ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ


Γενικού και Δικονομικού

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 11.9€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 34,00 € Ειδική Τιμή 28,90 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16176
Κοϊμτζόγλου Ι.

Η διαπίστωση της έλλειψης, στην ελληνική βιβλιογραφία, ενός έργου που να καλύπτει με τρόπο συνοπτικό αλλά επαρκή την ύλη του δημοσίου δικαίου γέννησε τη σκέψη συγγραφής του παρόντος βιβλίου με τίτλο «Σύνοψη Διοικητικού Δικαίου – Γενικού και Δικονομικού».

Σκοπός του έργου είναι να βοηθήσει τους αναγνώστες να αναζωογονήσουν τις γνώσεις τους στο Δημόσιο Δίκαιο είτε να τις αποκτήσουν, στις βασικές τους γραμμές με τρόπο εύληπτο. Δεν απευθύνεται απαραιτήτως μόνο σε νομικούς, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι καλούνται να αποκτήσουν γνώσεις δημοσίου δικαίου είτε για να ενημερωθούν είτε για να συμμετάσχουν σε οποιασδήποτε μορφής εξετάσεις.

Το βιβλίο αναφέρεται στο γνωστικό αντικείμενο του Διοικητικού Δικαίου, τόσο στο Γενικό όσο και στο Δικονομικό. Η ύλη του είναι πλήρως επικαιροποιημένη και η χρηστική πρωτοτυπία του εντοπίζεται στις ασκήσεις αυτοαξιόλογησης που εμπεριέχει. Ειδικότερα, πρόκειται για 100 ερωτήσεις που βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου μαζί με τις απαντήσεις τους (παραπομπή στις παραγράφους που αυτές βρίσκονται) και οι οποίες καλύπτουν ολόκληρη την ύλη του. Ο χρήστης του βιβλίου επιχειρώντας να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές θα κληθεί να επαναφέρει γνώσεις που θα έπρεπε να είχε κατακτήσει τελειώνοντας το κείμενο του βιβλίου. Ανατρέχοντας στις παραγράφους στις οποίες αναφέρονται οι απαντήσεις και προκειμένου να εντοπίσει το ακριβές σημείο στο οποίο αυτές βρίσκονται θα έχει μία ακόμη ευκαιρία να ελέγξει τις γνώσεις του.

