ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2008-2009


Κωδικός Προϊόντος: 12428
  • Έκδοση: 2009
  • Σελίδες: 228
  • ISBN: 1109-3323
Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία. Στο τ. 8-9/2008-2009, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι μελέτες των Δ. Καλλινίκου «Πνευματική ιδιοκτησία - Εκπαίδευση και Ανοιχτή Πρόσβαση», Χρ. Σταμπέλου «Λύση του συμφώνου συμβίωσης - Τεκμήριο πατρότητας» και Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη «Η υποχρέωση παροχής γενετικής πληροφορίας κατά τον προγεννητικό έλεγχο - ειδικά η θέση του φερόμενου βιολογικού πατέρα».
ΑΓΩΓΗ 
Άρνηση μισθωτή καταβολής του αναπροσαρμοσμένου μισθώματος. Για το ορισμένο της αγωγής απαιτείται να αναφέρονται τα θεμελιωτικά του σχετικού δικαιώματος του εκμισθωτή στοιχεία, ήτοι, οι συντελεστές και ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος (επιφάνεια, τιμή ζώνης, συντελεστές παλαιότητας, ορόφου, εμπορικότητας κ.λπ.), διαφορετικά η αγωγή είναι αόριστη. ΕφΚέρκυρας 12/2008, σελ. 116. 
Τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου για την αυτόματη μεταβίβαση της απαιτήσεως αποζημιώσεως του παθόντος και ασφαλισμένου άμεσα ή έμμεσα στο ΙΚΑ, στο τελευταίο, στην έκταση βέβαια που η αξίωση αυτή ανταποκρίνεται στις ασφαλιστικές του παροχές, πρέπει ο παθών ασφαλισμένος που υπέστη τροχαίο ατύχημα και ζητά εξαιτίας αυτού από τον υπόχρεο αποζημίωση επί πλέον αυτής που το ΙΚΑ υποχρεούται να του καταβάλλει να προσκομίσει για το ορισμένο της αγωγής του τι του κατέβαλλε το ΙΚΑ, ή τι δικαιούται να λάβει απʼ αυτό σε σχέση με τις δαπάνες που υποβλήθηκε. ΕφΚέρκυρας 27/2008, σελ. 128. 
Σύμβαση έργου. Ελαττώματα έργου. Μη νόμιμη η αγωγή, εφόσον η επικαλούμενη «παράνομη και υπαίτια» συμπεριφορά του εναγομένου, λόγω των κακοτεχνιών και της μη ολοκλήρωσης του έργου, διαπράχθηκε στα πλαίσια της σύμβασης και δεν συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ. ΕφΚέρκυρας 40/2008, σελ. 133. 
Αναγνωριστική αγωγή. Διακατοχικές πράξεις ακινήτου με διάνοια κυρίου. Δουλεία διόδου. Πραγματικά περιστατικά. ΕφΚέρκυρας 42/2008, σελ. 138. 
Η αγωγή που έχει περιεχόμενο αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ψυχικής οδύνης των μελών της οικογένειας του θανατωθέντος σε ατύχημα από βίαιο συμβάν, που επήλθε σε εργάτη ή υπάλληλο των επιχειρήσεων του άρθρου 2 του Ν 551/1915, κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, εφόσον στρέφεται κατά του εργοδότη και αποδίδεται σʼ αυτόν και στους προστηθέντες από αυτόν, για τους οποίους ευθύνεται, πταίσμα για την επέλευση του εργατικού ατυχήματος, υπάγεται καθʼ ύλην στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου και δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 663-676 ΚΠολΔ, εφόσον αξιώνεται ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που ορίζεται για την αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, δοθέντος ότι πρόκειται περί αδικοπραξίας που τελέσθηκε εξ αφορμής της εργασίας. ΕφΚέρκυρας 62/2008, σελ. 141. 
