ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2003


Κωδικός Προϊόντος: 11089
  • Έκδοση: 2003
  • ISBN: 1109-3323
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία.
Αγωγή. Διατάσσεται ο χωρισμός των αγωγών που σωρεύονται στο ίδιο δικόγραφο και αφενός παραπέμπονται η αρνητική της κυριότητας αγωγή και η αγωγή αποζημιώσεως από αδικοπραξία στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο ενώ συζητείται και απορρίπτεται ως αόριστη η αρνητική αναγνωριστική της κυριότητας αγωγής. ΕιρΚέρκ 14/2002, σ. 201. 
Αδικοπραξίες. Αποζημίωση λόγω ψυχικής οδύνης. Έννοια οικογένειας του θύματος. Έξοδα κηδείας. Δαπάνες που περιλαμβάνονται σε αυτά. Αποζημίωση για στέρηση δικαιώματος διατροφής συζύγου. Η αποζημίωση αυτή περιλαμβάνει ό,τι και για όσο χρόνο θα όφειλε να καταβάλει ο θανατωθείς στον δικαιούχο της διατροφής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του οικογενειακού δικαίου. Αποτίμηση της συνεισφοράς του θανατωθέντος συζύγου στις οικογενειακές δαπάνες. Ορισμένο και πληρότητα δικογράφου της αγωγής. Η αποζημίωση οφείλεται από τον χρόνο θανάτου του υπόχρεου σε διατροφή. Τόκοι υπερημερίας οφείλονται από την όχληση και όχι από το χρόνο θανάτου. Η παραμόρφωση του προσώπου ή του σώματος του παθόντος γεννά αυτοτελή αξίωση αποζημίωσης εάν επιδρά στο μέλλον της οικονομικής του ζωής και εφόσον δεν μπορεί να καλυφθεί εντελώς με τις παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 929 και 932 ΑΚ. Στην αγωγή θα πρέπει να εκτίθενται και εκείνα τα ιδιάζοντα περιστατικά, εκτός και πέραν εκείνων που απαιτούνται για τη στοιχειοθέτηση αξιώσεων με βάση τα άρθρα 929, 932 ΑΚ, τα οποία θα συνθέτουν την επίδραση της αναπηρίας ή της παραμόρφωσης αυτού στο μέλλον του παθόντος ενάγοντος και από τα οποία ειδικά περιστατικά θα πρέπει να προκύπτουν ιδιαίτεροι λόγοι και οι τρόποι, εξαιτίας των οποίων γεννώνται δυσμενείς συνέπειες στην οικονομική πλευρά της μελλοντικής ζωής του. Αν στην αγωγή δεν περιλαμβάνονται τα περιστατικά αυτά τότε αυτή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Τι περιλαμβάνει. Κριτήρια καθορισμού του ύψους αυτής. Οδήγηση αυτοκινήτου από ανάπηρο άτομο. Ένσταση απαλλαγής ευθύνης ασφαλιστή για το ότι δεν είχε ενημερωθεί από τον ασφαλισμένο ότι το αυτοκίνητο οδηγείτο από ανάπηρο πρόσωπο, γεγονός που επιφέρει επίταση της ευθύνης του. Για να απαλλαγεί ο ασφαλιστής από την ευθύνη του θα πρέπει να αποδείξει ότι η απόκρυψη αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασφαλισθέντος. Επίσης θα πρέπει να αποδειχθεί ότι το γεγονός της αναπηρίας θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση αιτιώδη συνάφεια με το ατύχημα. Δικαίωμα αναγωγής ασφαλιστή και κατά άρθρο 69 ΚΠολΔ, με την οποία μπορεί να ζητήσει κεφάλαιο, νομιμοτόκως από την καταβολή της αποζημιώσεως προς τον παθόντα. ΜονΠρΚέρκ 374/2002, σ. 159. 
Αδικοπραξίες. Ατύχημα με ταχύπλοο σκάφος. Αναπηρία. Επίδραση της αναπηρίας στο μέλλον του παθόντος. Υποβάθμιση στη θέση εργασίας. Μείωση πιθανοτήτων για σύναψη γάμου. Ευθύνη προστήσαντος. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Παραγραφή. Επί πλωτών ναυπηγημάτων δεν εφαρμόζεται το άρθρο 289 ΑΚ περί ενιαυσίας παραγραφής. ΠολΠρΚέρκ 70/2002, σ. 126. 
Αδικοπραξίες. «Συνταγματικές αδικοπραξίες», Ειδικά Πρακτικά Θέματα, σ. 74, (επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη). 
Αθέμιτος ανταγωνισμός. Εμποροπανήγυρεις. Η παράβαση της διάρκειας ισχύος της άδειας για τη διενέργεια εμποροπανήγυρης συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού. ΜονΠρΚέρκ 1613/2002, σ. 181. 
Αθέμιτος ανταγωνισμός. Χρηστά ήθη. Η παράβαση κανόνα δικαίου, για να είναι ανήθικη κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν 146/ 1914, θα πρέπει να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανταγωνισμό. Τούτο συμβαίνει και όταν ο παραβάτης, παραβιάζοντας συστηματικά και με επίγνωση μια τέτοια διάταξη, επιδιώκει και αποκτά το οικονομικό προβάδισμα έναντι άλλων ανταγωνιστών του. Η παράβαση θα πρέπει να είναι αντικειμενικά πρόσφορη και ικανή να οδηγήσει σε μια τέτοια ευνοϊκή κατάσταση και να τελεί μαζί της σε σχέση αιτίας και αιτιατού. ʼδεια για τη διενέργεια εμποροπανήγυρης. Η διάθεση εμπορευμάτων σε αυτήν σε τιμές χαμηλότερες από αυτές των καταστημάτων δεν είναι αντίθετη προς τα χρηστά ήθη και άρα δεν συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό. ΜονΠρΚέρκ 1581/2002, σ. 177. 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση λόγω δημοσίας ωφέλειας. Το τεκμήριο ωφέλειας των παροδίων ιδιοκτητών σε αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου, κατά το άρθρο 1 του Ν. 653/ 1977, είναι μαχητό. Η σχετική αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου ασκείται ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, κατά την τακτική διαδικασία. ΠολΠρΘεσπρ 22/2002, σ. 130. 
