Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12609
Τσούμας Β.
  • Έκδοση: 2010
  • Σελίδες: 214
  • ISBN: 978-960-272-752-2
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Το έργο επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση, και εξέταση θεμάτων που αφορούν -με πλούσιες αναφορές στη νομολογία- στην εργολαβική σύμβαση, όπως ρυθμίζονται από τα άρθρα 681 επ. ΑΚ.

Ειδικότερα:

Αναλύονται τα εννοιολογικά στοιχεία που προσδιορίζουν την εργολαβική σύμβαση, την καταβλητέα εργολαβική αμοιβή, τις διαφορές της εργολαβικής από τις συγγενείς της συμβάσεις  (σύμβαση εργασίας, σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, σύμβαση εντολής, σύμβαση πώλησης)

Ερευνώνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών (δηλ. ευθύνες και υποχρεώσεις τόσο του εργοδότη, όσο και του εργολάβου καθλως και των προστηθέντων από αυτόν υπαλλήλων ), οι απαιτήσεις των απασχολουμένων στην εκτέλεση του έργου εργατών, οι συνέπειες από την έγκριση του έργου, οι συνέπειες της μη εκτέλεσης του έργου λόγω θανάτου του εργολάβου, καθώς και οι προϋποθέσεις λύσης και καταγγελίας της εργολαβικής σύμβασης.

Ειδικότερη έμφαση δίνεται επίσης και στα θέματα της σύμβασης ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή.

Ακολουθεί  παράρτημα νομοθεσίας για την εργολαβική σύμβαση καθώς και αλφαβητικό ευρετήριο.

Αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε εφαρμοστή του δικαίου των σωματείων
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑΣελ. 13
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'Σελ. 15
Επισκόπηση των ρυθμίσεων της σύμβασης έργου,  
κατά τον Αστικό ΚώδικαΣελ. 15
Πριν από την παράδοση του έργου ή στις αρχές εκτέλεσής τουΣελ. 16
Κατά την διάρκεια του χρόνου εκτέλεσηςΣελ. 17
Οποτεδήποτε, μέχρι την αποπεράτωση του έργουΣελ. 18
Μετά την εκτέλεσηΣελ. 18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'Σελ. 22
Η έννοια, η νομική φύση και τα στοιχεία  
της εργολαβικής σύμβασηςΣελ. 22
Το εκτελεστέο έργοΣελ. 23
Η καταβλητέα αμοιβήΣελ. 27
αα. Αμοιβή κατ' αποκοπήνΣελ. 30
ββ. Αμοιβή βάσει προϋπολογισμούΣελ. 30
γγ. Αμοιβή απολογιστικώςΣελ. 31
δδ. Αμοιβή κατά διαστήματαΣελ. 32
εε. Αμοιβή υπολογιζομένη σε ποσοστάΣελ. 32
Η συμφωνία των μερώνΣελ. 39
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'Σελ. 43
Οι διαφορές της εργολαβικής από τις συγγενείς της  
συμβάσεις κατά τον Αστικό Κώδικα - Η εργολαβική ως σύμβαση μεικτή- Η σημασία της χορήγησης της ύληςΣελ. 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'Σελ. 55
Δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες των μερών  
- Η σχέση πρόστησηςΣελ. 55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'Σελ. 64
Τα δικαιώματα του εργοδότηΣελ. 64
α. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του άρθρου 686 ΑΚΣελ. 64
β. Το δικαίωμα του άρθρου 687 ΑΚ - Έκπτωση του εργολάβουΣελ. 79
γ. Το δικαίωμα διόρθωσης των επουσιωδών ελαττωμάτων ή μείωσης της αμοιβήςΣελ. 81
δ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης επί εκτελεσθέντος έργου με ουσιώδη ελαττώματαΣελ. 85
ε. Το δικαίωμα αποζημίωσης για μη εκτέλεση της σύμβασης επί ελλείψεων του έργου εξ υπαιτιότητος του εργολάβουΣελ. 89
στ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης επί τη προόψει ουσιώδους υπέρβασης του προϋπολογισμού του έργουΣελ. 98
ζ. Το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασηςΣελ. 99
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'Σελ. 113
Τα δικαιώματα του εργολάβουΣελ. 113
α. Το δικαίωμα στην εργολαβική αμοιβήΣελ. 113
β. Το δικαίωμα νομίμου ενεχύρου επί των κινητών του εργοδότηΣελ. 120
γ. Το δικαίωμα απαίτησης αμοιβής και των γενομένων δαπανών επί καταστροφής κ.λπ. του έργου λόγω ελαττώματος της χορηγηθείσας ύληςΣελ. 121
δ. Το δικαίωμα απαίτησης της αποζημίωσης του άρθρου 358 ΑΚΣελ. 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'Σελ. 124
Οι υποχρεώσεις του εργοδότηΣελ. 124
α. Η υποχρέωση καταβολής της αμοιβής του εργολάβουΣελ. 124
β. Η υποχρέωση χορήγησης ύλης άνευ ελαττωμάτων ή παροχής ορθών οδηγιών στον εργολάβοΣελ. 127
γ. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις του εργοδότηΣελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'Σελ. 131
Οι υποχρεώσεις του εργολάβουΣελ. 131
α. Η υποχρέωση εκτέλεσης του έργουΣελ. 131
β. Η υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκτέλεσης του έργουΣελ. 133
γ. Οι υποχρεώσεις εκ του άρθρου 685 ΑΚΣελ. 134
δ. Η υποχρέωση έγκαιρης ή άνευ επιβραδύνσεως εκτέλεσης του έργουΣελ. 137
ε. Η υποχρέωση άρτιας ή κατά τα συμπεφωνημένα εκτέλεσης του έργουΣελ. 138
στ. Η υποχρέωση ολοκλήρωσης του έργου άνευ ελαττωμάτων, έστω και επουσιωδών και απαλλαγμένου ελλείψεωνΣελ. 138
ζ. Η υποχρέωση εκτέλεσης του έργου κατά τον εγγυημένης ακριβείας προϋπολογισμό έστω και αν υπερτιμηθούν  
μεταγενεστέρως οι προβλεφθείσες εργασίεςΣελ. 139
η. Η υποχρέωση ειδοποίησης του εργοδότη επί ανάγκης υπέρβασης του προϋπολογισμούΣελ. 141
θ. Η υποχρέωση επισήμανσης εγκαίρως στον εργοδότη των απειλούντων το έργο κινδύνων από την ύλη ή τις οδηγίες που έχει χορηγήσειΣελ. 141
ι. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του εργολάβουΣελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'Σελ. 144
Η έγκριση του έργου και οι συνέπειές της, κατ' άρθρο 692 ΑΚΣελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι'Σελ. 149
Ο κίνδυνος στην εργολαβική σύμβασηΣελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ'Σελ. 151
Θέματα παραγραφής στην εργολαβική σύμβασηΣελ. 151
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ'Σελ. 155
Οι απαιτήσεις των απασχολουμένων στην εκτέλεση του έργου εργατώνΣελ. 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ'Σελ. 157
Οι συνέπειες του θανάτου του εργολάβουΣελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ'Σελ. 158
Η σύμβαση ανέγερσης οικοδομής με αντιπαροχή - Η ρήτρα εκπτώσεωςΣελ. 158
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ'Σελ. 176
Η λύση της εργολαβικής σύμβασηΣελ. 176
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ  
Αστικός Κώδικας  
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - 'Αρθρα 374-388]Σελ. 181
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ - 'Αρθρα 389-401]Σελ. 188
[ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ - 'Αρθρα 681-702]Σελ. 193
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 205
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 207
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥΣελ. 213
Back to Top