ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ


Βιβλιογραφία - Νομολογία
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 74,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 74,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 12721
Δαλακούρας Θ.
Η ανάγκη πληρέστερης και ορθολογικότερης προσέγγισης της ποινικής δικονομικής νομοθεσίας, αποτέλεσε έναυσμα για την παρούσα έκδοση, η οποία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και συσχέτιση των δικονομικού περιεχομένου διεθνών ποινικών διατάξεων, ώστε να συμπληρωθεί και αξιοποιηθεί ερμηνευτικά το δικονομικό ποινικό σύστημα και οι ειδικότεροι κανόνες του.

Ειδικότερα, το έργο Ποινικές Δικονομικές Διατάξεις Διεθνών Κειμένων, αποτελεί μια συλλογή νομοθεσίας στην οποία παρουσιάζονται τα κυριότερα διεθνή ποινικά δικονομικά νομοθετήματα, πλήρως ενημερωμένα, μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2011 τόσο νομολογιακά όσο και βιβλιογραφικά.

Ως χαρακτηριστικά της εν λόγω έκδοσης καταγράφονται αφενός η αλφαβητική παράθεση και ανά θεματικές ενότητες παρουσίαση των διεθνών ποινικών δικονομικών διατάξεων και αφετέρου η παράθεση ενδεικτικής νομολογίας και βιβλιογραφίας επίσης, ανά θεματική ενότητα.

Αναλυτικά οι θεματικές ενότητες που παρουσιάζονται είναι οι εξής: Αεροπορία - Ασφάλεια Αερομεταφορών, Αθλητισμός, Ανήλικοι, Αστυνομική συνεργασία - Europol, Ασυλία, Ασφάλιση Οχημάτων, Βασανιστήρια, Βιοϊατρική - Κλωνοποίηση, Γενοκτονία, Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, Διαφθορά, Διεθνής Δικαιοδοσία, Δικαιώματα του Ανθρώπου (όπου παρατίθεται, μεταξύ άλλων, η Συνθήκη της Λισσαβώνας και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια, Δικαστική συνδρομή, Δικαστική συνεργασία – Eurojust, Δουλεία, Δωροδοκία υπαλλήλων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έκδοση, Θύματα, Ισότητα, Καπνός, Μεταφορά καταδίκων, Ναρκωτικά, Νομιμοποίηση εσόδων, Νόμισμα, Όμηροι, Οργανωμένο έγκλημα (με την παράθεση και του Ν 3875/2010), Πνευματική ιδιοκτησία, Πολιτιστικά αγαθά, Πρόσφυγες, Σύνορα, Σωματεμπορία, Τελωνεία και Τρομοκρατία.

Αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο για τον εφαρμοστή του δικαίου, καθόσον η επίκληση και εφαρμογή των αυξημένης τυπικής ισχύος διατάξεων επηρεάζει και διαμορφώνει ευθέως την εσωτερική δικαστηριακή πραγματικότητα.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Σελ. 1
[1] ΝΔ 734/1971 «Περί κυρώσεως της εν Τόκυο υπογραφείσης την 14.9.1963 Συμβάσεως, περί παραβάσεων και άλλων τινών πράξεων τελουμένων επί αεροσκαφών» ['Αρθρα μόνον, 1-18]Σελ. 1
[2] ΝΔ 1352/1973 «Περί κυρώσεως της εν Χάγη την 16ην Δεκεμβρίου 1970 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως, διά την καταστολήν της παρανόμου καταλήψεως αεροσκαφών» ['Αρθρα πρώτον, 1, 3-11, δεύτερον]Σελ. 9
[3] ΝΔ 174/1973 «Περί κυρώσεως της εν Μόντρεαλ υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως διά την καταστολήν παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας της Πολιτικής Αεροπορίας» ['Αρθρα πρώτον, 1-2, 4-13, δεύτερον]Σελ. 13
[4] ΝΔ 1913/1990 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την καταστολή παρανόμων πράξεων βίας σε αερολιμένες που εξυπηρετούν τη διεθνή πολιτική» Σελ. 19
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Σελ. 21
Ν 1787/1988 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη βία των θεατών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντήσεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες» ['Αρθρα πρώτο, 1, 5, δεύτερο]Σελ. 21
ΑΝΗΛΙΚΟΙ Σελ. 23
[1] Ν 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού» ['Αρθρα πρώτο, 1-16, 19-22, 30, 32-41, δεύτερο]Σελ. 24