Ο ισχυριζόμενος ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλά αντιθέτως ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση, με την επίκληση και των περιστατικών που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, μπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκμαιρόμενης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούμενη ζημία του, και ανατρέποντας το τεκμήριο (μαχητό) του άρθρου 33 Ν 2971/2001, να αποζημιωθεί και για την «αυτοαποζημιούμενη» έκτασή του, ασκώντας σχετική αγωγή, είτε αναγνωριστική της ανυπαρξίας υποχρέωσης αυτοαποζημίωσης, είτε και καταψηφιστική, σωρεύοντας σε αυτή και αίτημα περί καταβολής από τον υπόχρεο της σχετικής αποζημίωσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί οριστικά από το δικαστήριο. ΕφΚέρκυρας 66/2008, σελ. 144. 
Αναγνωριστική αγωγή. Οι διατάξεις των άρθρων 178 -179 ΑΚ ρυθμίζουν την ακυρωσία και ακυρότητα των ιδιωτικών δικαιοπραξιών για λόγους από το ουσιαστικό δίκαιο και για το λόγο αυτό δεν έχουν εφαρμογή, τόσο στις νομικές πράξεις με στενή έννοια, όσο και στις διαδικαστικές πράξεις, ούτε άμεσα ούτε ανάλογα, οι οποίες ρυθμίζονται από τους κανόνες του δικονομικού δικαίου, και η αναγνώριση αυτών ως άκυρων ή ακυρώσιμων, γίνεται στο πλαίσιο της σχετικής δίκης στην οποία αυτές συντελέστηκαν και όχι με αυτοτελή αγωγή. ΕφΚέρκυρας 166/2008, σελ. 156. 
Ανάκληση δωρεάς. Μετά την ανάκληση αναζητείται το δωρηθέν σύμφωνα με τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ενώ με την αγωγή αναγνώρισης της ανάκλησης μπορεί να σωρευτεί και αίτημα για αναζήτηση του δωρηθέντος. Ορισμένο αγωγής προς απόδοση του δωρηθέντος επί ανακλήσεως δωρεάς. ΜΠρΚέρκυρας 13/2009, σελ. 159. 
Μισθωτικές διαφορές. Ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει τα μισθώματα του υπολειπόμενου, μέχρι να λήξει η μίσθωση, χρόνου δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή δεν επέρχεται η λήξη της μισθωτικής σχέσης, η οποία εξακολουθεί να υπάρχει καθώς η εγκατάλειψη του μισθίου δεν γίνεται για κάποιο νόμιμο λόγο που να τη δικαιολογεί, η καταβολή δε του μισθώματος οφείλεται όχι για την πράγματι ασκούμενη χρήση, αλλά για τη δυνατότητα της άσκησης της χρήσης, την οποία παρέχει ο εκμισθωτής. Ο δε μισθωτής, εναγόμενος από τον εκμισθωτή για την καταβολή μισθώματος, προκειμένου να απαλλαγεί από την υποχρέωσή του αυτή, αρκεί, κατʼ ένσταση, να ισχυριστεί και αποδείξει ότι, εξαιτίας πραγματικού ελαττώματος του μισθίου πράγματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας, εμποδίζεται η ελεύθερη και ανενόχλητη χρήση αυτού σε τέτοιο βαθμό ώστε το από τη μισθωτική σύμβαση δικαίωμά του για χρήση είναι πλέον χωρίς περιεχόμενο. ΜΠρΚέρκυρας 300/2008, σελ. 165. 
Αν ο κάτοχος έλαβε μεν την κατοχή από το νομέα δυνάμει ενοχικής σχέσεως, αλλά η συμπεριφορά του δεν αποτελεί προσβολή της νομής κατά την έννοια της ΑΚ 984, τότε ο νομέας έχει εναντίον του όχι τις αγωγές της νομής αλλά τις αξιώσεις από τη μεταξύ τους ενοχική σχέση. ΕιρΚέρκυρας 87/2009, σελ. 186. 
