ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ


  • Ερμηνευτική προσέγγιση σύμφωνα με τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ
  • 102 πρακτικές εφαρμογές μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση με προαιρετική χρήση αναβαλλόμενης φορολογίας

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16175
Τζίφας Γ.

Το 2017 είναι η τρίτη διαχειριστική χρήση που λειτουργούν οι οντότητες με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, αυτό της λογιστικής αντιμετώπισης των Ενσώματων και Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων. Εντοπίζοντας λοιπόν και παρουσιάζοντας όλες τις πτυχές των λογιστικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο κύκλωμα των παγίων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον Ν 4308/2014, τη Λογιστική Οδηγία που εξέδωσε η ΕΛΤΕ, τις Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και την ερμηνευτική καθοδήγηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), ο συγγραφέας συνθέτει το ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας και χειρισμού των Παγίων.

Κάθε επιμέρους ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει το νομοθετικό πλαίσιο των ΕΛΠ, των ΔΠΧΑ και του ΚΦΕ και εν συνέχεια μέσα από 102 πρακτικά παραδείγματα και λογιστικές εφαρμογές υποδεικνύεται ο λογιστικός χειρισμός μετάβασης κάθε γεγονότος από τη φορολογική στη λογιστική βάση, τόσο κατά τα ΕΛΠ όσο και κατά τα ΔΠΧΑ, εξετάζοντας παράλληλα την επίδραση της αναβαλλόμενης φορολογίας, η οποία προτείνεται ως προαιρετική εφαρμογή στην περίπτωση των ΕΛΠ.

Ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των 102 παραδειγμάτων - εφαρμογών επιδιώκεται να δοθεί πλήρης εικόνα στον αναγνώστη σχετικά με την αρχική καταχώριση με βάση τη φορολογική νομοθεσία και τη μεταγενέστερη κατόπιν μετάβαση της φορολογικής σε λογιστική βάση που τελικά θα οδηγήσει και κάθε οντότητα στην ορθή κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεών της.

Το βιβλίο Λογιστική Ενσώματων και Άυλων Παγίων αποτελεί ένα πρακτικό βοήθημα για όλους τους λογιστές φοροτεχνικούς, ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και Προϊσταμένους λογιστηρίων που χρησιμεύει στην εναρμόνιση των λογιστηρίων τους με το νέο λογιστικό πλαίσιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 9
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Σελ. 11
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ Σελ. 31
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
1.ΓΕΝΙΚΑ
1.1.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 35
1.1.1. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 36
1.1.2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 36
1.2.Μέγεθος Οντοτήτων Σελ. 37
1.3.Λογιστικό Σύστημα Σελ. 37
1.4.Φορολογική και Λογιστική Βάση Σελ. 38
Παράδειγμα 1: Φορολογική και Λογιστική Βάση Σελ. 39
1.4.1. Προσωρινές Διαφορές Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (ΠΔΦΛΒ) Σελ. 39
Παράδειγμα 2: Προσωρινή Διαφορά Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης Σελ. 39
1.4.2. Μόνιμες Διαφορές Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης (ΜΔΦΛΒ) Σελ. 40
Παράδειγμα 3: Μόνιμη Διαφορά Φορολογικής και Λογιστικής Βάσης Σελ. 40
1.4.3. Αναβαλλόμενη φορολογία Σελ. 40
Παράδειγμα 4: Χρησιμότητα του αναβαλλόμενου φόρου Σελ. 41
1.5.Αρχές Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων Σελ. 42
1.5.1. Διασφάλιση αξιοπιστίας Σελ. 42
