ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 19.6€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 56,00 € Ειδική Τιμή 47,60 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16160
Παμπούκης Χ.
Σιβιτανίδης Αλ. Π.
  • Εκδοση: 5η 2017
  • Σχήμα: 12x17
  • Βιβλιοδεσία: Εύκαμπτη
  • Σελίδες: 1470
  • ISBN: 978-960-622-292-4
  • Δείτε ένα απόσπασμα
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η  Ε΄ έκδοσητου Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου  αποτελεί μια συστηματική συλλογή των διατάξεων σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο. Η διεθνοποίηση των Ιδιωτικών Σχέσεων και η ρύθμισή τους μέσα από τον ιδιαίτερο κλάδο του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου κατέστησε αναγκαία την ύπαρξη ενός Κώδικα που θα τις παραθέτει και θα τις ταξινομεί.

Ο Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έχει επιπλέον το χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνει τόσο τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις σχετικά με το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, όσο και ρυθμίσεις Δικονομικού Διεθνούς Δικαίου, κανόνες συνδέσεως (δηλαδή κανόνες συγκρούσεως αλλά και κανόνες αμέσου εφαρμογής), ρυθμίσεις που αφορούν στη συνεχώς αναπτυσσόμενη δικαστική συνεργασία και στις συγκρούσεις δημοσίων αρχών, καθώς και σημαντικά κείμενα Διεθνούς Ομοιόμορφου Δικαίου.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου διατρέχει νομική ύλη που αφορά την ικανότητα φυσικού προσώπου, τα νομικά πρόσωπα, το οικογενειακό διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς συμβατικές και αδικοπρακτικές ενοχές, το εμπράγματο διεθνές δίκαιο, το κληρονομικό διεθνές δίκαιο, την εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, τους ειδικούς κανόνες συγκρούσεως, το δικονομικό διεθνές δίκαιο, τη διεθνή διαιτησία και τη δικαστική συνδρομή.

Ο παρών Κώδικας Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου έτυχε ευμενούς υποδοχής από την πρώτη κιόλας έκδοση, το 2009, και αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τη διδασκαλία του μαθήματος όσο και για την πράξη (δικαστές και δικηγόροι), σήμερα κυρίως που ο ίδιος ο κλάδος έχει γίνει πιο σύνθετος, αλλά με μεγάλη πρακτική εφαρμογή.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή Σελ. XXXΙΧ
I. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[1] Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 5-9] Σελ. 5
[2] Ν 344/1976
Περί ληξιαρχικών πράξεων [Άρθρα 40 παρ. 1-2, 42 παρ. 1-2, 6] Σελ. 6
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 8
II. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[3] Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρο 49] Σελ. 13
[3α] Οδηγία 2007/36/ΕΚ
του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών [Άρθρο 1 παρ. 1-2] Σελ. 15
[4] Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2137/85
Tου Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1985 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) Σελ. 17
[5] ΠΔ 38/1992
Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού Σελ. 35
[6] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2157/2001
Tου Συμβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2001 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας (SE) Σελ. 39
[7] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας [Άρθρα 1 παρ. 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1,2, 4 παρ. 6, 5 παρ. 2,3, 6, 7 παρ. 1,7-16, 8, 11 παρ. 1,5, 12, 17, 18 παρ. 1, 28, 29, 30, 51, 73 παρ. 1] Σελ. 72
[8] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) [Άρθρα 1-6, 8, 12-15] Σελ. 80
[9] Οδηγία 2005/56/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών Σελ. 91
[9α] Ν 3777/2009
Διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-17] Σελ. 108
[10] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2015/848
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) Σελ. 121
[10α] Οδηγία 98/26/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [Άρθρο 8] Σελ. 209
[10β] Οδηγία 2001/24/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων [Άρθρα 10, 20-32] Σελ. 210
[10γ] Οδηγία 2014/59/ΕΕ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 [Άρθρο 55] Σελ. 216
[10δ] Οδηγία 2009/138/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) [Άρθρα 269, 273-274, 285-294, 296] Σελ. 218
[10ε] Οδηγία 2004/25/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς [Άρθρο 4] Σελ. 225
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[11] Αστικός Κώδικας
[Άρθρο 10] Σελ. 227
[11α] Kώδικας Πολιτικής Δικονομίας
[Άρθρο 27] Σελ. 228
[11β] Ν 4072/2012
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - |Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις [Άρθρον 45] Σελ. 229
[12] ΑΝ 89/1967
Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών [Άρθρα 1, 2] Σελ. 230
[13] Ν 791/1978
Περί διατάξεων αφορωσών το εν Ελλάδι καθεστώς των κατά το δίκαιον αλλοδαπής Πολιτείας συσταθεισών ναυτιλιακών εταιρειών [Άρθρον 1] Σελ. 233
[14] Ν 27/1975
Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων [Άρθρο 25] Σελ. 234
[15] Ν 3588/2007
Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρα 4, 89, 91] Σελ. 240
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 242
III. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
1. Γάμος
[16] Ν 1656/1986
Κύρωση διεθνούς σύμβασης «για τη διευκόλυνση της τέλεσης γάμων στο εξωτερικό» Σελ. 247
2. Τέκνα
[17] Ν 872/1979
Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1962 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «περί της αποδείξεως της γνησιότητος των φυσικών τέκνων έναντι της μητρός» [Άρθρα 1-5] Σελ. 252
[18] Ν 873/1979
Περί Κυρώσεως της από 14 Σεπτεμβρίου 1961 υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Ρώμη Διεθνούς Συμβάσεως «περί επεκτάσεως της αρμοδιότητος των εντεταλμένων να δέχωνται αναγνωρίσεις εξωγάμων τέκνων Αρχών» [Άρθρα 1-5] Σελ. 254
[19] Ν 1657/1986
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «για τη νομιμοποίηση των τέκνων με γάμο» Σελ. 256
[20] Ν 1702/1987
Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους» [Άρθρα 1-10] Σελ. 263
[21] Ν 2102/1992
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών» Σελ. 265
[22] Ν 3765/2009
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία Σελ. 280
[23] Ν 4020/2011
Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών Σελ. 297
3. Διατροφές
[24] Ν 2750/1999
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής» Σελ. 319
[25] Ν 3137/2003
Κύρωση της Σύμβασης «για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής» Σελ. 325
[25α] 2009/941/ΕΚ
Απόφαση της Επιτροπής, της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη σύναψη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρωτοκόλλου της Χάγης της 23ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής Σελ. 332
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[26] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1259/2010
Tου Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό Σελ. 349
[27] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009
Tου Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής [Άρθρο 15] Σελ. 363
[27α] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1103
Tου Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων Σελ. 364
[27β] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1104
Tου Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των καταχωρισμένων συντρόφων Σελ. 408
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[28] Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 13-24] Σελ. 451
[29] Ν 4356/2015
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις [Άρθρο 13] Σελ. 454
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 454
IV. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
[30] Ν 1792/1988
Κύρωση σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στη σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές Σελ. 461
[31] Ν 2532/1997
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG) Σελ. 477
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[32] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές «Ρώμη Ι» Σελ. 510
[33] Οδηγία 93/13/ΕΟΚ
Tου Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές [Άρθρο 6] Σελ. 535
[33α] Οδηγία 2004/39/ΕΚ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (MiFID I) [Άρθρο 36 παρ. 4] Σελ. 536
[33β] Οδηγία 2014/65/ΕΕ
Tου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (MiFID II) [Άρθρο 44 παρ. 4] Σελ. 537
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[34] Αστικός Κώδικας
[Άρθρο 25] Σελ. 538
[35] Ν 1429/1984
Προστασία των Ελλήνων που εργάζονται σε χώρες της Ασίας ή της Αφρικής και άλλες διατάξεις Σελ. 539
[36] Ν 2251/1994
Προστασία των καταναλωτών [Άρθρα 5 παρ. 6 εδάφ. β΄, 9β΄] Σελ. 543
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 544
V. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[37] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 662/2009
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών για ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβατικές και εξωσυμβατικές ενοχές Σελ. 553
[38] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές («Ρώμη II») Σελ. 565
[39] Οδηγία 95/46/ΕΚ
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών [Άρθρο 4] Σελ. 584
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[40] Αστικός Κώδικας
[Άρθρο 26] Σελ. 586
[41] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού [Άρθρο 23] Σελ. 587
[42] N 3959/2011
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού [Άρθρο 46] Σελ. 588
[43] Ν 1892/1990
Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις [Άρθρο 77 παρ. 6] Σελ. 589
[44] Ν 2472/1997
Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [Άρθρο 3] Σελ. 590
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 592
VI. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Eυρωπαϊκές ρυθμίσεις
[44α] Οδηγία 98/26/ΕΚ
Του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλιου και του Συμβουλιου της 19ης Μαΐου 1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων [Άρθρο 9] Σελ. 599
