ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 42,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 42,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14148
Τζέμος Β. Γ.
Το έργο «Συνήγορος του Πολίτη» έχει ως θέμα την ανεξάρτητη αρχή του Συνηγόρου του Πολίτη η οποία ιδρύθηκε με το Ν 2477/1997. Το βιβλίο δομείται σε οκτώ κεφάλαια, τα δύο πρώτα εκ των οποίων είναι εισαγωγικά. Συγκεκριμένα στο πρώτο εξ αυτών παρουσιάζεται ο θεσμός των ανεξάρτητων αρχών και οι συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές στην ελληνική έννομη τάξη καθώς και ο θεσμός του Ombundsman ενώ στο δεύτερο βασικές έννοιες του πλαισίου λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη (Οργανόγραμμα Συνηγόρου, διοικητική αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη, το πεδίο δράσης και η διαμεσολαβητική του δραστηριότητα καθώς και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στον οποίο υπόκεινται οι ανεξάρτητες αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη ειδικότερα). Ακολούθως, στα κεφάλαια 3, 4, 5 και 6 αναπτύσσεται το κύριο σώμα του βιβλίου. Στο τρίτο κεφάλαιο εμπεριέχεται η καθʼ ύλην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη• παρουσιάζονται ζητήματα όπως η αποστολή του Συνηγόρου, η προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, η καταπολέμηση της κακοδιοίκησης, οι ελεγχόμενοι από τον Συνήγορο του Πολίτη φορείς, οι πράξεις της διοίκησης τις οποίες ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη κ.λπ. Το τέταρτο κεφάλαιο φέρει τον τίτλο «Η αναρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη λόγω ειδικού αντικειμένου» και αναφέρεται μεταξύ άλλων στα κωλύματα ελέγχου από τον Συνήγορο του Πολίτη υπουργών και υφυπουργών ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίας, η αναρμοδιότητά του για έλεγχο Τραπεζών και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η αναρμοδιότητά του σε υποθέσεις δικαιωμάτων τρίτων κ.λπ., ενώ στο τέλος του κεφαλαίου συνοψίζεται σε πίνακα το σύνολο της αναρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη λόγω αντικειμένου. Στη συνέχεια στο πέμπτο κεφάλαιο του έργου αναπτύσσεται η αναρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη λόγω μη τήρησης της διαδικασίας με εξέταση ζητημάτων όπως της μη έγγραφης υποβολής αναφοράς στο Συνήγορο του Πολίτη, της υποβολής ανυπόγραφης αναφοράς ή με email, της αναφοράς από μη άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή μετά την παρέλευση εξαμήνου, η απλή κοινοποίηση εγγράφου στον Συνήγορο του Πολίτη η οποία δεν αποτελεί αναφορά, η μη πρότερη από τον πολίτη υποβολή του αιτήματός του σε δημόσια υπηρεσία κ.