Η ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16275
Αθανασίου Α.
Γιόκαρης Ά.

Αντικείμενο του βιβλίου Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αμβούργου στην επίλυση διακρατικών διαφορών είναι η ανάδειξη του εύρους των αρμοδιοτήτων του Δικαστηρίου του Αμβούργου και οι δικαιοπλαστικές του δυνατότητες, εστιάζοντας στα στοιχεία διαφοροποιήσεως του Δικαστηρίου του Αμβούργου από το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, αλλά και στη διαμόρφωση νομολογίας που κινείται συμπληρωματικά με εκείνη του Δικαστηρίου των Ηνωμένων Εθνών και επισημαίνει την επικουρικότητα του Δικαστηρίου του Αμβούργου σε σχέση με άλλες διαδικασίες επίλυσης διεθνών διαφορών.

Το βιβλίο ειδικότερα πραγματεύεται την αρχή της νομικής προσέγγισης της νέας συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών που τέθηκε σε ισχύ στην αρχή της δεκαετίας του 1990. Για την Ελλάδα που την επικύρωσε το 1995 αποτελεί μία από τις ακρογωνιαίες λίθους της διεθνούς νομολογίας που η χώρα μας μπορεί να επικαλείται για τη νομική αποτύπωση κυριαρχικών δικαιωμάτων που αφορούν κυρίως τον θαλάσσιο και κατ΄ επέκταση τον εναέριο χώρο του Αιγαίου Πελάγους.

Επιπλέον, αναλύονται οι δομές λειτουργίας του Δικαστηρίου, οι αρμοδιότητές του και οι κατηγορίες των διαφορών που υπάγονται στη δικαιοδοσία του. Ειδικότερα, επισημαίνεται η δυνατότητα να είναι διάδικοι και μη κρατικές οντότητες, όπως επίσης στοιχειοθετείται η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και κατόπιν η μονομερής προσφυγή.

Περαιτέρω, εξετάζονται οι περιορισμοί της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, είτε από την ίδια τη Σύμβαση, είτε με συμφωνία των μερών, δήλωση των μερών ή με τη δυνατότητα υποβολής των διαφορών σε άλλες εναλλακτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαιτησίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι προβλέψεις του άρθρου 298 της Σύμβασης βάσει των οποίων τα κράτη έχουν τη δυνατότητα με Δήλωση να αποκλείσουν από τη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου τρεις κατηγορίες διαφορών και ειδικότερα εκείνη (άρθρο 298 παρ.1α) της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μεταξύ Κρατών των οποίων οι ακτές παράκεινται ή είναι απέναντι η μία στην άλλη, περίπτωση που ενδιαφέρει την Ελλάδα σε σχέση με τα γειτονικά της παράκτια κράτη.

Το ειδικότερο ενδιαφέρον του βιβλίου Η δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου του Αμβούργου στην επίλυση διακρατικών διαφορών έγκειται στο ότι περιλαμβάνει δικαιοδοτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και για διαφορές μεταξύ Κρατών και μη κρατικών οντοτήτων (για παράδειγμα, ναυτιλιακών εταιρειών).

