ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2006


Κωδικός Προϊόντος: 11673
  • Έκδοση: 2007
  • Σελίδες: 256
  • ISBN: 1109-3323
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία. Στο τ. 6/2006 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μελέτες του Α. Κουτσουράδη "Ο Κανονισμός των σχέσεων ξενοδόχων και πελατών τους. Δυνατότητες και όρια ρυθμιστικής επέμβασης", της Δ. Καλλινίκου "Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Πνευματική Ιδιοκτησία", της Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη "Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία", του Π. Τσιαβού "Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της βιβλιοθήκης και του αρχείου για την ψηφιακή εποχή".
Αγωγή 
Το ειδικό έννομο συμφέρον για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής συνίσταται στην εξασφάλιση της βεβαιότητας με το δεδικασμένο της μέλλουσας να εκδοθεί αναγνωριστικής απόφασης αναφορικά με την επίδικη έννομη σχέση. Επομένως, δεν συντρέχει έννομο συμφέρον για την άσκηση τέτοιας αγωγής, όταν η μέλλουσα να εκδοθεί δικαστική απόφαση δεν πρόκειται να δημιουργήσει δεσμευτική βεβαιότητα με το δεδικασμένο της αναφορικά με το αντικείμενο της έριδας των διαδίκων. ΕφΚερκύρας 16/2006, σ. 99. 
Όταν ασκείται καταψηφιστική αγωγή, στην οποία αναγκαία ενυπάρχει και αναγνωριστικό αίτημα συνιστάμενο στο έννομο συμφέρον του διαδίκου να αναγνωρισθεί η έννομη σχέση, από την οποία απορρέει η αιτουμένη από αυτόν καταψήφιση, είναι δυνατός ο περιορισμός του αιτήματος από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό υπό την προϋπόθεση ότι το έννομο συμφέρον πρέπει να απορρέει από την αυτή έννομη σχέση και από το ίδιο υπό αμφισβήτηση δικαίωμα. ΠΠρΚερκύρας 130/2003, σ. 116. 
Αδικοπραξία. 
Η υπαίτια ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση είναι δυνατόν, πέραν της αξίωσης από τη σύμβαση, να στηρίξει και αξίωση από αδικοπραξία, αν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη στην επιβαλλόμενη από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια υποχρεούται να τον αποζημιώσει. ΕφΚερκύρας 262/2005, σ. 106. 
Για τη γέννηση ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία απαιτείται παράνομη και υπαίτια (από δόλο ή αμέλεια) συμπεριφορά, επέλευση ζημίας και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς και επελθούσας ζημίας. Η παράνομη συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται σε θετική ενέργεια ή παράλειψη. ΕιρΚερκύρας 174/2006, σ. 195. 
Αιγιαλός 
Αυθαίρετη χρήση αιγιαλού. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων. Προϋποθέσεις έκδοσης πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης χρήσης δημοσίου κτήματος. ΕφΚερκύρας 99/2006, σ. 86. 
Ο αιγιαλός δεν δημιουργείται με πράξη της Πολιτείας, αλλά προκύπτει από το φυσικό φαινόμενο της μέγιστης συνήθους αναβάσεως των κυμάτων. Ο καθορισμός της έκτασής του ανήκει στην εκτίμηση του Δικαστή που μπορεί να στα νόμιμα, συνήθη αποδεικτικά μέσα. ΕιρΚερκύρας 26/2006, σ. 210. 
Ακίνητα 
Η άτυπη διανομή κοινού ακινήτου μεταξύ των συγκυρίων δεν προσφέρει έρεισμα για νόμιμο τίτλο, αλλά μπορεί να αποτελέσει αφετηρία νομής με διάνοια κυρίου, που μπορεί να οδηγήσει στην κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΕφΚερκύρας 179/2006, σ. 71. 
Σε περίπτωση κληρονομικής διαφοράς που αφορά κληρονομιαία ακίνητα κείμενα στην περιοχή των Ιονίων Νήσων προ της εισαγωγής του Αστικού Κώδικος (23.2.1946), εφαρμοστέος ως τοπικός νόμος του ελληνικού Κράτους είναι ο Πολιτικός Κώδικας των Ιονίων Νήσων, ο οποίος -όπως και οι νόμοι που τον τροποποίησαν- καταργήθηκε με την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα κατ' άρθρο 5 ΕισΝΑΚ. ΕφΚερκύρας 116/2006, σ. 81. 