Στο τέλος του βιβλίου βρίσκονται τα Παραρτήματα, όπου επιχειρείται εκτενέστερη ανάπτυξη θεματικών ζητημάτων. Επιλέχθηκε αυτή η διάρθρωση της ύλης διότι θεωρήθηκε ότι η εκτενής ανάπτυξη ζητημάτων εντός του βασικού κειμένου θα το απορρύθμιζε. Το βιβλίο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε ασχολούμενο με το Διοικητικό Δίκαιο.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. 7
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Σελ. 17
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1. Ορισμός του κράτους Σελ. 19
2. Το κράτος έχει νομική προσωπικότητα Σελ. 19
3. Τα στοιχεία του κράτους Σελ. 19
4. Η αρχή της διάκρισης των κρατικών λειτουργιών Σελ. 20
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
5. Η έννοια της δημόσιας διοίκησης Σελ. 21
6. Η εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης Σελ. 21
7. Η δημόσια υπηρεσία και τα δημόσια πράγματα Σελ. 22
8. Η έννοια του διοικητικού δικαίου Σελ. 23
9. Οι πηγές του διοικητικού δικαίου Σελ. 23
10. Το σύνταγμα Σελ. 24
11. Τα ψηφίσματα και οι συντακτικές πράξεις Σελ. 25
12. Το διεθνές δίκαιο Σελ. 25
13. Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 26
14. Ο νόμος Σελ. 27
15. Οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης Σελ. 30
16. Οι γενικές αρχές και η νομολογία Σελ. 32
17. Ιδιωτική βούληση Σελ. 33
18. Διοικητική πρακτική - Εγκύκλιοι Σελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
19. Συστήματα διοικητικής οργάνωσης - Δημόσιος Τομέας Σελ. 34
20. Δημόσιες υπηρεσίες και αρχές Σελ. 35
21. Ιεραρχία και διοικητική εποπτεία Σελ. 36
22. Τα όργανα της κεντρικής διοίκησης του κράτους Σελ. 36
23. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, το Ελεγκτικό Συνέδριο,
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως ειδικά όργανα διοίκησης Σελ. 38
24. Τα όργανα της περιφερειακής διοίκησης του Κράτους Σελ. 38
25. Οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Σελ. 39
26. Η τοπική αυτοδιοίκηση Σελ. 40
27. Ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - οι δήμοι Σελ. 41
28. Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης - οι περιφέρειες Σελ. 42
29. Η καθ΄ ύλην αυτοδιοίκηση Σελ. 42
30. H παραχώρηση δημόσιας υπηρεσίας Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Σελ. 45
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σελ. 45
31. Έννοια, γνωρίσματα και διακρίσεις των διοικητικών οργάνων Σελ. 45
32. Τα συλλογικά όργανα Σελ. 47
33. De facto διοικητικό όργανο Σελ. 49
34. Η νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου Σελ. 50
35. Έννοια και διακρίσεις της αρμοδιότητας
των διοικητικών οργάνων Σελ. 50
36. Αρμοδιότητα δέσμια και κατά διακριτική ευχέρεια Σελ. 51
37. Μεταβολές της αρμοδιότητας των δημοσίων οργάνων Σελ. 52
38. Έννοια και διακρίσεις των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 53
39. Προσόντα και τρόποι διορισμού των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 54
40. Υποχρεώσεις, δικαιώματα, μονιμότητα
των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 56
41. Ευθύνες των δημοσίων υπαλλήλων Σελ. 59
42. Λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης Σελ. 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
43. Γενικές αρχές διοικητικής δράσης Σελ. 61
44. Αρχή της νομιμότητας Σελ. 61
45. Αρχή της θεραπείας του δημοσίου συμφέροντος
(προνόμια του δημοσίου έναντι των ιδιωτών) Σελ. 61
46. Αρχή της προστασίας του διοικουμένου Σελ. 62
47. Η αρχή της χρηστής διοίκησης (αρχή του estoppel,
αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου) Σελ. 62
48. Η αρχή της αναλογικότητας Σελ. 63
49. Η αρχή της αμεροληψίας Σελ. 63
50. Η αρχή της ισότητας Σελ. 64
51. Ορισμός των διοικητικών πράξεων Σελ. 64
52. Νομική φύση και χαρακτηριστικά των διοικητικών πράξεων (τεκμήριο νομιμότητας και εκτελεστότητα) Σελ. 64
53. Ο διοικητικός καταναγκασμός Σελ. 65
54. Οι διακρίσεις των διοικητικών πράξεων Σελ. 66
55. Ατομικές και κανονιστικές διοικητικές πράξεις Σελ. 66
56. Ατομική διοικητική πράξη γενικής εφαρμογής Σελ. 67
57. Κυβερνητικές διοικητικές πράξεις Σελ. 67
58. Απλές και σύνθετες διοικητικές πράξεις Σελ. 67
59. Εκτελεστές και μη εκτελεστές διοικητικές πράξεις
(εγκύκλιοι, γνωμοδοτήσεις, πράξεις υποκείμενες
σε έγκριση, ανακοινώσεις, οδηγίες, πράξεις εσωτερικής
λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης) Σελ. 68
60. Συστατικές και διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις Σελ. 69
61. Επαχθείς και επωφελείς διοικητικές πράξεις Σελ. 70
62. Θετικές και αρνητικές διοικητικές πράξεις Σελ. 70
63. Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας Σελ. 70
64. Διοικητικές κυρώσεις Σελ. 71
65. Προϋποθέσεις εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων Σελ. 71
66. Η νόμιμη υπόσταση του διοικητικού οργάνου
ως προϋπόθεση εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων Σελ. 71
67. Η αρμοδιότητα του διοικητικού οργάνου
ως προϋπόθεση εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων Σελ. 72
68. Η τήρηση του τύπου ως προϋπόθεση εγκυρότητας
των διοικητικών πράξεων Σελ. 72
