ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2007


Κωδικός Προϊόντος: 11889
  • Έκδοση: 2008
  • Σελίδες: 248
  • ISBN: 1109-3323
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία. Στο τ. 7/2007, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μελέτες των Π. Παγκράτη «Η οριζόντια ιδιοκτησία υπό το καθεστώς του Ιονίου Πολιτικού Κώδικα» και της Κ. Λαγού «Η αρχή της ελευθερίας εγκατάστασης στο τραπεζικό κοινοτικό δίκαιο».
Αγροτική Τράπεζα (ΑΤΕ Α.Ε.)  
Τα προνόμια που καθιερώνονται υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας παραβιάζουν τη συνταγματική αρχή της ισότητας, διότι θέτουν τους οφειλέτες της σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους οφειλέτες άλλων Τραπεζών, χωρίς να επιβάλλεται η ρύθμιση αυτή από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Τα εν λόγω προνόμια, τα οποία ήταν ανεκτά από την έννομη τάξη πριν από τη μετατροπή της νομικής μορφής και του σκοπού της Αγροτικής Τράπεζας, δεν είναι νομικά λογικό να διατηρούνται υπέρ αυτής μετά τη μετατροπή της σε ανώνυμη τραπεζική εταιρία με σκοπούς και δραστηριότητες που δεν διαφοροποιούνται από αυτούς μιας κοινής εμπορικής τράπεζας. ΕιρΚέρκυρας 18/2007, σ. 182.  
Αγωγή  
Διατροφής ανηλίκων τέκνων. Γίνεται μερικώς δεκτή η ένσταση συνεισφοράς στη διατροφή του ανηλίκου που υπέβαλε ο εναγόμενος πατέρας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 1390 και 1489 εδ. β' ΑΚ για την κάλυψη των αναγκών του ανηλίκου τέκνου τους είναι κατ' αρχήν υπόχρεοι και οι δύο γονείς ανάλογα με τις δυνάμεις τους. ΕφΚέρκυρας 25/2007, σ. 87.  
Διατροφή. Αναλογική υποχρέωση συνεισφοράς μεταξύ των συζύγων. Προσδιορισμός συνεισφοράς ανάλογα με τις συνθήκες της οικογενειακής ζωής. ΜΠρΚέρκυρας 79/2007, σ. 166.  
Επί αγωγής κατάργησης δουλείας διόδου, αν τελικά κριθεί ότι ο επίδικος προαύλιος χώρος δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του ενάγοντος, αλλά είναι κοινόχρηστος, καθίσταται άνευ αντικειμένου η υπό κρίση αγωγή, διότι στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει δουλεία διόδου, αλλά χρήση κοινόχρηστου χώρου. ΕιρΚέρκυρας 28/2007, σ. 184.  
Διεκδικητική για το ορισμένο της απαιτείται ακριβής περιγραφή του εν λόγω ακινήτου, δηλαδή ο προσδιορισμός κατά θέση, έκταση, ιδιότητα και όρια και μάλιστα τόσο λεπτομερής, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του. Και αυτό, διότι η εκτέλεση της σχετικής απόφασης πραγματοποιείται με αποβολή του εναγόμενου από το επίδικο ακίνητο ή τμήμα του τελευταίου και εγκατάσταση σε αυτό του ενάγοντα. ΠΠρΚέρκυρας 56/2007, σ. 140.  
Επί αγωγής με αντικείμενο την απόδοση χρήσης του μισθίου από περισσότερους του ενός συμμισθωτές που είναι εκ της φύσης του αδιαίρετο, δημιουργείται μεταξύ των περισσότερων συμμισθωτών δεσμός αναγκαστικής ομοδικίας για το λόγο ότι η διαφορά αυτή επιδέχεται ενιαία μόνο ρύθμιση, με την έννοια ότι οι περισσότεροι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τη χρήση του μισθίου από κοινού και δεν επιτρέπεται απόδοση εξ αδιαιρέτου μέρους του μισθίου, ούτε μερική καταγγελία και λύση της μίσθωσης. ΜΠρΚέρκυρας 74/2007, σ. 164.  
Η αγωγή που ασκήθηκε από την εφεσίβλητη υπό την ιδιότητα του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιω-μάτων είναι αόριστη, διότι δεν διαλαμβάνει ουδεμία αναφορά των έργων, έστω και δειγματοληπτική, τα οποία έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τον εκκαλούντα χωρίς την απαιτούμενη άδεια της εφεσίβλητης, ήτοι περιστατικά που αφορούν στην ενεργητική νομιμοποίησή της και το αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας που παράνομα εκμεταλλεύθηκε ο εκκαλών, με αποτέλεσμα, αφενός να μην δίδεται σε αυτόν η ευχέρεια να αμυνθεί και αφετέρου να μην παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα να ελέγξει τη νομική βασιμότητα της αγωγής και να τάξει τις δέουσες αποδείξεις. ΠΠρΚέρκυρας 54/2006, σ. 136.  
