ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 16.8€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 48,00 € Ειδική Τιμή 40,80 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 16260
Καράκωστας Β.

Η δεύτερη έκδοση του έργου του κ. Β. Καράκωστα «Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη», κυκλοφορεί πλήρως επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Στο έργο αναλύονται όλα τα ένδικα μέσα που αφορούν στη διοικητική δίκη, και συγκεκριμένα, η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή, η αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας, καθώς και η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, η οποία εισήχθη στην έννομη τάξη μας, μετά τις εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Επιπλέον, στο έργο παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης. Ακόμη, συμπεριλαμβάνεται παράρτημα το οποίο αφιερώνεται στα ένδικα μέσα του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. 

Η ανάπτυξη των ενδίκων μέσων εμπλουτίζεται με σύγχρονη νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Διοικητικού Εφετείου, καθώς και με βιβλιογραφικές αναφορές που παρατίθενται σε κάθε κεφάλαιο.

Το έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική ερμηνεία των ενδίκων μέσων. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται το νομικό πλαίσιο, η θεωρητική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Τέλος η έκδοση συνοδεύεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τη χρήση του.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ Σελ. XI
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ
I. Ένδικα βοηθήματα (άρθρα 63 επ. και 71 επ. ΚΔΔ) και ένδικα μέσα (άρθρο 81 επ. ΚΔΔ) Σελ. 1
II. Διάκριση των ενδίκων μέσων Σελ. 3
III. Νομική οριοθέτηση των ενδίκων μέσων Σελ. 7
IV. Αντιστοιχία των ενδίκων μέσων με τα είδη δικαστικών αποφάσεων Σελ. 9
V. Τρόπος άσκησης των ενδίκων μέσων Σελ. 11
VI. Νομοθετική παροχή των ενδίκων μέσων εις αμφοτέρους τους διαδίκους Σελ. 33
Διαδοχική άσκησή τους. Αρχή της άπαξ μόνον ασκήσεως των ενδίκων μέσων Σελ. 33
Αρχή της άπαξ (μόνον) ασκήσεως των ενδίκων μέσων Σελ. 38
VII. Τα μη μεταβιβαστικά ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας και της αίτησης αναθεώρησης του ΚΔΔ. Συνταγματικό έρεισμα Σελ. 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
I. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 45
ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 89 ΚΔΔ) Σελ. 50
ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 90 ΚΔΔ) Σελ. 57
IV. Απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 91 ΚΔΔ) Σελ. 59
V. Η αίτηση επανασυζητήσεως ενώπιον του ΣτΕ Σελ. 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ι. Η έφεση κατά τον ΚΔΔ (άρθρο 92 επ.) Σελ. 64
Α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 64
Β. Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας. Εκκλητό και ανέκκλητο αποφάσεων Σελ. 66
Γ. Προδικασία της έφεσης Σελ. 78
Δ. Δικαίωμα άσκησης, προθεσμία και ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης Σελ. 85
Ε. Η αντέφεση στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Σελ. 102
1. Εισαγωγικά Σελ. 102
2. Ειδικότερα Σελ. 105
i. Η δικονομική εξάρτηση Σελ. 105
ii. Λόγοι αντέφεσης Σελ. 107
iii. Τρόπος άσκησης (παρ. 2 άρθρου 100 ΚΔΔ) Σελ. 109
iv. Απόφαση για την αντέφεση Σελ. 110
ΣΤ. Λόγοι έφεσης, πρόσθετοι λόγοι. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (άρθρα 95, 97, 122 και 131 του ΚΔΔ) Σελ. 112
Ζ. Μεταβολή του αντικειμένου. Νέοι ισχυρισμοί. Αποδείξεις (άρθρο 96 ΚΔΔ) Σελ. 125
Η. Απόφαση. Εφαρμοστέο δίκαιο. Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος (άρθρο 98 του ΚΔΔ) Σελ. 144
II. Έφεση ενώπιον του ΣτΕ Σελ. 154
Α. Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 154
Β. Η «πρωτότυπη» έφεση στις ακυρωτικές διοικητικές διαφορές Σελ. 166
1. Η Συνταγματική πρόβλεψη Σελ. 166
2. Η Νομοθετική υλοποίηση Σελ. 169
3. Η δικαστική εναρμόνιση Σελ. 174
4. Η «υποκειμενική» επιβεβαίωση Σελ. 179
5. Συμπερασματικά Σελ. 182
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ι. Η αίτηση αναθεώρησης Σελ. 188
Α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 188
1. Κατάταξη Σελ. 188
2. Άσκηση - Διαδικασία Σελ. 190
3. Αναστολή - Επανάσκηση Σελ. 191
4. Επανάσκηση - Άπαξ μόνον άσκηση Σελ. 192
Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 193
Γ. Δικαίωμα άσκησης Σελ. 195
Δ. Λόγοι αναθεώρησης Σελ. 196
Ε. Προθεσμία Σελ. 203
Στ. Απόφαση και ένδικα μέσα Σελ. 205
1. Απόφαση Σελ. 205
2. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της αίτησης αναθεώρησης Σελ. 206
