Η ΕΦΕΣΗ


Συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του ΚΠολΔ

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 21.85€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 61,00 € Ειδική Τιμή 51,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16166
Οικονόμου Κ.
Γιαννόπουλος Π., Διακονής Α., Παναγόπουλος Κ., Πανταζόπουλος Α., Τριανταφυλλίδης Χρ., Τσαντίνης Σπ.

Το παρόν έργο «Η Έφεση» αποτελεί μία κατ’ άρθρο συστηματική ερμηνεία των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, οι οποίες ρυθμίζουν το ένδικο μέσο της έφεσης.

Μέσα από τη σύζευξη θεωρίας και νομολογίας πολιτικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων αναδεικνύονται και εξετάζονται ζητήματα σχετικά με την άσκηση της έφεσης, τις προθεσμίες, τη νομιμοποίηση των διαδίκων, το ανασταλτικό, μεταβιβαστικό και επικοινωτικό αποτέλεσμα του ενδίκου αυτού μέσου, τη διαδικασία συζήτησης, τα ζητήματα διαχρονικού δικαίου ιδίως μετά τη θέση σε εφαρμογή του Ν 4335/2015 κ.ά.

Το πόνημα «Η Έφεση» συνδυάζοντας την πρακτική αποτελεσματικότητα με την πλήρη θεωρητική νομική τεκμηρίωση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα χρήσιμο βοήθημα για τους νομικούς που θα προστρέξουν σε αυτό, αναζητώντας λύσεις σε καθημερινά, πρακτικά αλλά και θεωρητικά ζητήματα, τα οποία αφορούν το ένδικο μέσο της έφεσης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. VII
Εισαγωγή επί της λειτουργίας του ενδίκου μέσου της εφέσεως
I. Νομική φύση και λειτουργία της έφεσης Σελ. 1
ΙΙ. Ο κανόνας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας Σελ. 2
Α. Λειτουργική αρμοδιότητα Σελ. 2
Β. Το ειδικότερο περιεχόμενο του κανόνα των δύο βαθμών δικαιοδοσίας Σελ. 3
Γ. Ο κανόνας των δύο βαθμών δικαιοδοσίας και η αρχή της οικονομίας της δίκης Σελ. 4
ΙΙΙ. Κατ’ ουσίαν έρευνα της διαφοράς Σελ. 5
IV. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως Σελ. 7
V. Ζητήματα του μεταβιβαστικού αποτελέσματος της εφέσεως μετά την εξαφάνιση της εκκαλουμένης Σελ. 8
Α. Επί απορρίψεως της αγωγής για τυπικό λόγο ή ως μη νόμιμης Σελ. 8
Β. Επί περισσοτέρων κεφαλαίων της προσβαλλόμενης αποφάσεως Σελ. 9
Γ. Επί μη εξετάσεως πρωτοδίκως ορισμένων κεφαλαίων της αγωγής Σελ. 10
Δ. Επί εν μέρει αποδοχής ενός ενιαίου κεφαλαίου της αγωγής Σελ. 10
Αρθρο 511
Αποφάσεις πρωτοβαθμίων δικαστηρίων Σελ. 11
I. Γενικά Σελ. 11
II. Αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων. Εκκλητό αποφάσεων που εκδόθηκαν επί μη γνήσιας υπόθεσης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 17
ΙΙΙ. Επιτρεπτό δικονομικών συμβάσεων Σελ. 22
Αρθρο 512
Ανέκκλητες αποφάσεις Σελ. 25
Ι. Γενικά Σελ. 25
ΙΙ. Εφαρμογή στις ειδικές διαδικασίες Σελ. 26
ΙΙΙ. Εφαρμογή σε δίκες ανακοπής 632, 933 Σελ. 28
IV. Εφαρμογή επί εσφαλμένης μη εφαρμογής των διατάξεων περί μικροδιαφορών Σελ. 29
V. Παραπομπή κατ’ άρθρο 47 Σελ. 30
VI. Κανονισμός 861/2007 Σελ. 31
Αρθρο 513
Έφεση κατά των οριστικών αποφάσεων Σελ. 33
Ι. Οριστικές Αποφάσεις Σελ. 34
Α. Γενικά Σελ. 34
