Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ


Ερμηνεία άρθρων 25-35γ Κωδ. Ν 2190/1920

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 24.65€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 69,00 € Ειδική Τιμή 58,65 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15711
Μάρκου Ι.

Το παρόν βιβλίο «Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕ» περιλαμβάνει εισαγωγικές έννοιες, ερμηνεία και νομολογία των άρθρων 25-35γ του ΚΝ 2190/1920.

Η γενική συνέλευση των μετόχων αποτελεί απαραίτητο δομικό στοιχείο της σταθερής οργάνωσης και το ανώτατο (βουλητικό) όργανο του νομικού προσώπου της εταιρίας. Συγχρόνως ασκεί εταιρική διοίκηση (διαχείριση) και κατά τούτο οι σχετικές αποφάσεις της εντάσσονται στον σκοπό της εταιρίας και νοηματοδοτούνται από αυτόν. Μολονότι το νομικό καθεστώς της γενικής συνέλευσης των μετόχων και των μελών της διαφέρει ουσιωδώς από εκείνο της διοίκησης της ΑΕ και των μελών της, εντούτοις τα μέλη της δεσμεύονται να δρουν με βάση προκαθορισμένους κανόνες και να εντάσσουν τη δραστηριότητά τους στην επιδίωξη του εταιρικού σκοπού. Έτσι το δίκαιο της γενικής συνέλευσης της ΑΕ αντιμετωπίζεται και ως ένα απολύτως απαραίτητο και ιδιαίτερα σημαντικό σύστημα κατ’ ιδίαν κανόνων για τον σχηματισμό της ψυχολογικά ελλείπουσας εταιρικής βούλησης προς διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χάριν του εταιρικού σκοπού, που είναι και κοινός σκοπός των εταίρων.

Λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητας του εταιρικού αυτού οργάνου, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε η ερμηνεία των άρθρων για τη γενική συνέλευση να γίνει με συστηματικό και συνεκτικό τρόπο. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε για την ερμηνεία και ένταξη του νέου κυρωτικού δικαίου των άρθρων 35α-35γ στο ισχύον σύστημα κυρώσεων του εταιρικού δικαίου από μια διαφορετική προσέγγιση. Τούτο ισχύει ειδικότερα όσον αφορά την ερμηνεία του άρθρου 35γ για τις ανυπόστατες αποφάσεις. Η ερμηνεία των διατάξεών του γίνεται αδύνατη χωρίς την συστηματική αναδρομή στην ερμηνεία των άρθρων 35α και 35β και τη γενική διδασκαλία περί ελαττωματικών δικαιοπραξιών.

Το βιβλίο περιλαμβάνει βιβλιογραφία (ελληνική και αλλοδαπή) και αλφαβητικό ευρετήριο. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για φοιτητές, δικηγόρους και για όλους όσους ασχολούνται με το εταιρικό δίκαιο.

ΜΕΡΟΣ Α΄

   
Εισαγωγικές έννοιες  
I. Η Γενική Συνέλευση ως όργανο του νομικού προσώπου  
1. "Όργανο" όλων των μετόχων της εταιρίας  
α. "Όργανο" συμμετοχής όλων των μετόχων Σελ. 3
β. Σχηματισμός νομικής βούλησης Σελ. 7
γ. Έλλειψη εξουσίας εκπροσώπησης Σελ. 10
2. Η γενική συνέλευση ως βήμα σύμπραξης όλων των μετόχων  
α. Οργάνωση μετόχων μέσω συνεδρίασης γενικής συνέλευσης Σελ. 13
β. Απαραίτητη η συνεδρίαση των μετόχων Σελ. 14
γ. Οι αποφάσεις ως πράξεις της εσωτερικής διαχείρισης Σελ. 15
3. Περιοδικό όργανο του νομικού προσώπου  
α. Σύγκληση του οργάνου ανά τακτά ή έκτακτα διαστήματα Σελ. 17
β. Συγκρότηση του οργάνου κατόπιν νόμιμης σύγκλησης Σελ. 18
4. Συλλογικό όργανο του νομικού προσώπου  
α. Συλλογική λήψη αποφάσεων του οργάνου Σελ. 19
β. Εταιρική δράση των μετόχων μέσω λήψης αποφάσεων Σελ. 20
γ. Λήψη αποφάσεων βάσει απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 21
δ. Η απόφαση ως νέα βούληση του νομικού προσώπου Σελ. 22
ε. Καθολική συνέλευση αυτόκλητη ή κατόπιν προσκλήσεως Σελ. 24
ΙΙ. Ιδιαίτερες συνελεύσεις μετόχων  
1. Κοινές και ιδιαίτερες συνελεύσεις μετόχων  
α. Οι κοινές ως συνελεύσεις όλων των μετόχων Σελ. 25
β. Οι ιδιαίτερες ως συνελεύσεις ορισμένων μετόχων Σελ. 26
2. Οι κοινές συνελεύσεις ως βάση της ρύθμισης του παρόντος νόμου Σελ. 26
3. Άσκηση ιδιαίτερων κατηγοριών μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 27
4. Προτεραιότητα εφαρμογής ιδιαίτερων κανόνων Σελ. 28
ΙΙΙ. Η γενική συνέλευση ως ανώτατο όργανο της εταιρίας  
1. Ανώτατο (βουλητικό) όργανο νομικού προσώπου  
α. Ενιαία βούληση νομικού προσώπου Σελ. 29