1.5.2. Δικλείδες Σελ. 43
1.5.3. Εύλογη παρουσίαση (true and fair view ή fair presentation, in all material respects) Σελ. 43
1.5.4. Ουσιώδες σφάλμα (παράλειψη) Σελ. 43
1.5.5. Ταξινόμηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 44
1.5.6. Συμψηφισμοί - Αποκλίσεις Σελ. 44
1.5.7. Αρχή του δεδουλευμένου Σελ. 44
1.5.8. Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας Σελ. 44
1.5.9. Συνέπεια στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών Σελ. 45
1.5.10. Συγκρισιμότητα Σελ. 45
1.5.11. Σύνεση στην επιμέτρηση Σελ. 45
1.5.12. Αναγνώριση αρνητικών προσαρμογών Σελ. 45
1.5.13. Αναγνώριση λαθών Σελ. 45
1.5.14. Υπόλοιπα έναρξης Σελ. 46
1.5.15. Οικονομική ουσία των συναλλαγών Σελ. 46
1.6.Μεθοδολογία ανάπτυξης της παρούσας έκδοσης Σελ. 46
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
2.ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παράδειγμα 5: Λειτουργικός κύκλος και ταξινόμηση περιουσιακού στοιχείου ως μη κυκλοφορούντος Σελ. 48
Παράδειγμα 6: Λειτουργικός κύκλος και ταξινόμηση περιουσιακού στοιχείου ως κυκλοφορούντος Σελ. 49
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
3.ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
3.1.Βασικές έννοιες Σελ. 52
3.2.Διάκριση των ενσώματων σε ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά Σελ. 52
Παράδειγμα 7: Ταξινόμηση ακινήτων σε επενδυτικά και μη Σελ. 53
3.3.Εντασσόμενοι λογαριασμοί στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία κατά ΕΛΠ και ΔΠΧΑ Σελ. 53
ΕΝΟΤΗΤΑ 4
4.ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
4.1.Κριτήρια αρχικής αναγνώρισης Σελ. 58
4.2.Προσδιορισμός κόστους κατά την αρχική αγορά Σελ. 58
Παράδειγμα 8: Άμεσα επιρριπτόμενα έξοδα στο κόστος κτήσης Σελ. 59
Παράδειγμα 9: Διαχωρισμός αξίας κτήσης οικοπέδου - κτιρίου και δαπάνες απόκτησης Σελ. 61
Παράδειγμα 10: Αγορά οικοπέδου - Σκοπός χρήσης [ΣΛΟΤ 667 ΕΞ/18.6.2015] Σελ. 62
Παράδειγμα 11: Φωτοβολταϊκές μονάδες [ΣΛΟΤ 1210πε ΕΞ/18.5.2015] Σελ. 62
Παράδειγμα 12: Λογιστικές εγγραφές οικοπέδου - Αντιπαροχή [ΣΛΟΤ 1471πε ΕΞ/19.1.2015] Σελ. 63
Παράδειγμα 13: Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου [ΣΛΟΤ 401 ΕΞ/29.02.2016] Σελ. 64
Παράδειγμα 14: Λογιστικές εγγραφές έναρξης απογραφής έναρξης αλλοδαπής εταιρείας ιδιοκτησίας ακινήτου [ΣΛΟΤ 264 ΕΞ/29.02.2016] Σελ. 65
Παράδειγμα 15: Λογιστική εγγραφή ακύρωσης πώλησης ακινήτου [ΣΛΟΤ 979 ΕΞ/17.05.2016] Σελ. 65
Παράδειγμα 16: Κόστος αποσυναρμολόγησης και αποκατάστασης Σελ. 66
Παράδειγμα 17: Αγορά παγίου με πίστωση (σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων) Σελ. 70
Παράδειγμα 18: Κόστος μετεγκατάστασης Σελ. 73
4.3.Προσδιορισμός κόστους κατά την αρχική αγορά με ανταλλαγή Σελ. 73
Παράδειγμα 19: Ανταλλαγή παγίου χωρίς ανταλλαγή μετρητών Σελ. 74
Παράδειγμα 20: Ανταλλαγή παγίου με ανταλλαγή μετρητών Σελ. 74
4.4.Προσδιορισμός κόστους κατά την ιδιοπαραγωγή Σελ. 75
Παράδειγμα 21: Ιδιοπαραγωγή κτίσματος Σελ. 76
4.5.Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού Σελ. 78
4.5.1. Εισαγωγή Σελ. 78
4.5.2. Ερμηνευτική καθοδήγηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 23 Σελ. 78
4.5.2.1. Λογιστική αναγνώριση του προς κεφαλαιοποίηση κόστους Σελ. 79
Παράδειγμα 22: Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού (γενικός και ειδικός δανεισμός) Σελ. 79
Παράδειγμα 23: Κεφαλαιοποίηση κόστους δανεισμού σε επιχορηγούμενη επένδυση Σελ. 83
4.5.2.2. Κόστος δανεισμού σε ξένο νόμισμα Σελ. 84