[2] Ν 2502/1997 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών» ['Αρθρα πρώτο, 1-11, 13-15, 24, δεύτερο]Σελ. 35
[3] Ν 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους» ['Αρθρα πρώτο, 1-4, 7-8, δεύτερο]Σελ. 40
[4] Ν 3625/2007 «Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα πρώτο, 1-17, τέταρτο-πέμπτο, έβδομο, ένατο]Σελ. 43
[5] Ν 3727/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα πρώτο, 1-28]Σελ. 53
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - EUROPOL Σελ. 69
[1] Ν 2223/1994 «Κύρωση Υπουργικής Συμφωνίας για την καθιέρωση της Μονάδας Δίωξης Ναρκωτικών EUROPOL» Σελ. 70
[2] Ν 2605/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» ['Αρθρα πρώτο, 1-34, 38-45, δεύτερο]Σελ. 74
[3] Ν 2630/1998 «Κύρωση των Πρωτοκόλλων βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παρ. 3 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL), σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της EUROPOL, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της και με την ερμηνεία της Σύμβασης EUROPOL από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με προδικαστικές αποφάσεις» ['Αρθρα πρώτο, 1-9, 11-15, δεύτερο]Σελ. 116
[4] Ν 3002/2002 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου 43 παρ. 1 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση EUROPOL) για την τροποποίηση του άρθρου 2 και του Παραρτήματος της εν λόγω Σύμβασης» Σελ. 124
[5] Ν 3294/2004 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου 43 παρ. 1 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση» ['Αρθρα πρώτο, 1-4, δεύτερο]Σελ. 126
[6] Ν 3295/2004 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπαλλήλων της» ['Αρθρα πρώτο, 1-4, δεύτερο]Σελ. 128
ΑΣΥΛΙΑ Σελ. 131
Ν 3774/2009 «Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου» ['Αρθρα πρώτο, Ι-ΧΙΙ, τρίτο]Σελ. 131
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σελ. 143
Ν 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 67, 68, 82, 111, 114-120]Σελ. 143
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ Σελ. 151
[1] Ν 1782/1988 «Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» ['Αρθρο πρώτο, 1-17, 20-24, 28, 33, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 152
[2] Ν 1949/1991 «Κύρωση σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» ['Αρθρα πρώτο, 1-5, 7-18, 21, δεύτερο]Σελ. 162
[3] Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Δικαιοσύνης της 15.4.1994 «Έγκριση των υπ' αριθμ. 1 και 2 Πρωτοκόλλων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας» ['Αρθρα 7-8 1ου Πρωτοκόλλου, 2-3 2ου Πρωτοκόλλου]Σελ. 169
BIOΪΑΤΡΙΚΗ - ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ Σελ. 171
[1] Ν 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική» ['Αρθρα πρώτο, 1-2, 4-27, 29, 31, 33-34, 36, δεύτερο]Σελ. 172
[2] Απόφαση Υπουργών Εξωτερικών και Υγείας - Πρόνοιας της 21.10.1998 «Έγκριση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι των εφαρμογών της Βιολογίας και της Ιατρικής (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική) απαγορεύον την Κλωνοποίηση των Ανθρωπίνων Όντων» ['Αρθρα 1-3, 5]Σελ. 182
ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ Σελ. 185
ΝΔ 3091/1954 «Περί κυρώσεως της Συμβάσεως διά την πρόληψιν και καταστολήν του εγκλήματος της γενοκτονίας από 9 Δεκεμβρίου 1948» ['Αρθρα μόνο, 1-4, 6-7]Σελ. 186
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Σελ. 189
Ν 2068/1992 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα» ['Αρθρα πρώτο, 1-9, 11-15, 19-20, 25, δεύτερο]Σελ. 192
ΔΙΑΦΘΟΡΑ Σελ. 203
[1] Ν 3560/2007 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ' αυτήν Πρωτοκόλλου» ['Αρθρα πρώτο, 1-31, 36-40, δεύτερο-δέκατο πέμπτο]Σελ. 204