Β. Έννοια οριστικής απόφασης στο πλαίσιο του άρθρου 513 παρ. 1 ΚΠολΔ Σελ. 35
Γ. Τελειωτική απόφαση Σελ. 36
Δ. Κρίσιμος χρόνος ελέγχου της οριστικότητας της απόφασης Σελ. 37
Ε. Μη οριστικές αποφάσεις Σελ. 37
ΣΤ. Περιπτωσιολογία οριστικών αποφάσεων Σελ. 38
Ζ. Περιπτωσιολογία μη οριστικών αποφάσεων Σελ. 40
ΙΙ. Αποφάσεις με τις οποίες παραπέμπεται η διαφορά στο αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 43
ΙΙΙ. Εν μέρει οριστικές αποφάσεις Σελ. 44
ΙV. Αυτεπάγγελτος έλεγχος εκκλητού – συνέπειες έλλειψής του Σελ. 49
Αρθρο 514
Μόνο μία έφεση επιτρέπεται Σελ. 51
Ι. Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης Σελ. 51
ΙΙ. Ταυτότητα διαδίκων Σελ. 52
ΙΙΙ. Ταυτότητα εκκαλουμένης απόφασης Σελ. 56
IV. Απαράδεκτο πρώτης έφεσης Σελ. 58
V. Αντέφεση Σελ. 60
VI. Κατά μετατροπή λήψη υπόψη της δεύτερης έφεσης ως δικογράφου πρόσθετων λόγων Σελ. 60
Αρθρο 516
Ποιοι δικαιούνται να ασκήσουν έφεση Σελ. 63
Ι. Γενικά Σελ. 64
ΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 66
Α. Διάδικοι Σελ. 66
Β. Μεταβολές στο πρόσωπο των διαδίκων Σελ. 70
Γ. Περιπτωσιολογία Σελ. 71
1. Ενάγων – εναγόμενος Σελ. 71
2. Ομόδικοι Σελ. 72
3. Κυρίως παρεμβαίνων Σελ. 73
4. Προσθέτως παρεμβαίνων Σελ. 73
5. Προσεπικληθείς Σελ. 75
6. Ειδικά ο προσεπικληθείς με δικαστική διαταγή Σελ. 78
7. Καθολικοί διάδοχοι Σελ. 79
8. Ειδικοί διάδοχοι Σελ. 80
9. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Σελ. 81
10. Υπουργός Οικονομικών Σελ. 82
Δ. Πλαγιαστική άσκηση έφεσης Σελ. 83
Ε. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση έφεσης στην εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 84
III. Το έννομο συμφέρον ως διαδικαστική προϋπόθεση Σελ. 88
Α. Γενικά Σελ. 88
Β. Το έννομο συμφέρον του ηττηθέντος διαδίκου Σελ. 88
1. Η ήττα του ενάγοντος Σελ. 88
2. Η ήττα του εναγομένου Σελ. 89
3. Ειδικά η περίπτωση των συνεκδικαζόμενων αγωγών διαζυγίου Σελ. 91
IV. Έννομο συμφέρον του νικήσαντος διαδίκου Σελ. 91
Α. Έννοια νικήσαντος διαδίκου Σελ. 91
Β. Περιπτωσιολογία Σελ. 92
Αρθρο 517
Κατά ποιων στρέφεται η έφεση Σελ. 95
Ι. Γενικά Σελ. 95
ΙΙ. Ομοδικία Σελ. 98
Α. Απλή ομοδικία Σελ. 98
Β. Αναγκαία ομοδικία Σελ. 101
ΙΙΙ. Παρέμβαση Σελ. 103
Α. Κύρια Παρέμβαση Σελ. 103
Β. Απλή Πρόσθετη Παρέμβαση Σελ. 104
Γ. Αυτοτελής Πρόσθετη Παρέμβαση Σελ. 108
IV. Προσεπίκληση Σελ. 108
V. Καθολικοί διάδοχοι Σελ. 110
VI. Μη νομιμοποίηση ειδικών διαδόχων Σελ. 112
VΙΙ. Εκούσια δικαιοδοσία Σελ. 113
VIΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση στην άσκηση έφεσης στις πτωχευτικές δίκες Σελ. 115
IX. Δίκες υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (Ν 3869/2010) Σελ. 116
Αρθρο 518
Προθεσμία και χρόνος ενάρξεώς της Σελ. 119
Ι. Γενικά Σελ. 119
ΙΙ. Γνήσια προθεσμία Σελ. 120
ΙΙΙ. Καταχρηστική προθεσμία Σελ. 133
IV. Διακοπή της προθεσμίας Σελ. 136
V. Απώλεια προθεσμίας και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση Σελ. 138
VI. Θέματα προθεσμιών στην πτωχευτική δίκη Σελ. 139
VII. Αναστολή της προθεσμίας Σελ. 140
VIII. Προβλήματα διαχρονικού δικαίου Σελ. 140
