ΕΝΔΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


ΣΧΟΛΙΑ - ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
Αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης
Αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης
Προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης
Φορολογική προσφυγή
Κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή
Ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 22.4€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 64,00 € Ειδική Τιμή 54,40 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16235
Κούνδουρος Α., Μαρινάκης Π., Παραμύθας Θ., Τσόγκας Χ.
Γαλάνη Ε.

Με την νέα επίτομη έκδοση «Ένδικα βοηθήματα στη Διοικητική Δίκη» παρουσιάζονται τα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Η διάταξη της σχετικής ύλης παρακολουθεί τα επιμέρους ένδικα βοηθήματα και ειδικότερα την αίτηση ακυρώσεως κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την αίτηση ακυρώσεως κατά κανονιστικής διοικητικής πράξης, την προσφυγή κατά ατομικής διοικητικής πράξης, την φορολογική και την κοινωνικοασφαλιστική προσφυγή, καθώς επίσης και την ανακοπή κατά πράξης διοικητικής εκτέλεσης. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει σχετική νομοθεσία επικαιροποιημένη με τους Νόμους που επηρεάζουν τη διοικητική δίκη και ιδίως τους Ν 3900/2010, 4055/2012, 4274/2014, 4446/2016 και 4465/2017, καθώς επίσης και τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν 4509/2017, οι οποίοι επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις στη διοικητική δικονομία ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.

Επιπλέον, στο έργο παρουσιάζονται με ενδελεχή ανάλυση τα ένδικα βοηθήματα που αφορούν στις φορολογικές και κοινωνικοασφαλιστικές διαφορές, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές μεταβολές από τον μνημονιακό νομοθέτη.

Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθενται εισαγωγικά σχόλια, όπως επίσης και επισημάνσεις που διευκολύνουν τον αναγνώστη. Το έργο περιλαμβάνει νομολογία εμπλουτισμένη με πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, ταξινομημένη θεματικά. Επιπλέον στο τέλος κάθε ενότητας περιλαμβάνεται αρθρογραφία και βιβλιογραφία καθώς και πρακτικά, χρήσιμα υποδείγματα που πλαισιώνουν την ύλη του διοικητικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
1. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α. Νομοθεσία Σελ. 1
Β. Εισαγωγικά
I. Εκτελεστότητα. Καθ’ ύλη αρμόδιο δικαστήριο - Παράλληλη προσφυγή Σελ. 3
II. Ενσωμάτωση. Σύνθετη διοικητική ενέργεια - Συνάφεια. Διοικητική διαδικασία. Aνάκληση πράξης Σελ. 8
III. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας. Σιωπηρή απόρριψη διοικητικής προσφυγής. Προθεσμίες Σελ. 14
IV. Έννομο συμφέρον. Κατάργηση της δίκης Σελ. 18
V. Διάδικοι. Προαπόδειξη. Νομιμοποίηση δικηγόρου - Αίτηση επανασυζήτησης της υπόθεσης. Δικαστική δαπάνη Σελ. 20
VI. Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 24
VII. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 30
VIII. Τριτανακοπή - Έφεση Σελ. 39
IX. Συμμόρφωση της Διοίκησης σε απόφαση ακυρωτικού δικαστηρίου Σελ. 41
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 46