Αναγκαστική εκτέλεση. Επιταγή προς εκτέλεση. Ανακοπή. Αρμόδιο δικαστήριο. Απόσβεση απαίτησης ως λόγος ανακοπής. Παραχρήμα απόδειξη επί ποινή απαραδέκτου. Εάν το αποσβεστικό γεγονός επήλθε πριν από την επίδοση της επιταγής, ο λόγος της ανακοπής αφορά ουσιαστικό ελάττωμα του εκτελεστού τίτλου, για το οποίο δεν προβλέπεται απαράδεκτο εκ του νόμου σε περίπτωση μη παραχρήμα αποδείξεως του γεγονότος που προτείνεται ως αποσβεστικό της απαίτησης. Σε περίπτωση που μετά την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση δεν έχει επακολουθήσει άλλη πράξη εκτέλεσης αρμόδιο δικαστήριο κατά τόπο είναι αυτό της γενικής δωσιδικίας του ανακόπτοντος. ΜονΠρΚέρκ 309/ 2002, σ. 155. 
Αναγκαστική εκτέλεση. Μετά την πάροδο έτους από την επίδοση της επιταγής δεν μπορεί να γίνει καμία άλλη πράξη εκτέλεσης που να βασίζεται πάνω σε αυτήν. Τούτο ισχύει και στην περίπτωση αιτήματος δανειστή να υποβάλει ο οφειλέτης του κατάλογο των περιουσιακών του αντικειμένων και να δώσει βεβαιωτικό όρκο. ΕιρΚέρκ 46/2003, σ. 200. 
Αναδοχή χρέους. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ για την αναγκαία εκ του νόμου σωρευτική αναδοχή είναι α) σύναψη σύμβασης περί μεταβιβάσεως περιουσίας ή επιχείρησης, β) μεταβίβαση, όλης ή μέρους, της περιουσίας ή της επιχειρήσεως εν γνώσει των συμβαλλομένων και γ) ύπαρξη χρεών του μεταβιβάζοντος, ανήκοντα στη μεταβιβαζόμενη περιουσία ή επιχείρηση και γεγενημένα κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης περί μεταβίβασης. ΕιρΚέρκ 35/2002, σ. 203. 
Ανήλικοι. ʼσκηση γονικής μέριμνας ανηλίκου τέκνου- καθορισμός από το δικαστήριο. Γνώμονας το συμφέρον του τέκνου. Σεβασμός της αρχής της ισότητας μεταξύ των γονέων. Κατά την ανάθεση άσκησης της γονικής μέριμνας το δικαστήριο πρέπει να ζητά και να συνεκτιμά και τη γνώμη του τέκνου, εφόσον, κατ’ ανέλεγκτη κρίση, θεωρεί ότι έχει την απαιτούμενη ωριμότητα. Η απόφαση του δικαστηρίου είναι ανέκκλητη. Νόμιμα και παραδεκτά όμως προσβάλλεται με αναίρεση. ΑΠ 1111/2002, σ. 85. 
Ανήλικοι. Διατροφή ανηλίκου. Η υποχρέωση διατροφής ανήκει και στους δύο συζύγους - γονείς του ανηλίκου, ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του καθενός. Τα περιουσιακά στοιχεία των γονέων αξιολογούνται από οποιαδήποτε πηγή κι αν προέρχονται. Το μέτρο της διατροφής προσδιορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του ανηλίκου όπως προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του. ΜονΠρΚέρκ 256/2003, σ. 146. 
Αοριστία αγωγής. Αγωγή αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής καταστροφής ή βλάβης πράγματος. Περιλαμβάνει θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος. Πότε είναι ορισμένη. Η αοριστία δεν θεραπεύεται με τις προτάσεις. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της έφεσης. ΕφΚέρκ 113/2002, σ. 108. 
Αστική ευθύνη Δημοσίου για ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Παράνομη σύλληψη από αστυνομικά όργανα. Έλλειψη δόλου/αμέλειας των αστυνομικών οργάνων ως προς την ύπαρξη διαταγής που αναστέλλει εκτέλεση ποινής. Αντικειμενική ευθύνη. Επιδίκαση ποσού 4.402 ευρώ ως ικανοποίηση ηθικής βλάβης λόγω παράνομης σύλληψης σε δημόσιο χώρο. Απόρριψη ένστασης συντρέχοντος πταίσματος, γιατί ο συλληφθείς δεν έφερε μαζί του την απόφαση αναστολής. Απόρριψη ένστασης ελλείψεως δικαιοδοσίας του διοικητικού δικαστηρίου. Αστική ευθύνη Δημοσίου. Παράνομη κράτηση με παραγγελία της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Κέρκυρας. Αγωγή ικανοποίησης ηθικής βλάβης. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας δεν είναι όργανο του Ελληνικού Δημοσίου κατά την έννοια του άρθρου 105 του ΕισΝΑΚ, αλλά ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Αποζημίωση μπορεί να ζητηθεί μόνο με την άσκηση αγωγής κακοδικίας κατά του εισαγγελικού λειτουργού προσωπικά. ΔιοικΠρΚέρκ 143/2002, σ. 137. 