λπ. Στο τέλος του κεφαλαίου συνοψίζονται σε πίνακα όλες οι περιπτώσεις τυπικής αναρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη. Στο έκτο κεφάλαιο του έργου παρουσιάζεται ενδελεχώς η έρευνα που διενεργείται από τον Συνήγορο του Πολίτη όταν λαμβάνει την αναφορά ενός πολίτη (διαδικασία καταχώρισης και χειρισμού εγγράφων, έλεγχος αρμοδιότητας από τον Ειδικό Επιστήμονα, έρευνα της ουσιαστικής και της νομικής βασιμότητας του αιτήματος της αναφοράς, διαμεσολάβηση προς υποστήριξη βάσιμου αιτήματος, άτυπη διαμεσολάβηση, διαμεσολαβητικά έγγραφα, υπομνηστική επιστολή, πόρισμα, ενημέρωση ενδιαφερομένου, αυτεπάγγελτη έρευνα, πραγματογνωμοσύνη, αυτοψία, εξέταση μαρτύρων, ετήσια έκθεση κ.λπ.). Στο έβδομο κεφάλαιο προτείνονται ουσιαστικές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη ενώ στο όγδοο συμπυκνώνονται τα σημαντικότερα σημεία του βιβλίου και παρατίθενται τα συμπεράσματα του συγγραφέα. Το έργο περιέχει επίσης πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση Βιβλιογραφία καθώς και Παράρτημα Νομοθεσίας του Συνηγόρου του Πολίτη στο οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Ν 3094/2003 («Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις»), το ΠΔ 273/1999 («Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη») και ο Ν 3051/2002 («Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις»). Το βιβλίο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για κάθε δικηγόρο, διοικητικό επιστήμονα και φορέα δημόσιας υπηρεσίας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. IX
Κεφάλαιο 1  
Ανεξάρτητες Αρχές και OmbudsmanΣελ. 1
1.1. Ο θεσμός των Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 1
1.1.1. Χαρακτηριστικά και λειτουργίαΣελ. 1
1.1.2. Η ιστορία των Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 2
1.2. Οι Ανεξάρτητες Αρχές στην ελληνική έννομη τάξηΣελ. 4
1.2.1. ΕισαγωγήΣελ. 4
1.2.2. Περί ανεξαρτησίαςΣελ. 6
1.2.3. Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 7
1.2.4. Οι μη συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, ανεξάρτητες υπηρεσίες και εθνικές επιτροπέςΣελ. 9
1.2.5. Η τετραμερής κατηγοριοποίηση των Ανεξαρτήτων Αρχών με γνώμονα το αντικείμενο της αρμοδιότητάς τουςΣελ. 11
1.2.6. Η πρακτική σημασία των Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 13
1.2.7. Τα πλεονεκτήματα των Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 14
1.2.8. Τα προβληματικά σημεία των Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 16
1.2.9. Ανεξάρτητες Αρχές και Κράτος ΔικαίουΣελ. 20
1.2.10. Ανεξάρτητες Αρχές και ελλιπής δημοκρατική νομιμοποίησηΣελ. 21
1.2.11. Ανεξάρτητες Αρχές και συμμετοχική δημοκρατίαΣελ. 23
1.2.12. Πρόταση συγχώνευσης Προέδρου της Δημοκρατίας και Ανεξαρτήτων ΑρχώνΣελ. 23
1.2.13. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της πρότασης συγχώνευσηςΣελ. 25
1.2.14. Ενδιάμεσα συμπεράσματαΣελ. 27
1.3. O θεσμός του OmbudsmanΣελ. 27
1.3.1. Η ιστορία των OmbudsmenΣελ. 27
1.3.2. Η διάκριση σε κλασικό και σε υβριδικό OmbudsmanΣελ. 29
1.3.3. Ombudsman και ανθρώπινα δικαιώματαΣελ. 31
1.3.4. Τα essentialia του OmbudsmanΣελ. 32
1.3.5. Ο συνήθης OmbudsmanΣελ. 33
1.3.6. Ombudsmen με γενική και με ειδική αποστολήΣελ. 34
1.3.7. Εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί OmbudsmenΣελ. 35
