H ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Παρέμβαση - Τριτανακοπή

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.15€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 39,00 € Ειδική Τιμή 33,15 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16013
Παυλίδου Ε.

Στο δίκαιο, η έννοια του «τρίτου» προσλαμβάνει πολλαπλές μορφές και ποικίλες λειτουργίες: στο ουσιαστικό δίκαιο, τρίτα πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στο πραγματικό ενός κανόνα δικαίου μπορεί να επηρεάζονται από την εφαρμογή του ή να επιδρούν σε αυτή, στον βαθμό που αποτελούν υποκείμενα της ρυθμιστέας, ή άλλης έννομης σχέσης. Από την άλλη, η έννοια του τρίτου στο δικονομικό δίκαιο περιλαμβάνει πλείστα πρόσωπα που μετέχουν υπό ορισμένη ιδιότητα σε μία δίκη, από τον ίδιο τον δικαστή, ως αμερόληπτο τρίτο και αυστηρό τηρητή της ισότητας μεταξύ των μερών, μέχρι τους διαδίκους άλλων δικών, τους μάρτυρες, τους πραγματογνώμονες και όσους γενικότερα συνδράμουν στην αποδεικτική διαδικασία.

Σκοπός του έργου «Η συμμετοχή του τρίτου στη διοικητική δίκη» δεν είναι να ορίσει τον τρίτο, αλλά να αξιοποιήσει τη λειτουργική αυτή έννοια ως ένα μεθοδολογικό εργαλείο για τη δογματική προσέγγιση των κεντρικών ενδίκων βοηθημάτων και μέσων που είναι αφιερωμένα στα τρίτα πρόσωπα της δίκης και αυτά δεν είναι άλλα από την παρέμβαση και την τριτανακοπή. Απώτερος στόχος δε, είναι να ερευνήσει εάν και σε ποιο βαθμό η έννοια του τρίτου μεταβάλλεται, αφομοιώνοντας σημαντικές αλλαγές που γνωρίζει το διοικητικό δίκαιο τις τελευταίες δεκαετίες.

Ειδικότερα, στο Εισαγωγικό Μέρος του έργου εξετάζεται αρχικά η έννοια του τρίτου στο αστικό, ποινικό και διοικητικό δίκαιο, από ουσιαστική αλλά και δικονομική σκοπιά. Στη συνέχεια αναλύεται η θέση του τρίτου στη δίκη υπό το πρίσμα των γενικών αρχών και αναλόγως της φύσης του κρινόμενου ενδίκου βοηθήματος και παρουσιάζονται οι επιμέρους κατηγορίες τρίτων. Τα επόμενα κεφάλαια αποτελούν μία εισαγωγική παρουσίαση της παρέμβασης και της τριτανακοπής, όπου μεταξύ άλλων αναλύεται η έννοια, η φύση, ο σκοπός και οι ειδικότερες διακρίσεις των ενδίκων αυτών βοηθημάτων και μέσων.

Το Πρώτο Μέρος αφορά την παρέμβαση και διακρίνεται σε τρία υποκεφάλαια. Ειδικότερα το παραπάνω ένδικο βοήθημα εξετάζεται στις διαφορές που διέπονται από το ΠΔ 18/1989, σε αυτές που διέπονται από τον ΚΔΔ ενώ αναλύονται και οι ειδικές μορφές του. Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στο κεφάλαιο που αναλύονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της παρέμβασης και συγκεκριμένα σε αυτή του εννόμου συμφέροντος προς άσκησή της. Αν και αυτονόητα εντάσσεται στις επί μέρους προϋποθέσεις του παραδεκτού, το έννομο συμφέρον προς άσκηση παρέμβασης αναπτύσσεται σε αυτοτελή ενότητα, λόγω της κεντρικής σημασίας του και της πλειάδας των θεμάτων που θέτει.

Στο Δεύτερο μέρος αναλύεται το ένδικο μέσο της τριτανακοπής. Ακολουθείται και εδώ η ίδια διάκριση, δηλ. εξέταση της τριτανακοπής σε διαφορές διεπόμενες από το ΠΔ 18/1989 και σε διαφορές διεπόμενες από τον ΚΔΔ. Στα επιμέρους κεφάλαια αναλύονται οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της τριτανακοπής και η τηρητέα διαδικασία.