Ασφαλιστικά μέτρα. Αίτηση ανάκλησης-μεταρρύθμισης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης ανακλητικής ή μεταρρυθμιστικής απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, ενώπιον του δικαστηρίου που την εξέδωσε και εφόσον δεν έχει συντελεσθεί η πρώτη συζήτηση επί της κύριας αγωγής, έχει ο διάδικος που ενώ κλητεύθηκε, είτε ερημοδίκησε, είτε και που μετέσχε της συζητήσεως έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση ανάκλησης ή μεταρρύθμισης προϋποθέτει ότι στρέφεται κατά αποφάσεως η οποία διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα και δεν απορρίπτει απλά αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. ΜονΠρΚέρκ 590/2001, σ. 190. 
Ασφαλιστικά μέτρα. Απογραφή. Αυτοτελές ασφαλιστικό μέτρο. Προυποθέσεις: α) η ασφαλιστέα ουσιαστική αξίωση και β) ο επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος έγκειται στην αφαίρεση ή απόκρυψη των απογραπτέων πραγμάτων. Νομιμοποιούνται ενεργητικά στην αίτηση για τη σύνταξη δικαστικής απογραφής όσοι νομιμοποιούνται ενεργητικά στην αίτηση για την σφράγιση και αποσφράγιση. Noμιμοποιείται καθένας που μπορεί να πιθανολογήσει έννομο συμφέρον. ΜονΠρΚέρκ 694/2001, σ. 194. 
Ασφαλιστικά μέτρα. Μη νόμιμο το αίτημα για προσωρινή επίδειξη εγγράφων διότι οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του αιτούντος. Συντηρητική απόδειξη. Προϋπόθεση για τη διενέργειά της είναι να εκκρεμεί αγωγή ή να αναφέρεται ρητά στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων ότι ο αιτών προτίθεται να ασκήσει σχετική αγωγή. Οι προϋποθέσεις της συντηρητικής απόδειξης δεν συντρέχουν σε δίκες κατά τις οποίες η συζήτηση τερματίζεται σε μία δικάσιμο. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο να δικάσει την κύρια δίκη, δηλαδή εκείνη στην οποία θα χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό μέσο η συντηρητική απόδειξη. Μον ΠρΚέρκ 1594/2002, 1321/2002, σ. 179. 
Ασφαλιστικά μέτρα παράδοσης κινητών. Αίτημα που αφορά την κατανομή των κινητών πραγμάτων παραδεκτά σωρεύεται στην ένδικη αίτηση μόνον όσον αφορά τα κινητά πράγματα συνιδιοκτησίας των διαδίκων-συζύγων. Κινητά πράγματα επί των οποίων προβάλλεται δικαίωμα αποκλειστικής κυριότητας. Η αίτηση αναρμοδίως καθ’ ύλην εισάγεται προς συζήτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Αποκλειστικώς αρμόδιο τυγχάνει σε πρώτο βαθμό το Ειρηνοδικείο. Παραπομπή στο Ειρηνοδικείο. ΜονΠρΚέρκ 754/2001, σ. 196. 
Αυτοκτονία. Μια κριτική τριών αντιρρήσεων στην ιατρικώς υποβοηθούμενη αυτοκτονία, D. W. Brock, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Brooklyn, Μετάφραση: Χ. Φριλίγκου, απόφοιτος ΤΞΓΜΔ, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, σ. 23. 
Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. ʼδεια λειτουργίας βιομηχανικής εγκατάστασης. Η χορήγηση από τη διοίκηση άδειας εγκατάστασης και αδειών λειτουργίας αυτής επί μακρώ χρόνω δημιουργεί μια πραγματική κατάσταση που χρήζει προστασίας. ΄Αρνηση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης. Προσφυγή. Αίτημα αναστολής εκτέλεσης. Κρίση ότι τυχόν παύση της λειτουργίας της επιχείρησης θα επιφέρει σε αυτή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη. Δεκτό το αίτημα. Διοικ ΠρΚέρκ 78/2001, σ. 139. 
Γονική μέριμνα. Τέκνο γεννηθέν χωρίς γάμο των γονέων του. Καθορισμός άσκησης γονικής μέριμνας αυτού από το δικαστήριο. Ανέκκλητο δικαστικής απόφασης κατά ΑΚ 1515. Συνταγματικότητα διάταξης. ΕφΚέρκ 289/2002, σ. 114. 
Δάνειο. Συμβάσεις με οφειλή ξένου νομίσματος. Ο νομοθέτης, αποβλέποντας στην προστασία του εθνικού νομίσματος απαγόρευσε τη συνομολόγηση στην ημεδαπή συμβάσεων με οφειλή ξένου νομίσματος. Σύμβαση δανείου όμως που συνάφθηκε και εκτελέστηκε στην αλλοδαπή και μάλιστα σε αλλοδαπό νόμισμα είναι έγκυρη. Χρηματική οφειλή σε ξένο νόμιμα που πρέπει να πληρωθεί στην Ελλάδα. Ο οφειλέτης, αν δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, έχει δικαίωμα να πληρώσει σε εγχώριο νόμισμα. Χρόνος καταβολής είναι ο χρόνος πραγματικής πληρωμής. Η χρηματική οφειλή μπορεί να διατυπωθεί και σε αλλοδαπό νόμισμα. ΜονΠρΚέρκ 679/2001, σ. 192. 