[2] Ν 3666/2008 «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα» ['Αρθρα πρώτο, 1-68, τρίτο-τέταρτο, έβδομο-ενδέκατο, δέκατο τρίτο]Σελ. 223
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Σελ. 271
[1] Ν 1814/1988 «Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις καθώς και στο πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τη Σύμβαση για την προσχώρηση του Βασιλείου της Δανίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας» ['Αρθρα πρώτο, ΙΙ, τρίτο]Σελ. 271
[2] Ν 2460/1997 «Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» ['Αρθρα πρώτο, ΙΙ, δεύτερο]Σελ. 273
ΔΙKAIΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Σελ. 275
[1] ΝΔ 53/1974 «Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως διά την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, ως και του Πρόσθετου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ής Μαρτίου 1952» Σελ. 277
[2] Ν 2610/1998 «Κύρωση του 6ου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών σχετικά με την κατάργηση της ποινής του θανάτου» ['Αρθρα 1-4, 6, δεύτερο]Σελ. 305
[3] Ν 1705/1987 «Κύρωση Πρωτοκόλλου υπ' αριθμό 7 της σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ['Αρθρα πρώτο, 1-5, 7, δεύτερο]Σελ. 307
[4] Ν 3289/2004 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε όλες τις περιστάσεις» ['Αρθρο πρώτο, 1-3, 5, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 311
[5] Ν 3280/2004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» ['Αρθρα πρώτο, 1-6, 8, δεύτερο]Σελ. 313
[6] Ν 2462/1997 «Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δεύτερου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου» ['Αρθρα πρώτο, 1-28, 41-47, 53, τρίτο]Σελ. 317
[7] Ν 3341/2005 «Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης» ['Αρθρα Ι-9, ΙΙ-61-ΙΙ-114]Σελ. 337
[8] Ν 3671/2008 «Κύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις»Σελ. 349
[9] ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2007/C 303/01)Σελ. 396
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΙΝΙΚΑ Σελ. 407
[1] Ν 3003/2002 «Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου» ['Αρθρα πρώτο, 1-112, 119-120, δεύτερο]Σελ. 409
[2] Ν 2665/1998 «Εφαρμογή των αποφάσεων 827/25.5.1993 και 955/8.11.1994 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τις οποίες ιδρύθηκαν δύο Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια για την εκδίκαση παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου στο έδαφος της Πρώην Γιουγκοσλαβίας και της Ρουάντα» Σελ. 484
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠ' ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Σελ. 511
[1] ΝΔ 4218/1961 «Περί κυρώσεως της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων» Σελ. 513
[2] Ν 1129/1981 «Περί κυρώσεως του εις Στρασβούργον την 17ην Μαρτίου 1978 υπογραφέντος Προσθέτου Πρωτοκόλλου εις την Ευρωπαϊκήν Σύμβασιν Δικαστικής Συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων» ['Αρθρα πρώτον, 1-4, 8-10, δεύτερον]Σελ. 525
[3] Ν 593/1977 «Περί κυρώσεως της εν Λονδίνω την 7ην Ιουνίου 1968 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως περί πληροφορήσεως επί του αλλοδαπού δικαίου»Σελ. 528
[4] Ν 1709/1987 «Κύρωση του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την πληροφόρηση για το αλλοδαπό δίκαιο» Σελ. 533
[5] Ν 3771/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 26.5.1999, όπως προβλέπεται στο 'Αρθρο 3(2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την αμοιβαία δικαστική συνδρομή, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθμούς ΑΣ 199 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 116/ POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωμένων πολιτειών της Αμερικής»Σελ. 535