Αρθρο 519
Ανασταλτικό αποτέλεσμα προθεσμίας Σελ. 145
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 145
II. Περιεχόμενο Σελ. 146
III. Εξαιρέσεις Σελ. 146
IV. Προϋποθέσεις Σελ. 151
V. Σχέση προθεσμιών έφεσης και ανακοπής ερημοδικίας Σελ. 152
Αρθρο 520
Στοιχεία της εφέσεως. Πρόσθετοι λόγοι Σελ. 155
I. Περιεχόμενο δικογράφου Σελ. 155
ΙΙ. Λόγοι έφεσης Σελ. 158
ΙΙΙ. Πρόσθετοι λόγοι - Εισαγωγή Σελ. 158
IV. Παρακολουθηματικός χαρακτήρας Σελ. 160
V. Έννοια αναγκαίως συνεχόμενων κεφαλαίων Σελ. 163
VI. Διαχρονικό δίκαιο Σελ. 169
Αρθρο 521
Ανασταλτικό αποτέλεσμα. Μέχρι πότε. Εξαίρεση Σελ. 171
I. Γενικές παρατηρήσεις Σελ. 171
II. Περιεχόμενο Σελ. 171
III. Προϋποθέσεις Σελ. 172
IV. Έκταση Σελ. 172
V. Διάρκεια Σελ. 173
VI. Έννομες συνέπειες Σελ. 174
VII. Εξαιρέσεις Σελ. 175
Αρθρο 522
Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα Σελ. 177
I. Έννοια του μεταβιβαστικού αποτελέσματος Σελ. 177
II. Όρια μεταβιβαστικού αποτελέσματος Σελ. 180
III. Ειδικότερα τα εκκληθέντα κεφάλαια Σελ. 184
IV. Χρόνος επέλευσης μεταβιβαστικού αποτελέσματος. Αναβίωση της εκκρεμοδικίας Σελ. 188
V. Αυτεπάγγελτος έλεγχος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο Σελ. 190
VI. Ενστάσεις Σελ. 193
VII. Όρια μεταβιβαστικού αποτελέσματος στις σύνθετες δίκες Σελ. 194
VIII. Αποφάσεις επί παραπομπής Σελ. 197
IX. Καταδίκη στα δικαστικά έξοδα Σελ. 197
Αρθρο 523
Αντέφεση. Διατυπώσεις. Συνέπειες Σελ. 199
I. Έννοια Σελ. 200
II. Γενικά Σελ. 200
III. Νομική φύση Σελ. 201
IV. Προϋποθέσεις παραδεκτού Σελ. 201
V. Παραδεκτή άσκηση έφεσης Σελ. 202
VI. Νομιμοποίηση (ενεργητική – παθητική) Σελ. 202
VII. Έννομο συμφέρον Σελ. 204
VIII. Προσβολή μόνο των κεφαλαίων που έχουν εκκληθεί ή των αναγκαία συνεχομένων με αυτά Σελ. 205
IX. Άσκηση της αντέφεσης Σελ. 210
X. Συζήτηση Σελ. 213
XI. Μη εκτελεστή η εκκληθείσα πρωτοβάθμια απόφαση κατά το διάστημα που ο εφεσίβλητος δύναται να ασκήσει παρεπόμενη αντέφεση Σελ. 215
Αρθρο 524
Διαδικασία συζήτησης της έφεσης Σελ. 217
I. Τηρούμενη διαδικασία Σελ. 218
II. Προτάσεις και Προσθήκη Σελ. 220
III. Συζήτηση Σελ. 221
IV. Άσκηση παρέμβασης Σελ. 223
V. Επαναφορά ισχυρισμών και αποδεικτικών μέσων Σελ. 224
VI. Προσκομιδή νέων αποδεικτικών μέσων Σελ. 225
VII. Παραίτηση από την αγωγή ή την έφεση Σελ. 226
VIII. Ερημοδικία Σελ. 228
IX. Ερημοδικία εκκαλούντος Σελ. 228
X. Ερημοδικία εφεσιβλήτου Σελ. 232
XI. Εκπροσώπηση εισαγγελέων Σελ. 233
XII. Παράβολο αναβολής Σελ. 233
Αρθρο 525
Απαράδεκτο νέων αιτημάτων και ανταγωγής Σελ. 235
I. Γενικά Σελ. 235
II. Η έκταση της απαγόρευσης Σελ. 236
III. Οι παρεπόμενες αιτήσεις Σελ. 237
IV. Ειδικότερα το αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση Σελ. 238
Αρθρο 526
Απαράδεκτο μεταβολής βάσεως και αιτήματος Σελ. 241
I. Ιστορική αναδρομή - Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 241
II. Διαφοροποίηση από το σύστημα συγκεντρώσεως - νομική φύση - πεδίο εφαρμογής της διάταξης Σελ. 242
III. Ειδικότερα, η μεταβολή βάσης, αιτήματος, αντικειμένου Σελ. 244