Δ. Νομολογία
I. Φύση προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 53
ΙΙ. Τεκμήριο νομιμότητας. Σύνθετη διοικητική ενέργεια Σελ. 69
IIΙ. Ακυρωτικές διαφορές και διαφορές ουσίας. Έλλειψη παράλληλης προσφυγής Σελ. 72
ΙV. Αρμόδιο καθ’ ύλη ακυρωτικό δικαστήριο. Συμπροσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 74
V. Έννομο συμφέρον Σελ. 75
VI. Διοικητική διαδικασία. Προθεσμίες. Ανάκληση πράξης Σελ. 82
VII. Διάδικοι. Δικαστική πληρεξουσιότητα. Συζήτηση Σελ. 89
VΙΙΙ. Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 91
IX. Προσωρινή δικαστική προστασία Σελ. 97
Χ. Τριτανακοπή. Έφεση Σελ. 99
XΙ. Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης σε απόφαση ακυρωτικού δικαστηρίου Σελ. 99
Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 101
ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων
Ι. Χαρακτηρισμός κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας - Επιβολή προστίμου Σελ. 105
ΙΙ. Οικοδομική άδεια Σελ. 117
IΙΙ. Ανάκληση διορισμού δημοσίου υπαλλήλου Σελ. 133
IV. Mη επιλογή δημοσίου υπαλλήλου ως Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου Σελ. 139
V. Επιβολή πειθαρχικής ποινής σε δημόσιο υπάλληλο Σελ. 146
VI. Διαγωνισμός για την ανάθεση προμήθειας του Δημοσίου Σελ. 152
2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α. Νομοθεσία Σελ. 157
Β. Εισαγωγικά Σελ. 158
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 160
Δ. Νομολογία
I. Κανονιστικός χαρακτήρας διοικητικής πράξης Σελ. 164
ΙΙ. Νομοθετική εξουσιοδότηση Σελ. 167
ΙΙΙ. Δημοσίευση κανονιστικής πράξης Σελ. 174
ΙV. Λόγοι ακυρώσεως Σελ. 175
V. Αναστολή εκτέλεσης Σελ. 178
Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 179
ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων
I. Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης Σελ. 180
ΙΙ. Έλλειψη νομοθετικής εξουσιοδότησης Σελ. 186
III. Αντίθεση εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου στο Σύνταγμα και στο ευρωπαϊκό δίκαιο Σελ. 203
IV. Συμμόρφωση σε Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 212
3. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Α. Νομοθεσία Σελ. 217
Β. Εισαγωγικά
I. Ο θεσμός του εισηγητή δικαστή Σελ. 218
II. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων Σελ. 218
III. Αναστολή στις φορολογικές διαφορές Σελ. 222
IV. Ευεργέτημα πενίας Σελ. 223
V. Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 223
VI. Παράσταση κατά τη συζήτηση Σελ. 223
VII. Επιδόσεις (στις φορολογικές και τελωνειακές προσφυγές) Σελ. 224
VΙΙΙ. Επιδόσεις. Νομολογία Σελ. 224
IΧ. Προδικασία. Ταχεία εκδίκαση υποθέσεων σε συμβούλιο Σελ. 224
X. Φάκελος διοίκησης Σελ. 225
XΙ. Εξαιρέσεις δικαστών Σελ. 225
XΙI. Κατάργηση δίκης Σελ. 226
XΙII. Παράβολο Σελ. 226
XΙV. Υπογραφή δικογράφου. Ηλεκτρονική διεύθυνση. Επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 229
XV. Άσκηση προσφυγής. Προθεσμία. Δεύτερη προσφυγή Σελ. 230
XVI. Έκταση ελέγχου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής σε φορολογικές υποθέσεις Σελ. 231
XVΙI. Έφεση Σελ. 232
XVΙII. Συνάφεια προσβαλλόμενων πράξεων Σελ. 233
XΙΧ. Ορισμός δικασίμου Σελ. 234
XX. Επίδοση δικογράφου και κλήσης Σελ. 234