[44β] Οδηγία 2001/24/ΕΚ
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων [Άρθρο 24] Σελ. 600
[44γ] Οδηγία 2002/47/ΕΚ
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας [Άρθρο 9] Σελ. 601
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[45] Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 12, 27] Σελ. 603
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 604
VII. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
[46] Ν 1325/1983
Κύρωση της Σύμβασης για τις συγκρούσεις νόμων που αφορούν τον τύπο διατάξεων διαθήκης που συνομολογήθηκε στη Χάγη στις 5 Οκτωβρίου 1961 Σελ. 609
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[47] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου Σελ. 615
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[48] Αστικός Κώδικας
[Άρθρο 28] Σελ. 673
[49] ΝΔ 472/1974
Περί ρυθμίσεως θεμάτων τινών κληρονομίας των ελληνικής ιθαγενείας κατοίκων αλλοδαπής [Άρθρον 1] Σελ. 674
[50] Ν 1738/1987
Σύσταση Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκληματικότητας, τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, των Κωδίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις [Άρθρο 21] Σελ. 675
[51] N 139/1975
Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28 Σεπτ. 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών [Άρθρο 12 παρ. 1] Σελ. 676
VIII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
[52] ΝΔ 3989/1959
Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως «περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» [Άρθρο 12 παρ. 1] Σελ. 681
[53] Ν 593/1977
Περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως «περί της πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου» Σελ. 682
[54] Ν 1709/1987
Κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πληροφόρηση για το Αλλοδαπό Δίκαιο Σελ. 689
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[55] Αστικός Κώδικας
[Άρθρα 29-33] Σελ. 696
[56] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας [Άρθρο 337] Σελ. 697
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 697
IX. ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ
Α. ΤΥΠΟΣ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΑΣ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[57] Αστικός Κώδικας
[Άρθρο 11] Σελ. 703
Β. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
[58] Ν 3348/2005
Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά Σελ. 704
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[59] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 116/2009
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών [Άρθρα 1-2] Σελ. 718
[60] Ν 4355/2015
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους − μέλους και άλλες διατάξεις Σελ. 720
γ) Εθνικές ρυθμίσεις —
Γ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[61] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 67, 68Α] Σελ. 729
[62] Ν 2239/1994
Περί σημάτων [Άρθρο 33]
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ
Βλ. άρθρο 183 ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» Σελ. 732
Δ. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[63] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 90-96] Σελ. 734
[64] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής [Άρθρα 70-76] Σελ. 736
Ε. ΕΞΩΕΔΑΦΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[65] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2271/96
του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1996 για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σε αυτούς ή απορρέουν από αυτούς [Άρθρα 1, 4-6, 11] Σελ. 739
γ) Εθνικές ρυθμίσεις —
ΣΤ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[66] ΠΔ 150/2001
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές [Άρθρα 1, 2, 4, 5] Σελ. 744
γ) Εθνικές ρυθμίσεις —
Ζ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις —
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[66α] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) [Άρθρα 3, 4, 6, 48] Σελ. 751
γ) Εθνικές ρυθμίσεις —
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 755
X. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις
[67] Ν 2460/1997
Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 762
[68] Σύμβαση της 30ης Οκτωβρίου2007
Για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις [νέα Σύμβαση Λουγκάνο] Σελ. 793
2. Διατροφές
[69] ΝΔ 4421/1964
Περί κυρώσεως της υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Νέα Υόρκη την 20ήν Ιουνίου 1956 Πολυμερούς Συμβάσεως «περί διεκδικήσεως Διατροφής εις την Αλλοδαπήν» Σελ. 843
[70] Ν 3171/2003
Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής Σελ. 853
3. Ετεροδικία
[71] ΝΔ 503/1970
Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βιέννη την 18ην Απριλίου 1961 υπό την αιγίδα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Συμβάσεως «περί των διπλωματικών σχέσεων» [Άρθρα 31, 32, 37, 38] Σελ. 864
[72] Ν 90/1975