ΠΡΟΛΟΓOΣ Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελ. 11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. 19
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σελ. 21
IΙ.ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΟΜΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΔΔΔΘ)
1. Εισαγωγή Σελ. 25
2. Το θεσμικό πλαίσιο Σελ. 25
2.1. Αρμοδιότητα Ratione Personae Σελ. 31
2.2. Αρμοδιότητα Ratione Materiae Σελ. 34
2.3. Η ελληνική δήλωση βάσει του Άρθρου 287 Σελ. 38
Ανάκληση δήλωσης για την αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του Αμβούργου Σελ. 39
2.4. Ο προσδιορισμός των κρατικών υποχρεώσεων Σελ. 43
Τα όρια των αρμοδιοτήτων του παράκτιου Κράτους Σελ. 43
Η εξακρίβωση της συμβατότητας του εθνικού δικαίου με τις συμβατικές υποχρεώσεις Σελ. 44
Ο έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος της καταδίωξης Σελ. 47
Οι συνθήκες άρσης της ακινητοποίησης ενός πλοίου Σελ. 47
Ερμηνευτικές δυσκολίες του εύλογου χαρακτήρα της εγγύησης Σελ. 48
Ο καθορισμός σταθερών κριτηρίων Σελ. 51
Η ενίσχυση των συμβατικών κανόνων μέσω αναφοράς στο διεθνές δίκαιο Σελ. 59
Ο υπολογισμός της διάδρασης των κανόνων του γενικού διεθνούς δικαίου με τους συμβατικούς κανόνες Σελ. 60
Η επιβεβαίωση του θεμελιώδους χαρακτήρα της συνεργασίας Σελ. 61
Οι επίμονοι δισταγμοί στο ζήτημα της πρόνοιας Σελ. 64
Τα δάνεια από το διεθνές δίκαιο που στοχεύουν στη συμπλήρωση των συμβατικών κανόνων Σελ. 67
Προσδιορισμός και έκταση της χρήσης βίας στη θάλασσα Σελ. 68
Η προσφυγή στις παραδοχές της ανθρωπότητας Σελ. 68
Ο στενός περιορισμός της χρήσης βίας Σελ. 70
Η εφαρμογή των εθιμικών κανόνων ευθύνης Σελ. 71
Οι συνθήκες της ευθύνης Σελ. 72
Οι συνέπειες της ευθύνης Σελ. 73
IIΙ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Εισαγωγή Σελ. 77
Η εξειδίκευση εγγράφεται στο γενικό πλαίσιο της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου Σελ. 78
2. Μία δικαιοδοτική αρχή εμφανώς εκτεταμένη Σελ. 79
Η πρωτοτυπία της υποχρεωτικής δικαιοδοσίας Σελ. 79
Επείγουσα διαφορά Σελ. 80
Αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης σχετικά με την άρση της ακινητοποίησης των πλοίων και την απελευθέρωση του πληρώματός τους Σελ. 81
Προνομιακή θέση Σελ. 81
Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής Σελ. 84
Αρμοδιότητα διαταγής συντηρητικών μέτρων εν αναμονή της σύνθεσης ενός διαιτητικού δικαστηρίου Σελ. 91
Υπολειμματική δικαιοδοσία Σελ. 92
Κυρίαρχος ρόλος για το Δικαστήριο Σελ. 93
Διαφορές στον τομέα του θαλάσσιου βυθού Σελ. 95
Συμβατικές και προσυμβατικές διαφορές Σελ. 99
Αρμοδιότητα έμμεσου ελέγχου των πράξεων της Αρχής Σελ. 103
3. Έλεγχος μέσω της δικαστικής οδού Σελ. 104
Έλεγχος μέσω της γνωμοδοτικής οδού Σελ. 111
Δυνητικές δυνατότητες της παραχωρηθείσας αρμοδιότητας Σελ. 115
Αναγνώριση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου με προηγούμενη επιλογή των κρατών Σελ. 116
3.3.1. Έκφραση επιλογής υπέρ του Δικαστηρίου Σελ. 116
3.3.2. Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την επιλογή Σελ. 119
Επέκταση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου με τη σύναψη μίας απόφασης Σελ. 123
3.4.1. Υπόθεση συμφωνίας βασιζόμενης στη Σύμβαση Σελ. 124
3.4.2. Συμφωνία που συνάπτεται προγενέστερα της εισαγωγής της δίκης Σελ. 124
Συμφωνία που γίνεται μεταγενέστερα της εισαγωγής της δίκης Σελ. 127
3.4.4. Περίπτωση μιας άλλης συμφωνίας Σελ. 128
3.4.4.1. Διεθνής συμφωνία συνδεδεμένης με σκοπούς της Σύμβασης Σελ. 129
3.4.4.2. Ανάλυση των τιθέμενων κριτηρίων Σελ. 129
3.4.4.3. Ευρύ φάσμα των επίμαχων τομέων Σελ. 131
Η συμφωνία που παραχωρεί αρμοδιότητα στο Δικαστήριο Σελ. 136
Προηγούμενος καθορισμός του προβλεπόμενου τύπου συμφωνίας Σελ. 137
Καθορισμός του τομέα της συμφωνίας Σελ. 138
ΙV. H ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
1. Εισαγωγή Σελ. 149
Γενικοί όροι που περιβάλλουν την προσφυγή στο Δικαστήριο Σελ. 150
Απουσία εναλλακτικών τρόπων διευθέτησης των διαφορών Σελ. 152
Αποκλεισμός της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου μέσω συμφωνίας Σελ. 152