β. Η γενική συνέλευση είναι όργανο εσωτερικής λειτουργίας Σελ. 31
γ. Κυριαρχία γενικής συνέλευσης στις σχέσεις προς τα έσω Σελ. 32
δ. Ζωντανό δίκαιο μεγάλων δημόσιων εταιριών Σελ. 33
ε. Οι μέτοχοι ως κύριοι των εταιρικών υποθέσεων Σελ. 34
στ. Παράσταση μη μετόχων στη γενική συνέλευση Σελ. 35
2. Σχέση γενικής συνέλευσης προς διοικητικό συμβούλιο  
α. Το διοικητικό συμβούλιο ως αυτόνομο όργανο Σελ. 36
β. Σχηματισμός και υλοποίηση εταιρικής βούλησης Σελ. 37
γ. Ευρύ νομικό πλαίσιο εταιρικής δράσης Σελ. 39
3. Δεσμευμένη εξουσία εταιρικού οργάνου Σελ. 40
4. Έννομος βίος (λειτουργία) γενικής συνέλευσης Σελ. 41
IV. Είδη γενικών συνελεύσεων μετόχων  
1. Η γενική συνέλευση ως ενιαίο όργανο της εταιρίας Σελ. 42
2. Συνήθεις και εξαιρετικές γενικές συνελεύσεις  
α. Ο κανόνας και η εξαίρεση Σελ. 43
β. Η απαρτία και η πλειοψηφία ως κριτήριο Σελ. 43
3. Τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις  
α. Κριτήριο η θεματική της ημερήσιας διάταξης Σελ. 44
β. Υποχρεωτικότητα σύγκλησης γενικής συνέλευσης Σελ. 45
γ. Απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 46
δ. Ανυπαρξία ουσιαστικού λόγου για την παρούσα διάκριση Σελ. 47
ε. Διάκριση μεταξύ έκτακτης και εξαιρετικής γενικής συνέλευσης Σελ. 48
4. Αρχικές και επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις  
α. Αναγκαιότητα λήψης αποφάσεων ως λόγος της διάκρισης Σελ. 49
β. Ματαίωση πρώτης συνεδρίασης ελλείψει απαρτίας Σελ. 50
γ. ΚατΑ ιδίαν προϋποθέσεις της επαναληπτικής Σελ. 52
δ. Απόδειξη ματαίωσης μέσω πρακτικού γενικής συνέλευσης Σελ. 53
5. Αυτόκλητες καθολικές γενικές συνελεύσεις  
α. Εκπροσώπηση συνόλου μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 54
β. Συμπληρωματική εφαρμογή γενικών κανόνων Σελ. 55
γ. Διαστολή μεταξύ της απόφασης και του πρακτικού μετόχων Σελ. 56
V. Ex lege αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης  
1. Δυνητική γενική αρμοδιότητα της συνέλευσης Σελ. 56
2. Αποκλειστική αρμοδιότητα συνέλευσης από το νόμο Σελ. 58
VΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 25-35γ  
1. ΚατΑ ιδίαν αντικείμενα των ως άνω ρυθμίσεων  
α. Κανόνες διαδικασίας και περιεχομένου των αποφάσεων Σελ. 59
β. Έλλειψη νομοθετικού ορισμού της γενικής συνέλευσης Σελ. 60
γ. Ανάγκη εφαρμογής συμπληρωματικών ρυθμίσεων Σελ. 60
δ. Κανόνες αναγκαστικού και αυστηρού δικαίου Σελ. 61
ε. Σημασία σχετικών καταστατικών ρυθμίσεων Σελ. 63
2. Αποφάσεις της συνέλευσης για ειδικά αντικείμενα Σελ. 63
3. Αποφάσεις ως χαρακτηριστικός τρόπος δράσης των μετόχων  
α. ΚατΑ ιδίαν εννοιολογικά στοιχεία της απόφασης Σελ. 64
β. Δέσμευση παρόντων μετόχων και τρίτων προσώπων Σελ. 65
γ. Τήρηση νομιμότητας και σκοπιμότητας Σελ. 65
ΜΕΡΟΣ Β΄  
Ερμηνεία κατ' άρθρο  
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3ον  
Γενικαί συνελεύσεις  
Άρθρον 25 - Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 69
Ι. Τόπος συνεδριάσεων γενικής συνέλευσης  
1. Συνεδρίαση σε τόπο του δήμου εντός ή εκτός έδρας  
α. Συνεδρίαση σε τόπο του δήμου της έδρας ή όμορου δήμου Σελ. 70
β. Συνεδρίαση στην έδρα του χρηματιστηρίου Σελ. 75
γ. Συνεδρίαση γενικής συνέλευσης στην αλλοδαπή Σελ. 75
δ. Συνεδρίαση καθολικής γενικής συνέλευσης Σελ. 76
ΙΙ. Χρόνος συνεδρίασης γενικής συνέλευσης  
1. Χρόνος συνεδρίασης τακτικής γενικής συνέλευσης Σελ. 76
2. Χρόνος συνεδρίασης έκτακτης γενικής συνέλευσης Σελ. 77
3. Αναβολή και διακοπή της οριζόμενης συνεδρίασης  
α. Διάκριση μεταξύ αναβολής και διακοπής Σελ. 77
β. Συνέχιση διακοπείσας γενικής συνέλευσης Σελ. 78
γ. Η ειδική ρύθμιση στο δικαίωμα του άρθρου 39 § 3 Σελ. 78
ΙΙΙ. Τρόπος διεξαγωγής της συνόδου της συνέλευσης  
1. Διεύθυνση των εργασιών της συνέλευσης Σελ. 80
2. Καταχωρίσεις νομικών γεγονότων στα πρακτικά Σελ. 80
Άρθρον 26 - Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 82
I. Αντικείμενο και σκοπός ρύθμισης παρόντος άρθρου  
1. Θέσπιση διατάξεων περί διαδικασίας Σελ. 86
2. Ουσιαστικές διατάξεις περί ενημερώσεως και νομιμοποιήσεως Σελ. 87