1.3.8. Το Διεθνές Ινστιτούτο Συνηγόρων του ΠολίτηΣελ. 36
1.3.9. Ο Ευρωπαίος ΔιαμεσολαβητήςΣελ. 36
1.3.10. Ombudsman και επάλληλοι θεσμοίΣελ. 39
1.3.11. Οι μελλοντικές προκλήσεις για τους OmbudsmenΣελ. 40
Κεφάλαιο 2  
Συνήγορος του Πολίτη. Βασικές έννοιες: Οργανόγραμμα, αναφορά, πεδίο δράσης, διαμεσολάβηση, κοινοβουλευτικός έλεγχοςΣελ. 45
2.1. ΕισαγωγήΣελ. 45
2.2. Οργανόγραμμα Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 46
2.2.1. Οργανωτική διάρθρωσηΣελ. 46
2.2.2. Το πρόσωπο του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 47
2.2.3. Η εκλογή του Συνηγόρου από την Διάσκεψη των ΠροέδρωνΣελ. 50
2.2.4. Παύση, έκπτωση, παραίτηση του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 53
2.2.5. Οι 6 Βοηθοί Συνήγοροι του ΠολίτηΣελ. 55
2.2.6. Οι 6 κύκλοι δράσης του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 57
2.2.7. Το επιστημονικό προσωπικό του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 60
2.2.8. Η γραμματείαΣελ. 64
2.3. Η διοικητική αναφορά ενώπιον του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 64
2.3.1. Η αναφορά προς τον Συνήγορο του ΠολίτηΣελ. 64
2.3.2. Συνταγματική θεμελίωση και φύση της αναφοράς ενώπιον του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 66
2.3.3. Η ειδική νομική θεμελίωση της αναφοράς ενώπιον του Συνηγόρου του Πολίτη και η αντιπαραβολή της προς άλλα είδη διοικητικών αναφορώνΣελ. 69
2.4. Το πεδίο της δράσης του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 71
2.5. Η διαμεσολαβητική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 77
2.5.1. Η φύση και η φιλοσοφία της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 77
2.5.2. Έλεγχος νομιμότητας και διαμεσολαβητική λειτουργία του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 78
2.5.3. Ουσιαστικές συντεταγμένες και βασικά χαρακτηριστικά της διαμεσολαβητικής λειτουργίας του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 82
2.5.4. Ενδιάμεσα συμπεράσματαΣελ. 84
2.6. Συνήγορος του Πολίτη και κοινοβουλευτικός έλεγχοςΣελ. 85
2.6.1. Κοινοβουλευτικός έλεγχος και Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 85
2.6.2. Τα ειδικά χαρακτηριστικά του κοινοβουλευτικού ελέγχου στις (σε συνεργασία με τις) Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 87
2.6.3. Το «τρίγωνο» επιλογής αρμόδιας επιτροπής για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στις Ανεξάρτητες ΑρχέςΣελ. 89
2.6.4. Η υποβολή ετήσιας έκθεσης και ειδικών εκθέσεων από το Συνήγορο του ΠολίτηΣελ. 91
2.6.5. Ακροάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στην ΒουλήΣελ. 94
2.6.6. Αναφορά του Συνηγόρου του Πολίτη στην ΒουλήΣελ. 97
Κεφάλαιο 3  
Η καθύλην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 99
3.1. Εισαγωγή. Το τρίγωνο της καθύλην αρμοδιότητας του ΣυνηγόρουΣελ. 99
3.2. Η αδρή ρύθμιση της αποστολής του Συνηγόρου του Πολίτη στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν 3094/2003Σελ. 100