Μόνη η αδράνεια του ενάγοντος επί 20ετία να κινηθεί δικαστικά κατά του εναγομένου δεν συνεπάγεται κατάλυση του δικαιώματός του. ΕφΚερκύρας 14/2006, σ. 102. 
Η διέλευση των εναγομένων από το ένδικο ακίνητο του ενάγοντος, προκειμένου να μεταβούν στην ιδιοκτησία τους, γινόταν υπό την ανοχή του ενάγοντος λόγω της συγγενικής σχέσης που τους συνέδεε, καθώς και για λόγους εξυπηρέτησής τους και καλής γειτνίασης. Επομένως, το ακίνητο του ενάγοντος δεν βαρύνεται με δουλεία διόδου υπέρ των εναγομένων, οι οποίοι οφείλουν να άρουν κάθε προσβολή της κυριότητας του ενάγοντος και να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα τον παρεμπόδιζε να τοποθετήσει θύρα εισόδου στο ακίνητό του. ΠΠρΚερκύρας 100/2006, σ. 112. 
Ως ακίνητο στερούμενο της αναγκαίας διόδου προς οδό, προκειμένου για τη σύσταση δουλείας διόδου, θεωρείται εκείνο το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας με δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αγροτική οδό, καθώς επίσης και εκείνο το οποίο έχει μεν δίοδο προς οδό, πλην όμως αυτή εξυπηρετεί ατελώς και ανεπαρκώς τις ανάγκες του. ΕιρΚερκύρας 206/2006, σ. 187. 
Η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, ως ασφαλιστικό μέτρο, χωρεί σε κάθε περίπτωση που από γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κ.λπ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου, γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη. ΕιρΚερκύρας 201/2006, σ. 190. 
Η χρησικτησία για απόκτηση πραγματικής δουλείας διόδου, ο χρόνος της οποίας είναι εικοσαετής, δεν μπορεί να αρχίσει πριν ο χρησιδεσπόζων καταστεί κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. ΕιρΚερκύρας 13/2006, σ. 212. 
Ως ακίνητο στερούμενο της αναγκαίας διόδου προς οδό, προκειμένου για τη σύσταση δουλείας διόδου, θεωρείται εκείνο το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας με δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αγροτική οδό, καθώς επίσης και εκείνο το οποίο έχει μεν δίοδο προς οδό, πλην όμως αυτή εξυπηρετεί ατελώς και ανεπαρκώς τις ανάγκες του. ΕιρΚερκύρας 12/2006, σ. 214. 
Ακρόαση 
Απέλαση. Ακυρώνεται απόφαση του Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παραμονής της αιτούσας στη χώρα, λόγω παράβασης ουσιώδης τύπου έκδοσης της πράξης και ειδικότερα, λόγω μη τηρήσεως της διαδικασίας προηγούμενης ακροάσεως της αιτούσας. ΤρΔΠρΚερκύρας 224/2005, σ. 140. 
Ακτές 
Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση. Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σε ακτές. Οι ακτές είναι ουσιώδες στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος και τυγχάνουν προστασίας ευθέως από το άρθρο 24 του Συντάγματος. Οι εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σε αυτές είναι επιτρεπτές μόνο για λόγους δημοσίου συμφέροντος και υπό την προϋπόθεση αφενός μεν ότι είναι βιώσιμες. ΤρΔΠρΚερκύρας 274/2004, σ. 154. 
Αλληλόχρεος λογαριασμός 
Απαιτήσεις από συναλλαγματική, γραμμάτιο σε διαταγή και πιστωτικούς τίτλους εν γένει δύνανται να καταχωρίζονται σε αλληλόχρεο λογαριασμό, εφ' όσον υπάρχει σχετική συμφωνία των μερών. Αν δεν επιτευχθεί είσπραξη της απαίτησης από τον πιστωτικό τίτλο, η σχετική πιστωτική εγγραφή στον λογαριασμό που δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια μπορεί να ακυρωθεί με αντίθετη εγγραφή. Για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή. Αρμοδιότητα δικαστηρίου. ΕιρΚερκύρας 216/2006, σ. 184. 