II. Δικαίωμα σύγκλησης γενικής συνέλευσης  
1. Το καθήκον του διοικητικού συμβουλίου προς σύγκληση  
α. Πρόσκληση όλων των μετόχων σε συνεδρίαση Σελ. 88
β. Καθήκον σύγκλησης και προετοιμασίας της συνέλευσης Σελ. 90
γ. Τήρηση ελάχιστων προθεσμιών πρόσκλησης Σελ. 91
δ. Λήψη απόφασης για σύγκληση. Εκτέλεση απόφασης Σελ. 93
ε. Απόφαση διοικητικού συμβουλίου με συνήθη απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 95
στ. Δικαίωμα ορισμού θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σελ. 95
2. Ειδικοί κανόνες σύγκλησης για επαναληπτικές συνελεύσεις Σελ. 96
ΙΙΙ. Περιεχόμενο πρόσκλησης και δημοσιεύσεις πριν ορισμένο χρόνο  
1. Γενικά στοιχεία της πρόσκλησης των μετόχων Σελ. 97
2. Γενική εφαρμογή των διατάξεων περί προσκλήσεως Σελ. 98
3. Γενικές δημοσιεύσεις της πρόσκλησης των μετόχων Σελ. 99
4. Άρνηση διοικητικού συμβουλίου προς σύγκληση Σελ. 101
IV. Το ελάχιστο περιεχόμενο της πρόσκλησης ειδικότερα  
1. Το οίκημα συνεδρίασης με ακριβή διεύθυνση Σελ. 102
2. Την χρονολογία και την ώρα έναρξης της συνεδρίασης Σελ. 103
3. Σαφής αναγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σελ. 104
4. Ακριβείς οδηγίες για συμμετοχή και άσκηση δικαιωμάτων Σελ. 112
5. Πρόσθετα στοιχεία πρόσκλησης για "εισηγμένες" εταιρίες Σελ. 112
6. Καταστατικές εναλλακτικές μορφές δημοσιότητας σε μη εισηγμένες Σελ. 113
7. Βασικές μορφές δημοσιότητας εισηγμένων (§ 2β) Σελ. 114
8. Πρόσθετες δημοσιότητες «εισηγμένων» εταιριών  
α. Δημοσίευση περίληψης πρόσκλησης εισηγμένων (§ 2γ εδ. α΄) Σελ. 115
β. Δημοσίευση αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης (§ 2γ εδ. β΄) Σελ. 116
γ. Πρόσθετες δημοσιεύσεις της πρόσκλησης (§ 2γ εδ. γ΄και δ΄) Σελ. 116
δ. Συνοπτικά πορίσματα των ως άνω ρυθμίσεων της § 2γ Σελ. 116
V. Μη αναγκαία η πρόσκληση γενικής συνέλευσης  
1. Καθολική γενική συνέλευση  
α. Παράσταση ολοκλήρου του μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 116
β. Έλεγχος νομιμοποίησης από τη γενική συνέλευση Σελ. 119
γ. Πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων για λήψη αποφάσεων Σελ. 120
δ. Εφαρμογή κανόνων για τη μη καθολική συνέλευση Σελ. 120
2. Τακτική καθολική γενική συνέλευση Σελ. 122
3. Γενική συνέλευση απρόσκλητη ή χωρίς έγκυρη πρόσκληση  
α. Το πλάτος της ρύθμισης της § 3 του παρόντος άρθρου Σελ. 123
β. Τα κατΑ ιδίαν στοιχεία της αυτόκλητης συνέλευσης Σελ. 124
γ. Καθολική γενική συνέλευση κατόπιν προσκλήσεως Σελ. 125
4. Ανάγκη διαφοροποίησης τρόπων λήψης αποφάσεων Σελ. 126
5. Νομική η κρίση περί ύπαρξης «καθολικής» γενικής συνέλευσης Σελ. 127
6. Τόπος συνεδρίασης καθολικής γενικής συνέλευσης Σελ. 128
7. Εξουσίες καθολικής γενικής συνέλευσης Σελ. 128
Άρθρον 26α - [Υποχρεώσεις ανακοίνωσης και υποβολής εγγράφων] Σελ. 130
Ι. Αντικείμενα και σκοποί των ρυθμίσεων  
1. Υποχρέωση υποβολής αντιγράφων στην αρμόδια Αρχή  
α. Πρόσκληση και θέματα ημερήσιας διάταξης Σελ. 130
β. Υποβολή αντιγράφου πρακτικών γενικής συνέλευσης Σελ. 131
γ. Γενική συνέλευση κατά την εκκαθάριση Σελ. 131
2. Υποκείμενο υποχρεώσεων υποβολής εγγράφων Σελ. 131
3. Πρόσκληση επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων Σελ. 132
ΙΙ. Επαγόμενες κυρώσεις επί μη υποβολής των εγγράφων  
1. Διοικητικές και άλλες κυρώσεις Σελ. 132
2. Αναγκαία διαστολή υποχρεώσεων εταιρίας Σελ. 133
Άρθρον 27 - Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 134
Ι. Γενική ενημέρωση μετόχου πριν τη γενική συνέλευση  
1. Ενημέρωση για θέματα ημερήσιας διάταξης Σελ. 135
2. Ενημέρωση για τη σύνθεση της γενικής συνέλευσης Σελ. 136
3. Ανάγκη προετοιμασίας γενικής συνέλευσης Σελ. 137
ΙΙ. Πίνακας δικαιούμενων συμμετοχής και ψήφου μετόχων  
1. Λειτουργίες σύνταξης και τοιχοκόλλησης πίνακα δικαιουμένων Σελ. 138
2. Το διοικητικό συμβούλιο ως υπεύθυνο σύνταξης Σελ. 140
III. Μη πρόβλεψη ειδικών κυρώσεων στο νόμο Σελ. 141
ΙV. Ειδικές ρυθμίσεις για εταιρίες με εισηγμένες μετοχές  
1.Υποχρέωση ανάρτησης πληροφοριών στον ιστότοπο Σελ. 142
2. Επισήμανση τρόπου προμήθειας εντύπων ψηφοφορίας Σελ. 143