Με την αρνητική αγωγή, μπορεί να σωρευθεί πέρα από την αγωγή αποζημίωσης κατά τις διατάξεις για τις αδικοπραξίες, η αναγνωριστική αγωγή για την κυριότητα του ενάγοντος εφόσον αυτή αμφισβητείται, καθώς και αρνητική αναγνωριστική αγωγή, για την αναγνώριση ότι δεν έχει δικαίωμα ο εναγόμενος. ΕφΚέρκυρας 80/2007, σ. 102.  
Σε περίπτωση που ασκήθηκε αγωγή αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας, η οποία κρίθηκε τελεσίδικα, η απόφαση αυτή αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζημία του ενάγοντος που αναφέρεται στον οριοθετηθέντα με την πρώτη αγωγή χρόνο για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση. ΜΠρΚέρκυρας 175/2007, σ. 169.  
Στην αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, για την πληρότητα του δικογράφου της, πρέπει: α) να αναφέρονται εκτός των άλλων, τα περιστατικά που συνιστούν την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου, β) να καθορίζεται το είδος και ο λόγος της παρανομίας και γ) καθόσον αφορά το διαφυγόν κέρδος, να αναφέρονται τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και δεν αρκεί η αφηρημένη επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ. ΕφΚέρκυρας 73/2007, σ. 100.  
Στην αγωγή με την οποία ζητείται η επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, την οποία ο ενάγων υπέστη από τη μείωση της προσωπικότητάς του, αρκεί να αναφέρεται το είδος της προσβολής, η παράνομη πράξη που την προκάλεσε, ο αιτιώδης σύνδεσμός της με αυτή, καθώς και ότι ο προσβάλλων τελούσε σε υπαιτιότητα. ΕφΚέρκυρας 185/2007, σ. 126.  
Αδικαιολόγητος πλουτισμός  
Ο προπονητής δεν μπορεί με βάση συναφθείσα άκυρη σύμβαση εργασίας να αξιώσει από το αθλητικό σωματείο, στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, το συμφωνημένο ή νόμιμο μισθό του, έχει όμως τη δυνατότητα να απαιτήσει από το τελευταίο, σύμφωνα με τις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, την ωφέλεια που τούτο, χωρίς νόμιμη αιτία, απεκόμισε από την παρασχεθείσα από αυτόν εργασία, της ωφέλειας αυτής συνισταμένης στο μισθό που το συγκεκριμένο αθλητικό σωματείο θα κατέβαλλε για την ίδια εργασία, δυνάμει έγκυρης σύμβασης, σε άλλον προπονητή, εργαζόμενο υπό τις ίδιες συνθήκες και έχοντα τα αυτά επαγγελματικά προσόντα και ικανότητες με τον ακύρως προσληφθέντα. ΕιρΚέρκυρας 191/2007, σ. 192.  
Αδικοπραξία  
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 929 και 930 ΑΚ προκύπτει η δυνατότητα, για τον παθόντα, να ασκήσει από τώρα αγωγή για την επιδίωξη μέλλουσας ζημίας του, έστω και αν ακόμη δεν έχει επέλθει η τελευταία, και επομένως δεν έχει πληρωθεί ένας όρος του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Ειδικότερα, η αποζημίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα την οποία προβλέπεται ότι θα ασκούσε στο μέλλον ο παθών με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, όμως λόγω της βλάβης του από την αδικοπραξία δεν θα μπορέσει να πράξει τούτο. ΤρΔΠρΚέρκυρας 139/2007, σ. 55.  
Στην αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, για την πληρότητα του δικογράφου της, πρέπει: α) να αναφέρονται εκτός των άλλων, τα περιστατικά που συνιστούν την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου, β) να καθορίζεται το είδος και ο λόγος της παρανομίας και γ) καθόσον αφορά το διαφυγόν κέρδος, να αναφέρονται τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και δεν αρκεί η αφηρημένη επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ. ΕφΚέρκυρας 73/2007, σ. 100.  
Αιγιαλός  
Κατά των ποιούμενων χρήση ή κάρπωση χωρίς άδεια, των αιγιαλών, ιδιωτών εκδίδεται πρωτόκολλο αποζημίωσης, αφού επί κοινοχρήστων πραγμάτων, όπως ο αιγιαλός καθίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος καταλήψεως ή καταπατήσεως ή αυθαιρέτου χρήσεως αυτών από ό,τι για τα λοιπά δημόσια κτήματα. Η προαναφερόμενη αποζημίωση χρήσης του δημοσίου κτήματος ορίζεται κατά την κρίση «αγαθού ανδρός» με πρωτόκολλο που κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιμοποιεί το ακίνητο. ΕφΚέρκυρας 37/2007, σ. 93.  
