ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗ


Αυτονομία και ανέλεγκτο των εσωτερικών του σώματος
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 40,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 40,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 14246
Γεραπετρίτης Γ.
Μαυριάς Κ.

Στην παρούσα μονογραφία ο συγγραφέας πραγματεύεται το κεντρικό θέμα του κοινοβουλευτικού δικαίου, δηλαδή το ζήτημα της αυτονομίας των κοινοβουλίων, αφενός ως προς την έκδοση των κανόνων λειτουργίας τους, δηλαδή χωρίς τη σύμπραξη άλλων πολιτειακών οργάνων, και αφετέρου ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται αυτή στην πράξη, δηλαδή της έκδοσης από τα κοινοβούλια πράξεων μη υποκείμενων σε δικαστικό έλεγχο.

Μέχρι σήμερα απουσίαζε η διεξοδική προσέγγιση του ζητήματος της αυτονομίας της Βουλής. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η παρούσα μονογραφία, η οποία διαιρείται σε δύο μέρη και επικεντρώνεται μεν στο ελληνικό δίκαιο, περιέχει όμως πλείστες αναφορές και στο συγκριτικό δίκαιο και στην ιστορία του κοινοβουλευτικού θεσμού. Σκοπός της μελέτης είναι να εξηγήσει ιστορικά και εννοιολογικά στο πλαίσιο του ελληνικού Συντάγματος και της συνταγματικής θεωρίας την αυτονομία της Βουλής και το ανέλεγκτο των εσωτερικών θεμάτων της.

Η ανάλυση εκκινεί από το Σύνταγμα και την ερμηνεία του, στη συνέχεια εξετάζονται οι συνταγματικές και νομολογιακές εξελίξεις στις αλλοδαπές έννομες τάξεις και ο συγγραφέας καταλήγει στη διαμόρφωση μιας πρότασης για την αυτονομία και το ανέλεγκτο των interna corporisτης Βουλής στο ελληνικό δίκαιο.

Ειδικότερα, το πρώτο μέρος του έργου, υπό τον τίτλο «Κανονιστική αυτονομία της Βουλής», υποδιαιρείται σε δύο κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο ερευνώνται, κατʼ αρχάς μεν, η έννοια, ο φορέας, η ιστορική λειτουργία της αυτονομίας στο πολίτευμα και η αναγωγή της στο Σύνταγμα, εν συνεχεία δε, η φύση και ο νομικός χαρακτήρας του Κανονισμού της Βουλής. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η διαχείριση της αυτονομίας της Βουλής από το ελληνικό Σύνταγμα, με αναφορές στην ελληνική συνταγματική ιστορία, η διαδικασία παραγωγής του Κανονισμού και, κατά τρόπο ιδιαιτέρως αναλυτικό, η έκταση της αυτονομίας του Κοινοβουλίου όπως αποτυπώνεται σε αυτόν.

Το δεύτερο μέρος της μελέτης, υπό τον τίτλο «Δικαστικός έλεγχος των εσωτερικών θεμάτων της Βουλής», αναπτύσσεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ερευνά, κατʼ αρχάς, την κρατούσα άποψη για το ανέλεγκτο, με αναφορά στην ιστορική διαδρομή του, το ζήτημα της ουσιαστικής και της τυπικής αντισυνταγματικότητας και τη θεωρία των εσωτερικών και εξωτερικών τυπικών στοιχείων κατά τον έλεγχο της τυπικής συνταγματικότητας ή αντισυνταγματικότητας. Το κεφάλαιο αυτό περατούται με αναφορά στις βάσεις του ανελέγκτου κατά το ελληνικό Σύνταγμα καθώς και στα πορίσματα του συγκριτικού δικαίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, όπου αναπτύσσεται πρόταση για μία νέα θεωρία του ανελέγκτου. Ο συγγραφέας προκειμένου να διατυπώσει μία πρόταση διευρυμένου ελέγχου των εσωτερικών θεμάτων της Βουλής από τη δικαστική λειτουργία, προβαίνει, κατʼ αρχάς σε οριοθέτηση του ανελέγκτου, ενώ αναζητεί τυπολογία των «interna corporis», εξετάζοντας διάφορα κριτήρια εν προκειμένω: το τυπικό, το λειτουργικό, το αξιακό και το πραγματολογικό. Μετά από κριτική προσέγγιση των τεσσάρων αυτών κριτηρίων και παράθεση περιπτωσιολογίας, ο συγγραφέας προτείνει την υιοθέτηση σύνθετου κριτηρίου, επί του οποίου να μπορεί να οικοδομηθεί μια νέα, περιορισμένη μεν, πλην όμως δομημένη σε επίπεδο αρχών αντίληψη περί ανελέγκτου.