Η σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού χαρακτηρίζεται από την αμοιβαιότητα, το αδιάθετο και το ανεπιδίωκτο των επιμέρους απαιτήσεων, που συνεπάγονται απώλεια της ατομικότητάς τους και μεταβολή τους σε στοιχεία χρεοπίστωσης ενός ενιαίου λογαριασμού. Δεν υφίσταται αλληλόχρεος λογαριασμός σε περίπτωση που ο ένας συμβαλλόμενος γίνεται μόνο πιστωτής και ποτέ οφειλέτης και ο άλλος μόνον οφειλέτης και ποτέ πιστωτής. Πλαστά τιμολόγια. Απόδειξη πλαστότητας. ΕιρΚερκύρας 64/2006, σ. 206. 
Αλλοδαποί 
Εφ' όσον δεν προβλέπεται στον ειδικό ποινικό νόμο που εφαρμόσθηκε ως παρεπόμενη ποινή, η απέλαση αλλοδαπού επιβάλλεται ως μέτρο ασφαλείας, κατ' άρθρο 74 παρ. 1 ΠΚ. ΑΠ 1449/2005, σ. 69. 
Απέλαση. Ακυρώνεται απόφαση του Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος, με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παραμονής της αιτούσας στη χώρα, λόγω παράβασης ουσιώδης τύπου έκδοσης της πράξης και ειδικότερα, λόγω μη τηρήσεως της διαδικασίας προηγούμενης ακροάσεως της αιτούσας. ΤρΔΠρΚερκύρας 224/2005, σ. 140. 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση 
Μετά την ισχύ του Ν. 2971/2001 και ανεξάρτητα από το χρόνο κήρυξης της απαλλοτρίωσης ή το χρόνο έκδοσης της αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου για τον προσδιορισμό της προσωρινής ή οριστικής αποζημίωσης, η ανατροπή του μαχητού τεκμηρίου ωφέλειας του παροδίου ιδιοκτήτη επιδιώκεται αποκλειστικά με τη διαδικασία του άρθρου 33 του ανωτέρω νόμου. ΕφΚερκύρας 106/2006, σ. 84. 
Αναγκαστική εκτέλεση 
Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου. Κατ' άρθρο 39 του Ν. 3259/2004, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους. ΜΠρΚερκύρας 14/2006, σ. 174. 
Οποιοδήποτε σφάλμα εμφιλοχώρησε στην κατασχετήρια έκθεση και όχι μόνον ως προς την περιγραφή, την εκτίμηση ή την τιμή πρώτης προσφοράς, δεν καθιστά την κατάσχεση άκυρη, αλλά παρέχει την ευχέρεια άσκησης της προκείμενης ανακοπής για διόρθωσή του. ΕιρΚερκύρας 8/2006, σ. 218. 
Ανακοπή 
Η διαταγή πληρωμής που επιδόθηκε νόμιμα και εναντίον της δεν ασκήθηκε ανακοπή εντός του δεκαπενθημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, εφ' όσον δεν επιδόθηκε σε αυτόν και για δεύτερη φορά και κατά συνέπεια, στην περίπτωση αυτή ο οφειλέτης μπορεί να εναντιωθεί στην απαίτηση που ενσωματώνεται στη διαταγή πληρωμής με αρνητική αναγνωριστική αγωγή, αλλά και με την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Αναψηλάφηση 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δημιουργείται δεδικασμένο ακόμα και από τις άδικες ή εσφαλμένες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, κατ' άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο δύναται να ανατραπεί μόνο με την άσκηση εκτάκτων ενδίκων μέσων, όπως η αναψηλάφηση. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Αποζημίωση 
Η υπαίτια ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη, με την οποία παραβιάζεται η σύμβαση είναι δυνατόν, πέραν της αξίωσης από τη σύμβαση, να στηρίξει και αξίωση από αδικοπραξία, αν και χωρίς τη συμβατική σχέση διαπραττόμενη θα ήταν παράνομη ως αντικείμενη στην επιβαλλόμενη από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια υποχρεούται να τον αποζημιώσει. ΕφΚερκύρας 262/2005, σ. 106. 
Αποζημίωση 
Λιμενικό πρόστιμο. Η απόφαση της Λιμενικής Αρχής, με την οποία επιδιώκεται η αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη το Δημόσιο για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση ρυπάνσεως θαλασσίας περιοχής, με τον καταλογισμό των δαπανών απορρυπάνσεως σε βάρος των κατά νόμο υπαιτίων, κατατείνει στην ικανοποίηση του ενοχικού δικαιώματος της αποζημιώσεως του Δημοσίου για τη θετική ζημία που υπέστη, κατά την επιχείρηση απορρυπάνσεως της θαλασσίας περιοχής. ΤρΔΠρΚερκύρας 106/2006, σ. 125. 