Ακίνητα  
Η αυθαίρετη χρήση ιδιωτικών χώρων ως κοινοχρήστων, έστω και με την ανοχή του κυρίου, δεν συνεπάγεται ότι αποκτούν άνευ ετέρου την ιδιότητα κοινοχρήστου πράγματος και μάλιστα οπλισμένου με την ένδικη προστασία του άρθρου 57 ΑΚ για τον φορέα του δικαιώματος χρήσης του κοινοχρήστου πράγματος. Μακροχρόνια όμως κοινή χρήση του ακινήτου με την ανοχή ή πολύ περισσότερο κατ' επιθυμία του κυρίου μπορεί να αντιταχθεί κατ' αυτού, δυνάμει του άρθρου 281 ΑΚ και να επιτευχθεί έτσι αμέσως ο χαρακτηρισμός του ακινήτου ως κοινοχρήστου. ΕιρΚέρκυρας 14/2007, σ. 179.  
Σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με διαθήκη μπορεί να γίνει μόνο όταν ο κύριος του ακινήτου είναι ένας. Αν το ακίνητο ανήκει σε δύο ή περισσότερους συγκυρίους δεν μπορεί να συσταθεί σε αυτό οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με διαθήκη, διότι η συνδιαθήκη απαγορεύεται. Επίσης, δεν μπορεί να γίνει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας σε ακίνητο με χωριστές διαθήκες των συγκυρίων του ακινήτου διότι το ακίνητο υπάγεται σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία από εκείνον που έχει την πλήρη και καθ' ολοκληρία κυριότητα και όχι ποσοστό αυτής εξ αδιαιρέτου. ΜΠρΚέρκυρας 204/2007, σ. 174.  
Ακούσια νοσηλεία  
Ψυχικά ασθενείς. Προϋποθέσεις. Προβλήματα εφαρμογής διατάξεων Ν 2071/1992. Προστασία δικαιωμάτων ψυχικά πασχόντων ασθενών. Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη. Συνήγορος του Πολίτη, Ειδική Έκθεση Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας (Μάϊος 2007), σ. 199.  
Ακυρότητα  
Επί ακυρώσιμου πληρεξουσιότητας για να δικαιούται ο αντιπροσωπευόμενος να ζητήσει την αναγνώριση της ακυρότητας της κύριας δικαιοπραξίας πρέπει να επικαλείται με την αγωγή του ότι κηρύχθηκε άκυρη η πληρεξουσιότητα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, κατόπιν αγωγής ή ενστάσεως, ή να ζητεί με την ίδια αγωγή ακύρωση και της πληρεξουσιότητας, άλλως η αγωγή του είναι μη νόμιμη. ΠΠρΚέρκυρας 104/2007, σ. 155.  
Αλλοδαποί  
Ακυρώνεται η απόφαση του Γ.Γ. Περι­φέρειας, με την οποία διατάχθηκε η απέλαση του αιτούντος - Αλβανού υπηκόου από τη χώρα, διότι μόνη η καταδίκη αυτού (του αιτούντος) για παράβαση του Ν 2910/2001, δεν αιτιολογεί επαρκώς την κρίση της Διοίκησης, ότι αυτός αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, που σταθμιζόμενη περαιτέρω με την οικογενειακή και προσωπική του κατάσταση (τέλεση γάμου με Ελληνίδα - απόκτηση τέκνου), εκ της οποίας προκύπτει δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών με την ελληνική κοινωνία και αποκοπή του από την Αλβανία, να καθιστά αναγκαία την απέλασή του. ΤρΔΠρΚέρκυρας 261/2006, σ. 32.  
Ακύρωση απορριπτικής απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας αιτήματος αλλοδαπού για ανανέωση της άδειας παραμονής του, διότι η προηγούμενη καταδίκη του αλλοδαπού για την πράξη της προώθησης στο εσωτερικό της χώρας τριών ομοεθνών του, στερουμένων παντελώς ταξιδιωτικών εγγράφων, δεν καταδεικνύει ιδιαίτερη επικινδυνότητα της προσωπικότητάς του για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. ΤρΔΠρΚέρκυρας 107/2007, σ. 54.  
Ανήλικος  
Για την υιοθεσία ανηλίκου, που τελείται με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του υποψήφιου θετού γονέα, απαιτείται να συναινέσουν αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου οι φυσικοί γονείς του. Η συναίνεση αυτή αναπληρώνεται από το δικαστήριο εάν το τέκνο προστατεύεται από αναγνωρισμένη κοινωνική οργάνωση, έχει αφαιρεθεί από τους γονείς η άσκηση της επιμέλειας και αυτοί αρνούνται καταχρηστικά να συναινέσουν. ΠΠρΚέρκυρας 8/2007, σ. 137.  
