Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν 4469/2017


Ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16187
Λαδάς Δ.
Γεροντίδης Ι., Πανίτσας Γ.

Ο Ν 4469/2017 φιλοδοξεί να εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη μια οργανωμένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των οφειλών των ελληνικών επιχειρήσεων.

Οι συγγραφείς του έργου, αντιλαμβανόμενοι την πρακτική σπουδαιότητα που επίκειται να έχει η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία στο συναλλακτικό γίγνεσθαι, επιχείρησαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη μιας πρώτης ερμηνείας και πρακτικής εξειδίκευσης των σχετικών διατάξεων.

Στο έργο εξειδικεύονται με την απαιτούμενη ακρίβεια οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις υπαγωγής στο νόμο, ενώ καταγράφονται διεξοδικά όλα τα στάδια του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται ερμηνευτικά οι δικαιούχοι υπαγωγής, οι υπαγόμενες οφειλές και τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καταγράφεται βήμα-βήμα η διαδικασία υποβολής και το περιεχόμενο της αίτησης, ενώ εκτενής αναφορά γίνεται στην εξωδικαστική διαδικασία καθαυτή (Διορισμός συντονιστή, έλεγχος πληρότητας, κοινοποίηση σε πιστωτές, διαδικασία διαπραγμάτευσης, έννομες συνέπειες).

Συνεπές προς την πορεία των νομοθετικών ρυθμίσεων, το έργο ολοκληρώνεται με την ανάλυση της διαδικασίας δικαστικής επικύρωσης της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών, καθώς και των συνεπειών που η μη τήρηση αυτής επιφέρει.

Το παράρτημα της νομοθεσίας και ποικίλων συναφών κειμένων που ακολουθεί την ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του Ν 4469/2017, καθιστά το έργο ένα εξαιρετικά εύχρηστο πρακτικό εγχειρίδιο που απευθύνεται όχι μόνο σε νομομαθείς, αλλά και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί με ακρίβεια και πληρότητα τα ζητήματα του εξωδικαστικού μηχανισμού του Ν 4469/2017 για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων.