Το έργο συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και περιεκτικό αλφαβητικό ευρετήριο των κυριότερων όρων.

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ Σελ. 7
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. 21
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Σελ. 27
Α. Η έννοια του τρίτου στο δίκαιο Σελ. 29
1. Αστικό δίκαιο
α) Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 31
β) Η συμμετοχή του τρίτου στην πολιτική δίκη Σελ. 32
2. Ποινικό δίκαιο
α) Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 32
β) Η συμμετοχή του τρίτου στην ποινική δίκη Σελ. 33
3. Διοικητικό δίκαιο
α) Ουσιαστικό δίκαιο Σελ. 34
i. Δημόσιο συμφέρον Σελ. 34
ii. Μορφές διοικητικής δράσης Σελ. 36
a. Κυριαρχική Διοίκηση Σελ. 36
b. Παροχική Διοίκηση Σελ. 37
c. Ρυθμιστική Διοίκηση Σελ. 37
d. Μεταβολές στην οργάνωση της δημόσιας Διοίκησης Σελ. 39
iii. Η συμμετοχή του τρίτου στη διοικητική διαδικασία Σελ. 40
β) Η συμμετοχή του τρίτου στη διοικητική δίκη Σελ. 41
i. Τρίτα πρόσωπα μετέχοντα στην αποδεικτική διαδικασία Σελ. 41
ii. Υποκατάσταση διαδίκου από τρίτο Σελ. 42
iii. Ένδικα βοηθήματα και μέσα συμμετοχής τρίτων στη διοικητική δίκη Σελ. 43
4. Σύνοψη Σελ. 43
Β. Η θέση του τρίτου στη δίκη
1. Υπό το πρίσμα γενικών αρχών
α) Αρχή ανακρίσεως και αρχή συζητήσεως Σελ. 44
β) Αρχή των δύο διαδίκων Σελ. 46
γ) Αρχή της ακροάσεως Σελ. 47
2. Αναλόγως της φύσης του κρινόμενου ενδίκου βοηθήματος
α) Αναγνωριστικές και καταψηφιστικές αποφάσεις Σελ. 48
β) Διαπλαστικές αποφάσεις Σελ. 48
3. Επί μέρους κατηγορίες τρίτων Σελ. 50
α) Ο ενδιαφερόμενος Σελ. 51
β) Ο τρίτος έναντι των διαδίκων Σελ. 51
γ) Ο τρίτος ως διάδικος Σελ. 52
δ) Ο θιγόμενος Σελ. 52
ε) Η Διοίκηση ως τρίτη Σελ. 53
Γ. Η παρέμβαση
1. Έννοια και φύση της παρέμβασης
α) Έννοια και φύση της παρέμβασης Σελ. 54
β) Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 57
i. Ομοδικία Σελ. 57
ii. Ανακοίνωση και προσεπίκληση Σελ. 58
2. Διακρίσεις της παρέμβασης
α) Με κριτήριο την πρωτοβουλία άσκησής της Σελ. 59
β) Mε κριτήριο το αίτημά της Σελ. 60
γ) Mε κριτήριο τις συνέπειές της Σελ. 61
3. Σκοπός της παρέμβασης
α) Αρχή της οικονομίας της δίκης Σελ. 63
β) Παροχή έννομης προστασίας Σελ. 64
γ) Αρχή της ασφάλειας του δικαίου και αρχή της διαφάνειας Σελ. 64
δ) Αρχή της νομιμότητας Σελ. 65
ε) Δημοκρατική αρχή Σελ. 66
4. Η θέση του παρεμβαίνοντος στη διοικητική δίκη Σελ. 66
α) Θεωρίες κατά της θέσης του παρεμβαίνοντος ως διαδίκου Σελ. 67
β) Θεωρίες υπέρ της θέσης του παρεμβαίνοντος ως διαδίκου Σελ. 69
γ) Η θέση μας: ο παρεμβαίνων ως διάδικος στη διοικητική δίκη Σελ. 71
5. Λειτουργίες της παρέμβασης στη διοικητική δίκη
α) Επίδραση κατά τη διάρκεια της δίκης Σελ. 73
i. Σπουδαιότητα της διαφοράς Σελ. 73