ΙΙ. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρα 69Α ΠΔ 18/1989, 105Α ΚΔΔ) Σελ. 208
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
Ι. Γενικά Σελ. 212
Α. Η δικονομική της θέση Σελ. 212
Β. Αρμόδιο δικαστήριο Σελ. 213
Γ. Προσβαλλόμενες αποφάσεις Σελ. 214
Δ. Άπαξ μόνον άσκηση Σελ. 215
Ε. Τρόπος άσκησης Σελ. 216
ΣΤ. Θέμα αναστολής προσβαλλόμενης απόφασης Σελ. 217
ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης Σελ. 218
Α. Τρίτος, έννοια Σελ. 218
Β. Βλάβη του τρίτου Σελ. 219
Γ. Μη άσκηση παρέμβασης ή μη ειδοποίηση για παρέμβαση Σελ. 220
Δ. Έννομο συμφέρον τριτανακοπής ή παρέμβασης. Παθητική νομιμοποίηση Σελ. 222
ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 107 του ΚΔΔ) Σελ. 225
IV. Απόφαση επί της τριτανακοπής (άρθρo 108 ΚΔΔ) Σελ. 228
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
Ι. Χαρακτηριστικά της αίτησης διόρθωσης - Ιδιότητα ενδίκου μέσου - Διαδικασία γενικώς Σελ. 231
ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης (άρθρο 109 του ΚΔΔ) Σελ. 234
ΙΙΙ. Διαδικασία (ειδικότερη) της αίτησης διόρθωσης (άρθρο 110 του ΚΔΔ) Σελ. 240
IV. Συζήτηση και απόφαση Σελ. 243
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ
Ι. Ένδικο μέσο. Μεταβιβαστικό, υπό ποίαν έννοιαν. Βαθμοί δικαιοδοσίας. Έκτακτο μέσο Σελ. 248
ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση. Υπό ποίαν έννοιαν. Σχέση της με την αίτηση ακύρωσης Σελ. 250
ΙΙΙ. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ προς τις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Σχέση της με τον ΚΠολΔ και τον ΚΔΔ Σελ. 253
IV. Σχέση της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης προς τις αποφάσεις του ΑΕΔ Σελ. 256
V. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ με την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΑΠ και του ΕλΣυν Σελ. 257
VI. Επιρροή της ολοκλήρωσης της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην ενώπιον του ΣτΕ αναίρεση Σελ. 259
VΙΙ. Λογική και φιλοσοφική θεμελίωση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης. Διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος Σελ. 261
VΙΙΙ. Ακυρωτικός χαρακτήρας της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ και του ΑΠ. Πλεονεκτήματα του γερμανικού συστήματος της Revision Σελ. 262
ΙΧ. Παρατηρήσεις για το παραδεκτό της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης Σελ. 264
Χ. Παρατηρήσεις για το βάσιμο της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης Σελ. 272
Α. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 273
Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσε την αναιρεσιβαλλομένη απόφαση Σελ. 274
Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σελ. 275
Δ. Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμου που διέπει την επίδικη σχέση Σελ. 277
Ε. Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων τελεσιδίκων αποφάσεων που είναι αντιφατικές μεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους διαδίκους Σελ. 279
XI. De constitutione ferenda Σελ. 280
Η αναγκαιότητα συνταγματικής τομής στην αναιρετική διαδικασία Σελ. 280
1. Η δημιουργία του προβλήματος Σελ. 280
2. Προς επίλυση του προβλήματος Σελ. 284
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
I. Αναδρομή στην ανακοπή του πάλαι ποτέ ΚΦΔ Σελ. 287
Α. Το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά τον ΚΦΔ (άρθρα 162-164 Ν 4125/1960) Σελ. 287
1. Υποκείμενες σε ανακοπή αποφάσεις (άρθρο 162) Σελ. 287
2. Άσκηση και εκδίκαση της ανακοπής (άρθρο 163 ΚΦΔ) Σελ. 294
3. Αποτελέσματα της ανακοπής (άρθρο 164 ΚΦΔ) Σελ. 296
ΙΙ. Η αίτηση αναθεώρησης άλλοτε υπό τον ΚΦΔ (άρθρα 176 μέχρι 183 Ν 4125/1960) Σελ. 297
Α. Αποφάσεις οι οποίες υπόκεινται σε αναθεώρηση (άρθρο 176 ΚΦΔ) Σελ. 297
Β. Δικαίωμα αναθεωρήσεως (άρθρο 177 ΚΦΔ) Σελ. 301
Γ. Λόγοι αναθεωρήσεως (άρθρο 178 ΚΦΔ) Σελ. 307
1. Ως προς την ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή την ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα Σελ. 310
2. Ως προς την ανεύρεση από το διάδικο, μετά την έκδοση της αποφάσεως, προϋπαρχόντων της δίκης κρισίμων εγγράφων, αγνώστων σε αυτόν Σελ. 314
3. Ως προς την αμετάκλητη ανατροπή, μετά την τελευταία συζήτηση, αποφάσεως πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση Σελ. 316
Δ. Προθεσμία αναθεωρήσεως (άρθρο 179 ΚΦΔ) Σελ. 319
Ε. Δικόγραφο αναθεωρήσεως, πρόσθετοι λόγοι και διαδικασία (άρθρο 180 ΚΦΔ) Σελ. 321
ΣΤ. Το παράβολο της αναθεωρήσεως (άρθρο 181 ΚΦΔ) Σελ. 324
Ζ. Απόφαση αναθεωρήσεως (άρθρο 182 ΚΦΔ) Σελ. 325
Η. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως επί της αναθεωρήσεως (άρθρο 183 ΚΦΔ) Σελ. 326
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 329
Back to Top