Το έργο πλαισιώνεται από πλούσια ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, κατάλογο νομολογίας και πηγών, καθώς και ευρετήρια καθʼ ύλην και κατά έννομη τάξη. Αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για όποιον ενδιαφέρεται να κατανοήσει την ουσία των ρυθμίσεων του κοινοβουλευτικού δικαίου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣΣελ. VII
ΣΗΜΕIΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦEΑΣελ. XIII
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣΣελ. XIX
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣΣελ. XXIII
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΗΓΩΝΣελ. XXXVII
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣελ. 1
ΜΕΡΟΣ Α'  
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑΣελ. 9
Α. Έννοια και ιστορικοί προσδιορισμοίΣελ. 9
1. Έννοια αυτονομίαςΣελ. 9
2. Φορέας της αυτονομίαςΣελ. 14
3. Η ιστορική λειτουργία της αυτονομίας στο πολίτευμαΣελ. 15
4. Η αναγωγή της αυτονομίας στο ΣύνταγμαΣελ. 19
Β. Φύση και νομικός χαρακτηρισμός του ΚανονισμούΣελ. 22
1. Οι μη κανονιστικές θεωρίεςΣελ. 23
2. Η κανονιστική θεωρίαΣελ. 29
Γ. Ένταξη του Κανονισμού στην ιεραρχία των πηγώνΣελ. 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΣελ. 40
Α. Η αυτονομία στην ελληνική συνταγματική ιστορίαΣελ. 40
1. Η αυτονομία στα ελληνικά ΣυντάγματαΣελ. 40
2. Αυτονομία και κανονισμοί των αντιπροσωπευτικών σωμάτωνΣελ. 43
Β. Όργανα παραγωγής του ΚανονισμούΣελ. 47
Γ. Διαδικασία παραγωγής του ΚανονισμούΣελ. 51
Δ. Περιεχόμενο του ΚανονισμούΣελ. 55
1. Ειδική ύλη του ΚανονισμούΣελ. 55
2. Γενική ύλη του ΚανονισμούΣελ. 58
α. Ο προσδιορισμός του «τρόπου λειτουργίας» της ΒουλήςΣελ. 58
β. Η αμφιβολία σχετικά με την ένταξη στον «τρόπο λειτουργίας»Σελ. 63
Ε. Έκταση αυτονομίας του ΚανονισμούΣελ. 65
1. Αποκλειστικότητα της ύληςΣελ. 65
α. Υπέρβαση εκ του νόμουΣελ. 66
β. Υπέρβαση εκ του ΚανονισμούΣελ. 71
i. Παραπομπή σε κοινό νόμο για την καθιέρωση κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτωνΣελ. 71
ii. Εξουσιοδοτήσεις προς τον Πρόεδρο ή σχηματισμούς της ΒουλήςΣελ. 72
2. Περιορισμός της ύληςΣελ. 77
α. Εξαιρέσεις του κανόναΣελ. 77
i. Προγράμματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξηςΣελ. 78
ii. Δίωξη πολιτικών προσώπωνΣελ. 79
β. Περιπτωσιολογία υπερβάσεωνΣελ. 81
i. Ο έλεγχος προ της υποβολής αίτησης για την άδεια άρσης της βουλευτικής ασυλίαςΣελ. 81
ii. Η μη έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη σύγκληση της τακτικής συνόδουΣελ. 82
iii. Η διατύπωση γνώμης για τον ορισμό προσώπων σε θέσεις δημοσίου ενδιαφέροντοςΣελ. 82
iv. Κλήτευση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων σε ακρόασηΣελ. 84
v. Οι αντιρρήσεις επί συνταγματικότητας νομοσχεδίου / πρότασης νόμου από βουλευτέςΣελ. 86
ΣΤ. Όρια αυτονομίας του ΚανονισμούΣελ. 87
 