Άρθρον 28 - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 144
Ι. Δικαιούχοι δικαιώματος και δικαιούμενοι συμμετοχής  
1. Διατυπώσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση  
α. Προηγούμενη κατάθεση μετοχών και εγγράφων (§§ 1 και 3) Σελ. 145
β. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας και δικαιώματος ψήφου Σελ. 149
γ. Τρόποι απόδειξης μετοχικής ιδιότητας και ψήφου Σελ. 150
2. Εμπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων νομιμοποίησης Σελ. 151
ΙΙ. Τρόπος συμμετοχής νομικών προσώπων στη συνέλευση  
1. Ορισμός έως τριών εκπροσώπων Σελ. 153
2. Ορισμός τρόπου εκπροσώπησης στη συνέλευση Σελ. 154
ΙΙΙ. Συμμετοχή μετόχων αυτοπρόσωπη και με αντιπρόσωπο Σελ. 154
ΙV. Πενθήμερη προθεσμία προς κατάθεση εγγράφων Σελ. 155
V. Περιορισμός συμμετοχής καιροσκόπων μετόχων Σελ. 157
VI. Καταστατικές ρήτρες για τα πρόσωπα κατάθεσης μετοχών Σελ. 158
VII. Μη τήρηση των διατυπώσεων συμμετοχής (§ 4)  
1. Άδεια γενικής συνέλευσης προς συμμετοχή Σελ. 159
2. Απόφαση σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό Σελ. 161
3. Δεσμευμένη εξουσία γενικής συνέλευσης Σελ. 163
4. Ελαττωματικότητα της απόφασης της συνέλευσης Σελ. 165
5. Η ρύθμιση της § 4 και η καθολική γενική συνέλευση Σελ. 166
VΙΙΙ. Μέτοχοι - κομιστές ονομαστικών τίτλων  
1. Ανάγκη νομιμοποίησης μετόχων έναντι της εταιρίας Σελ. 167
2. Απόδειξη μετοχικής ιδιότητας με κάθε νόμιμο μέσο Σελ. 168
IΧ. Κομιστές μετοχών επικαρπίας Σελ. 168
Χ. Δικαιώματα μετόχου στη γενική συνέλευση  
1. Οι συνεδριάσεις της συνέλευσης δεν είναι δημόσιες Σελ. 168
2. ΚατΑ ιδίαν μετοχικά δικαιώματα συμμετεχόντων Σελ. 170
ΧI. Συμμετοχή στην επαναληπτική γενική συνέλευση  
1. Συμμετοχή σε νέα και αυτοτελή γενική συνέλευση Σελ. 171
2. Ενιαία πρόσκληση για πρώτη και επαναληπτική Σελ. 172
ΧΙΙ. Αντιπροσώπευση του μετόχου στη γενική συνέλευση  
1. Επιτρεπτό αντιπροσώπευσης μετόχου Σελ. 172
2. Έγγραφος τύπος αντιπροσώπευσης μετόχου  
α. Ανάγκη χορήγησης ειδικής πληρεξουσιοδότησης Σελ. 174
β. Περιεχόμενο παρεχόμενης πληρεξουσιοδότησης Σελ. 174
XΙΙΙ. Υποχρέωση προς καταχώριση των μετόχων στον πίνακα Σελ. 175
XΙV. Εναλλακτικοί τρόποι συμμετοχής μετόχων στη συνέλευση  
1. Διεξαγωγή συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης  
α. Δυνατότητα ανάλογων καταστατικών διαμορφώσεων Σελ. 176
β. Δυνητική έκδοση υπουργικής απόφασης Σελ. 176
2. Συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως  
α. Διαδικασία ψηφοδοσίας από απόσταση Σελ. 176
β. Τρόπος συνυπολογισμού ψηφιζόντων μετόχων Σελ. 178
γ. Ανυπαρξία συνεδρίασης μετόχων Σελ. 178
δ. Αποκλεισμός συμμετοχής στη συνεδρίαση Σελ. 179
Άρθρο 28α - Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο Σελ. 180
Ι. Απεριόριστο δικαίωμα μεταβίβασης εισηγμένων μετοχών  
1. Απαγόρευση δέσμευσης εισηγμένων μετοχών  
α. Σκοποί κοινοτικού νομοθέτη Σελ. 183
β. Δυνατότητα μεταβίβασης εισηγμένων μετοχών Σελ. 184
γ. Συμμετοχή αυτοπρόσωπη και με αντιπρόσωπο Σελ. 184
2. Τρόποι διορισμού αντιπροσώπου Σελ. 185
3. Υποχρέωση γνωστοποίησης σύγκρουσης συμφερόντων Σελ. 186
II. Δικαιούμενοι συμμετοχής και ψήφου στη συνέλευση Σελ. 186
III. Υποχρέωση διοικητικού συμβουλίου προς καταχώριση Σελ. 187
IV. Κρίσιμος χρόνος συμμετοχής η ημερομηνία καταγραφής Σελ. 188
V. Συμμετοχή στη συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα Σελ. 188
VI. Συμμετοχή των μετόχων εξ αποστάσεως Σελ. 188
VII. Μετοχές σε πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης Σελ. 189
Άρθρον 29 - Απαρτία Σελ. 190
Ι. Σκοπός, υπολογισμός και είδη απαρτίας  
1. Ορισμός και υπολογισμός απαρτίας Σελ. 191
2. Απλή ή συνήθης κεφαλαιουχική απαρτία  
α. Ex lege ορισμένο ελάχιστο ποσοστό κεφαλαίου Σελ. 194
β. Εγκατάλειψη της αρχής της φθίνουσας απαρτίας Σελ. 195
3. Εξαιρετική κεφαλαιουχική απαρτία  
α. Αυξημένο ποσοστό κεφαλαιουχικής απαρτίας Σελ. 197
β. Ισχύς της αρχής της φθίνουσας απαρτίας Σελ. 197
ΙΙ. Μείζονα ποσοστά απαρτίας μέσω καταστατικού (§ 6)  
1. Δυνατότητα συμπερίληψης καταστατικών ρητρών Σελ. 198