XXI. Καθήκοντα Εισηγητή - δικαστή Σελ. 234
XXII. Τυπικές παραλείψεις Σελ. 235
XXIII. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα. Εκκρεμείς υποθέσεις Σελ. 236
XXIV. Κατά τόπον αρμοδιότητα Σελ. 238
XXV. Eπανεισαγωγή διαφοράς. Παραπομπή υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο. Σελ. 238
XXVI. Διοικητικές διαφορές ουσίας. Εξουσία δικαστή της προσφυγής Σελ. 239
XXVII. Φύση προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 241
XXVIII. Προηγούμενη άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Προθεσμία Σελ. 245
XXIX. Διαδικασία. Στοιχεία δικογράφου. Δικαστική πληρεξουσιότητα. Απόδειξη Σελ. 248
XXX. Προσωρινή προστασία Σελ. 255
XXXI. Προϋποθέσεις αναστολής Σελ. 255
XXXII. Προδικασία Σελ. 256
XXXIII. Κύρια διαδικασία Σελ. 258
XXXIV. Απόφαση Σελ. 259
XXXV. Ειδικά θέματα Σελ. 260
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 263
Δ. Νομολογία
Ι. Φύση διαφοράς Σελ. 277
ΙΙ. Διαδικαστικές προϋποθέσεις Σελ. 279
ΙΙΙ. Εξουσία δικαστηρίου. Απόδειξη Σελ. 290
Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 299
ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων
I. Επιδόματα Σελ. 301
ΙΙ. Ρυμοτομική απαλλοτρίωση Σελ. 306
4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
A. Νομοθεσία Σελ. 311
Β. Εισαγωγικά
I. Έννοια φορολογικής διαφοράς Σελ. 312
II. Διαδικασία άσκησης προσφυγής Σελ. 313
III. Νομιμοποίηση δικαστικών πληρεξουσίων Σελ. 317
IV. Συνάφεια Σελ. 319
V. Παράβολο Σελ. 319
VI. Επίδοση Σελ. 322
VII. Λόγοι ακύρωσης. Εξουσία του Δικαστηρίου Σελ. 322
VIII. Δικαίωμα ακρόασης Σελ. 331
IX. Απόδειξη Σελ. 334
X. Παραγραφή Σελ. 340
XI. Αίτηση αναίρεσης Σελ. 343
XII. Αίτηση αναστολής Σελ. 344
Γ. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 347
Δ. Υποδείγματα δικογράφων - Φορολογία εισοδήματος Σελ. 349
5. KOIΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
A. Νομοθεσία Σελ. 373
Β. Εισαγωγικά
I. Γενικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης
ΙΙ. Ασφαλιστικός δεσμός Σελ. 393
ΙΙΙ. Χρόνος ασφάλισης Σελ. 398
IV. Παροχές
V. Υγειονομική επιτροπή Σελ. 431
VI. Διοικητική διαδικασία Σελ. 436
VII. Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας. ΣΕΠΕ Σελ. 441
VIII. Μητρώο εργοδοτών Σελ. 446
ΙΧ. ΑΠΔ Σελ. 448
X. ΠΕΕ-ΠΕΠΤ Σελ. 449
XΙ. Κ.Ε.Α.Ο. Σελ. 456
XΙI. Απώλεια βιβλιαρίου Σελ. 457
XIΙI. Ενδικοφανής προσφυγή Σελ. 459
XIV. Προσβαλλόμενες πράξεις Σελ. 459
XV. Οριστικότητα - Eπανεξέταση Σελ. 469
XVI. Εκτελεστότητα Σελ. 471
XVII. Αχρεωστήτως καταβληθέντα Σελ. 472
XVIII. Διαδικασία ενώπιον των ΔΔ Σελ. 475
XIX. Παράλληλη ασφάλιση Σελ. 478
XX. Προαιρετική ασφάλιση Σελ. 479
XXΙ. Διοικητικές επιτροπές Σελ. 484
XXΙΙ. Βαρέα και ανθυγιεινά Σελ. 487
XXΙΙI. Ειδικά θέματα Σελ. 488
Γ. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 492
Δ. Υποδείγματα δικογράφων - Ασφαλιστικές παροχές Σελ. 494
6. ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Α. Νομοθεσία Σελ. 499
Β. Εισαγωγικά Σελ. 500
Γ. Επισημάνσεις Σελ. 503
Δ. Νομολογία Σελ. 504
Ε. Αρθρογραφία - Βιβλιογραφία Σελ. 518
ΣΤ. Υποδείγματα δικογράφων - Πρόστιμα αυθαιρέτου Σελ. 519
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 527
Back to Top