3.3. Προστασία των δικαιωμάτων του πολίτηΣελ. 102
3.4. Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης και Συνήγορος του ΠολίτηΣελ. 105
3.4.1. Παρανομία και κακοδιοίκησηΣελ. 105
3.4.2. Δημόσια και ιδιωτική κακοδιοίκησηΣελ. 105
3.4.3. Κακοδιοίκηση και διάκριση των εξουσιώνΣελ. 106
3.4.4. Νομική Επιστήμη και Διοικητική ΕπιστήμηΣελ. 106
3.4.5. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής και η κακοδιοίκησηΣελ. 107
3.4.6. Οι τρεις κατηγορίες διοικητικής δράσης ενόψει του διαμεσολαβητικού ρόλου του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 107
3.4.7. Χρηστή διοίκησηΣελ. 109
3.4.8. Τα είδη της «σύννομης κακοδιοίκησης»Σελ. 112
3.4.8.1. Συμπεριφορική κακοδιοίκησηΣελ. 113
3.4.8.2. Καθεστωτική-γραφειοκρατική κακοδιοίκησηΣελ. 113
3.4.8.3. Σύννομη κακοδιοίκηση επί διακριτικής ευχέρειαςΣελ. 114
3.4.8.4. Οικονομική σύννομη κακοδιοίκησηΣελ. 115
3.4.8.5. Αντισυνταγματική σύννομη κακοδιοίκησηΣελ. 116
3.4.9. Ενδιάμεσο συμπέρασμαΣελ. 116
3.5. Οι ελεγχόμενοι από τον Συνήγορο του Πολίτη φορείςΣελ. 117
3.5.1. Δημόσιο, Ο.Τ.Α., ΝΠΔΔΣελ. 118
3.5.2. Κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίουΣελ. 118
3.5.3. Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσειςΣελ. 118
3.5.4. ΝΠΙΔ με διοίκηση οριζόμενη από το δημόσιοΣελ. 119
3.6. Ποιες πράξεις της διοίκησης ερευνά ο ΣυνήγοροςΣελ. 121
3.7. Η ερμηνεία του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν 3094/2003Σελ. 121
3.8. Η ατομική διοικητική πράξη στο άρθρο 3 παρ. 3 του Ν 3094/2003Σελ. 123
3.9. Υλική ενέργειαΣελ. 127
3.10. ΠαράλειψηΣελ. 129
3.11. «Που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα φυσικών ή νομικών προσώπων»Σελ. 130
3.12. Η ενδεικτική απαρίθμηση κατηγοριών νόμω βασίμων αιτημάτωνΣελ. 132
Κεφάλαιο 4  
Η αναρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη λόγω ειδικού αντικειμένουΣελ. 135
4.1. Περί αναρμοδιότητας του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 135
4.2. Κώλυμα ελέγχου υπουργών και υφυπουργών ως προς τις πράξεις που ανάγονται στη διαχείριση της πολιτικής λειτουργίαςΣελ. 136
4.3. Η υπηρεσιακή κατάσταση ως κώλυμα αρμοδιότητας του ΣυνηγόρουΣελ. 138
4.3.1. ΕισαγωγήΣελ. 138
4.3.2. Η έννοια του όρου δημόσιες υπηρεσίεςΣελ. 139
4.3.3. Τι είναι υπηρεσιακή κατάστασηΣελ. 140
4.3.4. Διαδικαστικά θέματα και κώλυμα υπηρεσιακής κατάστασηςΣελ. 141
4.3.5. Οι ρητές εξαιρέσεις από το κώλυμα της υπηρεσιακής κατάστασηςΣελ. 142
4.4. Αναρμοδιότητα για έλεγχο Τραπεζών και Χρηματιστηρίου Αξιών ΑθηνώνΣελ. 143
4.5. Τα θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίουΣελ. 145
4.6. Η Εθνική Υπηρεσία ΠληροφοριώνΣελ. 146
4.7. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις διεθνείς σχέσεις της ΧώραςΣελ. 147
4.8. Οι στρατιωτικές υπηρεσίες ως προς τα θέματα που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλειαΣελ. 147
4.9. Υποθέσεις που αφορούν την κρατική ασφάλειαΣελ. 148
4.10. Η επικάλυψη των κριτηρίωνΣελ. 148
4.11. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ως προς την κύρια λειτουργία του)Σελ. 148