Αποζημίωση 
Για τη γέννηση ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία απαιτείται παράνομη και υπαίτια (από δόλο ή αμέλεια) συμπεριφορά, επέλευση ζημίας και αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παράνομης και υπαίτιας συμπεριφοράς και επελθούσας ζημίας. ΕιρΚερκύρας 174/2006, σ. 195. 
Αποκατάσταση αγροτική 
Κτηνοτροφική αποκατάσταση. Επί αποκαταστάσεως ακτημόνων κτηνοτρόφων σε κτηνοτροφικό κλήρο, κατά τις διατάξεις του Κτηνοτροφικού Κώδικα, ο κληρούχος δεν αποκτά καταρχήν δικαίωμα κυριότητος επί του παραχωρηθέντος κλήρου. ΤρΔΠρΚερκύρας 13/2006, σ. 127. 
Αποκατάσταση αγροτική 
Αγροτική αποκατάσταση. Επιτρέπεται η παραχώρηση εκτάσεων κοινοχρήστων γαιών και αδιαθέτων κλήρων σε γεωργούς κατά κύριο επάγγελμα, εφόσον τις κατέλαβαν αυθαιρέτως και ανέπτυξαν επ’ αυτών συστηματικές φυτείες. ΤρΔΠρΚερκύρας 273/2005, σ. 134. 
Αποκατάσταση θυμάτων πολέμου 
Διαφορές του N. 702/1977. Απαράδεκτη η προσφυγή που στρέφεται κατά απόφασης του Νομάρχη Κέρκυρας, με την οποία το δικαίωμα εκμεταλλεύσεως περιπτέρου είχε παραχωρηθεί στην παρεμβαίνουσα, ως αδελφή θύματος πολέμου, λόγω της ελλείψεως εννόμου συμφέροντος του προσφεύγοντος. ΤρΔΠρΚερκύρας 82/2005, σ. 145. 
Αποτέφρωση νεκρών 
Οι διατάξεις οι οποίες προβλέπουν την καταβολή εξόδων κηδείας δεν προσδιορίζουν τον τύπο, ΅ε τον οποίο θα διαθέσει κανείς το σώ΅α του ΅ετά θάνατον. Η συνταγ΅ατικά κατοχυρω΅ένη προσωπική ελευθερία, ως ελευθερία αυτοκαθορισ΅ού περιλα΅βάνει και την επιλογή ως προς τον τρόπο διάθεσης του σώ΅ατος ΅ετά θάνατον. Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα αναφοράς: Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται ΅ε αποτέφρωση, σ. 226. 
Απόφαση 
Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων σε διαδικτυακό τόπο δικαστηρίου. Υποχρέωση ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων των διαδίκων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γνωμοδότηση 2/2006, σ. 229. 
Αρμοδιότητα 
Διοικητικές διαφορές ουσίας. Απορρίπτεται αίτηση αναστολής εκτέλεσης αποφάσεως του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας, με την οποία αποφασίσθηκε η σφράγιση του καταστήματος των αιτούντων, διότι η αναστολή θα είχε ως συνέπεια τη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης των αιτούντων χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που θα ισοδυναμούσε με υποκατάσταση του Δικαστηρίου στην αρμοδιότητα χορήγησης αδειών της Διοικήσεως, αφετέρου για λόγους δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την επίκαιρη εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων προς προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας των πολιτών. ΤρΔΠρΚερκύρας 8/2006, σ. 130. 
Διαφορές του N. 702/1977. Ακύρωση αποφάσεως του Νομάρχη Κέρκυρας, με την οποία αποφασίσθηκε η διοικητική αποβολή του προσφεύγοντος από το ευρισκόμενο στον Δήμο Κερκυραίων περίπτερο, το οποίο είχε μισθώσει κατόπιν εγκρίσεως του ανωτέρω Νομάρχη, λόγω αναρμοδιότητας του εκδόσαντος την απόφαση οργάνου. ΤρΔΠρΚερκύρας 82/2005, σ. 145. 