ΜΕΡΟΣ Β'  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
Η ΘΕΣΜΙΚH ΔΙAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝEΛΕΓΚΤΟΥ ΣΤΟ ΙΣΧYΟΝ ΣYΝΤΑΓΜΑΣελ. 111
Α. Η κρατούσα άποψη για το ανέλεγκτοΣελ. 113
1. Η ιστορική διαδρομήΣελ. 113
2. Η ουσιαστική και τυπική αντισυνταγματικότηταΣελ. 115
3. Η θεωρία των εσωτερικών και εξωτερικών τυπικών στοιχείωνΣελ. 119
Β. H ratio του ανέλεγκτουΣελ. 123
1. Η βεβαίωση του Προέδρου της ΔημοκρατίαςΣελ. 123
2. Η αυτονομία της ΒουλήςΣελ. 126
3. Ο νομοθέτης ως φύλακας του συντάγματοςΣελ. 132
4. Το ζήτημα της ανασφάλειας του δικαίουΣελ. 140
5. Η επιβάρυνση της Βουλής και της δικαιοσύνηςΣελ. 144
Γ. Οι βάσεις του ανέλεγκτου στο ελληνικό ΣύνταγμαΣελ. 145
1. Ο έλεγχος συνταγματικότητας «κατά το περιεχόμενο»Σελ. 146
2. 'Αρση αμφισβήτησης «ουσιαστικής» συνταγματικότηταςΣελ. 153
3. Η οριστικώς αποφαινόμενη ΒουλήΣελ. 156
4. Ο «εξαιρετικός» έλεγχος εσωτερικών θεμάτωνΣελ. 158
Δ. Παρένθεση: Τα διδάγματα του συγκριτικού δικαίουΣελ. 160
E. Η ανάγκη για επαναθεώρηση της έκτασης του δικαστικού ελέγχουΣελ. 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΟΥΣελ. 183
A. Τυπολογία των interna corporisΣελ. 183
1. Τυπικό κριτήριοΣελ. 183
2. Λειτουργικό κριτήριοΣελ. 188
3. Αξιακό κριτήριοΣελ. 190
4. Πραγματολογικό κριτήριοΣελ. 192
5. Σύνθετο κριτήριο - Η άποψη της μελέτηςΣελ. 199
B. Θετική υπαγωγή και περιπτωσιολογίαΣελ. 200
1. Ζητήματα για τα οποία το Σύνταγμα φέρει επιτακτική διατύπωσηΣελ. 201
2. Ζητήματα αρμοδιότητας εκ του ΣυντάγματοςΣελ. 205
α. Αρμοδιότητα μεταξύ Κανονισμού και κοινού νόμουΣελ. 205
β. Αρμοδιότητα σχηματισμών της ΒουλήςΣελ. 206
γ. Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου επί συνταξιοδοτικών νομοσχεδίωνΣελ. 209
δ. Κατά χρόνο άσκηση της αρμοδιότητας του σύνθετου νομοθετικού οργάνουΣελ. 213
3. Πλημμέλειες που προκύπτουν από το κείμενο του νόμουΣελ. 217
α. Ειδικότητα νόμων που ρυθμίζουν συγκεκριμένα θέματαΣελ. 218
β. Συνοχή των νόμωνΣελ. 221
Γ. Αρνητική υπαγωγή και περιπτωσιολογίαΣελ. 229
1. Ζητήματα συγκρότησης και σύνθεσης του νομοθετικού σώματοςΣελ. 230
2. Ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής νομοσχεδίου και πρότασης νόμουΣελ. 230
3. Ζητήματα διαδικασίας συζήτησης και ψήφισηςΣελ. 231
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣελ. 236
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣελ. 243
A. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΘ' ΥΛΗΝΣελ. 257
B. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗΣελ. 261
Back to Top