4.5.2.3. Έναρξη κεφαλαιοποίησης Σελ. 84
4.5.2.4. Αναστολή κεφαλαιοποίησης Σελ. 84
4.5.2.5. Παύση κεφαλαιοποίησης Σελ. 84
Παράδειγμα 24: Έναρξη - παύση κεφαλαιοποίησης του κόστους δανεισμού Σελ. 85
4.5.3. Φορολογικός χειρισμός κεφαλαιοποιούμενου κόστους δανεισμού Σελ. 85
Παράδειγμα 25: Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν 4308/2014 και του Ν 4172/2013 [ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015] Σελ. 86
4.6.Απόκτηση παγίου με χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 92
4.6.1. Εισαγωγή Σελ. 92
4.6.2. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 93
4.6.3. Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 93
4.6.4. Κριτήρια ταξινόμησης των μισθώσεων Σελ. 93
4.6.5. Ταξινόμηση των μισθώσεων σε γη και κτίρια Σελ. 95
4.6.6. Κριτήρια ταξινόμησης των μισθώσεων σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία Σελ. 96
4.6.7. Λογιστική χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του μισθωτή Σελ. 97
4.6.7.1. Αρχική αναγνώριση Σελ. 97
4.6.7.2. Μεταγενέστερη αναγνώριση Σελ. 97
Παράδειγμα 26: Χρηματοδοτική μίσθωση με όρο επιστροφής του μηχανήματος στον εκμισθωτή κατά τη λήξη της μίσθωσης Σελ. 97
Παράδειγμα 27: Χρηματοδοτική μίσθωση με όρο αναπροσαρμογής του μισθώματος Σελ. 103
Παράδειγμα 28: Χρηματοδοτική μίσθωση με διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης Σελ. 103
4.6.8. Λογιστική χρηματοδοτικής μίσθωσης από την πλευρά του εκμισθωτή Σελ. 107
4.6.8.1. Αρχική αναγνώριση Σελ. 107
4.6.8.2. Μεταγενέστερη αναγνώριση Σελ. 107
4.6.9. Λογιστική λειτουργικής μίσθωσης Σελ. 108
4.6.9.1. Εκμισθωτής Σελ. 108
4.6.9.2. Μισθωτής Σελ. 108
4.6.10. Λογιστική μίσθωσης από κατασκευαστές ή εμπόρους παγίου εξοπλισμού Σελ. 108
4.6.11. Επεκτάσεις μισθώσεων και ανανεώσεις Σελ. 108
Παράδειγμα 29: Μετατροπή μιας αρχικής σύμβασης λειτουργικής μίσθωσης σε χρηματοδοτική και λογιστικός χειρισμός Σελ. 108
4.6.12. Λογιστική πώλησης και επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 109
4.6.12.1.  Αρχική αναγνώριση σύμφωνα με τα ΕΛΠ Σελ. 109
4.6.12.2.  Αρχική αναγνώριση σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 Σελ. 109
4.6.12.3.  Μεταγενέστερη αναγνώριση Σελ. 110
Παράδειγμα 30: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΕΛΠ-ΔΠΧΑ Σελ. 110
Παράδειγμα 31α: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΕΛΠ-ΕΓΛΣ Σελ. 113
Παράδειγμα 31β: Πώληση παγίου με επαναμίσθωση και λογιστικός χειρισμός από την πλευρά του μισθωτή με βάση ΔΠΧΑ-ΕΓΛΣ Σελ. 120
4.6.13. Δήλωση φόρου ακίνητων Σελ. 123
4.6.14. Λογιστική πώλησης και επαναμίσθωσης με χρηματοδοτική μίσθωση σε περίπτωση κατασκευαστή ή εμπόρου Σελ. 123
Παράδειγμα 32: Χρηματοδοτική μίσθωση περίπτωσης εμπόρου Σελ. 124
4.6.15. Μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από 01.01.2019 Σελ. 125
4.6.15.1. Γενικά Σελ. 125
4.6.15.2. Μισθώσεις που εξαιρούνται από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 Σελ. 125
4.6.15.3. Λογιστικός χειρισμός μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από την πλευρά του μισθωτή Σελ. 126
Παράδειγμα 33: Σύμβαση μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 Σελ. 127
4.6.15.4. Λογιστικός χειρισμός μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 από την πλευρά του εκμισθωτή Σελ. 129
4.6.15.5. Πώληση και επαναμίσθωση (sale & lease back) σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 Σελ. 129
