Ο ΚΑΤ’ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ


Μορφές παράνομης ενοικίασης προσωπικού

Δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.2€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 32,00 € Ειδική Τιμή 27,20 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16130
Ζερδελής Δ.

Στην παρούσα μονογραφία «Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων» παρουσιάζεται με πληρότητα και σαφήνεια η μορφή αυτή ευέλικτης εργασίας.

Αναλύεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό), καθώς και οι συνδεόμενοι με την ανάπτυξη της προσωρινής απασχόλησης κίνδυνοι για τον εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύονται ζητήματα που συνδέονται με τη διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολούμενου, τις μορφές παράνομης προσωρινής απασχόλησης, τις συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν ενοικίαση προσωπικού και τον δανεισμό εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων.

Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τις πλούσιες νομολογιακές παραπομπές καθιστούν την παρούσα μονογραφία ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το Εργατικό Δίκαιο και ειδικότερα με ζητήματα προσωρινής απασχόλησης.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
Ι. Η προσωρινή απασχόληση ως μορφή ευέλικτης εργασίας Σελ. 13
ΙΙ. Οι συνδεόμενοι με την ανάπτυξη του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης κίνδυνοι για τον εργαζόμενο Σελ. 18
ΙΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο της προσωρινής απασχόλησης
1. Ενωσιακό δίκαιο – Οδηγία 2008/104 Σελ. 23
2. Εθνικό δίκαιο Σελ. 27
IV. To πεδίο εφαρμογής του ν. 4052/2012
1. Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός εργαζομένων - Διάκριση του κατ’ επάγγελμα δανεισμού από τον ευκαιριακό δανεισμό Σελ. 29
2. Μικτές επιχειρήσεις Σελ. 33
3. Συμβάσεις έργου Σελ. 33
4. Απαγορεύσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση Σελ. 36
V. Τα εμπλεκόμενα μέρη στον κατ’ επάγγελμα δανεισμό και η ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων
1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Σελ. 38
α. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (άμεσος εργοδότης) Σελ. 38
β. Ο προσωρινά απασχολούμενος Σελ. 41
γ. Ο έμμεσος εργοδότης Σελ. 41
2. Οι σχέσεις μεταξύ των τριών μερών Σελ. 43
α. H σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη Σελ. 43
β. Η σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου Σελ. 48
(α) Τύπος και περιεχόμενο της σύμβασης προσωρινής
απασχόλησης Σελ. 49
(β) Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας Σελ. 52
(γ) Η αμοιβή του προσωρινά απασχολουμένου Σελ. 55
γ. Η σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου Σελ. 60
VΙ. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολουμένου Σελ. 68
1. Η κατά το ν. 4052/2012 προσωρινότητα της προσωρινής απασχόλησης Σελ. 69
2. Η έννοια της «προσωρινής απασχόλησης» στην Οδηγία 2008/104 Σελ. 76
3. Έννομες συνέπειες από την παραχώρηση προσωπικού για την κάλυψη διαρκών αναγκών του έμμεσου εργοδότη Σελ. 90
VII. Μορφές παράνομης προσωρινής απασχόλησης Σελ. 93
VΙII. Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν ενοικίαση προσωπικού
1. Οι συμβάσεις έργου ως εναλλακτική προς την προσωρινή απασχόληση δυνατότητα αξιοποίησης της μισθωτής εργασίας Σελ. 97
2. Συμβάσεις έργου προς καταστρατήγηση της νομοθετικής προστασίας της προσωρινής απασχόλησης Σελ. 102
3. Διάκριση της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού Σελ. 107
α. Διάκριση με βάση το αντικείμενο της συμβατικής παροχής Σελ. 107
β. Δυσχέρειες της διάκρισης στην πράξη Σελ. 110
γ. Διάκριση με βάση το πραγματικό συμβατικό περιεχόμενο Σελ. 114
δ. Κριτήρια διάκρισης της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού Σελ. 116
ε. Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος ως βασικό κριτήριο διάκρισης της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού Σελ. 129
στ. Διάκριση του διευθυντικού δικαιώματος από το δικαίωμα διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου Σελ. 132
ζ. Ενδείξεις για τον προσήκοντα χαρακτηρισμό της συμβατικής σχέσης Σελ. 138
η. Έννομες συνέπειες Σελ. 141
θ. Αποδεικτικές διευκολύνσεις Σελ. 147
ΙΧ. O δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων
1. Έννοια ομίλου επιχειρήσεων Σελ. 149
2. Όμιλος επιχειρήσεων και ατομικές εργασιακές σχέσεις Σελ. 152
3. Η κινητικότητα των εργαζομένων στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεων – Μορφές εμφάνισης Σελ. 159
α. Κινητικότητα μέσω παράλληλων σχέσεων εργασίας ή μέσω μιας ενιαίας σχέσης εργασίας Σελ. 159
β. Κινητικότητα μέσω μεταβολής του προσώπου του εργοδότη Σελ. 162
γ. Κινητικότητα μέσω ρητρών μετάθεσης σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου Σελ. 166
δ. Κινητικότητα μέσω συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων Σελ. 169
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Σελ. 181
Αλλοδαπή Σελ. 183
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 193
Back to Top