Διαζύγιο. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος διαζυγίου. Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ εφαρμόζεται σε περιπτώσεις διαζυγίου μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις και μόνο όταν με τη ρύθμιση των συνεπειών του διαζυγίου δεν είναι δυνατή η άμβλυνση των επιβλαβών επιδράσεων αυτού στα συμφέροντα ή την προσωπικότητα του άλλου συζύγου και των τέκνων έτσι ώστε να κρίνεται αναγκαίο να μην λυθεί ο γάμος. Προσβολή προσωπικότητας στο διαζύγιο. Προϋποθέσεις. Μόνη η παράβαση των συζυγικών υποχρεώσεων δεν συνιστά προσβολή της προσωπικότητας. ΕφΚέρκ 306/2002, σ. 116. 
Διαζύγιο. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΑΚ 932. Εφαρμόζεται στην περίπτωση που το γεγονός το οποίο αποτέλεσε τον λόγο διαζυγίου συνιστά παράλληλα και αδικοπραξία, ανεξάρτητα από την έγγαμη σχέση και τις συναφείς υποχρεώσεις. ΠολΠρΚέρκ 177/2001, σ. 129. 
Διαφυγόντα κέρδη. Τραυματισμός εργολάβου. Για το ορισμένο της αγωγής δεν απαιτείται να αναφέρονται συγκεκριμένες εργολαβίες οικοδομών που θα ανελάμβανε και μάλιστα στο μέλλον, ούτε να αναφέρονται οικονομικά και φορολογικά στοιχεία από την επαγγελματική του δραστηριότητα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, φορολογικές του δηλώσεις, εργολαβικά συμφωνητικά). ΑΠ 385/2002, σ. 82. 
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Καταστατικό της Ρώμης (17 Ιουλίου 1998) του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, και όπως αυτό διορθώθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1998 και στις 12 Ιουλίου 1999. Οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, άρθρα 28-33, Σ. Χ. Λέλλας, Δικηγόρος, μεταπτυχιακός φοιτητής Ποινικών Επιστημών στο Α.Π.Θ., σ. 47. 
Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η ενοποίηση του αστικού δικαίου, Μ. Σταθόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, σ. 7. 
Εγγύηση. Τυπική δικαιοπραξία. Απαιτείται έγγραφο, ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό, το οποίο φέρει συστατικό χαρακτήρα. Στον έγγραφο τύπο υποβάλλεται μόνον η δήλωση βούλησης του εγγυητή, εκείνη δηλαδή με την οποία ο εγγυητής αναλαμβάνει υποχρεώσεις από την εγγύηση. Η αποδοχή του δανειστή αρκεί να γίνεται προφορικά. Αν δεν τηρηθεί ο (συστατικός) έγγραφος τύπος, η δήλωση του εγγυητή είναι άκυρη και δεν μπορεί να αποδειχθεί ούτε με όρκο. Ένσταση διζήσεως λόγω εγγύησης. Δεν προτείνεται στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η ασφαλιστέα αξίωση έχει ήδη γεννηθεί ήτοι υφίστανται όλα εκείνα τα πραγματικά γεγονότα (προϋποθέσεις) η συνδρομή των οποίων είναι απαραίτητη για να δημιουργηθεί αυτό (δικαίωμα, ασφαλιστέα αξίωση) και να συνδεθεί προς το πρόσωπο της αιτούσας-δανείστριας. Η ευθύνη του εγγυητή-καθού δεν είναι ακόμη ενεργός. ΜονΠρΚέρκ 463/2001, σ. 184. 
Ενέχυρο από τον νόμο. Η ύπαρξη του νόμιμου ενεχύρου δεν αποκλείει τον κίνδυνο της έγκυρης διάθεσης του ενεχυρασμένου κινητού και μάλιστα διάθεσης με απόσβεση του ενεχύρου κατά τη διάταξη του άρθρου 1040 ΑΚ. Η διάταξη εφαρμόζεται όχι μόνο σε περίπτωση μεταβίβασης κινητού από μη κύριο κατ’ άρθρο 1036 ΑΚ, αλλά και σε περίπτωση μεταβίβασης από κύριο κινητού βεβαρημένου με ενέχυρο ή επικαρπία. ΜονΠρΚέρκ 706/2001, σ. 195. 
Επίδομα οικογενειακών βαρών. Η χορήγηση του επιδόματος στον ένα σύζυγο αντίκειται στη συνταγματική αρχή της ισότητας. ΔιοικΠρΚέρκ 138/2002, σ. 135. 
Επιταγές. Επιταγή που ανακλήθηκε. Ισοδυναμεί με ακάλυπτη επιταγή. Ποινικό αδίκημα. Αδικοπρακτική ευθύνη προς αποζημίωση. Διαζευκτική συρροή με την αξίωση από τις επιταγές «Επιταγή ευκολίας». Για τη θεμελίωση της σχετικής ένστασης απαιτείται αφενός γνώση από τον κομιστή ότι η επιταγή ήταν ευκολίας, αφετέρου γνώση αυτού πως ενεργεί προς τον σκοπό να πληρωθεί η επιταγή. ΕφΚέρκ 21/2003, σ. 93. 
Επιταγές. H φύση, η έκταση και το περιεχόμενο του δικαιώματος, που περικλείεται στο χαρτί, καθορίζεται μόνον από τη γραφή που υπάρχει στο κείμενο του τίτλου. Το περιεχόμενο και η έκταση των υποχρεώσεων των προσώπων, τα οποία έθεσαν την υπογραφή τους, προσδιορίζονται μόνον από το κείμενο του τίτλου. Ισχυρισμοί οι οποίοι δεν προκύπτουν από το κείμενο του τίτλου δεν λαμβάνονται κατ’ αρχήν υπόψη. ΜονΠρΚέρκ 377/ 2001, σ. 183. 