Παράδειγμα 34: Σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 Σελ. 130
4.6.15.6. ΔΠΧΑ 16 και Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Σελ. 135
ΕΝΟΤΗΤΑ 5
5.ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
5.1.Εισαγωγή Σελ. 139
5.2.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 139
5.3.Εννοιολογική προσέγγιση Σελ. 139
5.4.Μέθοδοι αποτίμησης των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων Σελ. 140
5.4.1. Αποτίμηση στο κόστος Σελ. 140
5.4.2. Επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων Σελ. 140
5.4.3. Κατηγορία παγίων προς αναπροσαρμογή Σελ. 140
5.4.4. Συχνότητα αναπροσαρμογής και διαδικασία Σελ. 141
Παράδειγμα 35: Συχνότητα αναπροσαρμογής Σελ. 142
5.4.5. Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία Σελ. 142
Παράδειγμα 36: Λογιστικός χειρισμός των σωρευμένων αποσβέσεων κατά την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία Σελ. 143
Παράδειγμα 37: Αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων και διαχωρισμός του αποθεματικού Σελ. 147
Παράδειγμα 38: Λογιστικός χειρισμός μεταγενέστερης αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων Σελ. 151
Παράδειγμα 39: Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων με αλλαγή λογιστικής πολιτικής Σελ. 153
Παράδειγμα 40: Λογιστικός χειρισμός αναπροσαρμογής στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων με πρώτη εφαρμογή της παρ. 37.3.2 της Λογιστικής Οδηγίας Σελ. 156
Παράδειγμα 41: Εύλογη αξία ακινήτου [ΣΛΟΤ 1853 ΕΞ/30.09.2016] Σελ. 158
5.4.6.  Τήρηση λογιστικής και φορολογικής βάσης Σελ. 159
5.4.6.1. Επιλογές παρακολούθησης Σελ. 159
5.4.6.2. Χρόνος Ενημέρωσης - Λογιστική και φορολογική βάση Σελ. 161
5.4.6.3. Τήρηση μητρώου παγίων σε φορολογική και λογιστική βάση Σελ. 162
5.4.6.4. Διανομή μερίσματος σε περίπτωση λογιστικών κερδών Σελ. 162
ΕΝΟΤΗΤΑ 6
6.ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
6.1.Εισαγωγή Σελ. 164
6.2.Εννοιολογικό πλαίσιο Σελ. 164
6.3.Λογιστικός χειρισμός μεταγενέστερων δαπανών Σελ. 165
Παράδειγμα 42: Μεταγενέστερες δαπάνες που πληρούν τα κριτήρια του πάγιου περιουσιακού στοιχείου Σελ. 165
Παράδειγμα 43: Ανακαίνιση ξενοδοχειακής μονάδας Σελ. 165
6.4.Δαπάνες επιθεωρήσεων - αντικατάσταση μερών Σελ. 168
Παράδειγμα 44: Αντικατάσταση με τη μέθοδο της υποκατάστασης Σελ. 168
ΕΝΟΤΗΤΑ 7
7.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
7.1.Εισαγωγή Σελ. 173
7.2.Εννοιολογικό λογιστικό πλαίσιο Σελ. 173
7.2.1. Ενσώματα πάγια υποκείμενα (ή μη) σε απόσβεση Σελ. 173
7.2.2.  Έναρξη - Διακοπή της απόσβεσης και αποσβεστέο ποσό Σελ. 174
Παράδειγμα 45: Προσδιορισμός αποσβεστέου ποσού με βάση την υπολειμματική αξία Σελ. 175
7.2.3.  Προσδιορισμός της ωφέλιμης ζωής Σελ. 175
Παράδειγμα 46: Προσδιορισμός ωφέλιμης ζωής και υπολειμματικής αξίας Σελ. 176
7.2.4. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής Σελ. 177
Παράδειγμα 47: Αλλαγή ωφέλιμης ζωής ενσώματου παγίου Σελ. 177
7.2.5. Διαχωρισμός γηπέδου κτιρίου Σελ. 178
7.2.6. Συστατικά στοιχεία Σελ. 178
Παράδειγμα 48: Απόσβεση τμημάτων ενσώματου παγίου Σελ. 178
7.2.7. Μέθοδοι απόσβεσης Σελ. 179
7.2.7.1. Σταθερή μέθοδος απόσβεσης Σελ. 179
Παράδειγμα 49: Απόσβεση ιδιοπαραγόμενου παγίου με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης Σελ. 179
7.2.7.2. Φθίνουσα μέθοδος απόσβεσης Σελ. 181
Παράδειγμα 50: Απόσβεση με τη φθίνουσα μέθοδο απόσβεσης Σελ. 181
7.2.7.3. Μέθοδος των μονάδων παραγωγής Σελ. 182