Περί κυρώσεως της εν Βιέννη την 24ην Απριλίου 1963 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως «επί των Προξενικών Σχέσεων» [Άρθρα 43, 45] Σελ. 867
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
1. Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις
[73] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (αναδιατύπωση) Σελ. 869
[74] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001
Του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 930
[75] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 6/2002
Του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2001 για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα [Άρθρο 82] Σελ. 975
[76] Απόφαση 2009/430/ΕΚ
Του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 977
[77] Απόφαση 2009/397/ΕΚ
Του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουάριου 2009 σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της σύμβασης για τις συμφωνίες παρέκτασης της δικαιοδοσίας Σελ. 982
[78] Οδηγία 2003/8/ΕΚ
Του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές [Άρθρα 1-3, 8-10, 12, 13, 19, 20] Σελ. 1002
2. Γαμικές Διαφορές - Γονική Μέριμνα - Διατροφές - Κληρονομική Διαδοχή
[79] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003
του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 Σελ. 1008
[80] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009
του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής Σελ. 1044
[81] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 664/2009
Του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνιών ανάμεσα σε κράτη μέλη και τρίτες χώρες σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση δικαστικών και άλλων αποφάσεων σε υποθέσεις γαμικών διαφορών, ζητήματα γονικής μέριμνας και ζητήματα που συνδέονται προς υποχρεώσεις διατροφής, καθώς και το εφαρμοστέο δίκαιο σε υποθέσεις υποχρεώσεων διατροφής Σελ. 1089
3. Τίτλοι Εκτέλεσης
[82] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις Σελ. 1101
[83] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής Σελ. 1119
[83α] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 655/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 περί της διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού προς διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 1139
4. Μικροδιαφορές
[84] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών Σελ. 1188
γ) Εθνικές ρυθμίσεις
[85] Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας
[Άρθρα 3, 4, 22, 23 παρ. 1, 29 παρ. 1, 30 παρ. 1, 33, 35, 39, 39Α, 40 παρ. 1, 134, 136, 137, 323, 503 παρ. 3, 518, 545 παρ. 2, 564 παρ. 2, 568 παρ. 4, 592 παρ. 1, 601, 605, 683 παρ. 4, 689, 740 παρ. 2, 780, 783, 786-790, 792-798, 800, 801, 807, 810, 826, 843, 861, 903, 905, 906, 923, ΕισΝΚΠολΔ 2] Σελ. 1211
XI. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
α) Εθνικές ρυθμίσεις
[86] Ν 2735/1999
Διεθνής εμπορική διαιτησία Σελ. 1231
[87] Ν 3898/2010
Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 1246
Ισχύουσες ρυθμίσεις διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου Σελ. 1253
β) Διεθνείς ρυθμίσεις
[88] ΝΔ 4220/1961
Περί κυρώσεως της εν Ν. Υόρκη την 10ην Ιουνίου 1958 υπογραφείσης συμβάσεως «περί αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων» Σελ. 1254
[89] ΑΝ 608/1968
Περί κυρώσεως της συμβάσεως «διά την ρύθμισιν των σχετιζομένων προς τάς επενδύσεις διαφορών μεταξύ Κρατών και υπηκόων άλλων Κρατών» Σελ. 1261
γ) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις —
[90] Οδηγία 2008/52/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις Σελ. 1287
XII. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
α) Διεθνείς ρυθμίσεις
[91] Ν 1334/1983
Κύρωση Σύμβασης σχετικής με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 1303
[92] Ν 1497/1984
Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων Σελ. 1314
[93] Ν 3287/2004
Κύρωση της Σύμβασης «για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις» Σελ. 1321
β) Ευρωπαϊκές ρυθμίσεις
[94] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001
του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Σελ. 1335
[95] Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1393/2007
Του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις («επίδοση ή κοινοποίηση πράξεων») και κατάργησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1348/2000 του Συμβουλίου Σελ. 1351
[96] Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/1191
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 για την προώθηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών μέσω της απλούστευσης των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημόσιων εγγράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012ς Σελ. 1367
γ) Εθνικές ρυθμίσεις —
Πίνακας Διμερών Διεθνών Συμβάσεων
Για το θέμα της αναγνωρίσεως και κηρύξεως της εκτελεστότητας των αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων ή τίτλων που έχει συνάψει η Ελλάδα Σελ. 1399
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 1401
Back to Top