Η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΒΕ δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει αιτήματα που υποβάλλονται για πρώτη φορά ενώπιόν της και για τα οποία αρμόδιος να κρίνει σε πρώτο βαθμό είναι ο Προϊστάμενος του κατά τόπον αρμοδίου Περιφερειακού Γραφείου του Ταμείου, στον οποίο και πρέπει να διαβιβασθεί η σχετική αίτηση του ασφαλισμένου κατ' άρθρο 4 ΚΔΔ. ΤρΔΠρΚερκύρας 70/2005, σ. 149. 
Για την ενεχύραση τίτλου σε διαταγή αρκεί οπισθογράφησή του σε διαταγή του δανειστή. Αρμοδιότητα δικαστηρίου. ΕιρΚερκύρας 216/2006, σ. 184. 
Αρχεία 
Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Πνευματική Ιδιοκτησία, Διονυσία Καλλινίκου, σ. 18. 
Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της βιβλιοθήκης και του αρχείου για την ψηφιακή εποχή, Πρόδρομος Τσιαβός, σ. 49. 
Αστική ευθύνη Δημοσίου 
Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες σε ακτές. Η χρήση μηχανοκινήτων εν γένει σκαφών είναι επιτρεπτή μόνο σε ειδικώς και αποκλειστικώς για τέτοια σφάφη προοριζόμενες ακτές είναι δε ανίσχυρες οι περί αντιθέτου διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί ταχυπλόων κ.λπ. σκαφών. ΤρΔΠρΚερκύρας 274/2004, σ. 154. 
Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση. Ζημία από χρήση όπλου από όργανο της τάξεως. ΤρΔΠρΚερκύρας 273/2004, σ. 159. 
Αστυνομία 
Δεν στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη του εναγομένου αστυνομικού για συκοφαντική δυσφήμηση του Αστυνομικού Διευθυντή Κερκύρας στα πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής. ΠΠρΚερκύρας 124/2006, σ. 106. 
Ευθύνη Δημοσίου προς αποζημίωση. Ζημία από χρήση όπλου από όργανο της τάξεως. ΤρΔΠρΚερκύρας 273/2004, σ. 159. 
Ασφαλιστικά μέτρα 
Μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί ανάκληση ή μεταρρύθμιση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων υφίσταται, όταν τα επικαλούμενα περιστατικά, τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να είναι κρίσιμα και να ασκούν ουσιώδη επίδραση κατά την επανεκτίμηση της διαφοράς, είναι μεταγενέστερα της έκδοσης της απόφασης ή και προγενέστερα, τα οποία όμως δεν τέθηκαν υπ' όψη του δικαστηρίου είτε διότι αποκαλύφθηκαν εκ των υστέρων είτε διότι υπήρξε άλλη συγγνωστή αδυναμία των διαδίκων και γενικότερα, εύλογη αιτία. ΜΠρΚερκύρας 455/2006, σ. 166. 
Η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, ως ασφαλιστικό μέτρο, χωρεί σε κάθε περίπτωση που από γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κ.λπ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου, γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθ' όσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται. ΕιρΚερκύρας 201/2006, σ. 190. 
Η προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, ως ασφαλιστικό μέτρο, χωρεί σε κάθε περίπτωση που από γειτονικό ακίνητο εκπέμπονται καπνός, αιθάλη, θόρυβος κ.λπ., που παραβλάπτουν σημαντικά τη χρήση άλλου, γειτονικού ακινήτου ή οι εκπομπές προέρχονται από ασυνήθιστη χρήση για τα ακίνητα της περιοχής του κτήματος, από το οποίο προκαλείται η βλάβη, καθ' όσον με τις παραπάνω εκπομπές ή ενέργειες προσβάλλεται το δικαίωμα χρήσεως του ακινήτου που βλάπτεται. ΕιρΚερκύρας 161/2006, σ. 196. 
Οποιοδήποτε σφάλμα εμφιλοχώρησε στην κατασχετήρια έκθεση και όχι μόνον ως προς την περιγραφή, την εκτίμηση ή την τιμή πρώτης προσφοράς, δεν καθιστά την κατάσχεση άκυρη, αλλά παρέχει την ευχέρεια άσκησης της προκείμενης ανακοπής για διόρθωσή του. ΕιρΚερκύρας 8/2006, σ. 218. 