ii. Αρχή της αντιδικίας Σελ. 74
β) Επίδραση στην έκβαση της δίκης Σελ. 75
i. Δομή και αιτιολογία της απόφασης Σελ. 75
ii. Σχηματισμός μειοψηφιών Σελ. 76
γ) Η παρέμβαση ως «αποτελεσματικό» ένδικο βοήθημα Σελ. 76
Δ. Η τριτανακοπή
1. Έννοια, φύση και σκοπός της τριτανακοπής Σελ. 78
2. Σχέση της τριτανακοπής με την παρέμβαση Σελ. 79
3. Σχέση της τριτανακοπής με την αίτηση ακυρώσεως Σελ. 80
Ε. Συμπέρασμα εισαγωγικού μέρους Σελ. 80
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Σελ. 83
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Παρέμβαση σε διαφορές διεπόμενες από το π.δ. 18/1989
Α. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς
α) Ιστορική αναδρομή Σελ. 85
β) Ισχύον νομοθετικό καθεστώς Σελ. 89
2. Τα είδη της παρέμβασης στις διεπόμενες από το π.δ. 18/1989 διαφορές
α) Επί αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 90
β) Επί αιτήσεως αναστολής Σελ. 90
γ) Επί υπαλληλικής προσφυγής Σελ. 94
δ) Επί εφέσεως του ν. 702/1977 Σελ. 96
3. Η φύση της παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη
α) Αποκλεισμός της κύριας παρέμβασης Σελ. 97
β) Ο μονόπλευρος χαρακτήρας της πρόσθετης παρέμβασης στη σύγχρονη ελληνική ακυρωτική δίκη Σελ. 98
i. Κανόνας και εξαιρέσεις Σελ. 98
γ) Λόγοι περιορισμού του αιτήματος της πρόσθετης παρέμβασης στην ακυρωτική δίκη Σελ. 99
i. Προδικασία της αιτήσεως ακυρώσεως και προθεσμία για την άσκησή της Σελ. 100
ii. Το τεκμήριο νομιμότητας των (ατομικών) διοικητικών πράξεων Σελ. 102
iii. Αρχή της ισότητας των διαδίκων Σελ. 102
iv. Λόγοι συνδεόμενοι με την άσκηση τριτανακοπής Σελ. 103
v. Λόγοι συνδεόμενοι με τις συνέπειες της απόφασης Σελ. 105
Β. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - προϋποθέσεις παραδεκτού της παρέμβασης
1. Σειρά εξέτασης του παραδεκτού της παρέμβασης
α) Έναντι του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 107
β) Το έννομο συμφέρον του παρεμβαίνοντος σε σχέση με την κρίση επί της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 108
i. Φύση της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 108
ii. Έννομο συμφέρον του αιτούντος Σελ. 110
γ) Έναντι των λόγων ακυρώσεως Σελ. 111
i. Παρέμβαση και παραδεκτή προβολή λόγου ακυρώσεως Σελ. 111
ii. Η ειδική περίπτωση των ανυπόστατων διοικητικών πράξεων Σελ. 111
δ) Σύνοψη Σελ. 112
2. Οι επί μέρους προϋποθέσεις για το παραδεκτό της παρέμβασης
α) Δικαστικά δαπανήματα Σελ. 112
β) Εκκρεμοδικία αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 113
γ) Αίτημα της παρέμβασης: φύση της ως πρόσθετης υπέρ της καθ’ ης Διοίκησης Σελ. 117
δ) Ενεργητική νομιμοποίηση: ιδιότητα του παρεμβαίνοντος ως τρίτου Σελ. 118
ε) Ικανότητα διαδίκου Σελ. 121
3. Το έννομο συμφέρον προς άσκηση παρέμβασης
α) Το ζήτημα της αυτοτέλειας του εννόμου συμφέροντος του παρεμβαίνοντος Σελ. 122