Ανάγκη αυστηρής αντίληψης της έννοιας της ελευθερίας συμφωνίας επί μίας άλλης διαδικασίας Σελ. 153
Περιοριστική ερμηνεία της υποχρέωσης προσφυγής σε άλλη διαδικασία Σελ. 155
Αδυναμία προηγούμενης εξάντλησης διαθέσιμων μέσων διευθέτησης Σελ. 158
Κλασική προσέγγιση της χρήσης των εσωτερικών ενδίκων μέσων Σελ. 160
Τήρηση των ορίων που θέτει ένα σύνθετο σύστημα ενστάσεων στην υπαγωγή στη δικαιοσύνη Σελ. 161
Η δικαιοδοσία του Δικαστηρίου κατευθύνεται από την ύπαρξη διαφορών που έχουν αποκλεισθεί αυτόματα Σελ. 162
Οι περιορισμοί στην υπαγωγή στη δικαιοσύνη των πράξεων των Kρατών Μερών Σελ. 163
3.1.2. Τα εμπόδια στις δικαστηριακές υποχρεωτικές
διαδικασίες Σελ. 164
4. Φίλτρο προκαταρκτικών διαδικασιών Σελ. 169
Περιορισμός πράξεων της Αρχής Σελ. 171
Πράξεις που εγκρίνει η Αρχή στην άσκηση των διακριτών εξουσιών της Σελ. 172
Το παράγωγο δίκαιο που εγκρίνει η Αρχή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Σελ. 173
Περιορισμός της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου μέσω της δυνατότητας αποκλεισμού τύπων διαφορών Σελ. 174
Κρισιμότητα των σχετικών τομέων Σελ. 175
Η ακόμα περιορισμένη πρακτική των δηλώσεων αποκλεισμού Σελ. 176
Οι ιδιαίτεροι όροι σχετικά με το αντικείμενο της αίτησης Σελ. 178
Ιδιαιτερότητες της διαταγής συντηρητικών μέτρων Σελ. 178
Ελευθερία του δικαστή στην εκτίμηση της δικαιολόγησης των μέτρων Σελ. 181
Επείγων χαρακτήρας μεταβλητής γεωμετρίας Σελ. 182
Αναγκαιότητα να ληφθούν υπ’ όψιν οι συνέπειες της κατάστασης Σελ. 184
Ιδιομορφίες της διαδικασίας της γρήγορης άρσης κατάσχεσης Σελ. 188
5.4.1. Αποσαφήνιση των όρων αρμοδιότητας Σελ. 188
Η ύπαρξη εξουσιοδότησης ενέργειας εν ονόματι του Κράτους της σημαίας Σελ. 189
5.4.3. Η ύπαρξη εξουσιοδότησης Σελ. 190
Έλεγχος του παραδεκτού της αίτησης Σελ. 192
5.5.1. Επίπτωση της στιγμής της προσφυγής Σελ. 193
5.5.2. Καθορισμός της θεμελίωσης της προσφυγής Σελ. 195
V. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
1. Εισαγωγή Σελ. 197
Η ειδίκευση επηρεάζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Δικαστήριο Σελ. 204
Μια επίπτωση στην ανάπτυξη των κανόνων δικαίου από το Δικαστήριο Σελ. 205
Η δικαιοδοτική ερμηνεία, μέσο ανάπτυξης των κανόνων δικαίου Σελ. 206
Η παρέμβαση του δικαστή μέσα σε ένα ευνοϊκό νομικό περιβάλλον Σελ. 206
3.3. Οι ιδιαιτερότητες του εφαρμοστέου συμβατικού δικαίου Σελ. 207
Οι ιδιαιτερότητες των κανόνων του διεθνούς δικαίου των οποίων γίνεται επίκληση Σελ. 211
Η ύπαρξη ενός εγγενούς συνδέσμου ανάμεσα στην ανάπτυξη του δικαίου και τη δικαιοδοτική λειτουργία Σελ. 213
Η αναγκαία απόδοση της σημασίας στους κανόνες δικαίου Σελ. 214
Ο υπολογισμός των εξαναγκασμών και αναγκαιοτήτων που επιβάλλονται στον Δικαστή Σελ. 217
Η άσκηση της δικαιοδοτικής λειτουργίας και της ανάπτυξης του κανόνα δικαίου Σελ. 222
Η αποσαφήνιση του δικαίου της θάλασσας μέσω της ερμηνείας των συμβατικών κανόνων Σελ. 223
Η επικύρωση των στοιχείων που συνθέτουν την εθνικότητα του πλοίου Σελ. 224
Ο έλεγχος της εγγραφής Σελ. 224
Η σημασία της απαίτησης ενός ουσιαστικού δεσμού Σελ. 225
Ο προσδιορισμός των κρατικών υποχρεώσεων Σελ. 231
Κυρίαρχος ρόλος για το Δικαστήριο Σελ. 250
Διαφορές στον τομέα του θαλάσσιου βυθού Σελ. 252
Συμβατικές και προσυμβατικές διαφορές Σελ. 255
Αρμοδιότητα έμμεσου ελέγχου των πράξεων της Αρχής Σελ. 260
Έλεγχος μέσω της δικαστικής οδού Σελ. 261
Έλεγχος μέσω της γνωμοδοτικής οδού Σελ. 266
Δυνητικές ικανότητες της παραχωρηθείσας αρμοδιότητας Σελ. 270
VI. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΧΟΛΙΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Έκφραση επιλογής υπέρ του Δικαστηρίου Σελ. 275
2. Οι δυσκολίες που προκύπτουν από την επιλογή Σελ. 276
Επέκταση της αρμοδιότητας του Δικαστηρίου με τη σύναψη μίας απόφασης Σελ. 279
4. Υπόθεση συμφωνίας βασιζόμενης στη σύμβαση Σελ. 279
Ευρύ φάσμα των επίμαχων τομέων Σελ. 280
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 283
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Σελ. 291
AΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 301
Back to Top