2. Καταστατική ρήτρα περί ομοφωνίας συμμετεχόντων Σελ. 199
ΙΙΙ. ΚατΑ ιδίαν θέματα απαιτούντα εξαιρετική απαρτία  
α. Μεταβολή εθνικότητας εταιρίας Σελ. 200
β. Μεταβολή αντικειμένου επιχείρησης Σελ. 201
γ. Επαύξηση υποχρεώσεων μετόχων Σελ. 202
δ. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 203
ε. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου Σελ. 204
στ. Μεταβολή τρόπου διάθεσης κερδών Σελ. 204
ζ. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας Σελ. 204
η. Η παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο δσ για αύξηση του μ.κ. σύμφωνα με το άρθρο 13 § 1, και Σελ. 204
θ. Κάθε άλλη περίπτωση που ορίζει ο νόμος Σελ. 204
Άρθρον 30 - Αρχή της ισότητος Σελ. 205
Ι. Καθολικό και αναφαίρετο δικαίωμα ψήφου  
1. Ισότιμη και αναλογική ψήφος  
α. Ισοτιμία μετοχών και αναλογία μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 205
β. Γενικές αρχές αναγκαστικού χαρακτήρα Σελ. 209
2. Απαγόρευση παροχής δικαιώματος πολλαπλής ψήφου Σελ. 213
ΙΙ. Αποκλεισμός μετόχου από την άσκηση δικαιώματος ψήφου  
1. Αναστολή και αποκλεισμός ψήφου ως εξαιρέσεις  
α. Δικαίωμα ψήφου και προσωπικό συμφέρον Σελ. 213
β. Αναστολή άσκησης δικαιώματος ψήφου Σελ. 215
2. Περιοριστικές καταστατικές ρυθμίσεις του δικαιώματος Σελ. 216
ΙΙΙ. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 8 § 2 ν. 3884/2010 ειδικότερα  
1. Αρχή της ίσης (και της ανάλογης) μεταχείρισης των μετόχων Σελ. 217
2. Ισότητα μετοχών και ίση μεταχείριση μετόχων Σελ. 218
3. Θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων συμπεριφοράς Σελ. 219
4. Συνέπειες της ρύθμισης για τους μετόχους και την εταιρία Σελ. 220
ΙV. Ενοχικές συμφωνίες εταίρων μεταξύ τους ή με τρίτους  
1. Αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας των εταίρων  
α. Υποχρέωση εταίρων προς συνεργασία Σελ. 221
β. Πολυμορφία και ποικιλία περιεχομένου συμφωνιών Σελ. 222
γ. Η κατΑ αρχήν εγκυρότητα των συμφωνιών των εταίρων Σελ. 224
δ. Μέσο οργάνωσης της δράσης των μετόχων Σελ. 225
2. Τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 59  
α. Τα στοιχεία του ποινικού αδικήματος Σελ. 226
β. Πορίσματα από τη ρύθμιση του παρόντος άρθρου Σελ. 228
3. Ο συμπληρωματικός ρόλος των συμφωνιών ψήφου  
α. Οργάνωση συνεργαζόμενων συμφερόντων Σελ. 229
β. Διάπλαση "ζωντανού" δικαίου εταιρίας Σελ. 230
γ. Διαστολή από συμφωνίες κυρίων Σελ. 231
4. Κύρος ενοχικών εταιρικών δεσμεύσεων άσκησης ψήφου  
α. Η εγκυρότητα των συμφωνιών ψήφου ως βάση εκκίνησης Σελ. 231
β. Έκταση ισχύος της ιδιωτικής αυτονομίας των εταίρων Σελ. 233
γ. Επιδίωξη κοινού σκοπού και προστασία συμφέροντος εταιρίας Σελ. 235
δ. Δημιουργία αξίωσης αποζημίωσης εναντίον αντισυμβαλλομένου Σελ. 237
ε. Πράξεις χάρη άσκησης εταιρικής διοίκησης Σελ. 238
στ. Διαστολή μεταξύ ενοχικού και κανονιστικού χαρακτήρα Σελ. 240
ζ. Δικαιούχος μετοχικής σχέσης και μέλος συνέλευσης Σελ. 241
ΙV. Ενιαία και μη άσκηση δικαιωμάτων ψήφου  
1. Μη απαγόρευση της διαιρετής άσκησης των δικαιωμάτων Σελ. 244
2. Επιτρεπτή κατΑ αρχήν η διαιρετή (μη ενιαία) ψηφοδοσία Σελ. 244
Άρθρον 30α - [Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου και επικαρπίας] Σελ. 246
Ι. Δικαίωμα ψήφου επί ενεχύρου σε μετοχή  
1. Ο ενεχυράσας οφειλέτης ως μέτοχος  
α. Περιορισμένο εμπράγματο δικαίωμα Σελ. 246
β. Σύμβαση περί του ανήκειν του δικαιώματος ψήφου Σελ. 249
2. Το δικαίωμα ψήφου του ενεχυρούχου πιστωτή Σελ. 251
ΙΙ. Δικαίωμα ψήφου επί επικαρπίας μετοχών  
1.Ο επικαρπωτής ως διαχειριστής των μετοχών Σελ. 252
2. Σύμβαση ψήφου μεταξύ επικαρπωτή και κυρίου Σελ. 252
ΙΙΙ. Το δικαίωμα ψήφου στην κατάσχεση μετοχών Σελ. 253
IV. Το δικαίωμα ψήφου στην παρακαταθήκη μετοχών Σελ. 254
Άρθρον 30β - [Δικαίωμα ψήφου τραπεζών] Σελ. 255
Ι. Άσκηση δικαιώματος ψήφου στο όνομα της τράπεζας  
1. Εξουσιοδότηση προς άσκηση δικαιώματος ψήφου Σελ. 255
2. Σαφής διαστολή από την πληρεξουσιοδότηση Σελ. 256
3. Ανάγκη έγγραφης εξουσιοδότησης τράπεζας Σελ. 257
4. Ρυθμίσεις αναγκαστικού δικαίου Σελ. 257