'Ατομα με ειδικές ανάγκες 
Η πρόσβαση στην πληροφορία για τα άτομα με αναπηρία, Μαρία Κανελλοπούλου - Μπότη, σ. 34. 
Το επίδομα δυσμενών συνθηκών του Ν. 2817/2000 χορηγείται μόνο στο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΕιρΚερκύρας 181/2006, σ. 191. 
Αυτοκίνητα 
Τροχαίο ατύχημα. Ασφαλιστική υποκατάσταση. Συμψηφισμός. ΕφΚερκύρας 127/2006, σ. 79. 
Τροχαίο ατύχημα. Τραυματισμός προσώπου. Αποζημίωση. Χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Επιδίκαση τόκων. ΜΠρΚερκύρας 199/2006, σ. 169. 
Η μεταβίβαση κυριότητας εισαγομένων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών συντελείται με απλή πράξη των ενδιαφερομένων που αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό του τελωνείου, ενώ για όμοια οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσεως η ίδια πράξη καταχωρίζεται στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας μετά από βεβαίωση και στις δύο περιπτώσεις του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ότι καταβλήθηκαν όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις. ΕιρΚερκύρας 152/2006, σ. 198. 
Βιβλιοθήκες 
Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Πνευματική Ιδιοκτησία, Διονυσία Καλλινίκου, σ. 18. 
Επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της βιβλιοθήκης και του αρχείου για την ψηφιακή εποχή, Πρόδρομος Τσιαβός, σ. 49. 
Γάμος 
Για τη θεμελίωση της κατ' άρθρο 1400 ΑΚ αξίωσης του ενός συζύγου για την απόδοση του μέρους της αύξησης της περιουσίας του άλλου, η οποία προέρχεται από τη δική του συμβολή, προς υπολογισμό της τελικής περιουσίας, κρίσιμος χρόνος θεωρείται, σε περίπτωση που ο γάμος ακυρώθηκε ή λύθηκε με δικαστική απόφαση, ο χρόνος που η απόφαση αυτή έγινε αμετάκλητη. ΕφΚερκύρας 137/2006, σ. 76. 
Δάνεια 
Αναστολή πλειστηριασμού ακινήτου. Κατ' άρθρο 39 του Ν. 3259/2004, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να αναπροσαρμόσουν το ύψος των απαιτήσεών τους, ώστε να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο του ληφθέντος δανείου. ΜΠρΚερκύρας 14/2006, σ. 174. 
Δεδικασμένο 
Σε περίπτωση απορρίψεως της αγωγής κατά παραδοχή καταλυτικής ενστάσεως, δημιουργείται δεδικασμένο για την προηγούμενη ύπαρξη του δικαιώματος. ΕφΚερκύρας 116/2006, σ. 81. 
Το ειδικό έννομο συμφέρον για την έγερση αναγνωριστικής αγωγής συνίσταται στην εξασφάλιση της βεβαιότητας με το δεδικασμένο της μέλλουσας να εκδοθεί αναγνωριστικής απόφασης αναφορικά με την επίδικη έννομη σχέση. ΕφΚερκύρας 16/2006, σ. 99. 
Η διαταγή πληρωμής που επιδόθηκε νόμιμα και εναντίον της δεν ασκήθηκε ανακοπή εντός του δεκαπενθημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, εφ' όσον δεν επιδόθηκε σε αυτόν και για δεύτερη φορά. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Δημόσια κτήματα 
Αυθαίρετη χρήση αιγιαλού. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων. Προϋποθέσεις έκδοσης πρωτοκόλλου καθορισμού αποζημίωσης χρήσης δημοσίου κτήματος. ΕφΚερκύρας 99/2006, σ. 86. 
Διαδίκτυο 
Δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων σε διαδικτυακό τόπο δικαστηρίου. Υποχρέωση ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων των διαδίκων και λοιπών εμπλεκομένων προσώπων. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, γνωμοδότηση 2/2006, σ. 229. 
Διαθήκη 
Η εγκατάσταση από τον διαθέτη σε στοιχεία της κληρονομίας που δεν του ανήκουν κατά το χρόνο του θανάτου του, ανεξάρτητα από την ακυρότητα της σχετικής διάταξης της διαθήκης και τις συνέπειες που τυχόν συνεπάγεται στις σχέσεις των συγκληρονόμων, σε καμία περίπτωση δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης. ΕφΚερκύρας 16/2006, σ. 99. 