4.12. Οι Ανεξάρτητες Αρχές ως προς την κύρια λειτουργία τουςΣελ. 149
4.13. Οι δικαστικές αρχέςΣελ. 150
4.14. Η αναρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη σε υποθέσεις δικαιωμάτων τρίτωνΣελ. 151
4.14.1. ΕισαγωγήΣελ. 151
4.14.2. Ο τριπτέρυγος κανόναςΣελ. 152
4.14.3. Οι διοικητικές ενέργειεςΣελ. 152
4.14.4. Γέννηση δικαιωμάτων ή δημιουργία ευνοϊκών καταστάσεων υπέρ τρίτωνΣελ. 154
4.14.5. «Που ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση».Σελ. 155
4.14.6. Δεν ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφασηΣελ. 157
4.14.7. Απώλεια προθεσμίας έναρξης δικαστικού αγώνα και τεκμήριο της νομιμότηταςΣελ. 160
4.14.8. «Ανατρέπονται μόνο με δικαστική απόφαση» σημαίνει «ανατρέπονται μόνο με απόφαση πολιτικού δικαστηρίου»;Σελ. 164
4.14.9. Συμπέρασμα ως προς τον βασικό κανόναΣελ. 165
4.14.10. Και τέσσερις εναλλακτικές ερμηνείεςΣελ. 167
4.14.11. Οι δύο εξαιρέσεις του βασικού κανόναΣελ. 171
4.14.12. Ενδεικτικά παραδείγματαΣελ. 174
4.14.13. Και παρεμπιπτόντως ως προς τις κανονιστικές διοικητικές πράξεις;Σελ. 176
4.14.14. Από την ratio της ρύθμισης στην δικαιοπολιτική της αξιολόγησηΣελ. 177
4.14.15. Δικαιοπολιτικές προτάσειςΣελ. 179
4.15. Αναρμοδιότητα λόγω αντικειμένου. Σύνοψη σε πίνακαΣελ. 182
Κεφάλαιο 5Σελ. 183
Αναρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη λόγω μη τήρησης διαδικασίαςΣελ. 183
5.1. ΕισαγωγήΣελ. 183
5.2. Μη έγγραφη υποβολή αναφοράς στο Συνήγορο του ΠολίτηΣελ. 183
5.3. Υποβολή ανυπόγραφης αναφοράςΣελ. 184
5.4. Υποβολή αναφοράς με emailΣελ. 185
5.5. Αναφορά από μη άμεσα ενδιαφερόμενο πρόσωποΣελ. 186
5.6. Υποβολή αναφοράς μετά την παρέλευση εξαμήνουΣελ. 188
5.7. ΚοινοποίησηΣελ. 188
5.8. Μη υποβολή αιτήματος σε δημόσια υπηρεσίαΣελ. 189
5.9. Αίτημα νομοθετικής τροποποίησηςΣελ. 190
5.10. Αίτημα νομικής εκπροσώπησηςΣελ. 191
5.11. Αίτημα παροχής πληροφοριώνΣελ. 192
5.12. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγήςΣελ. 193
5.13. Πρόδηλη αοριστία ή καταχρηστικότητα αναφοράςΣελ. 196
5.14. 'Ασκηση διοικητικής προσφυγής από αναφερόμενο μετά από πρόταση του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 197
5.15. Εκκρεμοδικία υπόθεσηςΣελ. 198
5.16. Τυπική αναρμοδιότητα Συνηγόρου. Σύνοψη σε πίνακαΣελ. 200
Κεφάλαιο 6  
Η έρευνα του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 201
6.1. Διαδικασία καταχώρισης και χειρισμού αναφορώνΣελ. 201
6.2. Ερευνητική αρμοδιότητα (έρευνα) του Συνηγόρου του Πολίτη σε ευρεία έννοιαΣελ. 203
6.3. Έλεγχος αρμοδιότητας από τον Ειδικό ΕπιστήμοναΣελ. 204
6.4. Έρευνα της ουσιαστικής και της νομικής βασιμότητας του αιτήματος της αναφοράςΣελ. 206
6.5. Διαμεσολάβηση προς υποστήριξη βάσιμου αιτήματοςΣελ. 207
6.6. Τα 21 μέσα της ερευνητικής αρμοδιότητας του Συνηγόρου στην πράξηΣελ. 208
6.7. Η ερευνητική αρμοδιότητα σε στενή έννοια (διαμεσολαβητικές προτάσεις)Σελ. 209
6.8. 'Ατυπη διαμεσολάβησηΣελ. 210
6.9. Διαμεσολαβητικά έγγραφαΣελ. 212