i. Σχέση με το έννομο συμφέρον προς άσκηση τριτανακοπής Σελ. 122
ii. Σχέση με το έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 124
iii. Αυτοτέλεια του εννόμου συμφέροντος για την άσκηση παρέμβασης Σελ. 128
β) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος Σελ. 129
i. Προσωπικό Σελ. 129
ii. Άμεσο Σελ. 130
iii. Ενεστώς Σελ. 132
iv. Επαρκές Σελ. 137
v. Aντιτιθέμενο Σελ. 139
vi. Επί μέρους κατηγορίες εννόμου συμφέροντος Σελ. 140
a. Ηθικό Σελ. 140
b. Οικονομικό Σελ. 141
c. Ειδικότερο Σελ. 141
d. Προφανές- πρόδηλο Σελ. 142
γ) Ο παραδοσιακός προσδιορισμός του εννόμου συμφέροντος για παρέμβαση Σελ. 142
i. Ύπαρξη αξίωσης Σελ. 143
ii. Συμφέρον από την έκβαση της δίκης Σελ. 143
iii. Βλάβη από την απόφαση Σελ. 146
a. Βλάβη από το σκεπτικό της απόφασης Σελ. 146
b. Βλάβη από το διατακτικό της απόφασης Σελ. 149
ba. Βλάβη από τις συνέπειες της απόφασης και η έννοια του παρεμπίπτοντος ζητήματος Σελ. 149
bb. Βλάβη από την ακύρωση της προσβαλλόμενης Σελ. 153
bc. Σχετική ακύρωση Σελ. 154
iv. Σχέση του εννόμου συμφέροντος του τρίτου με τους λόγους ακυρώσεως και τους ισχυρισμούς της παρέμβασης Σελ. 155
v. Σύνοψη Σελ. 156
δ) Προς ένα νέο τρόπο προσδιορισμού του εννόμου συμφέροντος για παρέμβαση Σελ. 157
i. Ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού του εννόμου συμφέροντος με κριτήριο το είδος της προσβαλλόμενης πράξης Σελ. 158
a. Το καθ’ ύλην και κατά τόπον πεδίο εφαρμογής της προσβαλλόμενης Σελ. 158
b. Πράξεις κανονιστικές Σελ. 159
ba. Ο γενικός και αφηρημένος χαρακτήρας της κανονιστικής ρύθμισης Σελ. 159
bb. Πράξεις επιβολής τελών Σελ. 160
bc. Πράξεις οργάνωσης και λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών Σελ. 160
bd. Πράξεις σχετικά με την άσκηση επαγγέλματος ή τη λειτουργία της αγοράς Σελ. 160
be. Πολεοδομικές ρυθμίσεις Σελ. 161
c. Ατομικές διοικητικές πράξεις, πράξεις σωρευτικές και πράξεις με πλείονα κεφάλαια Σελ. 162
d. Πράξεις υποχρεωτικές και πράξεις διακριτικής ευχέρειας Σελ. 163
e. Πράξεις ιδρυτικές ευχερειών ή δικαίων Σελ. 163
ea. Πράξεις χορήγησης άδειας Σελ. 164
eb. Πράξεις διορισμού και εκλογής Σελ. 166
ec. Πράξεις κατακύρωσης δημόσιου διαγωνισμού Σελ. 167
f. Πράξεις ιδρυτικές υποχρεώσεων, διαταγές και ποινές Σελ. 167
g. Πράξεις αρνητικές, αλλοιωτικές και καταργητικές Σελ. 170
h. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 170
i. Διοικητική σύμβαση Σελ. 171
ii. Ο υποκειμενικός προσδιορισμός του εννόμου συμφέροντος με κριτήριο την ιδιότητα του τρίτου Σελ. 172
a. Ο συμμετέχων ή ο κινήσας τη διοικητική διαδικασία Σελ. 172
b. Ιδιότητα που απορρέει από διοικητική πράξη, δικαιοπραξία ή εκ του νόμου Σελ. 178
c. Νομικά πρόσωπα Σελ. 181
d. Φορείς του Δημοσίου Σελ. 184
e. Περίοικοι Σελ. 188