Επιταγές. Κλοπή επιταγών. Η ένσταση ότι ο τίτλος κλάπηκε και συμπληρώθηκε εκ των υστέρων, ως ένσταση πλαστότητας, ενεργεί απολύτως και συνεπώς προτείνεται ακόμη και κατά του καλής πίστεως κομιστή. ΜονΠρΚέρκ 37/2003, σ. 140. 
ΕΣΔΑ. Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Δικαίωμα δικαστικής ακροάσεως του κατηγορουμένου. Δικαίωμα κατηγορουμένου να έχει συνήγορο υπερασπίσεως. Περιλαμβάνει και το δικαίωμά του να εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο δικηγόρο, αν δεν επιθυμεί να εμφανιστεί αυτοπροσώπως. Ο εθνικός νομοθέτης δεν δικαιούται να τιμωρεί τον κατηγορούμενο με την αποστέρηση του δικαιώματος υπερασπίσεώς του με συνήγορο και όταν ακόμη η απουσία του είναι ηθελημένη και αδικαιολόγητη. ΑΠ 9/2002, σ. 81. 
Ηθική βλάβη. Νέα αγωγή με αίτημα συμπληρωματική χρηματική ικανοποίηση. Νόμιμα ασκείται για συνέπειες και περιπλοκές του τραυματισμού που εμφανίστηκαν αργότερα και δεν λήφθηκαν υπόψη κατά την εκδίκαση της πρώτης αγωγής διότι δεν ήταν αναμενόμενες. ΕφΚέρκ 2/2003, σ. 91. 
Κήρυξη τίτλων ανίσχυρων. Οι αιτούντες απώλεσαν κατά τη διενέργεια ελέγχου από την Οικονομική Εφορία τις ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας x με τον διακριτικό τίτλο Υ και ζητούν να κηρυχθούν οι συγκεκριμένοι τίτλοι ανίσχυροι. ΜονΠρΚέρκ 369/2002, σ. 158. 
Κήρυξη τίτλων ανίσχυρων. Εξήντα μέρες μετά την τελευταία δημοσίευση της προηγούμενης απόφασης 369/ 2002 για την αναγγελία δικαιωμάτων και με αποδεικτικά έγγραφα τις διαταχθείσες δημοσιεύσεις ακολουθεί δεύτερη συζήτηση η οποία κηρύσσει ανίσχυρους τους τίτλους, και διατάσσει τον εκδότη να εκδώσει νέους, αφού πρώτα ακολουθήσει δεύτερη ακριβώς ίδια σειρά δημοσιεύσεων. ΜονΠρΚέρκ 65/2003, (σχόλιο Σπ. Δραγομάνοβιτς), σ. 144. 
Κληρονομικό δικαίωμα. Διαθήκη. Προσβολή νόμιμης μοίρας με διάταξη αυτής. Αίτηση για έκδοση κληρονομητηρίου για την πιστοποίηση του κληρονομικού δικαιώματος των νομίμων μεριδιούχων και της μερίδας που τους αναλογεί από την κληρονομιά της κληρονομούμενης για το ποσοστό της νόμιμης μοίρας του καθενός. ΜονΠρΚέρκ 113/2003, σ. 145. 
Κληρονομικό δικαίωμα. Κληρονομιά και έναρξη φορολογικής υποχρέωσης. ʼγνοια από πραγματικούς κληρονόμους της ίδιας της ύπαρξης ετεροθαλούς αδελφού και του σχετικού κληρονομικού δικαιώματος. Αιτήσεις από τρίτα πρόσωπα αναγνώρισης κληρονόμων και κατάθεση δήλωσης φόρου κληρονομιάς από άλλον. Δικαστικές απορρίψεις αιτήσεων και ανάκληση δήλωσης φόρου κληρονομιάς. Πλειοψηφία δικαστηρίου: δεν κατέστησαν επίδικα τα αντικείμενα της κληρονομιάς και η άγνοια του κληρονομικού δικαιώματος δεν συνεπάγεται μετάθεση χρόνου φορολογίας. Μειοψηφία: υπήρξε δικαστική εν ευρεία έννοια αμφισβήτηση. Ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα: η επιβολή κυρώσεων για μη εμπρόθεσμη δήλωση φόρου κληρονομιάς στην παρούσα περίπτωση είναι άδικη. ΔιοικΕφΙωαν 149/2001, σ. 124. 
Λογοδοσία. Υποχρέωση λογοδοσίας. Ο ασκών αγωγή λογοδοσίας δύναται να περιλάβει σ’ αυτή αίτημα καταβολής του καταλοίπου του λογαριασμού ή αίτημα περί καταβολής ορισμένου ελλείματος. Στις περιπτώσεις αυτές δεν απαιτείται προσδιορισμός του αξιουμένου χρηματικού ποσού του καταλοίπου, ούτε να εμπεριέχεται στην αγωγή ορισμένο αίτημα για καταβολή συγκεκριμένου ελλείματος. Ο λογαριασμός πρέπει με τρόπο σαφή και ορισμένο να περιλαμβάνει αντιπαράθεση εσόδων και εξόδων, καθώς και το αποτέλεσμα από την αντιπαράθεση αυτή, δηλαδή αν αυτό είναι πιστωτικό υπέρ αυτού ή χρεωστικό σε βάρος του. ΕφΚέρκ 25/2003, σ. 95. 
Μισθώσεις. Έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας. Η αδυναμία του μισθωτή για την έκδοση άδειας λειτουργίας του καταστήματός του δεν συνιστά έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας του μισθίου, εκτός αν ρητά συμφωνήθηκε ως τέτοια. ΜονΠρΚέρκ 38/2003, σ. 142. 