6.10. Υπομνηστική επιστολήΣελ. 214
6.11. ΠόρισμαΣελ. 215
6.12. Πορισματικό έγγραφο (σημείωμα)Σελ. 218
6.13. Αίτηση συνδρομής προς ελεγκτικά σώματα της διοίκησηςΣελ. 219
6.14. Η ενημέρωση του αναφερόμενουΣελ. 220
6.15. Αυτεπάγγελτη έρευναΣελ. 222
6.16. ΠραγματογνωμοσύνηΣελ. 223
6.17. ΑυτοψίαΣελ. 225
6.18. Εξέταση μαρτύρωνΣελ. 226
6.19. Απάντηση σε αίτηση επανεξέτασης αρχειοθετημένης υπόθεσηςΣελ. 227
6.20. Ετήσια ΕκθεσηΣελ. 229
6.21. Ειδικές ΕκθέσειςΣελ. 230
6.22. Πειθαρχικός έλεγχοςΣελ. 231
6.23. Ποινική ευθύνηΣελ. 232
6.24. Η ευρύτερη ερευνητική αρμοδιότητα για τα δικαιώματα του παιδιούΣελ. 233
6.25. Η ιδιάζουσα ερευνητική αρμοδιότητα για την ισότητα των φύλων, την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρη­σκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, ηλικίας, αναπηρίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και την υγείαΣελ. 235
6.26. Έλεγχος αντισυνταγματικότητας από τον Συνήγορο του ΠολίτηΣελ. 240
6.26.1. Η αρμοδιότητα του Συνηγόρου και ο έλεγχος της αντισυνταγματικότηταςΣελ. 240
6.26.2. Απλή έκθεση άποψης περί αντισυνταγματικότηταςΣελ. 243
6.26.3. Διαμεσολαβητικές προτάσεις μη εφαρμογής αντισυνταγματικής νομικής ρύθμισηςΣελ. 245
6.26.3.1. Μεθοδολογικά προλεγόμεναΣελ. 245
6.26.3.2. Ο συνταγματικός «γρίφος» του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων από την δημόσια διοίκησηΣελ. 247
6.26.3.3. Το αποσιωπών γράμμα και το παραπέμπον στο νομοθέτη πνεύμα του ΣυντάγματοςΣελ. 249
6.26.4. Το άρθρο 25 παρ. 3 του Δημοσιοϋπαλληλικού ΚώδικαΣελ. 252
6.26.5. Έλεγχος αντισυνταγματικότητας των νόμων από τον Συνήγορο και νομοθετικές προτάσειςΣελ. 256
6.26.6. Συγκεκριμένος και παρεμπίπτων έλεγχος της αντισυνταγματικότητας και της παρανομίας των κανονιστικών διοικητικών πράξεων από τον ΣυνήγοροΣελ. 258
6.26.6.1. Πρόταση μη εφαρμογής αντισυνταγματικής κανονιστικής διοικητικής πράξης σε ελεγχόμενο φορέαΣελ. 258
6.26.6.2. Παρεμπίπτων έλεγχος παράνομης (εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης) κανονιστικής διοικητικής πράξηςΣελ. 259
6.26.7. Ενδιάμεσo συμπεράσμαΣελ. 261
Κεφάλαιο 7  
Η μεταρρύθμιση του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 265
7.1. ΕισαγωγήΣελ. 265
7.2. Η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα του Συνηγόρου του Πολίτη υπό πίεσηΣελ. 267
7.3. Οι άξονες των μεταρρυθμιστικών προτάσεωνΣελ. 270
7.4. Πρότυπη εγκύκλιος διαμεσoλάβησηΣελ. 273
7.5. Πρότυπη διαμεσολάβηση για οργανωτικό πρόβλημαΣελ. 276
7.6. Τροποποίηση του τρόπου ορισμού του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 278
7.7. Αποτροπή της απονομικοποίησης-τεχνοκρατικής απονομιμοποίησης του θεσμούΣελ. 281
7.8. Ορθολογικές προθεσμίες στην έρευνα του Συνηγόρου του ΠολίτηΣελ. 282
Κεφάλαιο 8  
Σύνοψη - ΣυμπεράσματαΣελ. 285
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΣελ. 295
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 335
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΣελ. 353
Back to Top