IV. Μεταβολή βάσης (νομολογία) Σελ. 245
V. Μεταβολή αιτήματος (νομολογία) Σελ. 249
VI. Μεταβολή αντικειμένου (νομολογία) Σελ. 250
VII. Ειδικές διατάξεις για απαγόρευση μεταβολής βάσης ανακοπής, ανακοπής κατά της εκτέλεσης και αναγγελίας Σελ. 250
Αρθρο 527
Πότε επιτρέπεται η προβολή νέων ισχυρισμών Σελ. 253
I. Δογματική ένταξη του 527 στον ισχύοντα ΚΠολΔ Σελ. 254
II. Οι νομοθετικές μεταβολές που επήλθαν με τον Ν 4335/2015 Σελ. 256
III. Εύρος ισχύος του άρθρου 527 ΚΠολΔ Σελ. 257
IV. Οι καθιερούμενες εκ του 527 ΚΠολΔ εξαιρέσεις από την απαγόρευση προβολής νέων πραγματικών ισχυρισμών το πρώτον ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου Σελ. 261
Α. Ισχυρισμοί του εφεσιβλήτου προς υπεράσπιση κατά της εφέσεως (527 αρ. 1) Σελ. 261
Β. Οψιγενείς ισχυρισμοί (527 αρ. 2 και 5) Σελ. 265
Γ. Οι δικονομικώς προνομιακοί ισχυρισμοί (527 αρ. 3) Σελ. 269
Δ. Ισχυρισμοί οι οποίοι δεν προβλήθηκαν έγκαιρα από δικαιολογημένη αιτία (527 αρ. 4) Σελ. 275
Ε. Πραγματικοί ισχυρισμοί οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως ή με δικαστική ομολογία (527 αρ. 6) Σελ. 279
V. Δυνατότητα προβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών ως λόγων εφέσεως Σελ. 283
VI. Τρόπος και χρόνος προβολής των νέων πραγματικών ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη υπό το φως των νέων ρυθμίσεων Σελ. 284
VII. Δυνατότητες αναιρετικού ελέγχου επί παραβιάσεως του 527 ΚΠολΔ Σελ. 289
Αρθρο 528
Επί εξαφανίσεως εκκαλουμένης αποφάσεως Σελ. 293
I. Ιστορική αναδρομή Σελ. 293
II. Λειτουργία της εφέσεως ερημοδικασθέντος Σελ. 297
III. Προϋποθέσεις εφαρμογής Σελ. 301
IV. Περιορισμοί από το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως, επιτρεπτό προβολής ισχυρισμών Σελ. 302
V. Ομοδικία Σελ. 303
VI. Διαδικασία δίκης Σελ. 304
VII. Σχέση ανακοπής ερημοδικίας και έφεσης κατά ερήμην αποφάσεως Σελ. 306
Αρθρο 529
Προσαγωγή νέων αποδεικτικών μέσων. Στρεψοδικία Σελ. 309
Ι. Γενικά Σελ. 309
ΙΙ. Ο κανόνας Σελ. 310
ΙΙΙ. Τρόπος και χρόνος προσκομιδής των νέων αποδεικτικών μέσων Σελ. 312
IV. Οι εξαιρέσεις Σελ. 312
V. Ειδικότερα το 529 ΙΙ ΚΠολΔ Σελ. 313
VI. Αποδεικτικά μέσα αποκλειόμενα δυνάμει δικονομικών συμβάσεων Σελ. 315
VII. Δυνατότητες αναιρετικού ελέγχου Σελ. 315
Αρθρο 530
Ένορκη εξέταση των διαδίκων Σελ. 317
Αρθρο 532
Εκπρόθεσμη έφεση Σελ. 319
Αρθρο 533
Ποιο δίκαιο εφαρμόζεται Σελ. 321
Ι. Γενικά Σελ. 321
ΙΙ. Έρευνα παραδεκτού των λόγων Σελ. 322
ΙΙΙ. Έρευνα της βασιμότητας των λόγων Σελ. 324
ΙV. Ποίος νόμος εφαρμόζεται Σελ. 325
V. Εφαρμογή του νεώτερου ουσιαστικού νόμου κατά παρέκκλιση της διατάξεως του άρθρου 533 παρ. 2 Σελ. 326
Αρθρο 534
Αντικατάσταση αιτιολογιών Σελ. 331
Ι. Ιστορική αναδρομή Σελ. 331
ΙΙ. Δικανικός συλλογισμός και έλεγχος αιτιολογιών - διατακτικού Σελ. 332
ΙΙΙ. Διάταξη ή μη αποδείξεων για τον έλεγχο της αιτιολογίας Σελ. 334
IV. Κριτήριο αντικατάστασης αιτιολογιών ή εξαφάνισης της απόφασης Σελ. 335
V. Περιπτωσιολογία Σελ. 336
A. Απόρριψη της αγωγής με διαφορετικό είδος απόρριψης Σελ. 336