Παράδειγμα 51: Απόσβεση με τη μέθοδο των μονάδων παραγωγής Σελ. 182
7.2.7.4. Επιλογή μεθόδου απόσβεσης Σελ. 183
7.2.7.5. Αλλαγή μεθόδου απόσβεσης Σελ. 183
Παράδειγμα 52: Αλλαγή μεθόδου απόσβεσης Σελ. 183
7.3.Εννοιολογικό φορολογικό πλαίσιο Σελ. 185
7.3.1. Ενσώματα πάγια υποκείμενα (ή μη) σε φορολογική απόσβεση Σελ. 185
7.3.2. Έναρξη - διακοπή της φορολογικής απόσβεσης και αποσβεστέο ποσό Σελ. 185
7.3.3. Προσδιορισμός της φορολογικής ωφέλιμης ζωής Σελ. 186
7.3.4. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής Σελ. 187
7.3.5. Σταθερή μέθοδος φορολογικής απόσβεσης Σελ. 187
7.4.Διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης επί των αποσβέσεων Σελ. 187
Παράδειγμα 53: Μόνιμες και προσωρινές διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης επί των αποσβέσεων Σελ. 187
Παράδειγμα 54: Λογιστικός χειρισμός αποσβέσεων κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ Σελ. 190
Παράδειγμα 55: Λογιστικός χειρισμός αποσβέσεων (σφάλμα) [ΣΛΟΤ 517 ΕΞ/14.03.2017] Σελ. 192
7.5.Ειδικά θέματα φορολογικών αποσβέσεων Σελ. 193
7.5.1. Φορολογικές αποσβέσεις εταιρειών κατασκευής αεροδρομίων και εταιρειών αεροδρομίου Σελ. 193
7.5.2. Αποσβέσεις αδειών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως Σελ. 193
7.5.3. Δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών Σελ. 197
7.5.4. Συντελεστής απόσβεσης λεωφορείου δημόσιας χρήσης ενταγμένου στα ΚΤΕΛ Σελ. 199
ΕΝΟΤΗΤΑ 8
8.ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΑΥΛΟΥ ΠΑΓΙΟΥ
8.1.Εισαγωγή Σελ. 202
8.2.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 202
8.3.Εννοιολογικό πλαίσιο Σελ. 202
8.4.Έλεγχος απομείωσης Σελ. 203
8.4.1. Έλεγχος απομείωσης όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις Σελ. 203
Παράδειγμα 56: Αξιολόγηση εξωτερικής ένδειξης απομείωσης Σελ. 204
8.4.2. Έλεγχος απομείωσης σε ετήσια βάση Σελ. 205
8.4.3. Απομείωση μόνιμου χαρακτήρα Σελ. 205
Παράδειγμα 57: Μόνιμος χαρακτήρας απομείωσης Σελ. 205
8.5.Λογιστικός χειρισμός ζημίας απομείωσης Σελ. 205
8.5.1. Εκτίμηση ανακτήσιμου ποσού Σελ. 206
8.5.1.1. Εύλογη αξία μείον κόστη διάθεσης Σελ. 206
8.5.1.2. Αξία λόγω χρήσης Σελ. 206
Παράδειγμα 58: Προσδιορισμός ανακτήσιμου ποσού ενσώματων παγίων Σελ. 207
Παράδειγμα 59: Απομείωση και αναστροφή παγίου αποτιμώμενου στην εύλογη αξία Σελ. 207
Παράδειγμα 60: Απομείωση και υπολογισμός χρήσης μηχανήματος στο κόστος κτήσης Σελ. 212
Παράδειγμα 61: Απομείωση των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων [ΣΛΟΤ 151 ΕΞ/20.01.2017] Σελ. 213
ΕΝΟΤΗΤΑ 9
9.ΠΑΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ - ΑΠΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥ ΠΑΓΙΟΥ
9.1.Εισαγωγή Σελ. 216
9.2.Λογιστικός χειρισμός αποαναγνώρισης ενσώματου παγίου Σελ. 216
Παράδειγμα 62: Πώληση ακινήτου επιμετρούμενου στην εύλογη αξία Σελ. 216
Παράδειγμα 63: Πώληση μηχανήματος με σωρευμένες αποσβέσεις (διαφορά λογιστικής - φορολογικής βάσης) Σελ. 218
Παράδειγμα 64: Καταστροφή παγίων [ΣΛΟΤ 556 ΕΞ/06.04.2017] Σελ. 221
Παράδειγμα 65: Δωρεά ακινήτου Σελ. 221
ΕΝΟΤΗΤΑ 10
10.ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΡΙΤΟΥ
10.1.Εισαγωγή Σελ. 224
10.2.Λογιστικός χειρισμός για τον μισθωτή Σελ. 224
10.3.Φορολογικός χειρισμός για τον μισθωτή Σελ. 224
10.4.Λογιστικός χειρισμός για τον εκμισθωτή - οικοπεδούχο Σελ. 224
10.5.Φορολογικός χειρισμός για τον εκμισθωτή - οικοπεδούχο Σελ. 225
10.6.Πρακτικές εφαρμογές λογιστικής και φορολογικής βάση Σελ. 225