f. Ανταγωνιστές Σελ. 190
ε) Απόδειξη του εννόμου συμφέροντος Σελ. 192
4. Λυσιτέλεια της παρέμβασης Σελ. 193
5. Ομοδικία Σελ. 195
Γ. Οι προβαλλόμενοι με την παρέμβαση ισχυρισμοί
1. Αίτημα, λόγοι και ισχυρισμοί στην πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 196
2. Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 197
3. Παραδεκτό προβολής ισχυρισμών Σελ. 198
α) Έννομο συμφέρον Σελ. 198
β) Ισχυρισμοί εντός των ορίων του αντικειμένου της ακυρωτικής δίκης Σελ. 199
4. Σχέση της παρέμβασης με τον αυτεπάγγελτο δικαστικό έλεγχο Σελ. 202
5. Επίδραση του παρεμβαίνοντος στην ακυρωτική δίκη Σελ. 204
Δ. Τηρητέα διαδικασία
1. Τρόπος άσκησης της παρέμβασης (προδικασία) Σελ. 205
α) Κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου παρέμβασης Σελ. 205
i. Περιεχόμενο και γλώσσα του δικογράφου Σελ. 205
ii. Διαδικασία κατάθεσης Σελ. 205
iii. Παρέμβαση με προφορική δήλωση στο ακροατήριο Σελ. 207
iv. Ανεπίτρεπτο σώρευσης πλειόνων παρεμβάσεων στο αυτό δικόγραφο Σελ. 209
β) Προθεσμία άσκησης παρέμβασης Σελ. 209
γ) Κοινοποίηση Σελ. 211
δ) Άπαξ άσκηση παρέμβασης Σελ. 213
2. Συνέπειες από την άσκηση παρέμβασης Σελ. 214
3. Αναβολή της δίκης λόγω παρέμβασης Σελ. 215
4. Λόγοι εξαίρεσης Σελ. 218
5. Νομιμοποίηση του πληρεξούσιου δικηγόρου επί παρέμβασης Σελ. 218
6. Απόδειξη Σελ. 219
7. Δικαστική δαπάνη Σελ. 220
Ε. Τύχη της παρέμβασης
1. Επί κατάργησης της δίκης Σελ. 221
2. Επί απόρριψης της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 223
α) Ως απαράδεκτης Σελ. 223
β) Ως αβάσιμης Σελ. 225
3. Επί αποδοχής της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 225
α) Εν όλω Σελ. 225
β) Εν μέρει Σελ. 225
Στ. Συνέπειες της απόφασης Σελ. 226
Ζ. Ένδικα μέσα Σελ. 228
Η. Συμμόρφωση προς την απόφαση Σελ. 230
Θ. Συμπέρασμα Σελ. 230
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Παρέμβαση σε διαφορές διεπόμενες από τον ΚΔΔ
Α. Γενικά
1. Νομοθετικό καθεστώς Σελ. 232
α) Ιστορική αναδρομή Σελ. 232
β) Ισχύον νομοθετικό καθεστώς (ν. 2717/1999) Σελ. 235
2. Η φύση και τα είδη της παρέμβασης κατά τον ΚΔΔ Σελ. 237
α) Αναλόγως του αιτήματός της Σελ. 237
i. Κύρια παρέμβαση Σελ. 237
ii. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 238
β) Αναλόγως της διαφοράς Σελ. 238
i. Φορολογικές και τελωνειακές διαφορές Σελ. 238
ii. Διαφορές κοινωνικής ασφάλισης Σελ. 244
iii. Διαφορές για την άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή βάρους Σελ. 248
iv. Σήματα Σελ. 250
v. Αστική ευθύνη Σελ. 251
vi. Διαφορές περί την εκτέλεση Σελ. 252
vii. Εκλογικές διαφορές Σελ. 253
viii. Ένδικα μέσα Σελ. 254
a. Έφεση Σελ. 254
b. Αίτηση αναιρέσεως Σελ. 254
Β. Πρόσθετη παρέμβαση Σελ. 255
1. Διαδικαστικές προϋποθέσεις- προϋποθέσεις παραδεκτού της παρέμβασης Σελ. 255