Πρόλογος Σελ. VII
Εισαγωγικό σημείωμα Σελ. IX
§1. Η ένταξη στο πεδίο του Ν 4469/2017
Ι. Σκοπός και ορισμοί του νόμου
1. Σκοπός Σελ. 1
2. Ορισμοί Σελ. 2
2.1. Οι ορισμοί του νόμου Σελ. 2
2.2. Ειδικά ζητήματα επί των ορισμών Σελ. 3
2.2.1. Η πρακτική σημασία της διάκρισης σε «μεγάλες» και «μικρές» επιχειρήσεις Σελ. 3
2.2.2. Η έννοια του «συνοφειλέτη» Σελ. 4
2.2.2. Α΄. Ο ομόρρυθμος εταίρος Σελ. 4
2.2.2. Β΄. Ο εταίρος ΙΚΕ με εγγυητική εισφορά Σελ. 5
2.2.2. Γ΄. Οι διοικούντες νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες Σελ. 5
2.2.3. Πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα υπό ειδική εκκαθάριση ως «πιστωτές» Σελ. 6
2.2.4. «Πρόσωπα συνδεδεμένα τον οφειλέτη» Σελ. 7
2.2.5. Οι έννοιες της «οφειλής» και του «συνοφειλέτη» στην περίπτωση διαδοχής επιχείρησης κατ’ άρθρο 479 ΑΚ Σελ. 8
ΙΙ. Δικαιούχοι υπαγωγής
1. Υπαγόμενα πρόσωπα Σελ. 8
1.1. Φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα – Η περίπτωση των «μικροεμπόρων» Σελ. 9
1.2. Νομικά πρόσωπα Σελ. 10
1.2.1. Νομικά πρόσωπα Σελ. 10
1.2.2. Νομικές οντότητες και ειδικότερα η κοινοπραξία Σελ. 10
1.2.3. Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και αλλοδαπές νομικές οντότητες Σελ. 12
1.3. Πτωχευτική ικανότητα, παύση εμπορίας και ένταξη στον Ν 4469/2017 Σελ. 13
1.4. Εξαιρούμενα πρόσωπα Σελ. 14
1.5. Κωλύματα υπαγωγής Σελ. 15
2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις και υπαγόμενες απαιτήσεις Σελ. 16
2.1. Αντικειμενικές προϋποθέσεις Σελ. 16
2.2. Υπαγόμενες οφειλές Σελ. 17
2.2.1. Ο κανόνας Σελ. 17
2.2.2. Η εξαίρεση των (κατά τα κριτήρια του νόμου) μικρών πιστωτών Σελ. 18
2.2.3. Απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων Σελ. 20
2.2.4. Η διαδικασία της διμερούς διαπραγμάτευσης Σελ. 21
2.2.5. Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών κάτω των 50.000 ευρώ Σελ. 23
ΙΙΙ. Κριτήρια επιλεξιμότητας
1. Τα ειδικότερα κριτήρια υπαγωγής («επιλεξιμότητας») Σελ. 26
2. Απλογραφικό και διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Σελ. 27
2.1. Απλογραφικό λογιστικό σύστημα Σελ. 27
2.2. Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα Σελ. 28
IV. Υποβολή αίτησης
1. Υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη Σελ. 29
2. Χρονική ισχύς του εξωδικαστικού μηχανισμού Σελ. 29
2.1. Περιορισμένη χρονική ισχύς Σελ. 29
2.2. Καταληκτικό σημείο Σελ. 30
2.3. Πρόσκληση πιστωτή και χρονικό όριο Σελ. 30
3. Άπαξ υποβολή αίτησης από τον οφειλέτη Σελ. 31
4. Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και διατήρηση δεδομένων Σελ. 32
5. Ειδικότερα ζητήματα της συνυποβολής και από συνοφειλέτες Σελ. 33
6. Συνδεδεμένες επιχειρήσεις Σελ. 40
7. Υποβολή αίτησης κατόπιν πρόσκλησης πιστωτή Σελ. 41
8. Συνέπειες υποβολής της αίτησης Σελ. 42
8.1. Μη στοιχειοθέτηση σπουδαίου λόγου καταγγελίας διαρκών συμβάσεων Σελ. 42
8.2. Δυνατότητες αναστολής εκτέλεσης Σελ. 43
8.3. Αναστολή παραγραφής Σελ. 44
V. Περιεχόμενο αίτησης
1. Στοιχεία και πληροφορίες Σελ. 44
2. Υποβαλλόμενα στοιχεία και πληροφορίες από συνοφειλέτες Σελ. 49
3. Υπολογισμός αξίας ακινήτων Σελ. 50
4. Επεξεργασία δεδομένων και άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου Σελ. 51
5. Ηλεκτρονική πλατφόρμα Σελ. 51
§2. Η εξωδικαστική διαδικασία
Ι. Διορισμός Συντονιστή
1. Ο Συντονιστής Σελ. 53
1.1. Μητρώο Συντονιστών Σελ. 53
1.2. Καθήκοντα συντονιστή Σελ. 53
1.3. Ευθύνη συντονιστή Σελ. 55
1.4. Αμοιβή Συντονιστή Σελ. 57
2. Διορισμός Συντονιστή Σελ. 58
3. Αντικατάσταση Συντονιστή Σελ. 58
3.1. Αποποίηση /παραίτηση Σελ. 58
3.2. Αντικατάσταση με αίτηση των πιστωτών Σελ. 59
ΙΙ. Έλεγχος πληρότητας της αίτησης και κοινοποίηση σε πιστωτές
1. Έλεγχος πληρότητας και έκδοση βεβαίωσης πληρότητας Σελ. 60
2. Έλεγχος συνυποβολής αίτησης από συνοφειλέτες Σελ. 61
3. Κοινοποίηση σε πιστωτές Σελ. 63
ΙΙΙ. Αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 65
IV. Διαδικασία διαπραγμάτευσης
1. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 68
1.1. Οριοθέτηση Σελ. 68
1.2. Παράταση προθεσμιών Σελ. 68
1.3. Διαπραγμάτευση Σελ. 69
1.4. Υποχρεώσεις κατά τη διαπραγμάτευση Σελ. 70
2. Δήλωση συμμετοχής από πιστωτές Σελ. 71
3. Έλεγχος απαρτίας και έναρξη διαδικασίας Σελ. 71
4. Έλεγχος διαφορών στις απαιτήσεις Σελ. 72
5. Διορισμός και καθήκοντα εμπειρογνώμονα Σελ. 73
6. Αίτημα για λήψη πρόσθετων εγγράφων από πιστωτές Σελ. 74
7. Αίτημα για συνάντηση Σελ. 75
8. Υποβολή αντιπροτάσεων Σελ. 76
8.1. Χρόνος υποβολής αντιπροτάσεων Σελ. 76