Παράδειγμα 66: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (μη εξάντληση της ωφέλιμης ζωής) Σελ. 225
Παράδειγμα 67: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (εξάντληση της ωφέλιμης ζωής) χωρίς αντάλλαγμα Σελ. 228
Παράδειγμα 68: Ανέγερση κτιρίου σε οικόπεδο τρίτου (εξάντληση της ωφέλιμης ζωής) με αντάλλαγμα Σελ. 230
10.7.ΦΠΑ εισροών δαπανών κατασκευής Σελ. 232
ΕΝΟΤΗΤΑ 11
11.ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
11.1.Εισαγωγή Σελ. 237
11.2.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 237
11.3.Εννοιολογικό πλαίσιο Σελ. 237
11.4.Ταξινόμηση επενδυτικού ακινήτου Σελ. 237
11.4.1. Μικτά επενδυτικά ακίνητα Σελ. 237
Παράδειγμα 69: Μικτή χρήση ιδιόκτητου ακινήτου Σελ. 238
Παράδειγμα 70: Μικτή χρήση ακινήτου με χρηματοδοτική μίσθωση Σελ. 238
11.4.2. Ακίνητα που μισθώνονται μεταξύ εταιρειών ενός ομίλου Σελ. 238
Παράδειγμα 71: Μίσθωση ακινήτου μητρικής σε θυγατρική εταιρεία Σελ. 238
11.5.Αρχική αναγνώριση Σελ. 239
11.5.1. Δικαίωμα σε ακίνητο που κατέχεται με μίσθωση Σελ. 239
11.6.Μεταγενέστερη επιμέτρηση Σελ. 239
11.6.1. Μέθοδος του κόστους Σελ. 240
11.6.2. Μέθοδος της εύλογης αξίας Σελ. 240
Παράδειγμα 72: Επιμέτρηση επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία (Διαφορά Λογιστικής - Φορολογικής Βάσης) Σελ. 241
Παράδειγμα 73: Επιμέτρηση επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΕΛΠ της παρ. 37.3.2 Λογιστικής Οδηγίας Σελ. 247
11.6.3. Αλλαγή χρήσης ακινήτων σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία Σελ. 247
11.6.3.1. Μετατροπή ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε επενδυτικό Σελ. 247
Παράδειγμα 74: Μεταφορά ιδιοχρησιμοποιούμενου ακινήτου σε επενδυτικό (κόστος σε εύλογη αξία) Σελ. 248
11.6.3.2. Μετατροπή επενδυτικού ακινήτου σε ιδιοχρησιμοποιούμενο Σελ. 250
Παράδειγμα 75: Μεταφορά επενδυτικού ακινήτου στην εύλογη αξία σε ιδιοχρησιμοποιούμενο Σελ. 251
11.7.Αποαναγνώριση επενδυτικού ακινήτου Σελ. 251
ΕΝΟΤΗΤΑ 12
12.ΠΑΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
12.1.Εισαγωγή Σελ. 254
12.2.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 254
12.3.Εννοιολογικό πλαίσιο Σελ. 254
Παράδειγμα 76: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 255
Παράδειγμα 77: Μη βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 255
12.4.Αρχική αναγνώριση στο κόστος Σελ. 256
Παράδειγμα 78: Κόστος ιδιοπαραγωγής πάγιου βιολογικού στοιχείου (κτηνοτροφική μονάδα) Σελ. 256
12.5.Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία Σελ. 260
Παράδειγμα 79: Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία Σελ. 262
12.6.Επιχορηγήσεις πάγιων βιολογικών στοιχείων Σελ. 263
12.6.1. Κρατικές επιχορηγήσεις άνευ όρων Σελ. 263
12.6.2. Κρατικές επιχορηγήσεις υπό όρους Σελ. 263
ΕΝΟΤΗΤΑ 13
13.ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΑΓΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 1297/1972
Παράδειγμα 80: Εισφορά κλάδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1297/1972 [ΣΛΟΤ Αρ. Πρωτ.: 82 ΕΞ/18.5.2015] Σελ. 265
ΕΝΟΤΗΤΑ 14
14.ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
14.1.Γενικά για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 271
14.2.Βασικές έννοιες Σελ. 271
14.3.Εντασσόμενοι λογαριασμοί στα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατά τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ Σελ. 272
14.4.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 272
14.5.Κριτήρια αναγνώρισης Σελ. 273