Αλλοδαποί εκτελεστοί τίτλοι  
Για την κήρυξη εκτελεστού αλλοδαπού εκτελεστού τίτλου προερχόμενου από χώρα μέλος της ΕΕ ισχύει και εφαρμόζεται αποκλειστικά ο Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001, ο οποίος θέτει αυτόματα στο περιθώριο τα άρθρα 323 και 905 ΚΠολΔ, τα οποία και υποκαθιστά. Αρμόδιο καθ' ύλη για την κατάθεση της αιτήσεως ορίστηκε για την Ελλάδα το Μονομελές Πρωτοδικείο, ενώ κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο της κατοικίας του προσώπου κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση ή του τόπου εκτελέσεως. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. ΜΠρΚέρκυρας 154/2007, σ. 167.  
Αναγκαστική απαλλοτρίωση  
Παρόδιοι ιδιοκτήτες. Λόγω της φύσεως του τεκμηρίου της ωφελείας των παροδίων ιδιοκτητών, κατά την αναγκαστική απαλλοτρίωση, ως μαχητού, ο ισχυριζόμενος ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου δεν ωφελείται, αλλά, αντιθέτως ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση, μπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκμαιρομένης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούμενη ζημία του και ανατρέποντας το ως άνω μαχητό τεκμήριο, να αποζημιωθεί και για την αυτοαποζημιούμενη έκταση του και να ζητήσει τον καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης γι' αυτή. ΕφΚέρκυρας 9/2007, σ. 179.  
Αναδασμός  
Πριν την κύρωση του αναδασμού από τον οικείο Νομάρχη, η Ανασυσταθείσα Επιτροπή, δύναται κατόπιν ενστάσεων των ενδιαφερομένων να εξετάσει οποιοδήποτε σφάλμα, που τυχόν, εμφιλοχώρησε κατά τη διαδικασία του αναδασμού, επιφέροντας συγχρόνως τις ανάλογες διορθώσεις και μεταβολές. ΤρΔΠρΚέρκυρας 205/2004, σ. 20.  
Ανακοπή  
Η βασιμότητα της ανακοπής δεν ερευνάται από το δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής, εκτός βεβαίως από την περίπτωση που η ανακοπή είναι πρόδηλα απαράδεκτη ή αόριστη ή νομικώς αβάσιμη. Περαιτέρω, για τη χορήγηση της αναστολής δεν απαιτείται πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου της ανακοπής. ΕιρΚέρκυρας 7/2007, σ. 178.  
Ανακοπή ερημοδικίας  
Απορρίπτεται η ανακοπή ερημοδικίας, διότι δεν πιθανολογήθηκε το είδος της ασθένειας, ο χρόνος που εκδηλώθηκε η ασθένεια και η διάρκειά της, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να κρίνει αν αποτέλεσε ανυπέρβλητο κώλυμα, εξαιτίας του οποίου εμποδίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας να ενεργήσει ο ίδιος αυτοπρόσωπα ή με άλλο δικηγόρο, έστω και μη συνεργάτη του. ΕφΚέρκυρας 49/2007, σ. 95.  
Αναστολή εκτέλεσης  
Η βασιμότητα της ανακοπής δεν ερευνάται από το δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής, εκτός βεβαίως από την περίπτωση που η ανακοπή είναι πρόδηλα απαράδεκτη ή αόριστη ή νομικώς αβάσιμη. Πάντως κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση του δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή. Περαιτέρω, για τη χορήγηση της αναστολής δεν απαιτείται πιθανολόγηση ευδοκίμησης λόγου της ανακοπής. ΕιρΚέρκυρας 7/2007, σ. 178.  
Ανυπέρβλητο κώλυμα  
Απορρίπτεται η ανακοπή ερημοδικίας, διότι δεν πιθανολογήθηκε το είδος της ασθένειας, ο χρόνος που εκδηλώθηκε η ασθένεια και η διάρκειά της, ώστε να μπορεί το δικαστήριο να κρίνει αν αποτέλεσε ανυπέρβλητο κώλυμα, εξαιτίας του οποίου εμποδίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας να ενεργήσει ο ίδιος αυτοπρόσωπα ή με άλλο δικηγόρο, έστω και μη συνεργάτη του. ΕφΚέρκυρας 49/2007, σ. 95.  
Ανώνυμη εταιρία  
Ο υπό του ΔΣ ΑΕ, υπό την προϋπόθεση ότι τα εναπομείναντα μέλη αυτού αρκούν για να υπάρξει απαρτία, διορισμός προσωρινών συμβούλων κατά τις ρητώς και αποκλειστικώς οριζόμενες περιπτώσεις παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ενός ή μερικών των συμβούλων σε αντικατάσταση τούτων, ισχύει μόνο μέχρι την πρώτη μετά τον τοιούτο διορισμό τους γενική συνέλευση, μετά την οποία επομένως παύουν αυτοδικαίως οι εξουσίες των προσωρινώς διοριζομένων συμβούλων. ΕφΚέρκυρας 36/2007, σ. 91.  
