Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Ν 4548/2018 – Η Αναμόρφωση του Δικαίου των ΑΕ

Ν 4601/2019 – Εταιρικοί Μετασχηματισμοί

Σε απόθεμα

Τιμή: 30,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17142
Δρυλλεράκης Ι.
Γιαννίκας Κ., Δρυλλεράκης Ε.

Η παρούσα, χρηστική και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση περιλαμβάνει, καταρχήν, τον Ν 4548/2018 (για την ΑΕ, όπως ισχύει μετά και τον Ν 4601/2019) και τον Ν 4601/2019 (για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς), καθώς και μια Σύνοψη των κύριων αλλαγών, που επέφερε ο νέος νόμος για τις ΑΕ.

Ενόψει δε των πολλών νομοθετήσεων κατά παραπομπή, που περιέχει το κείμενο του Ν 4548/2018, η βασική ιδιαιτερότητα του έργου συνίσταται στο ότι όπου ο νόμος παραπέμπει σε διατάξεις άλλου νόμου, παρατίθεται σε υποσημείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εκτός και αν αυτό είναι εκτεταμένο, οπότε παρατίθεται σε Προσάρτημα. Περαιτέρω, το έργο περιέχει και Πίνακες αντιστοιχίας διατάξεων του Ν 4548/2018 τόσο με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος ΚΝ 2190/1920 όσο και με αυτές του Ν 3156/2003 (για τα ομολογιακά δάνεια), καθώς και ένα Πρότυπο καταστατικού της νέας ΑΕ.