Διανομή ακινήτου 
Η άτυπη διανομή κοινού ακινήτου μεταξύ των συγκυρίων δεν προσφέρει έρεισμα για νόμιμο τίτλο, αλλά μπορεί να αποτελέσει αφετηρία νομής με διάνοια κυρίου, που μπορεί να οδηγήσει στην κτήση κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΕφΚερκύρας 179/2006, σ. 71. 
Διαταγή πληρωμής 
Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό και δεν είναι δικαστική απόφαση. Επομένως, δεν απαιτείται για αυτή πλήρες αιτιολογικό, αλλά πρέπει απλώς να αναφέρει την αιτία πληρωμής. ΕιρΚερκύρας 216/2006, σ. 184. 
Για την έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματική απαίτηση ή απαίτηση παροχής χρεογράφων απαιτείται η απαίτηση και το οφειλόμενο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, η απαίτηση να μην εξαρτάται από αίρεση, προθεσμία, όρο ή αντιπαροχή και το οφειλόμενο ποσό χρημάτων ή χρεογράφων να είναι ορισμένο. ΕιρΚερκύρας 64/2006, σ. 206. 
Η διαταγή πληρωμής που επιδόθηκε νόμιμα και εναντίον της δεν ασκήθηκε ανακοπή εντός του δεκαπενθημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, εφ' όσον δεν επιδόθηκε σε αυτόν και για δεύτερη φορά. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Δικηγόροι 
Η μεταξύ εντολέως και δικηγόρου συμφωνία για τη λήψη αμοιβής κατώτερης των ελαχίστων ορίων που καθορίζονται στα άρθρα 98επ. του Δικηγορικού Κώδικα, ανεξαρτήτως του χρόνου συνάψεώς της και της μορφής, υπό την οποία συνάπτεται, είναι άκυρη και θεωρείται ως μη γενομένη. ΕφΚερκύρας 2/2006, σ. 103. 
Μετάφραση εγγράφων από δικηγόρο. Υποχρέωση αποδοχής πιστότητος της μεταφράσεως από τις Αρχές. Σχετική βεβαίωση του δικηγόρου και ακριβής θέση αυτής επί του σώματος του εγγράφου. Νόμιμη αιτιολογία σε περίπτωση απόρριψης μεταφράσεων δικηγόρου. Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα: Αποδοχή μεταφράσεων δικηγόρου, σ. 223. 
Στερείται νο΅οθετικού ερείσ΅ατος ως εκδοθείσα χωρίς νο΅οθετική εξουσιοδότηση απόφαση Διοικητικού Συ΅βουλίου Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία καθορίζει δικηγορικές α΅οιβές για παράσταση σε δίκη συναινετικής προση΅είωσης στο Μονο΅ελές Πρωτοδικείο υψηλότερες των καθοριζο΅ένων διά των εκάστοτε κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονο΅ικών και Δικαιοσύνης, αποκλειστικώς αρ΅οδίων για την έκδοση των σχετικών διατάξεων. Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα: Καθορισμός δικηγορικών αμοιβών, σ. 225. 
Δουλείες 
Η διέλευση των εναγομένων από το ένδικο ακίνητο του ενάγοντος, προκειμένου να μεταβούν στην ιδιοκτησία τους, γινόταν υπό την ανοχή του ενάγοντος λόγω της συγγενικής σχέσης που τους συνέδεε, καθώς και για λόγους εξυπηρέτησής τους και καλής γειτνίασης. Επομένως, το ακίνητο του ενάγοντος δεν βαρύνεται με δουλεία διόδου υπέρ των εναγομένων. ΠΠρΚερκύρας 100/2006, σ. 112. 
Ως ακίνητο στερούμενο της αναγκαίας διόδου προς οδό, προκειμένου για τη σύσταση δουλείας διόδου, θεωρείται εκείνο το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας με δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αγροτική οδό, καθώς επίσης και εκείνο το οποίο έχει μεν δίοδο προς οδό, πλην όμως αυτή εξυπηρετεί ατελώς και ανεπαρκώς τις ανάγκες του. ΕιρΚερκύρας 206/2006, σ. 187. 