Απέλαση  
Ακυρώνεται η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία διατάχθηκε η απέλαση του αιτούντος - Αλβανού υπηκόου από τη χώρα, διότι μόνη η καταδίκη αυτού (του αιτούντος) για παράβαση του Ν 2910/2001, δεν αιτιολογεί επαρκώς την κρίση της Διοίκησης, ότι αυτός αποτελεί σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας, που σταθμιζόμενη περαιτέρω με την οικογενειακή και προσωπική του κατάσταση (τέλεση γάμου με Ελληνίδα - απόκτηση τέκνου), εκ της οποίας προκύπτει δημιουργία μακροχρόνιων δεσμών με την ελληνική κοινωνία και αποκοπή του από την Αλβανία, να καθιστά αναγκαία την απέλασή του. ΤρΔΠρΚέρκυρας 261/2006, σ. 32.  
Αποζημίωση  
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 929 και 930 ΑΚ προκύπτει η δυνατότητα, για τον παθόντα, να ασκήσει από τώρα αγωγή για την επιδίωξη μέλλουσας ζημίας του, έστω και αν ακόμη δεν έχει επέλθει η τελευταία, και επομένως δεν έχει πληρωθεί ένας όρος του πραγματικού του εφαρμοστέου κανόνα δικαίου. Ειδικότερα, η αποζημίωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα την οποία προβλέπεται ότι θα ασκούσε στο μέλλον ο παθών με πιθανότητα και κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, όμως λόγω της βλάβης του από την αδικοπραξία δεν θα μπορέσει να πράξει τούτο. ΤρΔΠρΚέρκυρας 139/2007, σ. 55.  
Αυτοκίνητα. Τραυματισμός οδηγού μοτοσυκλέτας. Επιδείνωση νόσου μετά από τελεσίδικη επιδίκαση αποζημίωσης. Δικαίωμα πρόσθετης αξίωσης αποζημίωσης στον παθόντα για μεταγενέστερες μη προβλεπτές συνέπειες. ΕφΚέρκυρας 70/2007, σ. 99.  
Κατά των ποιούμενων χρήση ή κάρπωση χωρίς άδεια, των αιγιαλών, ιδιωτών εκδίδεται πρωτόκολλο αποζημίωσης, αφού επί κοινοχρήστων πραγμάτων, όπως ο αιγιαλός καθίσταται μεγαλύτερος κίνδυνος καταλήψεως ή καταπατήσεως ή αυθαιρέτου χρήσεως αυτών από ό,τι για τα λοιπά δημόσια κτήματα. Η προαναφερόμενη αποζημίωση χρήσης του δημοσίου κτήματος ορίζεται κατά την κρίση «αγαθού ανδρός» με πρωτόκολλο που κοινοποιείται σε αυτόν που καρπώνεται ή χρησιμοποιεί το ακίνητο. ΕφΚέρκυρας 37/2007, σ. 93.  
Ο ενάγων (ομογενής αλλοδαπός από την Αλβανία που εργαζόταν σε ΑΕ της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος ήταν ο β' εναγόμενος) υπέστη ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του από ψευδή καταγγελία, στην οποία προέβη ο ως άνω β' εναγόμενος με σκοπό να αποφύγει τις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση. Για την παράνομη δε πράξη τούτου ευθύνεται επιπλέον, εις ολόκληρον και το νομικό πρόσωπο της πρώτης εναγομένης, το οποίο νόμιμα εκπροσωπεί, εφόσον η πράξη του αυτή έγινε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του είχαν ανατεθεί και δημιουργεί υποχρέωση προς αποζημίωση κατ' ΑΚ 71. ΕφΚέρκυρας 6/2007, σ. 82.  
Ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη λόγω προσβολής της προσωπικότητάς του, αφού με τις απαξιωτικές εκφράσεις του εναγομένου εις βάρος του και λόγω της πρόκλησης σε αυτόν τρόμου και ανησυχίας επηρεάστηκε δυσμενώς η κοινωνική και ηθική του αξία. Κριτήρια προσδιορισμού ύψους χρηματικής ικανοποίησης. ΕφΚέρκυρας 127/2007, σ. 111.  
Στην αγωγή αποζημίωσης από αδικοπραξία, για την πληρότητα του δικογράφου της, πρέπει: α) να αναφέρονται εκτός των άλλων, τα περιστατικά που συνιστούν την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του εναγομένου, β) να καθορίζεται το είδος και ο λόγος της παρανομίας και γ) καθόσον αφορά το διαφυγόν κέρδος, να αναφέρονται τα περιστατικά που προσδιορίζουν την προσδοκία ορισμένου κέρδους με βάση την, κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων, πιθανότητα, καθώς και οι ειδικές περιστάσεις και τα προπαρασκευαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και δεν αρκεί η αφηρημένη επανάληψη των εκφράσεων του άρθρου 298 ΑΚ. ΕφΚέρκυρας 73/2007, σ. 100.  