14.5.1. Αναγνωρισιμότητα Σελ. 274
Παράδειγμα 81: Αναγνώριση άυλου στοιχείου κατά την εξαγορά επιχείρησης Σελ. 274
14.5.2. Έλεγχος Σελ. 275
Παράδειγμα 82: Εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχος Σελ. 275
Παράδειγμα 83: Πελατειακές σχέσεις και έλεγχος Σελ. 276
14.5.3. Μελλοντικά οικονομικά οφέλη Σελ. 276
14.6.Αρχική αναγνώριση άυλων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 276
14.6.1. Δαπάνες ανάπτυξης Σελ. 276
14.6.1.1. Στάδιο έρευνας Σελ. 277
14.6.1.2. Στάδιο ανάπτυξης Σελ. 278
Παράδειγμα 84: Αναγνώριση δαπανών στο στάδιο της ανάπτυξης ως άυλων στοιχείων και προσδιορισμός κόστους Σελ. 279
Παράδειγμα 85: Δαπάνες προώθησης νέου προϊόντος Σελ. 280
Παράδειγμα 86: Κεφαλαιοποίηση εσωτερικώς δημιουργούμενων άυλων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 281
Παράδειγμα 87: Πελατολόγιο επιχείρησης ως άυλο περιουσιακό στοιχείο Σελ. 281
Παράδειγμα 88: Εξωκεφαλαιακές εισφορές ΙΚΕ [ΣΛΟΤ 1790 ΕΞ/19.10.2015 και 2861 ΕΞ/20.01.2016] Σελ. 282
14.7.Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Σελ. 283
14.7.1. Άυλα περιουσιακά στοιχεία με το προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο ΕΓΛΣ Σελ. 284
14.7.1.1. Λογιστικός χειρισμός Σελ. 284
14.7.1.2. Φορολογικός χειρισμός Σελ. 284
14.7.1.3. Λογαριασμοί άυλων λογαριασμών ΕΓΛΣ με υπόλοιπο μέχρι 31.12.2014 Σελ. 285
Παράδειγμα 89: Λοιπά άυλα με βάση ΕΓΛΣ-ΚΦΕ Σελ. 286
14.7.2. Συμβάσεις παραχώρησης Δημοσίου Σελ. 288
Παράδειγμα 90: Κατασκευή έργου με παραχώρηση από το Ελληνικό Δημόσιο του δικαιώματος εκμετάλλευσης Σελ. 289
14.7.3. Άυλα στοιχεία μέσω αυτόνομης απόκτησης Σελ. 290
Παράδειγμα 91: Κόστος απόκτησης ποδοσφαιριστών [ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 9 ΕΞ/20.01.2016] Σελ. 290
14.7.4. Άυλα που αποκτώνται μέσω κρατικής επιχορήγησης Σελ. 291
14.8.Υπεραξία Σελ. 292
14.8.1. Άυλα στοιχεία που αποκτώνται μέσω επιχειρηματικής συνένωσης Σελ. 292
Παράδειγμα 92: Αναγνώριση υπεραξίας και άυλων περιουσιακών στοιχείων κατά την εξαγορά θυγατρικής Σελ. 292
14.9.Αρνητική υπεραξία Σελ. 294
Παράδειγμα 93: Αναγνώριση αρνητικής υπεραξίας κατά την εξαγορά θυγατρικής Σελ. 294
14.10.Εσωτερικώς δημιουργούμενη υπεραξία Σελ. 294
Παράδειγμα 94: Αγορά πελατειακής βάσης - Άυλα περιουσιακά στοιχεία [ΣΛΟΤ 2551 ΕΞ/16.12.2015] Σελ. 295
14.11.Επιμέτρηση άυλων περιουσιακών στοιχείων μετά την αρχική αναγνώριση Σελ. 295
14.11.1. Μεταγενέστερη επιμέτρηση στην εύλογη αξία μέσω ενεργού αγοράς Σελ. 295
14.11.2. Μεταγενέστερη επιμέτρηση αποσβέσιμο στο κόστος κτήσης Σελ. 295
14.11.3. Ωφέλιμη ζωή Σελ. 296
14.11.4. Άυλα με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή - λογιστική βάση Σελ. 296
14.11.5. Άυλα με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή - φορολογική βάση Σελ. 297
14.11.6. Άυλα με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή Σελ. 297
14.11.7. Αλλαγή της ωφέλιμης ζωής Σελ. 297
Παράδειγμα 95: Αλλαγή αρχικής συμφωνίας χρόνου διάρκειας των δικαιωμάτων Σελ. 298
14.11.8. Έλεγχος απομείωσης άυλων περιουσιακών στοιχείων Σελ. 299
14.11.9. Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας Σελ. 299
Παράδειγμα 96: Μονάδα ταμειακών ροών Σελ. 300
ΕΝΟΤΗΤΑ 15
15.ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
15.1.Εισαγωγή Σελ. 302
15.2.Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 302
15.3.Εννοιολογικό πλαίσιο Σελ. 302
15.4.Εντασσόμενοι λογαριασμοί στις επιχορηγήσεις κατά τα ΕΛΠ και ΔΠΧΑ Σελ. 303