Η χρησικτησία για απόκτηση πραγματικής δουλείας διόδου, ο χρόνος της οποίας είναι εικοσαετής, δεν μπορεί να αρχίσει πριν ο χρησιδεσπόζων καταστεί κύριος του δεσπόζοντος ακινήτου. ΕιρΚερκύρας 13/2006, σ. 212. 
Ως ακίνητο στερούμενο της αναγκαίας διόδου προς οδό, προκειμένου για τη σύσταση δουλείας διόδου, θεωρείται εκείνο το οποίο στερείται κάθε επικοινωνίας με δημόσια, δημοτική, κοινοτική ή αγροτική οδό, καθώς επίσης και εκείνο το οποίο έχει μεν δίοδο προς οδό, πλην όμως αυτή εξυπηρετεί ατελώς και ανεπαρκώς τις ανάγκες του. ΕιρΚερκύρας 12/2006, σ. 214. 
Δυσφήμιση 
Δεν στοιχειοθετείται αδικοπρακτική ευθύνη του εναγομένου αστυνομικού για συκοφαντική δυσφήμηση του Αστυνομικού Διευθυντή Κερκύρας στα πλαίσια τηλεοπτικής εκπομπής. ΠΠρΚερκύρας 124/2006, σ. 106. 
Έγγραφα 
Πλαστότητα εγγράφων. Όποιος προβάλλει ισχυρισμούς για την πλαστότητα εγγράφου, είναι υποχρεωμένος ταυτόχρονα, να προσκομίζει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την πλαστότητα και να αναφέρει ονομαστικά τους μάρτυρες και τα άλλα αποδεικτικά μέσα, αλλιώς ο ισχυρισμός του είναι απαράδεκτος. ΕφΚερκύρας 39/2006, σ. 92. 
Εισαγωγές 
Η μεταβίβαση κυριότητας εισαγομένων χωρίς αριθμό κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών συντελείται με απλή πράξη των ενδιαφερομένων που αναγράφεται στο σχετικό πιστοποιητικό του τελωνείου, ενώ για όμοια οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ιδιωτικής χρήσεως η ίδια πράξη καταχωρίζεται στην οικεία θέση της άδειας κυκλοφορίας μετά από βεβαίωση και στις δύο περιπτώσεις του αρμόδιου οικονομικού εφόρου ότι καταβλήθηκαν όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις. ΕιρΚερκύρας 152/2006, σ. 198. 
Εμφύτευση 
Ακίνητα στερούμενα της αναγκαίας διόδου προς οδό. Ενδιάμεσες ιδιοκτησίες. Δικαιώματα επικαρπωτή. Έννοια εμφύτευσης. Χωριστή κυριότητα σε δένδρο εντός ξένου ακινήτου. ΕιρΚερκύρας 206/2006, σ. 187. 
Ένδικα μέσα 
Για λόγους ασφάλειας δικαίου, δημιουργείται δεδικασμένο ακόμα και από τις άδικες ή εσφαλμένες τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, κατ' άρθρο 633 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο δύναται να ανατραπεί μόνο με την άσκηση εκτάκτων ενδίκων μέσων, όπως η αναψηλάφηση. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Έξοδα κηδείας 
Η συνταγ΅ατικά κατοχυρω΅ένη προσωπική ελευθερία, ως ελευθερία αυτοκαθορισ΅ού περιλα΅βάνει και την επιλογή ως προς τον τρόπο διάθεσης του σώ΅ατος ΅ετά θάνατον. Συνήγορος του Πολίτη, Πόρισμα αναφοράς: Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται ΅ε αποτέφρωση, σ. 226. 
Επιδόματα 
Το επίδομα δυσμενών συνθηκών του Ν. 2817/2000 χορηγείται μόνο στο εκπαιδευτικό, ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και τμημάτων ένταξης αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΕιρΚερκύρας 181/2006, σ. 191. 
Επιδόσεις 
Η διαταγή πληρωμής που επιδόθηκε νόμιμα και εναντίον της δεν ασκήθηκε ανακοπή εντός του δεκαπενθημέρου που προβλέπεται στο άρθρο 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, δεν αποκτά ισχύ δεδικασμένου, εφ' όσον δεν επιδόθηκε σε αυτόν και για δεύτερη φορά. ΕιρΚερκύρας 9/2006, σ. 216. 
Εργάτες 
Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχομένης εργασίας και όχι από τον χαρακτηρισμό που του δίνει η ατομική σύμ
Back to Top