Σωματική βλάβη. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων κατά την παραμονή του στο Νοσοκομείο και τη χειρουργική επέμβαση στην οποία επεβλήθη. Κριτήρια καθορισμού ύψους χρηματικής ικανοποίησης. ΕφΚέρκυρας 19/2007, σ. 85.  
Αρμοδιότητα  
Πριν την κύρωση του αναδασμού από τον οικείο Νομάρχη, η Ανασυσταθείσα Επιτροπή, δύναται κατόπιν ενστάσεων των ενδιαφερομένων να εξετάσει οποιοδήποτε σφάλμα, που τυχόν, εμφιλοχώρησε κατά τη διαδικασία του αναδασμού, επιφέροντας συγχρόνως τις ανάλογες διορθώσεις και μεταβολές. ΤρΔΠρΚέρκυρας 205/2004, σ. 20.  
Στους μεσότοιχους και τους εξωτερικούς τοίχους που ανεγείρονται στο κοινό όριο των ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγμάτων. Αν τα ανοίγματα έχουν αυθαίρετα διανοιχθεί στο κοινό όριο πριν την εφαρμογή του νέου κτιριοδομικού κανονισμού (19.8.1989) τούτα εξακολουθούν να κλείνονται με δικαστική απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου, καθώς δεν έχει καταργηθεί νόμιμα το ενοχικό δικαίωμα και η σχετική πραγματοπαγής ενοχή, που γεννήθηκε υπό του κράτος ισχύος του άρθρου 26 παρ. 9 του ΝΔ 8/1973 με τη διάνοιξη των ανοιγμάτων. Όσα όμως διανοίγονται μετά την εφαρμογή του νέου κτιριοδομικού κανονισμού τούτα πλέον κλείνονται με πράξη της διοικήσεως (αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας). ΕιρΚέρκυρας 122/2007, σ. 188.  
Αρχή αναλογικότητας  
Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 42 του Ν 2696/1999 (ΚΟΚ), με την οποία προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού για πέντε χρόνια σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο οδηγός οχήματος βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος για δεύτερη φορά εντός 2 ετών από προηγούμενη παράβαση της απαγόρευσης οδήγησης υπό την επίδραση οινοπνεύματος και η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του, κατά τη δεύτερη παράβαση, είναι άνω του 1,10 gr./I., δεν αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, διότι δεν θεσπίζει μέτρο προδήλως ακατάλληλο, ούτε η κύρωση υπερακοντίζει το σκοπό του νόμου. ΤρΔΠρΚέρκυρας 151/2006, σ. 28.  
Αστική ευθύνη  
Για να στοιχειοθετηθεί η αστική ευθύνη των ΝΠΔΔ και η υποχρέωση τούτων προς αποζημίωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η ύπαρξη πρόσφορου αντικειμενικού αιτιώδους συνδέσμου ανάμεσα στη φερόμενη ως παράνομη συμπεριφορά οργάνου του ΝΠΔΔ και της ζημίας που έχει συναφώς προκληθεί. Ο αντικειμενικός αυτός σύνδεσμος υφίσταται όταν, σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, η φερόμενη ως ζημιογόνα πράξη ή παράλειψη ή ενέργεια, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, ήταν ικανή και πρόσφορη να επιφέρει το ζημιογόνο αποτέλεσμα. ΤρΔΠρΚέρκυρας 336/2006, σ. 34.  
Ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνον από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξεως, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή από παραλείψεις οφειλομένων νομίμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών ΝΠΔΔ. ΤρΔΠρΚέρκυρας 149/2007, σ. 61.  
Ασφαλιστικά μέτρα  
Στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων νομής και κατοχής, πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων το είδος της νομής που έχει προσβληθεί και να γίνεται ακριβής περιγραφή του επιδίκου ακινήτου από την οποία να μη γεννιέται καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του. Επίσης ο επικαλούμενος νομή πρέπει να μνημονεύσει στην αίτηση τις μερικότερες διακατοχικές πράξεις, από τις οποίες συνάγεται η άσκηση φυσικής εξουσίας πάνω στο πράγμα και η πραγμάτωση της θέλησής του να εξουσιάζει το πράγμα με διάνοια κυρίου καθώς και να προσδιορίζει το χρόνο της διατάραξης ή αποβολής του από τη νομή. ΕιρΚέρκυρας 143/2007, σ. 191.  