5. Εξουσιοδότηση ελευθέρως ανακλητή και υπό προθεσμία Σελ. 258
ΙΙ. Ψήφος μετοχών μη ανηκουσών σε τράπεζα - Συγκεφαλαίωση  
1. Η τράπεζα ως πληρεξουσία Σελ. 259
2. Η τράπεζα ως εξουσιοδοτούμενη Σελ. 259
Άρθρον 31 - Πλειοψηφία Σελ. 261
Ι. Απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων ψήφων ως κανόνας  
1. Αναγκαιότητα της αρχής της πλειοψηφίας  
α. Οι εκπροσωπούμενοι στη συνέλευση ψήφοι ως βάση Σελ. 261
β. Λειτουργία των αρχών της απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 263
2. Απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων Σελ. 264
3. Εξαιρετική πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων ψήφων Σελ. 266
4. Καταστατικές ρήτρες περί πλειοψηφίας Σελ. 266
5. Όριο επιτρεπτών καταστατικών ρητρών Σελ. 267
6. Ρήτρα καταστατικού περί ομόφωνης απόφασης Σελ. 268
ΙΙ. Διαδικασία διεξαγωγής της ψηφοφορίας  
1. Ορισμός της ακολουθητέας διαδικασίας Σελ. 268
2. Είδος και μορφή ψηφοφορίας  
α. Σημασία της βούλησης των εταίρων Σελ. 269
β. Διεύθυνση και ευθύνη διεξαγωγής εργασιών Σελ. 270
3. Σχηματισμός αληθινής βούλησης εταιρίας Σελ. 270
ΙΙΙ. Η απόφαση ως συλλογική δικαιοπραξία Σελ. 272
IV. Η ισχύς της απόφασης της γενικής συνέλευσης Σελ. 273
Άρθρον 32 - Πρακτικά της γενικής συνέλευσης Σελ. 275
Ι. Καταχώριση γεγονότων συνέλευσης σε ειδικό βιβλίο πρακτικών  
1. Υποχρεωτική καταχώριση συζητήσεων και αποφάσεων  
α. Υποχρεωτικό περιεχόμενο πρακτικών Σελ. 276
β. Η τήρηση ως υποχρέωση του προέδρου της συνέλευσης Σελ. 278
2. Χορήγηση αντιγράφων στους μετόχους Σελ. 281
3. Αποδεικτική δύναμη βιβλίου πρακτικών συνελεύσεων Σελ. 281
4. Ανάρτηση αποτελέσματος ψηφοφορίας στον ιστότοπο Σελ. 283
ΙΙ. Γλώσσα τήρησης πρακτικών συνελεύσεων  
1. Αρχική τοποθέτηση του νομοθέτη του ν. 2190/1920 Σελ. 283
2. Η νεότερη ρύθμιση του άρθρου 53α του παρόντος νόμου Σελ. 284
ΙΙΙ. Μονοπρόσωπη γενική συνέλευση  
1. Συνέλευση μονοπρόσωπης ή οιονεί μονοπρόσωπης εταιρίας Σελ. 284
2. Παρουσία και προσυπογραφή συμβολαιογράφου Σελ. 286
ΙV. Το πρακτικό της γενικής συνέλευσης ως απόφαση  
1. Η νεότερη ρύθμιση της διάταξης της διάταξης της § 3 Σελ. 287
2. Κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού γενικής συνέλευσης Σελ. 288
Άρθρον 33 - [Ανώτατο όργανο] Σελ. 290
Ι. Ο θεμελιώδης κανόνας του παρόντος άρθρου  
1. Οι ειδικότεροι κανόνες και η θεμελίωσή τους  
α. Οι ειδικότεροι κανόνες του παρόντος άρθρου Σελ. 290
β. Θεμελίωση των κατΑ ιδίαν κανόνων Σελ. 292
γ. Δέσμευση όλων των μετόχων της εταιρίας Σελ. 296
δ. Δέσμευση όλων των μελών των οργάνων της εταιρίας Σελ. 297
ΙΙ. Αρμοδιότητες και περιορισμοί γενικής συνέλευσης  
1. Σημαντικές αρμοδιότητες για τις εταιρικές υποθέσεις Σελ. 299
2. Περιορισμοί εξουσιών γενικής συνέλευσης Σελ. 300
Άρθρον 34 - Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 303
Ι. Αυτοτελής αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης  
1. Αποκλειστική αρμοδιότητα γενικής συνέλευσης  
α. Οι διατάξεις των §§ 1 και 2 του παρόντος άρθρου Σελ. 304
β. ΚατΑ ιδίαν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας Σελ. 307
Άρθρον 35 - Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου Σελ. 314
Ι. Τα ανακύπτοντα ερμηνευτικά ζητήματα  
1. Ανάγκη συστηματικής και τελολογικής ερμηνείας  
α. Ατελής και αντιφατική διατύπωση Σελ. 314
β. Η διαχείριση ασκείται από τα όργανα διοίκησης Σελ. 316
2. Περιεχόμενο απαλλαγής και έννομες συνέπειες Σελ. 317
ΙΙ. Σκοπός και αντικείμενο των διατάξεων  
1. Απαλλαγή διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών  
α. Η απαλλαγή ως τεχνικός όρος του εταιρικού δικαίου Σελ. 319
β. Αντικείμενο των διατάξεων του παρόντος άρθρου Σελ. 322
2. Απόφαση σε μεταγενέστερη γενική συνέλευση Σελ. 322
ΙΙΙ. Βασικά χαρακτηριστικά της παρούσας ρύθμισης  
1. Ειδική ρύθμιση συνεπειών απαλλαγής Σελ. 323
2. Σχέση προς το παραπεμπόμενο άρθρο 22α Σελ. 324
ΙV. H απόφαση περί απαλλαγής των οργάνων διοίκησης  
1. Χρόνος και τρόπος διεξαγωγής ψηφοφορίας  
α. Ειδική και ονομαστική ψηφοφορία Σελ. 327