Μισθώσεις. Μισθωτική διαφορά. Αγωγή για αναπροσαρμογή μισθώματος κατοικίας λόγω άρθρ. 288 ΑΚ. Ουσιώδης αύξηση μισθωτικής αξίας ακινήτου το οποίο βρίσκεται σε κεντρική θέση. Δεκτή η αναπροσαρμογή, προς αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης. ΕιρΚέρκ 313/2002, σ. 206. 
Μισθώσεις. Πραγματικό ελάττωμα. Δικαιώματα μισθωτή. Δικαίωμα μειώσεως ή μη καταβολής του μισθώματος. Υπάρχει και αν ακόμη ο μισθωτής παραλείψει να ειδοποιήσει και μάλιστα έγκαιρα τον εκμισθωτή σχετικά με την εμφάνιση πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων. Η μη καταβολή όμως μισθώματος προϋποθέτει πλήρη αδυναμία χρήσης μισθίου. Υπολογισμός μείωσης. Βάση η αξία του συνολικού μισθώματος το οποίο μειώνεται κατά την υφισταμένη αναλογία μεταξύ της παρακωλυθείσης (εν μέρει) χρήσης λόγω του ελαττώματος και της αξίας της χρήσεως του μισθίου που αντιστοιχεί στην κατάσταση του μισθίου με το ελάττωμα. Μερική παρακώλυση χρήσης αλλά μη καταβολή καθόλου μισθώματος σημαίνει υπερημερία και γεννά δικαίωμα αποδόσεως μισθίου. ΜονΠρΚέρκ 303/2002, σ. 153. 
Μισθώσεις. Σύμβαση μίσθωσης για τουριστική εκμετάλλευση. Μισθωτής ΕΠΕ. Οφειλόμενα μισθώματα. Αποδοχή συναλλαγματικών προς μεταφορά χρόνου πληρωμής. Ευθύνη διαχειριστή μισθώτριας ΕΠΕ που απεδέχθη τις συναλλαγματικές, υπό την ιδιότητά του αυτή, προς αποζημίωση του εκμισθωτή. Αδικοπραξία. Προϋποθέσεις. Προσωπική κράτηση διαχειριστή. ΕφΚέρκ 286/2002, σ. 112. 
Περιβάλλον. Κεραία κινητής τηλεφωνίας. ʼδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Δεν πληροί τους όρους ασφαλείας. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να καταρτίζεται από ειδήμονες των επιστημών υγείας ειδικευμένων στο θέμα επιδράσεως των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων επί της ανθρώπινης υγείας. Από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα εκπέμπει η κεραία θα δημιουργηθούν κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων του χωριού. ΜονΠρΚέρκ 501/2001, σ. 188. 
Πλειστηριασμός. Αποτυχία διενέργειας του πρώτου και δεύτερου πλειστηριασμού λόγω μη εμφάνισης πλειοδοτών. Σε περίπτωση που επισπεύδεται τρίτος ή και τέταρτος πλειστηριασμός, με την ίδια τιμή πρώτης προσφοράς με τον προηγούμενο πλειστηριασμό, δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δικαστικής απόφασης για την επίσπευση αυτού αλλά αρκεί σχετική εντολή του επισπεύδοντος. ΜονΠρ Κέρκ 211/2002, σ. 148. 
Ποδόσφαιρο. Αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα. Αναδρομικότητα νόμου. Τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια πειθαρχικά και δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου δεν έχουν λειτουργική αρμοδιότητα και εξουσία να ακυρώσουν ή να ελέγξουν με οποιονδήποτε τρόπο αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΟ ούτε παρεμπιπτόντως επί τυχόν έλλειψη νομιμότητας. Απουσία αρμοδιότητας ελέγχου προκήρυξης πρωταθλήματος της ΕΠΟ. Κατακύρωση αγώνα με 2-0 υπέρ της ενιστάμενης ομάδας, λόγω αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών. Επιτροπή Εφέσεων 265/6.11.2002, σ. 209. 
Προσβολή προσωπικότητας. Κοινόχρηστα. Παρεμπόδιση χρήσης τους. Προσβολή της προσωπικότητας ως απόρροια του δικαιώματος χρήσης του κοινόχρηστου. Ασφαλιστικά μέτρα. Αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς δικαστήριο. ΜονΠρΚέρκ 514/2002, σ. 175. 
Προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο. Αρχή της αναλογικότητας. Η προσωπική κράτηση είναι συνταγματικά θεμιτή μόνο αν το μέτρο αυτό είναι το μοναδικό αναγκαίο και πρόσφορο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Δεν είναι το μέτρο αυτό συνταγματικά θεμιτό όταν ο οφειλέτης έχει προβλήματα υγείας και οικονομικά προβλήματα που του στερούν τη δυνατότητα να πληρώσει τα χρέη του. ΔιοικΠρΚέρκ 141/ 2002, σ. 135. 
Προσωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο. Επιτρέπεται μόνο στα όρια που επιβάλλει η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Ενόψει της κακής οικονομικής κατάστασης και της βεβαρημένης υγείας του εφεσίβλητου, το μέτρο της προσωπικής κράτησης κρίνεται απρόσφορο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε. ΔιοικΕφΙωαν 285/2002, σ. 121. 
Πρωτόκολλο αποζημίωσης χρήσης. Μια ευκαιρία που χάθηκε με την ΑΠ 38/2002 - Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου αποζημίωσης χρήσης - Επιτρεπτή η έφεση και η αναίρεση κατά της αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί της ανακοπής, Ειδικά Πρακτικά Θέματα, σ. 75 (επιμ. Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη). 
Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Προϋποθέσεις κύρους: 1) η κυριότητα του δημοσίου στο επίδικο κτήμα, 2) η αναμφισβήτητη κατοχή αυτού από το δημόσιο και 3) η αυτογνώμων κατάληψη του ακινήτου από τον καθού το πρωτόκολλο με σκοπό την απόκτηση δικαιωμάτων. Δεν συντρέχει η τρίτη προϋπόθεση, όταν ο καθού βρίσκεται στην επίδικη έκταση από μακρού χρόνου. Έφεση κατά απόφασης επί ανακοπής κατά πρωτοκόλλου αποβολής. Διαδικασία κατ’ έφεση δίκης. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων που προσαρμόζεται ανάλογα. Η έφεση δεν αποτελεί προσφυγή, που σκοπεύει σε νέα κρίση με τις εγγυήσεις της τακτικής διαδικασίας. Αρκεί πιθανολόγηση. Δεν πρόκειται όμως περί ασφαλιστικού μέτρου. ʼσχετο ότι οι αποφάσεις που εκδίδονται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπόκεινται σε έφεση. ΜονΠρΚέρκ 475/2001, σ. 186. 
Πτώση κτίσματος ή άλλου έργου συνεχόμενου με το έδαφος. Νόθος αντικειμενική ευθύνη κυρίου για ζημία που προξενήθηκε σε τρίτο. Βάρος απόδειξης. Ορισμένο αγωγής. Ο κύριος απαλλάσσεται αν αποδείξει ότι η πτώση δεν οφείλεται σε ελαττωματική κατασκευή ή πλημμελή συντήρησή του. Ένσταση από το άρθρο 300 ΑΚ. ΕφΚέρκ 64/2003, σ. 106. 
Πτώχευση. Η καθ’ ης η ανακοπή δεν δικαιούτο να στραφεί κατά του ανακόπτοντος, ως προσωρινού συνδίκου της πτωχής εταιρίας, ζητώντας την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, καθώς είχε ήδη κηρυχθεί η παύση των εργασιών της εν λόγω εταιρίας και ως εκ τούτου είχαν αναβιώσει οι ατομικές διώξεις κατά της πτωχής. ΕιρΚέρκ 42/2003, σ. 199. 
Σοκίνειος ρήτρα και διαθήκη - Η έλλειψη της ρήτρας σημαίνει ταυτόχρονη διαδοχή και λόγω διαθήκης και λόγω αναγκαστικής διαδοχής, Ειδικά Πρακτικά Θέματα, σ. 73 (επιμ. Χ. Ιωσηφίδου). 
Σολιάτικο. «σχόλια σε μια νοταρική πράξη του 1495 του νοταρίου πόλεως και νήσου Κορυφών Αντωνίου Βαρύ», Δ. Ε.-Γ. Καρύδης, Δικηγόρος Κερκύρας, σ. 66. 
Σύμβαση εκμετάλλευσης μαρίνας. Σύμβαση παραχωρήσεως της χρήσεως και εκμεταλλεύσεως τουριστικού λιμένα με αντάλλαγμα. Η εκτέλεση έργων συνιστά μέρος του ανταλλάγματος. Συνιστά στοιχείο που συντείνει στην ικανοποίηση του σκοπού που επιδιώκεται με την παραχώρηση αυτή, τη λειτουργία (εκμετάλλευση) του λιμένα αυτού υπό συνθήκες παρόμοιες με αυτές των προηγμένων μαρινών. Αρμοδιότητα Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, καθώς η σύμβαση δεν είναι σύμβαση δημοσίου έργου. Στην περιφέρεια αυτού (Αθήνα) υπεγράφη η σύμβαση. Εκεί εδρεύει και το όργανο (Υπουργός Τουρισμού) που εξέδωσε την πράξη κατακυρώσεως του διαγωνισμού. Αντίθετη μειοψηφία. ΔιοικΠρΙωαν 178/2001, σ. 132. 
Σύμβαση εργασίας. Μεταβολή του προσώπου του εργοδότη. Αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις. Δεν απαιτείται νομικός δεσμός μεταξύ του προηγούμενου και του νέου εργοδότη. Υπερεργασία - Κριτήριο αποτελεί η εβδομαδιαία απασχόληση του μισθωτού. Υπερωρία - Κριτήριο αποτελεί η ημερήσια απασχόληση του μισθωτού. Η εργασία κατά την Κυριακή δεν συνυπολογίζεται στην εβδομαδιαία εργασία. Ωρομίσθιο για τον υπολογισμό υπερεργασίας και υπερωρίας. Ενδιαφέρει μόνο το κατά τον κρίσιμο χρόνο οφειλόμενο και καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Δεν περιλαμβάνονται πρόσθετες τακτικές παροχές. ʼδεια - Προσαύξηση 100% όταν ο μισθωτός τη ζήτησε και ο εργοδότης δεν τη χορήγησε. ΕφΚέρκ 40/2003, σ. 97. 
Σύμβαση εργασίας. ΣΣΕ. Καταβολή διαφορών αποδοχών και επιδομάτων εορτών βάσει ισχυουσών ΣΣΕ. Όταν η αγωγή βασίζεται σε ειδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ο ενάγων οφείλει για το ορισμένο αυτής να επικαλεστεί στο δικόγραφό της ότι τόσο αυτός όσο και ο εργοδότης του είναι μέλη των αντίστοιχων οργανώσεων που μετείχαν στη σύναψη αυτής ή ότι η συγκεκριμένη ΣΣΕ κηρύχθηκε υποχρεωτική με συγκεκριμένη υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Σε αντίθετη περίπτωση η αγωγή είναι αόριστη. ΜονΠρΚέρκ 158/2001, σ. 182. 