Αυτοκίνητα  
Τραυματισμός οδηγού μοτοσυκλέτας. Επιδείνωση νόσου μετά από τελεσίδικη επιδίκαση αποζημίωσης. Δικαίωμα πρόσθετης αξίωσης αποζημίωσης στον παθόντα για μεταγενέστερες μη προβλεπτές συνέπειες. ΕφΚέρκυρας 70/2007, σ. 99.  
Βάσεις δεδομένων  
Προστασία βάσεων δεδομένων. Γεωγραφικοί χάρτες. Ο κατασκευαστής γεωγραφικών χαρτών προστατεύεται ως κατασκευαστής βάσεων δεδομένων, εφόσον έχει πραγματοποιήσει ουσιώδη επένδυση στην κατασκευή της βάσης. Πραγματικά περιστατικά. Η παράνομη αφαίρεση και επαναχρησιμοποίηση όχι απλά ουσιώδους τμήματος της βάσης δεδομένων αλλά ολόκληρης συνιστά παραβίαση του δικαιώματος του κατασκευαστή. Υπολογισμός αποζημίωσης. ΠΠρΑθ 6544/2006, σ. 127.  
Βοηθός εκπλήρωσης  
Ως βοηθός εκπληρώσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πρόσωπο που είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας που έχει δική του εξειδικευμένη σφαίρα δραστηριότητας. Για να θεωρηθεί ένα τέτοιο πρόσωπο ως βοηθός εκπληρώσεως θα πρέπει ο οφειλέτης να το χρησιμοποιήσει για την εκπλήρωση της δικής του υποχρεώσεως ή να υποχρεούται να πραγματοποιήσει το διά της μεσολαβήσεως αυτού προσδοκώμενο αποτέλεσμα και όχι απλώς να θέσει στη διάθεση του δανειστή τις υπηρεσίες του εν λόγω προσώπου. ΕφΚέρκυρας 30/2007, σ. 88.  
ΓΟΚ  
Στους μεσότοιχους και τους εξωτερικούς τοίχους που ανεγείρονται στο κοινό όριο των ιδιοκτησιών απαγορεύεται η διάνοιξη ανοιγμάτων. Αν τα ανοίγματα έχουν αυθαίρετα διανοιχθεί στο κοινό όριο πριν την εφαρμογή του νέου κτιριοδομικού κανονισμού (19.8.1989) τούτα εξακολουθούν να κλείνονται με δικαστική απόφαση πολιτικού Δικαστηρίου, καθώς δεν έχει καταργηθεί νόμιμα το ενοχικό δικαίωμα και η σχετική πραγματοπαγής ενοχή, που γεννήθηκε υπό του κράτος ισχύος του άρθρου 26 παρ. 9 του ΝΔ 8/1973 με τη διάνοιξη των ανοιγμάτων. Όσα όμως διανοίγονται μετά την εφαρμογή του νέου κτιριοδομικού κανονισμού τούτα πλέον κλείνονται με πράξη της διοικήσεως (αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας). ΕιρΚέρκυρας 122/2007, σ. 188.  
Γονικές παροχές  
Αποτελούν απαλλοτρίωση, που υπόκεινται σε διάρρηξη από τους δανειστές, και οι παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους, οι οποίες υπόκεινται σε διάρρηξη, ανεξάρτητα αν υπερβαίνουν ή όχι το ανάλογο μέτρο που επιβάλλουν οι περιστάσεις, άσχετα δηλαδή αν αποτελούν δωρεές εν όλω ή εν μέρει, δεδομένου μάλιστα ότι οι παροχές αυτές δεν αποτελούν νομική υποχρέωση των γονέων, αλλά εκδήλωση ηθικού καθήκοντος και, σαν τέτοιες, είναι προφανές ότι πρέπει να έπονται των ενοχικών υποχρεώσεων. ΕφΚέρκυρας 180/2007, σ. 122.  
ΓΟΣ  
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει σύσταση προς τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σταθερού επιτοκίου στις συμβάσεις των οποίων συχνά προβλέπεται όρος για καταβολή οικονομικής επιβάρυνσης από το δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, να τροποποιήσουν τις τυποποιημένες δανειακές συμβάσεις σταθερού επιτοκίου ως προς τον σχετικό όρο προς την κατεύθυνση να προκύπτει από αυτόν η αιτία της επιβάρυνσης του δανειολήπτη, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσής του και αναλυτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιβάρυνση αυτή, χάριν της αρχής της διαφάνειας που συνιστά θεμελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή. Συνήγορος του Καταναλωτή, Σύσταση της 7.5.2007, σ. 216.  