Β. Απόρριψη της αγωγής με ίδιο είδος απόρριψης Σελ. 339
1. Απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης Σελ. 339
2. Απόρριψη της αγωγής ως (νομικά – ουσιαστικά) αβάσιμης Σελ. 342
VI. Χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος Σελ. 344
VII. Δεδικασμένο επί αποφάσεως που αντικαταστάθηκαν οι αιτιολογίες της Σελ. 345
VIII. Αναιρετικός έλεγχος Σελ. 345
Αρθρο 535
Αποδοχή της εφέσεως Σελ. 347
I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 347
II. Η ρύθμιση Σελ. 348
III. Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων έφεσης Σελ. 349
IV. Μη προσήκουσα διαδικασία στον πρώτο βαθμό Σελ. 349
V. Εξαφάνιση της ερήμην πρωτόδικης απόφασης χωρίς έρευνα των λόγων έφεσης Σελ. 351
VI. Κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου Σελ. 352
VII. Η δικαστική κρίση μετά από την εξαφάνιση της απόφασης Σελ. 353
VIII. Ειδικότερα η κρίση επί παρεπομένων αιτημάτων Σελ. 357
IX. Απόρριψη της αγωγής από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για διαφορετικό λόγο Σελ. 357
X. Δικαστικά έξοδα Σελ. 359
XI. Εφαρμοστέος νόμος Σελ. 360
XII. Έκδοση απόφασης Σελ. 361
XIII. Νέες αποδείξεις Σελ. 361
XIV. Εξαφάνιση της απόφασης λόγω αναρμοδιότητας Σελ. 361
Αρθρο 536
Επιβλαβέστερη απόφαση Σελ. 365
Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 366
ΙΙ. Πώς εργάζεται το εφετείο Σελ. 368
ΙΙΙ. Η λειτουργία της απαγόρευσης της reformatio in peius γενικά Σελ. 376
IV. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί του γενικού λόγου εφέσεως περί κακής εκτίμησης των αποδείξεων επί αγωγών με απλή δομή (μία βάση – ένα αίτημα) Σελ. 379
Α. Η απαγόρευση ποσοτικής διαφοροποίησης σε βάρος του εκκαλούντα Σελ. 379
Β. Περιπτώσεις διαφοροποίησης του λόγου απόρριψης της αγωγής Σελ. 380
1. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως νόμω αβάσιμης – εκκαλών: ενάγων Σελ. 380
2. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως ουσία αβάσιμης – εκκαλών: ενάγων Σελ. 380
3. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης (ιδίως αόριστης) – εκκαλών: ενάγων Σελ. 382
4. Πρωτόδικη απόρριψη της αγωγής ως απαράδεκτης (ιδίως αόριστης) – εκκαλών: εναγόμενος Σελ. 385
V. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί λόγων εφέσεως που πλήττουν συγκεκριμένα απαράδεκτα περί αποδείξεων Σελ. 385
VI. Η λειτουργία της απαγόρευσης επί λόγων εφέσεως που πλήττουν απαράδεκτα της εν γένει δικαστικής κρίσης Σελ. 386
VIΙ. Επί κύριας και επικουρικής σώρευσης νομικών βάσεων Σελ. 386
A. Το πρωτοδικείο απέρριψε κάποιες βάσεις και δέχθηκε μία Σελ. 386
B. Το πρωτοδικείο εξέτασε και δέχθηκε την πρώτη αγωγική βάση και δεν εξέτασε τις λοιπές Σελ. 386
Αρθρο 537
Επέκταση στους ομοδίκους Σελ. 389
I. Γενικά περί του επεκτατικού αποτελέσματος Σελ. 389
II. Πεδίο εφαρμογής ΚΠολΔ 537 Σελ. 390
III. Προϋποθέσεις επεκτατικού αποτελέσματος Σελ. 390
IV. Αυτοδίκαιη επέκταση στους απρακτούντες ομοδίκους Σελ. 393
V. Περιεχόμενο της επέκτασης Σελ. 395
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 397
Back to Top