69. Η αιτιολογία ως προϋπόθεση εγκυρότητας
των διοικητικών πράξεων Σελ. 73
70. Η ακρόαση του διοικουμένου ως προϋπόθεση
εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων
(δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα) Σελ. 74
71. Χρονική ισχύς των διοικητικών πράξεων Σελ. 75
72. Η ανάκληση διοικητικών πράξεων Σελ. 76
73. Οι διοικητικές συμβάσεις Σελ. 79
74. Η αναγκαστική απαλλοτρίωση Σελ. 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
75. Μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης Σελ. 83
76. Πολιτικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης Σελ. 83
77. Δικαστικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης Σελ. 84
78. Διοικητικός έλεγχος από δικαστικά όργανα Σελ. 84
79. Εσωτερικός έλεγχος της δημόσιας διοίκησης -
διοικητικές προσφυγές Σελ. 85
80. Αστική ευθύνη του κράτους και των ΝΠΔΔ Σελ. 87
81. Αστική ευθύνη των διοικητικών οργάνων Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
82. Η έννοια της διοικητικής δικαιοσύνης Σελ. 92
83. Το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας Σελ. 93
84. Διοικητικές διαφορές Σελ. 94
85. Διοικητική Δίκη και Διοικητικά Δικαστήρια Σελ. 96
86. Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (ΑΕΔ) Σελ. 98
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
87. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 101
88. Η αίτηση ακυρώσεως και οι προϋποθέσεις
για τη νόμιμη άσκηση της Σελ. 103
89. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 103
90. Η προθεσμία για την αίτηση ακυρώσεως Σελ. 105
91. Η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής
ως προϋπόθεση της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 106
92. Η φύση της προσβαλλόμενης πράξης ως προϋπόθεση
της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 107
93. Η έλλειψη παράλληλης προσφυγής ως προϋπόθεση
της αιτήσεως ακυρώσεως Σελ. 107
94. Οι λόγοι ακυρώσεως Σελ. 108
95. Η αναρμοδιότητα ως λόγος ακυρώσεως Σελ. 108
96. Η παράβαση ουσιώδους τύπου ως λόγος ακυρώσεως Σελ. 108
97. Η παράβαση νόμου ως λόγος ακυρώσεως Σελ. 109
98. Η κατάχρηση εξουσίας ως λόγος ακυρώσεως Σελ. 111
99. Η διαδικασία, η εξέλιξη και οι συνέπειες της δίκης
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Σελ. 111
100. Η αίτηση αναιρέσεως Σελ. 118
101. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως αναιρέσεως Σελ. 118
102. Οι λόγοι αναιρέσεως Σελ. 119
103. Η προσφυγή Σελ. 119
104. Η έφεση Σελ. 121
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
105. Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 123
106. Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Σελ. 124
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
107. Η οργάνωση και η δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 126
108. Η αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων Σελ. 127
109. Τα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων στις διαφορές ουσίας Σελ. 128
110. Η εκδίκαση των διαφορών ουσίας Σελ. 131
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Η έννοια του Δημόσιου Τομέα Σελ. 137
2. Η συνταγματική θεώρηση του δημόσιου τομέα Σελ. 138
3. Ο νομοθετικός προσδιορισμός του δημόσιου τομέα Σελ. 139
4. Ο δημόσιος τομέας υπό το πρίσμα του ενωσιακού δικαίου Σελ. 142
5. Περιπτωσιολογία Σελ. 143
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ Σελ. 148
1. Συνταγματικό πλαίσιο Σελ. 149
2. Νομοθετικό πλαίσιο Σελ. 149
3. Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού: Δήμοι Σελ. 150
4. Τοπική αυτοδιοίκηση Β’ Βαθμού: Περιφέρειες Σελ. 155
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΤΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Σελ. 157
1. Η αναστολή των προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων
βοηθημάτων και μέσων Σελ. 158
2. Η καταβολή παραβόλου ως προϋπόθεση του παραδεκτού
των ενδίκων βοηθημάτων και μέσων Σελ. 161
3. Κοινοποίηση του εισαγωγικού δικογράφου και της πράξης
ορισμού εισηγητή και δικασίμου στον ασκούντα τον ένδικο
βοήθημα ή μέσο στο πεδίο των ακυρωτικών διαφορών Σελ. 164
4. Η αυτεπάγγελτα εξεταζόμενη παραγραφή των αξιώσεων
κατά του Δημοσίου Σελ. 165
5. Η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου Σελ. 168
6. Το προνομιακό επιτόκιο του Δημοσίου Σελ. 169
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1. Νομοθετικο πλαίσιο - Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ Σελ. 173
2. Οι ρυθμίσεις (εξώδικη - δικαστική προστασία) Σελ. 175
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σελ. 183
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γενική βιβλιογραφία Σελ. 189
Βιβλιογραφία διοικητικής οργάνωσης Σελ. 189
Αγγλικό Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 190
Αμερικανικό Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 190
Γαλλικό Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 190
Γερμανικό Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 191
Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο Σελ. 192
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 193
Back to Top