8.2. Ελάχιστο περιεχόμενο αντιπροτάσεων Σελ. 76
8.3. Διαδικασία επί των αντιπροτάσεων Σελ. 77
9. Έγκριση πρότασης αναδιάρθρωσης Σελ. 78
10. Υποβολή ενστάσεων Σελ. 81
11. Πρακτικό περαίωσης Σελ. 81
V. Υποχρεωτικοί κανόνες σύμβασης αναδιάρθρωσης
1. Οι γενικοί κανόνες του άρθρου 9 Σελ. 82
1.1. Γενικά Σελ. 82
1.2. Διατήρηση δικαιωμάτων προνομιούχων πιστωτών Σελ. 83
1.3. Υποχρεωτικοί κανόνες Σελ. 83
1.4. Νέες χρηματοδοτήσεις Σελ. 84
1.5. Νέες εξασφαλίσεις Σελ. 85
1.6. Εγγυητές και συνοφειλέτες Σελ. 86
1.7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Σελ. 86
1.8. Συμψηφισμός Σελ. 87
2. Ειδικά οι κανόνες του άρθρου 15 Σελ. 88
VI. Απαλλαγή τραπεζικών στελεχών από ευθύνη Σελ. 93
VII. Η καταγγελία συμβάσεων και ζητήματα αποζημιωτικής ευθύνης των πιστωτών και του οφειλέτη
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 97
2. Η καταγγελία συμβάσεων Σελ. 98
2.1. Επί της άνευ ετέρου ακυρότητας κατ’ άρθρο 174 ΑΚ Σελ. 98
2.2. Ακυρότητα λόγω κατάχρησης δικαιώματος (άρθρα 281 και 174 ΑΚ) Σελ. 100
3. Ευθύνη πιστωτών και οφειλέτη Σελ. 101
§3. Η δικαστική διαδικασία
Ι. Η δικαστική επικύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης των οφειλών
1. Η επικύρωση από το δικαστήριο προϋπόθεση δέσμευσης των μη συμβαλλομένων στη σύμβαση πιστωτών Σελ. 103
2. Υποβολή αίτησης στο δικαστήριο Σελ. 104
2.1. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία Σελ. 104
2.2. Νομιμοποίηση Σελ. 104
2.3. Συνοδευτικά έγγραφα Σελ. 105
2.4. Συμμετοχή τρίτων στη δίκη Σελ. 105
2.5. Συνέπειες υποβολής αίτησης - Αναστολή πράξεων εκτέλεσης και λήψης ασφαλιστικών μέτρων Σελ. 107
3. Δικαστική απόφαση Σελ. 109
3.1. Περιπτώσεις απόρριψης Σελ. 109
3.2. Ένδικα μέσα Σελ. 111
3.3. Συνέπειες τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης Σελ. 111
4.4. Συνέπειες επικυρωτικής απόφασης Σελ. 112
II. Συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 113
2. Η ακύρωση της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών Σελ. 113
2.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 113
2.2. Διαδικασία Σελ. 113
2.2.1. Αρμόδιο δικαστήριο και διαδικασία Σελ. 113
2.2.2. Ενεργητική νομιμοποίηση Σελ. 115
2.2.2.1. Το έννομο συμφέρον Σελ. 115
2.2.2.2. Το Δημόσιο και οι ΦΚΑ Σελ. 116
2.2.3. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 117
2.2.4. Συνέπειες Σελ. 118
2.2.4.1. Από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης Σελ. 118
2.2.4.2. Από την έκδοση της απόφασης που δέχεται την αίτηση ακύρωσης της σύμβασης Σελ. 118
3. Η ανατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών Σελ. 120
3.1. Ουσιαστικές προϋποθέσεις Σελ. 120
3.2. Συνέπειες Σελ. 121
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νομοθεσία και συναφή κείμενα
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσειων» Σελ. 125
Ν 4469/2017
Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν 4472/2017) Σελ. 170
ΚΥΑ 130060/29.11.2017
Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν 4469/2017 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)» Σελ. 202
Οδηγός Δεοντολογίας Συντονιστών Σελ. 206
Πολ. 1105/14.07.2017
Καθορισμός των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Δημοσίου στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό των δόσεων αποπληρωμής οφειλών προς το Δημόσιο με σύμβαση αναδιάρθρωσης και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 13 του άρθρου 15 του Ν 4469/2017 Σελ. 212
Πολ. 1124/31.7.2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62/3-5-2017) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», του άρθρου 46 του Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α’ 74/19-5-2017) και της κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 14 του άρθρου 15 του Ν 4469/2017 εκδοθείσας Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1105/2017 (ΦΕΚ Β’ 2426/14-7-2017) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή αυτής Σελ. 218
ΚΥΑ 116821/6.11.2017
(ΦΕΚ Β’ 3909/06.11.2017) Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Ν 4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62) Σελ. 229
ΥΑ 32320/1841/11.07.2017
Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν 4469/2017 Σελ. 285
ΚΕΑΟ ΕΓΚ. υπ’ αριθμ. 30/21.07.2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν 4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Σελ. 290
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 301
Back to Top