β. Απαλλαγή μετά την ψήφιση του ισολογισμού Σελ. 328
γ. Ορισμένη εταιρική χρήση ή διαχειριστική περίοδος Σελ. 330
2. Ενιαία απόφαση για αμφότερα τα όργανα διοίκησης Σελ. 331
3. Έννομες συνέπειες απόφασης περί απαλλαγής  
α. Γενική έγκριση της ασκηθείσας διοίκησης Σελ. 332
β. Έλεγχος νομιμότητας απόφασης περί απαλλαγής Σελ. 334
4. Άρνηση παροχής απαλλαγής Σελ. 335
V. Δικαίωμα ψήφου μελών διοικητικού συμβουλίου  
1. Δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία  
α. Κυριότητα των μελών επί των τίτλων των μετοχών Σελ. 337
β. Τα μέλη ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων Σελ. 338
2. Άσκηση λοιπών μετοχικών δικαιωμάτων Σελ. 338
3. Μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία Σελ. 339
VI. Αξίωση μελών διοίκησης προς απαλλαγή;  
1. Ανυπαρξία αξίωσης οργάνων διοίκησης προς απαλλαγή Σελ. 339
2. Έγερση αρνητικής αναγνωριστικής αγωγής Σελ. 340
VII. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης  
1. Εφαρμογή της ρύθμισης για το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 340
2. Ενιαία ρύθμιση εννόμων συνεπειών Σελ. 341
Άρθρο 35α - Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 342
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 35α-35γ  
1. Χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων περί ελαττωματικών αποφάσεων  
α. Διατάξεις διαδικασίας και περιεχομένου Σελ. 344
β. Συμπληρωματική εφαρμογή γενικών διατάξεων Σελ. 347
γ. Νομοτεχνικά ατελείς ρυθμίσεις Σελ. 349
δ. Σύντομες αποσβεστικές προθεσμίες Σελ. 349
2. Αποφάσεις γενικής συνέλευσης ως αντικείμενο της ρύθμισης Σελ. 350
3. Η απόφαση ως διαδικασία σχηματισμού εταιρικής βούλησης Σελ. 351
4. Κατηγοριοποίηση των ελαττωμάτων των αποφάσεων Σελ. 353
ΙΙ. Ακυρότητα και ακυρωσία των αποφάσεων  
1. Χρησιμοποίηση των ανάλογων γενικών όρων Σελ. 355
2. Χρήσιμες εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 357
ΙΙΙ. Διάκριση ατελών αποφάσεων από ελαττωματικές  
1. Έλλειψη όρου ενεργού ως γνώρισμα ατελών αποφάσεων Σελ. 359
2. Ανίσχυρες αποφάσεις γενικής συνέλευσης Σελ. 360
IV. Διάκριση ελαττωματικών από ανυπόστατες αποφάσεις  
1. Η ανυποστασία δεν αποτελεί νομικό ελάττωμα Σελ. 361
2. Διαφοροποίηση ανυπόστατης απόφασης από ανίσχυρη Σελ. 362
V. Οι κατΑ ιδίαν περιπτώσεις ακυρωσίας στο παρόν άρθρο  
1. Διαδικαστικές πλημμέλειες της απόφασης  
α. Χαρακτηριστικά κατΑ ιδίαν ρυθμίσεων Σελ. 363
β. Διαδικαστικές πλημμέλειες αποφάσεων Σελ. 364
γ. Ανάγκη τελολογικής ερμηνείας Σελ. 366
2. Μη νόμιμη σύγκληση και συγκρότηση γενικής συνέλευσης  
α. Διευκρινιστικός χαρακτήρας της § 1 εδ. β΄ Σελ. 367
β. Δογματική συνέπεια και ασφάλεια δικαίου Σελ. 369
γ. Παράβαση διατάξεων περί συγκλήσεως Σελ. 370
δ. Συνέλευση όλων των εκάστοτε μετόχων Σελ. 371
ε. Ιδιαίτεροι κανόνες για σύγκληση και συγκρότηση Σελ. 372
στ. Βαρύτητα ελαττωμάτων συγκρότησης ως κριτήριο Σελ. 373
3. Μη νόμιμη σύγκληση και ανύπαρκτη σύγκληση  
α. Διαστολή της μη νόμιμης σύγκλησης από την ανύπαρκτη Σελ. 374
β. Η σύγκληση ως στοιχείο της υπό ευρεία έννοια συγκρότησης Σελ. 376
4. Ουσιαστικές πλημμέλειες της λήψης της απόφασης  
α. Προσπάθεια μείζονος ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου Σελ. 376
β. Η διαστολή ελαττωμάτων σε διαδικασίας και ουσίας Σελ. 378
γ. Αντίθεση του τρόπου λήψης στο νόμο ή το καταστατικό Σελ. 379
5. Αιτιώδης σχέση ελαττώματος και λήψης απόφασης  
α. Τελολογικά οργανωμένες διαδικαστικές πράξεις Σελ. 382
β. Ανάγκη ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας Σελ. 383
VI. Περιπτωσιολογία ακυρωσίμων αποφάσεων  
1. Μη νόμιμη σύγκληση γενικής συνέλευσης Σελ. 384
2. Μη νόμιμη συγκρότηση γενικής συνέλευσης Σελ. 390
3. Ειδικότερα περί απαρτίας και πλειοψηφίας Σελ. 393
4. Άρνηση παροχής οφειλόμενων πληροφοριών Σελ. 394
5. Κατάχρηση εξουσίας πλειοψηφίας Σελ. 396
VΙI. Περιπτώσεις ex lege αποκλεισμού της ακυρωσίας  
1. Περιορισμένες αριθμητικά περιπτώσεις Σελ. 405
2. Αποφασιστικός ρόλος στην απαρτία και πλειοψηφία Σελ. 405
3. Ακυρότητα ή ακυρωσία κατΑ ιδίαν ψήφων Σελ. 407