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - EUROJUST Σελ. 545
Ν 3663/2008 «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» ['Αρθρα 1-24, 26]Σελ. 545
ΔΟΥΛΕΙΑ Σελ. 555
[1] Ν 4473/1930 «Περί κυρώσεως της διεθνούς περί εμπορίας των δούλων συμβάσεως» ['Αρθρα 1ον-2ον, 1, 3-4]Σελ. 555
[2] ΝΔ 1145/1972 «Περί κυρώσεως συμπληρωματικής συμβάσεως διά την κατάργησιν της Δουλείας, της Εμπορίας των Δούλων και παρεμφερών προς την Δουλείαν θεσμών και πρακτικής» ['Αρθρα μόνον, 1, 3-9]Σελ. 557
ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝΣελ. 561
[1] Ν 2656/1998 «Κύρωση της Σύμβασης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές» ['Αρθρα πρώτο, 1, 3-5, 9-11, δεύτερο-πέμπτο, όγδοο]Σελ. 563
[2] Ν 2802/2000 «Κύρωση της Σύμβασης περί καταπολεμήσεως της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ['Αρθρα πρώτο, 1-13, 15, δεύτερο-όγδοο)Σελ. 569
[3] Ν 2803/2000 «Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων» ['Αρθρα πρώτο, 1-9, 11, δεύτερο-όγδοο, δέκατο-δέκατο τρίτο]Σελ. 578
ΕΚΔΟΣΗΣελ. 599
[1] Ν 4165/1961 «Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως» ['Αρθρα 1, 1ον-26ον, 28ον, 2]Σελ. 602
[2] Ν 2787/2000 «Κύρωση της Σύμβασης για την απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ['Αρθρα πρώτο, 1-15, δεύτερο-τέταρτο]Σελ. 617
[3] Ν 2718/1999 «Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ['Αρθρα πρώτο, 1-18, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 624
[4] Ν 3251/2004 «Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν 2928/2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1-39, 43]Σελ. 637
[5] Ν 3770/2009 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (2) της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την έκδοση, που υπογράφηκε στις 25.6.2003 και των Ρηματικών Διακοινώσεων με αριθμούς ΑΣ 200 του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και 117/POL/09 της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» ['Αρθρα πρώτο, 1-14, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 660
ΘΥΜΑΤΑ Σελ. 669
Ν 3811/2009 «Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα 1-18, 27]Σελ. 669
ΙΣΟΤΗΤΑΣελ. 677
[1] Ν 1342/1983 «Για την κύρωση της Σύμβασης των Ενωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών» ['Αρθρα πρώτο, 1-6, 17-24, 28, δεύτερο]Σελ. 678
[2] Ν 2952/2001 «Κύρωση του Προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά γυναικών» ['Αρθρα πρώτο, 1-14, 17, δεύτερο]Σελ. 684
[3] ΝΔ 494/1970 «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη υπογραφείσης την 7ην Μαρτίου 1966 διεθνούς συμβάσεως περί καταργήσεως πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων» ['Αρθρα μόνον, 1-6, 8-15, 20]Σελ. 689
[4] Ν 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης - Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις» ['Αρθρα 1-3, 17, 22-24, 38]Σελ. 700
ΚΑΠΝΟΣΣελ. 705
N 3420/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού» ['Αρθρα πρώτο, 1-2, 15, 19, 30, 36, δεύτερο]Σελ. 705
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΑΔΙΚΩΝΣελ. 711
[1] Ν 1708/1987 «Κύρωση της Σύμβασης για τη μεταφορά των καταδίκων» ['Αρθρα πρώτο, 1-19, 21-23, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 711
[2] Ν 3351/2005 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τη μεταφορά καταδίκων» ['Αρθρα πρώτο, 1-3, 7, δεύτερο]Σελ. 722
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑΣελ. 725
Ν 1990/1991 «Κύρωση Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών» ['Αρθρα πρώτο, 1-11, 17, 19, 24-25, δεύτερο]Σελ. 726
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣελ. 747