Δάνεια  
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απευθύνει σύσταση προς τις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σταθερού επιτοκίου στις συμβάσεις των οποίων συχνά προβλέπεται όρος για καταβολή οικονομικής επιβάρυνσης από το δανειολήπτη σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής του δανείου, να τροποποιήσουν τις τυποποιημένες δανειακές συμβάσεις σταθερού επιτοκίου ως προς τον σχετικό όρο προς την κατεύθυνση να προκύπτει από αυτόν η αιτία της επιβάρυνσης του δανειολήπτη, ο τρόπος υπολογισμού της επιβάρυνσής του και αναλυτικά τα κριτήρια βάσει των οποίων υπολογίζεται η επιβάρυνση αυτή, χάριν της αρχής της διαφάνειας που συνιστά θεμελιώδη αρχή της προστασίας του καταναλωτή. Συνήγορος του Καταναλωτή, Σύσταση της 7.5.2007, σ. 216.  
Δεδικασμένο  
Σε περίπτωση που ασκήθηκε αγωγή αποζημιώσεως λόγω αδικοπραξίας, η οποία κρίθηκε τελεσίδικα, η απόφαση αυτή αποτελεί δεδικασμένο ως προς τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αδικοπραξία, την ευθύνη του υπαιτίου, την τυχόν συνυπαιτιότητα του παθόντος και τη ζημία του ενάγοντος που αναφέρεται στον οριοθετηθέντα με την πρώτη αγωγή χρόνο για τον οποίο επιδικάσθηκε αποζημίωση. Αντίθετα δεν αποτελεί δεδικασμένο για τις ζημίες που ανάγονται σε μεταγενέστερο της πρώτης αγωγής χρόνο κατά τον οποίο είναι δυνατό η αδικοπραξία να εξακολουθήσει αναδίδουσα επιζήμιες συνέπειες, γιατί αυτές δεν είχαν προβλεφθεί, άρα δεν είχαν καταστεί αντικείμενο έρευνας κατά την πρώτη αγωγή γεγονός που αποτελεί αντικείμενο ιδίων αποδείξεων και κρίσεως του δικαστηρίου της ουσίας. ΜΠρΚέρκυρας 175/2007, σ. 169.  
Δημόσια κτήματα  
Για το κύρος του πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, απαραίτητες προϋποθέσεις, οι οποίες συντρέχουν σωρευτικά είναι: α) η κυριότητα του Δημοσίου επί του κτήματος, β) η αναμφισβήτητη κατοχή του από το Δημόσιο και γ) η αυτογνώμονη κατάληψη του ακινήτου από τον καθ' ού το πρωτόκολλο με σκοπό απόκτησης δικαιωμάτων. Επομένως εάν ελλείπει έστω και μία των προϋποθέσεων αυτών, πρωτόκολλο δεν δύναται να συνταχθεί, εάν δε τυχόν εξεδόθη ακυρούται κατόπιν ανακοπής του καθ' ου, καθώς και κάθε άλλου που έχει έννομο συμφέρον. ΕιρΚέρκυρας 62/2007, σ. 185.  
Δημόσια πρόσωπα  
Ανεξαρτήτως του τρόπου συλλογής των πληροφοριών και πέραν του ότι η συλλογή αυτή συνιστά υπό προϋποθέσεις ποινικό αδίκημα η ύπαρξη δημοσίου ενδιαφέροντος, ήτοι το δικαίωμα του κοινού στην πληροφόρηση και το αντίστοιχο δημοσιογραφικό καθήκον προς ενημέρωση δικαιολογεί, κατ' αρχήν αν συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου, την δημοσιοποίηση αυτών ιδιαίτερα όταν αφορά την άσκηση δημοσίων καθηκόντων δημοσίων προσώπων. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απόφ. 43/2007, σ. 222.  
Δημόσιο  
Ευθύνη προς αποζημίωση γεννάται όχι μόνον από την έκδοση μη νόμιμης εκτελεστής διοικητικής πράξεως ή από τη μη νόμιμη παράλειψη εκδόσεως τέτοιας πράξεως, αλλά και από μη νόμιμες υλικές ενέργειες των οργάνων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή από παραλείψεις οφειλομένων νομίμων υλικών ενεργειών αυτών, εφόσον οι υλικές αυτές ενέργειες ή παραλείψεις συνάπτονται με την οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ή των υπηρεσιών ΝΠΔΔ. ΤρΔΠρΚέρκυρας 149/2007, σ. 61.  
Δημόσιοι υπάλληλοι  
Εάν υπάλληλος είχε θεμελιώσει σε προγενέστερο χρόνο δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου υπηρεσίας σε προβληματικές περιοχές, με βάση τις διατάξεις που προΐσχυσαν, το δικαίωμά του αυτό παραμένει ενεργό και μετά την κατάργηση του συγκεκριμένου κινήτρου, η δε πλασματική υπηρεσία του προσμετράται για τη μισθολογική του εξέλιξη (κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο), σύμφωνα με τα άρθρα 17 παρ. 1 του Ν 2470/1997 και 15 παρ. 1 το
Back to Top