ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


ΟΙ ΠΗΓΕΣ – ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΔΙΚΑΙΟ
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 64,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 64,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 11921
Κουγέας Β.
  • Έκδοση: 2008
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 728
  • ISBN: 978-960-272-506-1
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η ανά χείρας συλλογή περιέχει σε κωδικοποιημένη μορφή το σύνολο των πηγών (πρωτογενές και παράγωγο κοινοτικό δίκαιο) του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Δικαίου. Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια (Κοινοτικός προϋπολο¬γισμός και όργανα, Ίδιοι πόροι, Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Δημοσιονομικές Προοπτικές), όπου προηγείται Γενική Εισαγωγή και παρατίθεται σχετική βιβλι¬ογραφία. Κάθε κεφάλαιο περιέχει τις υποενότητες: α) Εισαγωγικά, β) Ενημερωτικό σημείωμα (όπου κρίνεται αναγκαίο) και γ) αυτούσιο το κείμενο της Πηγής, ενώ η σειρά παράθεσης των πηγών ανά κεφάλαιο ακολουθεί τη λογική αφενός της σημασίας της πηγής και αφετέρου του χρόνου δημιουργίας της. Επιδίωξη των συ¬νοπτικών εισαγωγικών και των ενημερωτικών σημειωμάτων είναι η εισαγωγή του αναγνώστη στους επί μέρους θεματικούς κύκλους των πηγών ή σημαντικά σημεία τους. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ενασχολούμενους με το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Δίκαιο, για τις υπηρεσίες των κρατών μελών που καλούνται να το εφαρμόσουν καθώς και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο βαθμό που συμφέροντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις τους συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το σύστημα αυτό.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝΣελ. IX
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑΣελ. XIII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
I. Κοινοτικός Προϋπολογισμός και ΌργαναΣελ. 5
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 7
1. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 11
1.1. Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής ΚοινότηταςΣελ. 17
1.2. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΣελ. 26
2. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό ΕΚ, Ευρατόμ 1605/2002Σελ. 28
2.1. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 30
3. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 101
4. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό ΕΚ, Ευρατόμ 2342/2002Σελ. 146
4.1 Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του Δημοσιονομικού Κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 147
5. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1261/2005 της Επιτροπής, της 20ης Ιουλίου 2005, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 272
6. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1248/2006 της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2006, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 306
7. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 478/2007 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2007, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002 της Επιτροπής, για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (EK, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 335
8. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό ΕΚ αριθ. 2040/2000Σελ. 386
8.1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2040/2000 του Συμβουλίου, της 26ης Σεπτεμβρίου 2000, σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχίαΣελ. 387
9. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό ΕΚ, Ευρατόμ αριθ. 2728/94Σελ. 398
9.1. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2728/94 του Συμβουλίου, της 31ης Οκτωβρίου 1994, σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσειςΣελ. 399
10. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1149/1999 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2728/94 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσεις Σελ. 404
11. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2273/2004 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2004, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2728/94 περί ιδρύσεως Ταμείου Εγγύησης για τις Εξωτερικές ΔράσειςΣελ. 406
12. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 89/2007 του Συμβουλίου, της 30ής Ιανουαρίου 2007, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2728/94 σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Εγγύησης για τις εξωτερικές δράσειςΣελ. 408
13. Ενημερωτικό σημείωμα για τον εσωτερικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΣελ. 411
13.1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - ΚανονισμόςΣελ. 412
II. Ίδιοι πόροιΣελ. 423
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 425
1. Ενημερωτικό σημείωμα για την Απόφαση 2007/436/ΕΚ, ΕυρατόμΣελ. 428
1.1 Απόφαση αριθ. 2007/436/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 429
2. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2000, για την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των Κοινοτήτων Σελ. 438
3. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2028/2004 του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2004, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1150/2000 σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 94/728/ΕΚ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων των ΚοινοτήτωνΣελ. 457
4. Κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1989, για το ομοιόμορφο οριστικό καθεστώς είσπραξης των ιδίων πόρων που προέρχονται από το φόρο επί της προστιθέμενης αξίαςΣελ. 468
5. Ενημερωτικό σημείωμα για την Οδηγία αριθ. 89/130/ΕΚ, ΕυρατόμΣελ. 478
5.1. Οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς Σελ. 479
6. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς («κανονισμός ΑΕΕ»)Σελ. 484
7. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1026/1999 του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 1999, για καθορισμό των εξουσιών και υποχρεώσεων των υπαλλήλων των εντεταλμένων από την Επιτροπή για τη διεξαγωγή των ελέγχων των ιδίων πόρων των ΚοινοτήτωνΣελ. 489
III. Καταπολέμηση της Απάτης και Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων της ΚοινότηταςΣελ. 495
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 497
1. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999Σελ. 499
1.1. Διοργανική Συμφωνία της 25ης Μαΐου 1999 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις εσωτερικές έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 500
2. Ενημερωτικό σημείωμα για τους Κανονισμούς ΕΚ 1073/1999 και Ευρατόμ 1074/1999Σελ. 506
2.1. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 508
2.2. Κανονισμός (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999 του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)Σελ. 519
3. Ενημερωτικό σημείωμα για την Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, ΕυρατόμΣελ. 530
3.1. Απόφαση 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 1999, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της ΑπάτηςΣελ. 532
4. Κανονισμός (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από απάτες και λοιπές παρατυπίεςΣελ. 536
5. Ενημερωτικό σημείωμα για τον Κανονισμό ΕΚ, Ευρατόμ) 2988/95Σελ. 543
5.1. Κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών ΚοινοτήτωνΣελ. 544
IV. Δημοσιονομικές ΠροοπτικέςΣελ. 551
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΣελ. 553
1. Ενημερωτικό σημείωμα για τη Διοργανική Συμφωνία της 14ης Ιουνίου 2006Σελ. 557
1.1. Διοργανική συμφωνία της 14ης Ιουνίου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείρισηΣελ. 558
2. Απόφαση 2003/429/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2003, σχετικά με την αναπροσαρμογή των δημοσιονονικών προοπτικών ενόψει της διεύρυνσης Σελ. 585
3. Απόφαση 2003/430/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 2003, για την αναθεώρηση των δη΅οσιονο΅ικών προοπτικώνΣελ. 591
4. Ενημερωτικό σημείωμα για τις Ανακοινώσεις της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου και της 14ης Ιουλίου 2004Σελ. 599
4.1. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 2004 στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος. Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013»Σελ. 600
4.2. Ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2004 στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013»Σελ. 647
5. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 22ας Απριλίου 2004, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Η οικοδόμηση του κοινού μας μέλλοντος. Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013»Σελ. 679
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ (ανά θεματική ενότητα)Σελ. 691
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝΣελ. 699
 
Back to Top