όρκιση των μαρτύρων Σελ. 376
β) Δήλωση της βούλησης του διαθέτη Σελ. 377
γ) Σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης Σελ. 377
δ) Ανάγνωση της πράξης Σελ. 377
ε) Υπογραφή της πράξης Σελ. 377
ΙΙΙ. Μυστική διαθήκη Σελ. 378
IV. Έκτακτες διαθήκες Σελ. 380
α) Διαθήκη σε πλοίο Σελ. 381
β) Διαθήκη σε εκστρατεία Σελ. 381
γ) Διαθήκη αποκλεισμένων Σελ. 381
§ 8. Ικανότητα για τη σύνταξη διαθήκης Σελ. 382
Ι. Πλήρως ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης Σελ. 382
ΙΙ. Περιορισμένα ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης Σελ. 383
§ 9. Ανάκληση της διαθήκης Σελ. 383
§ 10. Δημοσίευση της διαθήκης Σελ. 384
§ 11. Ερμηνεία της διαθήκης Σελ. 385
§ 12. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της διαθήκης. Άκυρη και ακυρώσιμη διαθήκη Σελ. 386
§ 13. Παροχές σε τρίτους με τη διαθήκη Σελ. 387
Ι. Κληρονομικό καταπίστευμα Σελ. 387
ΙΙ. Κληροδοσία Σελ. 388
ΙΙΙ. Τρόπος Σελ. 389
§ 14. Εκτελεστής διαθήκης Σελ. 389
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ  
ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ  
§ 15. Εννοιολογικές παρατηρήσεις Σελ. 391
§ 16. Οι τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής Σελ. 392
α) Πρώτη τάξη Σελ. 392
β) Δεύτερη τάξη Σελ. 393
γ) Τρίτη τάξη Σελ. 393
δ) Τέταρτη τάξη Σελ. 394
ε) Πέμπτη τάξη Σελ. 394
στ) Έκτη τάξη Σελ. 395
§ 17. Συνεισφορά Σελ. 395
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  
Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ)  
§ 18. Έννοια και τάξεις της αναγκαστικής διαδοχής. Ποσοστό νόμιμης μοίρας Σελ. 398
§ 19. Μορφές κατάλειψης της νόμιμης μοίρας Σελ. 399
§ 20. Προστασία της νόμιμης μοίρας Σελ. 400
§ 21. Αποκλήρωση Σελ. 400
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ  
ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ  
§ 22. Έννοια, σύσταση, ανάκληση Σελ. 402
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ  
ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ  
§ 23. Η επαγωγή της κληρονομίας Σελ. 403
§ 24. Η αποδοχή της κληρονομίας Σελ. 403
§ 25. Η αποποίηση της κληρονομίας Σελ. 404
§ 26. Κληρονομική αναξιότητα Σελ. 405
§ 27. Σχολάζουσα κληρονομία Σελ. 405
   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  
§ 28. Γενικά Σελ. 407
§ 29. Αγωγή περί κλήρου Σελ. 407
§ 30. Αξίωση παροχής πληροφοριών Σελ. 408
§ 31. Κληρονομητήριο Σελ. 408
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  
§ 32. Έννοια, διαδικασία, αποτελέσματα δικαστικής εκκαθάρισης Σελ. 411
   
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΟΛΙΑ Σελ. 413
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 425
Back to Top