Σωματεία. Παύση διοικητικού συμβουλίου σωματείου από τη γενική συνέλευση. Ημερησία διάταξη-αναγραφή θέματος στην πρόσκληση. Η γενική συνέλευση ως κυρίαρχο όργανο του σωματείου έχει το δικαίωμα να παύει ολόκληρο το διοικητικό συμβούλιο ή και μεμονωμένα μέλη του. Δεν απαιτείται η προηγούμενη αναγραφή της παύσης ως θέματος στην ημερήσια διάταξη, κυρίως γιατί η εξουσία αυτή στην πράξη θα απέβαινε ανενεργός, αφού ουδέποτε το Δ.Σ. θα εισηγείτο στη γενική συνέλευση την παύση των μελών αυτού. ΑΠ 1227/2002 Δ~ ΠοινΤμ, σ. 89. 
Τόκος. Ο τόκος ο οποίος οφείλεται μετά τον εξοπλισμό της απαιτήσεως με δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής είναι ο τόκος υπερημερίας, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά με τις πράξεις του υπουργικού συμβουλίου, και όχι πλέον ο δικαιοπρακτικός. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 1083/1980 δεν προβλέπει προνομιακή μεταχείριση των τραπεζών στην περίπτωση που η απαίτησή τους εξοπλιστεί με δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής. Δεν πρόκειται για τόκους επί τόκων τραπεζικών λογαριασμών. ΜονΠρΚέρκ 693/2001, σ. 193. 
Τροχαίο ατύχημα. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Πρόκληση ατυχήματος. Απαλλαγή ευθύνης ασφαλιστή. Αναγωγή κατά οδηγού, ασφαλισμένου και αντισυμβαλλομένου του ασφαλιστή. Ευθύνη αυτών εις ολόκληρον. Προϋποθέσεις για να είναι η αγωγή του ασφαλιστή βάσιμη και ορισμένη είναι η αιμοληψία και η εξέταση του αίματος να γίνεται με ορισμένη διαδικασία και σε περίπτωση αιτήσεώς του να γίνεται επανεξέταση του αίματος. Ένσταση συνυπαιτιότητας. Απορρίπτεται ως μη νόμιμη, διότι όταν ο επιβάτης ενός από τα συγκρουσθέντα οχήματα ενάγει τον οδηγό ή άλλο κατά νόμο ευθυνόμενο πρόσωπο του άλλου οχήματος στο οποίο επιβαίνει ο ενάγων, δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του επιβάτη συντρέχουσα υπαιτιότητα του οδηγού του οχήματος στο οποίο επιβαίνει αν συγχρόνως δεν γίνεται επίκληση τέτοιας έννομης σχέσης που να δικαιολογεί την προβολή αυτή, όπως ότι ο συνεπιβάτης είναι βοηθός εκπλήρωσης ή προστηθείς του οδηγού. Δεν αντιτάσσεται κατά του επιβάτη που συνδέεται με τον οδηγό με φιλική, οικογενειακή ή άλλη παρόμοια σχέση χωρίς να είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος. Αποζημίωση συζύγου για απώλεια διατροφής. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. ΜονΠρΚέρκ 290/2002, σ. 150. 
Τροχαίο ατύχημα. Σύμβαση ασφάλισης. Έγγραφη κατάρτιση. Αποδεικτικός χαρακτήρας εγγράφου. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Όρος αποκλεισμού ευθύνης ασφαλιστή. Η δήλωση ατυχήματος προς τον ασφαλιστή συνιστά αποδοχή από μέρους του ασφαλισμένου των όρων της σύμβασης ασφάλισης. Τραυματισμός οδηγού μοτοσικλέτας. Συνυπαιτιότητα αυτού διότι δεν φορούσε προστατευτικό κράνος. ΕφΚέρκ 130/2002, σ. 110. 
Τροχαίο ατύχημα. Σύμβαση ασφάλισης. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών. Όρος αποκλεισμού ευθύνης ασφαλιστή. Ο όρος αυτός ισχύει μόνο απέναντι στον ασφαλισμένο και όχι απέναντι στο ζημιωθέντα τρίτο. Δικαίωμα αναγωγής ασφαλιστή που αποζημίωσε τον παθόντα τρίτο κατά του ασφαλισμένου. ΕφΚέρκ 128/2001, σ. 117. 
Τροχαίο ατύχημα. Συμβατικός όρος που εξαιρεί από την ασφαλιστική κάλυψη οδηγό που οδηγεί υπό την επήρεια τοξικών ουσιών είναι έγκυρος και με μόνη την αναφορά του ΦΕΚ όπου δημοσιεύθηκε η σχετική υπουργική απόφαση, που προβλέπει την εξαίρεση αυτή. Για τη διαπίστωση χρήσεως τοξικών ουσιών από τον οδηγό πρέπει να τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από την υπ’ αριθ. 13382 Φ 705.11/4δ της 25/26-11-1977 υπουργική απόφαση, αλλιώς το αποτέλεσμα τυχόν τοξικολογικής εξέτασης δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο. ΜονΠρΘεσπρ 383/2002, (σχόλιο Κ. Σιντόρη), σ. 197. 
Ψευδορκία μάρτυρα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης διότι δεν είναι σαφές ποια ακριβώς είναι τα πραγματικά περιστατικά τα οποία δέχεται η απόφαση ότι κατέθεσε ο κατηγορούμενος και, σε κάθε περίπτωση, ο ʼρειος Πάγος δεν μπορεί να ελέγξει αν αυτά που δέχεται η απόφαση (ψευδή και αληθή) όπως τα δέχεται (δηλαδή διαφορετικά κατά περίπτωση) συνισ
Back to Top