Το μοναδικό αυτό περιεχόμενο του βιβλίου θα συνδράμει τον χρήστη να αντλήσει άμεσα και εύκολα πληροφορίες για τις εφαρμοστέες διατάξεις.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΟΥ 4548/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 19
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Σελ. 23
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Σελ. 32
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Σελ. 50
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ Σελ. 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Σελ. 73
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Σελ. 76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Σελ. 91
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 92
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελ. 117
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ Σελ. 126
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Σελ. 127
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 129
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 140
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Σελ. 142
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σελ. 144
ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ Σελ. 149
ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ Σελ. 155
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ Σελ. 174
ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ – ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Σελ. 177
ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ – ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Σελ. 185
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 189
ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Σελ. 191
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4548/2018
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 – Έννοια της ανώνυμης εταιρείας - Πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου Σελ. 19
Άρθρο 2 – Ορισμοί Σελ. 19
Άρθρο 3 – Επίλυση διαφορών Σελ. 23
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ
Άρθρο 4 – Τρόπος ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας και τροποποίησης του καταστατικού της Σελ. 23
Άρθρο 5 – Περιεχόμενο του καταστατικού Σελ. 26
Άρθρο 6 – Επωνυμία Σελ. 27
Άρθρο 7 – Έδρα της εταιρείας Σελ. 27
Άρθρο 8 – Διάρκεια της εταιρείας Σελ. 27
Άρθρο 9 – Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση της ανώνυμης εταιρείας και τις εταιρικές μεταβολές Σελ. 28
Άρθρο 10 – Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο - Ευθύνη ιδρυτών Σελ. 30
Άρθρο 11 – Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας Σελ. 31
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
Άρθρο 12 – Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 32
Άρθρο 13 – Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας Σελ. 33
Άρθρο 14 – Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας Σελ. 34
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 15 – Κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας Σελ. 35
Άρθρο 16 – Κάλυψη του κεφαλαίου Σελ. 35
Άρθρο 17 – Εισφορές σε είδος και αποτίμηση των εισφορών αυτών Σελ. 36
Άρθρο 18 – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρικών εισφορών Σελ. 37
Άρθρο 19 – Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού Σελ. 40
Άρθρο 20 – Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου Σελ. 41
Άρθρο 21 – Μερική καταβολή του κεφαλαίου Σελ. 43
Άρθρο 22 – Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς Σελ. 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 23 – Είδη αύξησης Σελ. 45
Άρθρο 24 – Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου Σελ. 45
Άρθρο 25 – Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου Σελ. 46
Άρθρο 26 – Δικαίωμα προτίμησης Σελ. 47
Άρθρο 27 – Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης Σελ. 48
Άρθρο 28 – Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Άρθρο 29 – Μείωση κεφαλαίου Σελ. 50
Άρθρο 30 – Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου Σελ. 51
Άρθρο 31 – Ειδικοί τρόποι μείωσης του κεφαλαίου Σελ. 51
Άρθρο 32 – Απόσβεση του κεφαλαίου Σελ. 52
ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 33 – Οι εκδιδόμενοι τίτλοι Σελ. 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΜΕΤΟΧΕΣ
Άρθρο 34 – Διαίρεση του κεφαλαίου σε μετοχές Σελ. 54
Άρθρο 35 – Ονομαστική αξία μετοχών Σελ. 54
Άρθρο 36 – Αρχή της ισότητας Σελ. 55
Άρθρο 37 – Κοινές μετοχές Σελ. 55
Άρθρο 38 – Προνομιούχες μετοχές Σελ. 55
Άρθρο 39 – Εξαγοράσιμες μετοχές Σελ. 57
Άρθρο 40 – Ονομαστικές μετοχές - Μετοχικοί τίτλοι Σελ. 59
Άρθρο 41 – Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή Σελ. 60
Άρθρο 42 – Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής Σελ. 60
Άρθρο 43 – Δεσμευμένες μετοχές Σελ. 61
Άρθρο 44 – Δικαίωμα προαίρεσης Σελ. 62
Άρθρο 45 – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία Σελ. 62
Άρθρο 46 – Δικαίωμα της μειοψηφίας για εξαγορά των μετοχών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 63
Άρθρο 47 – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο Σελ. 64
Άρθρο 48 – Ίδιες μετοχές - πρωτότυπη κτήση Σελ. 66
Άρθρο 49 – Ίδιες μετοχές - παράγωγη κτήση Σελ. 66
Άρθρο 50 – Μεταχείριση των ιδίων μετοχών Σελ. 68
Άρθρο 51 – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών Σελ. 69
Άρθρο 52 – Αποκτήσεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων Σελ. 71
Άρθρο 53 – Κοινωνία επί μετοχών Σελ. 72
Άρθρο 54 – Ενέχυρο και επικαρπία επί μετοχών Σελ. 72
Άρθρο 55 – Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του μετοχικού τίτλου Σελ. 72
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Άρθρο 56 – Έκδοση τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 73
Άρθρο 57 – Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης μετοχών Σελ. 74
Άρθρο 58 – Άσκηση δικαιώματος Σελ. 75
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ
Άρθρο 59 – Γενικές διατάξεις Σελ. 76
Άρθρο 60 – Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανείου Σελ. 77
Άρθρο 61 – Μεταβίβαση ομολογιών Σελ. 79
Άρθρο 62 – Απόκτηση ομολογιών από την εκδότρια Σελ. 80
Άρθρο 63 – Συνέλευση των ομολογιούχων Σελ. 80
Άρθρο 64 – Εκπρόσωπος των ομολογιούχων Σελ. 82
Άρθρο 65 – Καθήκοντα εκπροσώπου Σελ. 84
Άρθρο 66 – Ευθύνη και αμοιβή του εκπροσώπου Σελ. 85
Άρθρο 67 – Αντικατάσταση του εκπροσώπου Σελ. 86
Άρθρο 68 – Γνωστοποιήσεις - Δημοσιότητα Σελ. 87
Άρθρο 69 – Κοινό ομολογιακό δάνειο Σελ. 87
Άρθρο 70 – Ομολογιακό δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες Σελ. 87
Άρθρο 71 – Ομολογιακό δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες Σελ. 88
Άρθρο 72 – Ομολογίες με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη Σελ. 89
Άρθρο 73 – Ασφάλεια Σελ. 89
Άρθρο 74 – Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
Άρθρο 75 – Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 91
Άρθρο 76 – Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι Σελ. 92
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 77 – Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 92
Άρθρο 78 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό Σελ. 93
Άρθρο 79 – Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο Σελ. 94
Άρθρο 80 – Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων Σελ. 94
Άρθρο 81 – Αναπληρωματικά μέλη Σελ. 95
Άρθρο 82 – Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο Σελ. 95
Άρθρο 83 – Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 96
Άρθρο 84 – Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας Σελ. 97
Άρθρο 85 – Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου Σελ. 97
Άρθρο 86 – Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 97
Άρθρο 87 – Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους Σελ. 98
Άρθρο 88 – Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας Σελ. 99
Άρθρο 89 – Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 99
Άρθρο 90 – Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 100
Άρθρο 91 – Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 100
Άρθρο 92 – Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο Σελ. 101
Άρθρο 93 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου Σελ. 101
Άρθρο 94 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 102
Άρθρο 95 – Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 103
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 96 – Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου Σελ. 103
Άρθρο 97 – Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων Σελ. 104
Άρθρο 98 – Απαγόρευση ανταγωνισμού Σελ. 105
Άρθρο 99 – Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 106
Άρθρο 100 – Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος Σελ. 109
Άρθρο 101 – Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη Σελ. 110
Άρθρο 102 – Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου Σελ. 111
Άρθρο 103 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας Σελ. 112
Άρθρο 104 – Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας Σελ. 113
Άρθρο 105 – Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής Σελ. 114
Άρθρο 106 – Λοιπές διατάξεις Σελ. 115
Άρθρο 107 – Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων Σελ. 116
Άρθρο 108 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης Σελ. 116
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 109 – Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών Σελ. 117
Άρθρο 110 – Πολιτική αποδοχών Σελ. 118
Άρθρο 111 – Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών Σελ. 120
Άρθρο 112 – Έκθεση αποδοχών Σελ. 121
Άρθρο 113 – Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 123
Άρθρο 114 – Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό Σελ. 125
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Άρθρο 115 – Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής) Σελ. 126
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Άρθρο 116 – H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο Σελ. 127
Άρθρο 117 – Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης Σελ. 127
Άρθρο 118 – Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση Σελ. 128
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 119 – Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) Σελ. 129
Άρθρο 120 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση Σελ. 129
Άρθρο 121 – Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης Σελ. 130
Άρθρο 122 – Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης Σελ. 132
Άρθρο 123 – Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση Σελ. 132
Άρθρο 124 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση Σελ. 134
Άρθρο 125 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο Σελ. 136
Άρθρο 126 – Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο Σελ. 136
Άρθρο 127 – Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων Σελ. 137
Άρθρο 128 – Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση Σελ. 137
Άρθρο 129 – Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης Σελ. 139
Άρθρο 130 – Απαρτία Σελ. 139
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 131 – Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση Σελ. 140
Άρθρο 132 – Πλειοψηφία Σελ. 141
Άρθρο 133 – Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας Σελ. 141
Άρθρο 134 – Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Άρθρο 135 – Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση Σελ. 142
Άρθρο 136 – Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση Σελ. 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Άρθρο 137 – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 144
Άρθρο 138 – Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης Σελ. 147
Άρθρο 139 – Ανυπόστατες αποφάσεις Σελ. 148
Άρθρο 140 – Ελαττώματα αποφά
Back to Top