Ν 2108/1992 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή των παρανόμων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και Πρωτοκόλλου για την καταστολή παρανόμων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα» ['Αρθρα πρώτο-4, 6-15, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 747
ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΣελ. 757
[1] Ν 2655/1998 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες» ['Αρθρα πρώτο, 1, 6-35, 39-40, δεύτερο-έκτο]Σελ. 759
[2] Ν 3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις»Σελ. 777
ΝΟΜΙΣΜΑΣελ. 837
Ν 5016/1931 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη υπογραφείσης την 20ήν Απριλίου 1929 Διεθνούς Συμβάσεως περί λήψεως των αναγκαίων μέτρων προς καταστολήν της παραχαράξεως και κιβδηλίας και καθιερώσεως των εις τα περί το νόμισμα εγκλήματα επιβαλλομένων ποινών» ['Αρθρα πρώτον, 1-14, 16-18, δεύτερο-τρίτο, ενδέκατο]Σελ. 837
ΟΜΗΡΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣελ. 843
Ν 1688/1987 «Κύρωση διεθνούς Σύμβασης κατά της σύλληψης ομήρων» ['Αρθρα πρώτο, 1-15, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 843
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑΣελ. 849
[1] Ν 2865/2000 «Κύρωση της Συμφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας Νοτιανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.E.C.I.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος» ['Αρθρα πρώτο, 1-15, δεύτερο-δέκατο, δωδέκατο]Σελ. 850
[2] Ν 2925/2001 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του»Σελ. 863
[3] Ν 3334/2005 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου, μετά του Πρακτικού Διόρθωσής αυτού, στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος, ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του» ['Αρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]Σελ. 869
[4] Ν 3875/2010 «Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις» ['Αρθρα πρώτο, 1-31, 38, δέκατο τρίτο]Σελ. 872
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣελ. 925
[1] Ν 100/1975 «Περί κυρώσεως α) της Συμβάσεως περί συστάσεως Παγκοσμίου Οργανώσεως προστασίας της ιδιοκτησίας επί των έργων της διανοίας, υπογραφείσης εν Στοκχόλμη τη 14η Ιουλίου 1967 και β) της κατά την Διπλωματικής Διάσκεψιν των Παρισίων του Ιουλίου 1971 γενόμενης αναθεωρήσεως της Συμβάσεως της Βέρνης 1886» ['Αρθρα πρώτον, 1-5, 12, δεύτερον]Σελ. 926
[2] Ν 2290/1995 «Κύρωση της Τελικής Πράξης που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου Ουρουγουάης» - «Συμφωνία για τα Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου» ['Αρθρα πρώτο, 1-21, 41, 61, δεύτερο]Σελ. 941
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΓΑΘΑΣελ. 951
[1] Ν 1103/1980 «Περί κυρώσεως της εις Παρισίους την 17ην Νοεμβρίου 1970 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως αφορώσης εις τα ληπτέα μέτρα διά την απαγόρευσιν και παρεμπόδισιν της παρανόμου εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβιβάσεως της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών» ['Αρθρα πρώτο, 1-4, 6-7, 9-11, 13, δεύτερο]Σελ. 952
[2] Ν 1127/1981 «Περί κυρώσεως της εις Λονδίνον την 6ην Μαΐου 1969 υπογραφείσης Ευρωπαϊκής Συμβάσεως διά την προστασίαν της Αρχαιολογικής κληρονομιάς» ['Αρθρα πρώτο, 1-3, 5-8, δεύτερον]Σελ. 958
[3] Ν 3348/2005 «Κύρωση της Σύμβασης Unidroit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά» ['Αρθρα πρώτο, 1-10, 12-13, 16, 18, δεύτερο]Σελ. 961
[4] Ν 3378/2005 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς» (αναθεωρημένη) ['Αρθρα πρώτο, 1, 10-11, δεύτερο]Σελ. 969
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΑΝΙΘΑΓΕΝΕΙΣΣελ. 971