α) Έννομο συμφέρον Σελ. 255
i. Αυτοτέλεια του εννόμου συμφέροντος για την άσκηση παρέμβασης Σελ. 256
β) Οι ειδικότερες προϋποθέσεις του εννόμου συμφέροντος Σελ. 256
2. Τηρητέα διαδικασία Σελ. 258
α) Κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου Σελ. 258
β) Περιεχόμενο του δικογράφου Σελ. 259
γ) Προθεσμία άσκησης της παρέμβασης και κοινοποιήσεις Σελ. 259
3. Ένδικα μέσα Σελ. 260
Γ. Κύρια παρέμβαση
1. Φύση και λειτουργία της κύριας παρέμβασης Σελ. 261
2. Διαδικαστικές προϋποθέσεις- προϋποθέσεις παραδεκτού της κύριας παρέμβασης Σελ. 262
α) Ύπαρξη εκκρεμούς αγωγής- ζητήματα δικαιοδοσίας Σελ. 262
β) Έννομο συμφέρον Σελ. 263
γ) Τύχη της κύριας παρέμβασης και συνέπειες της απόφασης Σελ. 264
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Ειδικές μορφές παρέμβασης
Α. Παρέμβαση ενώπιον του ΣτΕ
1. Παρέμβαση κατ’ άρθρο 1 του ν. 2479/1997 Σελ. 265
α) Φύση και λειτουργία της παρέμβασης του ν. 2479/1997 Σελ. 266
β) Διαδικαστικές προϋποθέσεις - προϋποθέσεις παραδεκτού της παρέμβασης του ν. 2479/1997 Σελ. 267
i. Αντικείμενο της δίκης Σελ. 267
ii. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 267
a. Διάδικοι σε εκκρεμή δίκη Σελ. 267
b. Έννομο συμφέρον Σελ. 269
iii. Παραδεκτό προβολής λόγων Σελ. 269
γ) Τηρητέα διαδικασία Σελ. 269
2. Παρέμβαση σε πρότυπη/ πιλοτική δίκη του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 Σελ. 270
Β. Παρέμβαση ενώπιον των Δ.Δ. Σελ. 272
Γ. Παρέμβαση ενώπιον άλλων Δικαστηρίων
1. ΔΕΕ Σελ. 273
2. ΕΔΔΑ Σελ. 275
3. ΑΕΔ Σελ. 277
4. Δικαστήριο του άρθρου 88 Συντ. Σελ. 278
5. Διαιτησία Σελ. 279
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ Σελ. 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Τριτανακοπή σε διαφορές διεπόμενες από το ΠΔ 18/1989
Α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Προϋποθέσεις παραδεκτού της τριτανακοπής
1. Ύπαρξη ακυρωτικής απόφασης Σελ. 283
2. Ενεργητική νομιμοποίηση (ιδιότητα ως τρίτου) Σελ. 287
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 289
Β. Τηρητέα διαδικασία
1. Τρόπος άσκησης της τριτανακοπής (κατάθεση αυτοτελούς δικογράφου - άπαξ άσκηση - παραδεκτό προβολής λόγων και απόδειξη) Σελ. 291
2. Παρέμβαση στη δίκη της τριτανακοπής Σελ. 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - Τριτανακοπή σε διαφορές διεπόμενες από τον ΚΔΔ
Α. Διαδικαστικές προϋποθέσεις - Προϋποθέσεις παραδεκτού της τριτανακοπής
1. Αποφάσεις δεκτικές τριτανακοπής Σελ. 295
2. Ενεργητική νομιμοποίηση (ιδιότητα τρίτου) Σελ. 296
3. Έννομο συμφέρον Σελ. 297
Β. Τηρητέα διαδικασία: Διάδικοι και παρέμβαση στη δίκη της τριτανακοπής Σελ. 297
Συμπέρασμα Σελ. 299
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Σελ. 303
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 315
Back to Top