15.5.Λογιστικός χειρισμός επιχορηγήσεων σχετιζόμενων με πάγια περιουσιακά στοιχεία Σελ. 303
Παράδειγμα 97: Κρατική επιχορήγηση αποσβεστέου μηχανήματος Σελ. 305
Παράδειγμα 98: Ετεροχρονισμός λήψης κρατικής επιχορήγησης αποσβεστέου μηχανήματος Σελ. 308
Παράδειγμα 99: Κρατική επιχορήγηση μη αποσβεστέου παγίου Σελ. 309
15.6.Επιχορηγήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ν 3299/2004 Σελ. 309
Παράδειγμα 100: Κρατική επιχορήγηση του Ν 3299/2004 Σελ. 312
Παράδειγμα 101: Επιστροφή επιχορήγησης αποσβεστέου παγίου Σελ. 314
Παράδειγμα 102: Επιχορήγηση παγίου ληφθείσα πριν την 01.01.2015 Σελ. 314
ΕΝΟΤΗΤΑ 16
16.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
16.1.Γνωστοποιήσεις του άρθρου 29 των ΕΛΠ Σελ. 318
16.1.1. Λογιστικές πολιτικές - Πλαίσιο κατάρτισης Σελ. 318
16.1.2. Πίνακας ενσώματων και άυλων παγίων Σελ. 321
16.1.3. Γνωστοποιήσεις επιμέτρησης Σελ. 322
16.1.4. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Σελ. 323
16.1.5. Κεφαλαιοποιηθέν χρηματοοικονομικό κόστος Σελ. 323
16.1.6. Περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Σελ. 323
16.2.Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ Σελ. 323
16.2.1. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 16 Σελ. 323
16.2.2. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 23 Σελ. 326
16.2.3. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 40 Σελ. 326
16.2.4. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 41 Σελ. 329
16.2.5. Γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 20 Σελ. 332
ΕΝΟΤΗΤΑ 17
17.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΓΙΩΝ
17.1.Πρωτοβάθμια ανάλυση λογαριασμών ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 334
17.2.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 10 Γη Σελ. 335
17.2.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 335
17.2.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 335
17.3.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 11 και 12 Κτίρια - Τεχνικά έργα Σελ. 336
17.3.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 336
17.3.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 337
17.4.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 13 Μηχανολογικός Εξοπλισμός Σελ. 338
17.4.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 338
17.4.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 339
17.5.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 14 Μεταφορικά μέσα Σελ. 340
17.5.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 340
17.5.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 341
17.6.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 15 Εξοπλισμός Σελ. 341
17.6.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 341
17.6.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 343
17.7.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 16 Επενδύσεις σε ακίνητα Σελ. 343
17.7.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 343
17.7.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 344
17.8.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 344
17.8.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 344
17.9.Δευτεροβάθμια ανάλυση λογαριασμού 18 Άυλα Σελ. 345
17.9.1. Σύγκριση ΕΛΠ - ΕΓΛΣ Σελ. 345
17.9.2. Ενδεικτική προσαρμογή λογαριασμών μετάβασης από φορολογική σε λογιστική βάση Σελ. 346
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 347
Back to Top