[1] ΝΔ 3989/1959 «Περί κυρώσεως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων» ['Αρθρα μόνον, 1-9, 11-16, 25-26, 31-34, 37]Σελ. 973
[2] ΑΝ 389/1968 «Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης της 31.1.1967 εν σχέσει προς την Νομικήν Κατάστασιν των Προσφύγων» ['Αρθρα μόνον, Ι, VII]Σελ. 982
[3] Ν 139/1975 «Περί κυρώσεως της εν Νέα Υόρκη την 28ην Σεπτεμβρίου 1954 υπογραφείσης Διεθνούς Συμβάσεως και του συνοδεύοντος ταύτην παραρτήματος περί του καθεστώτος των ανιθαγενών» ['Αρθρα πρώτον, 1-9, 11-16, 25-26, 31-32, δεύτερον]Σελ. 984
ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑΣελ. 991
Ν 1368/1983 «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη και τιμωρία των εγκλημάτων που στρέφονται κατά των διεθνώς προστατευομένων προσώπων συμπεριλαμβανομένων των διπλωματικών αντιπροσώπων»Σελ. 991
ΣΥΝΟΡΑΣελ. 997
[1] Ν 2514/1997 «Κύρωση: 1) της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών της Οικονομικής Ένωσης του Μπενελούξ, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, 2) της Σύμβασης Εφαρμογής της ανωτέρω Συμφωνίας μεταξύ των ιδίων Κρατών - Μελών, 3) των Πρωτοκόλλων και των Συμφωνιών προσχώρησης στις παραπάνω Συμφωνίες: της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Αυστριακής Δημοκρατίας, της Φινλανδικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, μετά των τελικών πράξεων, πρακτικών, δηλώσεων και κοινών δηλώσεων αυτών» ['Αρθρα πρώτο, 1-10, 17-20, 39-84, 89-118, 126-137, δεύτερο-πέμπτο]Σελ. 999
[2] Ν 3779/2009 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Επαφής για τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών για την ασφάλεια των συνόρων, της Αστυνομίας, των Τελωνείων και των Υπηρεσιών Διοικητικού Ελέγχου Αλλοδαπών» ['Αρθρα πρώτο, 1-6, 12-13]Σελ. 1054
[3] Ν 3780/2009 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για κοινό έλεγχο σε σχέση με τη διέλευση των συνόρων» ['Αρθρα πρώτο, 1-13]Σελ. 1061
ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣελ. 1067
[1] ΝΔ της 20.10.1922 «Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της 30 Σεπτεμβρίου 1921, της Διεθνούς Συμφωνίας της 18 Μαΐου 1904 και της Διεθνούς Συμβάσεως της 4 Μαΐου 1910 περί καταπολεμήσεως της σωματεμπορίας των λευκών» ['Αρθρα μόνον, 2-5]Σελ. 1068
[2] ΑΝ 360/1936 «Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 11 Οκτωβρίου 1933 υπογραφείσης διεθνούς συμβάσεως περί καταστολής της σωματεμπορίας ενηλίκων γυναικών κλπ.» ['Αρθρα πρώτον, 1, 3, δεύτερον]Σελ. 1070
ΤΕΛΩΝΕΙΑΣελ. 1073
Ν 3675/2008 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ενωση το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών»Σελ. 1073
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣελ. 1079
[1] Ν 1789/1988 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρατίας» ['Αρθρα πρώτο, 1-8, 13, δεύτερο-τρίτο]Σελ. 1082
[2] Ν 3034/2002 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» ['Αρθρα πρώτο, 1-3, 6-23, 26, δεύτερο]Σελ. 1087
[3] Ν 3116/2003 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων» ['Αρθρα πρώτο, 1-3, 5-19, 22, δεύτερο]Σελ. 1099
[4] Ν 3452/2006 «Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένων μορφών του και άλλες διατάξεις» ['Αρθρα πρώτο, 1-12, 15, τρίτο]Σελ. 1108
[5] Ν 3800/2009 «Κύρωση του Διακανονισμού μεταξύ της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας εκ μέρους της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Ελέγχου Τρομοκρατών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εκ μέρους της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τρομοκρατικές πράξεις και της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος» ['Αρθρα πρώτο-δεύτερο, 1-13, 16-17, 24, τέταρτο]Σελ. 1113
Back to Top