4. Πλημμέλειες πρακτικού γενικής συνέλευσης Σελ. 408
5. Ελαττώματα απόφασης διοικητικού συμβουλίου Σελ. 409
VΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση προς έγερση αγωγής  
1. Η αιτιολογική έκθεση του νόμου (άρθρο 42) Σελ. 410
2. Ορισμένη κεφαλαιουχική μειοψηφία ως δικαιούχος Σελ. 412
3. Ιδιότητα μετόχου κατά την άσκηση και τη συζήτηση της αγωγής Σελ. 414
4. Το διοικητικό συμβούλιο και τα μέλη του Σελ. 416
IX. Παθητική νομιμοποίηση - Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 418
X. Η έγερση αγωγής ακύρωσης ακυρώσιμης απόφασης  
1. Τρόπος άσκησης δικαιώματος ακύρωσης Σελ. 418
2. Προθεσμία άσκησης δικαιώματος ακύρωσης Σελ. 420
XI. Ενέργεια δικαστικής απόφασης περί ακύρωσης - Δημοσιότητα  
1. Ενέργεια ex nunc και erga omnes Σελ. 422
2. Δημοσίευση δικαστικής απόφασης Σελ. 423
XII. Η αξίωση αποζημίωσης της § 4 του παρόντος άρθρου  
1. Ο εισαγόμενος κανόνας είναι αναγκαστικού δικαίου Σελ. 423
2. Υποκείμενα της αξίωσης αποζημίωσης της § 4 Σελ. 426
3. Πρόκληση αιτιώδους ζημίας στον ενάγοντα μέτοχο Σελ. 429
XIII. Η προσωρινή δικαστική προστασία της διάταξης της § 10  
1. Ειδική και αυτόνομη ρύθμιση του νόμου Σελ. 429
2. Ύπαρξη επείγουσας ανάγκης Σελ. 430
Άρθρο 35β - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 432
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο παρόν άρθρο  
1. Δύο γενικά διατυπωμένοι λόγοι ακυρότητας  
α. Η αιτιολογική έκθεση του ν. 3604/2007 Σελ. 432
β. Οι κατΑ ιδίαν λόγοι ακυρότητας αποφάσεων Σελ. 433
2. Διχοτόμηση διατάξεων περί συγκλήσεως Σελ. 434
ΙΙ. Ανυπαρξία σύγκλησης γενικής συνέλευσης  
1. Το ειδικό περιεχόμενο της ύπαρξης πρόσκλησης  
α. Τα ελάχιστα στοιχεία της ύπαρξης πρόσκλησης Σελ. 436
β. Διευκρινιστικές παρατηρήσεις Σελ. 439
2. Δήλωση μετόχου περί διεξαγωγής νόμιμης συνεδρίασης Σελ. 442
ΙΙΙ. Περιεχόμενο της απόφασης αντίθετο στο νόμο και το καταστατικό  
1. Κάθε αντίθεση περιεχομένου στο νόμο ή το καταστατικό Σελ. 443
2. Οι γενικές αρχές του ισχύοντος εταιρικού δικαίου Σελ. 446
IV. Η προβολή της ακυρότητας της απόφασης της συνέλευσης  
1. Δικαστική και εξώδικη προβολή της ακυρότητας  
α. Προβολή ακυρότητας με οποιονδήποτε τρόπο Σελ. 448
β. Δυνατότητα αναστολής εκτέλεσης άκυρης απόφασης Σελ. 450
2. Ενεργητική νομιμοποίηση επί προβολής ακυρότητας (§ 4)  
α. Κάθε πρόσωπο έχον έννομο συμφέρον Σελ. 450
β. Ο μέτοχος δυνάμει της μετοχικής ιδιότητας Σελ. 451
γ. Διοικητικό συμβούλιο και κατΑ ιδίαν μέλη του Σελ. 453
δ. Τρίτα πρόσωπα ως δικαιούχοι προβολής Σελ. 454
ε. Παθητική νομιμοποίηση επί αγωγής ακυρότητας Σελ. 454
στ. Αρμόδιο δικαστήριο - Διαδικασία Σελ. 455
3. Θεραπεία ακυρότητας αποφάσεων συνελεύσεων (§ 4 εδ. α΄) Σελ. 456
4. Περιπτώσεις αποκλεισμού από τη θεραπεία (§ 4 εδ. β΄) Σελ. 457
5. Ενέργεια εκδιδόμενης δικαστικής απόφασης Σελ. 458
6. Δημοσιότητα τελεσίδικης δικαστικής απόφασης Σελ. 460
7. Επανάληψη («επικύρωση») άκυρης απόφασης  
α. Άρση ή ανάκληση απόφασης γενικής συνέλευσης Σελ. 460
β. «Επικύρωση» άκυρης απόφασης γενικής συνέλευσης Σελ. 461
Άρθρο 35γ - Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 464
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
1. Σχέση του παρόντος άρθρου προς τα άρθρα 35α και 35β  
α. Εννοιολογικές διευκρινίσεις Σελ. 464
β. Αθεράπευτη νομική ανυπαρξία εις το διηνεκές Σελ. 467
γ. Μη εφαρμογή άρθρων 35α-35β - Ανυπαρξία συγκρότησης Σελ. 469
II. Η ανύπαρκτη απόφαση δεν είναι κατΑ ακρίβεια απόφαση  
1. Έλλειψη βασικών μορφολογικών γνωρισμάτων Σελ. 471
2. Έλλειψη στοιχείων του υποστατού της απόφασης Σελ. 472
ΙΙI. Οι ρυθμισμένοι στο νόμο λόγοι ανυπόστατου αποφάσεων Σελ. 474
IV. Αναλογική εφαρμογή της § 2 - Συμπερασματικές διαπιστώσεις  
1. Όργανο είναι η γενική συνέλευση μετόχων Σελ. 476
2. Βασικά μορφολογικά γνωρίματα του υποστατού του οργάνου Σελ. 478
3. Συμπερασματικές διαπιστώσεις Σελ. 481
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ) Σελ. 483
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 489
 
Back to Top