Ασφαλιστικά μέτρα νομής. Για να είναι ορισμένη η αίτηση με την οποία ζητείται να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία της προσβληθείσας νομής πρέπει να αναφέρονται, μεταξύ άλλων, το αντικείμενο της δίκης κατά τρόπο σαφή, ορισμένο και ευσύνοπτο, ότι ο αιτών κατά το χρόνο της διαταράξεως και επιδόσεως της αιτήσεως ήταν νομέας του επιδίκου, το είδος του αντικειμένου της προσβληθείσας νομής, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν διατάραξη της νομής ή αφαίρεση αυτής και ότι εξαιτίας της προσβολής αυτής υφίσταται επείγουσα περίπτωση για τη λήψη των αιτουμένων ασφαλιστικών μέτρων. Απορρίπτει την αίτηση λόγω αοριστίας. ΕιρΚέρκυρας 209/2008, σελ. 193. 
ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Για την εξαιρετική περίπτωση συνέχισης λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς σχετική άδεια κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/10.12.2002 περί μέτρων και όρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, απαιτείται υποβολή, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αυτής, σχεδίου διευθέτησης του χώρου με συγκεκριμένο περιεχόμενο. ΣτΕ 1607/2008, σελ. 46. 
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας. Προϋποθέσεις μεταβίβασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής. Το ΠΔ 235/2000 αφορά στις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες πράγματι λειτουργούσαν κατά την υποβολή αιτήσεως περί προσαρμογής τους ή επεκτάσεως ή μετατροπής ή μεταστεγάσεώς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω ΠΔ, και όχι κλινικές, για τις οποίες είχε εκδοθεί άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας υπό την ισχύ των ΒΔ 451/1962 και 521/1963, που δεν είχε ανακληθεί ή ακυρωθεί, οι οποίες, όμως, είχαν παύσει να λειτουργούν και δεν είχαν απλώς ανυπαιτίως και προσωρινώς διακόψει τη λειτουργία τους. ΣτΕ 387/2008, σελ. 35. 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
Εγγυητική επιστολή. Δεν αποκλείεται η κατʼ ένσταση απόκρουση της πληρωμής από τον εγγυητή, δυνάμει του άρθρου 281 ΑΚ , ούτε η μεταγενέστερη εκ μέρους του υπέρ ου η επιστολή, πρωτοφειλέτη και εντολέως αναζήτηση του καταβληθέντος ποσού από τον λαβόντα τούτο δανειστή ή τον διάδοχο του τελευταίου, εάν δεν συντρέχουν οι όροι της καταπτώσεως, κατά τις περί αδικοπραξιών διατάξεις ή επικουρικώς κατά τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού (αντιθ.μειοψ). ΑΠ 16/2008, σελ. 62. 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 
Αδικοπραξία μπορεί να αποτελέσει και η αίτηση πτωχεύσεως, χωρίς όμως να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της μόνιμης και διαρκούς αδυναμίας του οφειλέτη. ΑΠ 1613/2008, σελ. 73. 
Και στη σύμβαση έργου, είναι δυνατή η συρροή ενδοσυμβατικής ευθύνης από το άρθρο 690 ΑΚ και ευθύνης από αδικοπραξία, όταν η ενέργεια του εργολάβου που προκάλεσε τη ζημία και χωρίς τη συμβατική δέσμευση θα ήταν παράνομη, ως ενέχουσα προσβολή δικαιώματος το οποίο αντιτάσσεται κατά του ζημιώσαντος και το οποίο αυτός όφειλε να σεβαστεί. ΕφΚέρκυρας 40/2008, σελ. 133. 
ΑΕΙ 
Διδακτικό προσωπικό. Η μη υπαγωγή, κατʼ ανάλογη εφαρμογή, λόγω της έλλειψης ρητής ρύθμισης, των πανεπιστημιακών καθηγητών στην ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση για το ανεύθυνο των δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ έναντι των τρίτων για τη ζημία που προκάλεσαν σʼ αυτούς από παράνομη πράξη ή παράλειψή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους είτε στο Δημόσιο είτε σε ΝΠΔΔ, κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε ο κωδικοποιημένος με το ΠΔ 611/1977 Υπαλληλικός Κώδικας, συνάδει προς την ιδιότητα αυτών ως ανωτάτων δημοσίων λειτουργών με αυξημένο κύρος και με την απʼ αυτήν απορρέουσα πρόσθετη ευθύνη από εκείνη του απλού δημοσίου υπαλλήλου, κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, καίτοι παράλληλα και ταυτόχρονα ασκούν και το λειτούργημα του ιατρού του ΕΣΥ, με την επισήμανση ότι με δική τους επιλογή και ευθύνη και για δικό τους όφελος κατείχαν τη θέση του Καθηγητή σε ΑΕΙ παράλληλα με τη θέση του ιατρού υπαγομένου στο ΕΣΥ. ΑΠ Ολ 3/2009, σελ. 53. 
ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Ακύρωση ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων Νοσοκομείου από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού. Ορθή η απόφαση της αναθέτουσας αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό μετά την έκδοση της κατακυρωτικής πράξεως καθώς λόγω αμφισημίας διατάξεως που περιέχεται στην προκήρυξη οι προσφορές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες δεν ήταν συγκρίσιμες. ΣτΕ 810/2008, σελ. 43. 
Ακύρωση νομαρχιακής αποφάσεως, με την οποία, κατʼ επίκληση λόγων προστασίας της δημόσιας υγείας και απουσίας εναλλακτικών λύσεων, προεκρίθη η κατʼ εξαίρεση χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου Δήμου Κερκυραίων. ΣτΕ 1607/2008, σελ. 46. 
Προσφυγή για ακύρωση πράξεως προσδιορισμού φόρου κληρονομίας Πρϊσταμένου Α΄ ΔΟΥ Κερκύρας. Αν εκείνος, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε πράξη προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ, μέσα στη νόμιμη προθεσμία, είτε με το δικόγραφο της προσφυγής, είτε με ιδιαίτερη αίτηση, πρόταση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς, αργεί η διαδικασία εκδίκασης της προσφυγής μέχρις ότου πραγματοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, ή ματαιωθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, η επίλυση της διαφοράς αυτής. ΜΔΠρΚέρκυρας 137/2008 σελ. 86. 
ΑΚΙΝΗΤΑ 
Αξία κληρονομιαίων ακινήτων. Υπολογισμός από τη ΔΟΥ Βʼ Κέρκυρας αξίας κληρονομιαίων ακινήτων και φόρου κληρονομίας. Προσφυγή ενός εκ των κληρονόμων με την οποία αμφισβητείται το ύψος της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων, όπως αυτή υπολογίστηκε από τη ΔΟΥ. Αναβολή οριστικής κρίσης, έως ότου η ΔΟΥ προσκομίσει, σύμφωνα με το άρθρο 129 ΚΔΔ, πλήρη φάκελο της υπόθεσης, με τα απαραίτητα κατά το Δικαστήριο έγγραφα, βάσει των οποίων προέβη στον καθορισμό της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων. ΤρΔΠρΚέρκυρας 290/2008, σελ. 84. 
Διακατοχικές πράξεις ακινήτου με διάνοια κυρίου. Αναγνωριστική αγωγή. Δουλεία διόδου. Πραγματικά περιστατικά. ΕφΚέρκυρας 42/2008, σελ. 138. 
Κτήση κυριότητας με χρησικτησία. Οι διακατοχικές πράξεις που επικαλείται ο ενάγων, προέρχονται από την πληρωμή λογαριασμών παροχών ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ, οι οποίες από μόνες τους, ενόψει και της συμβίωσής του με τη μητέρα του εναγομένου και της συμμετοχής του στις σχετικές κοινές δαπάνες, δεν μπορούν να θεωρηθούν πράξεις νομής, ώστε να θεμελιώσουν νομικά τα προσόντα κτήσης κυριότητας με έκτακτη χρησικτησία. ΕφΚέρκυρας 98/2008, σελ. 154. 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ 
Ακυρότητα ιδιόγραφης διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη προς σύνταξή της. Χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η ικανότητα για σύνταξη έγκυρης ιδιόγραφης διαθήκης. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω αντιφατικών αιτιολογιών ως προς την ανικανότητα του διαθέτη να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη, αν αυτή οφείλεται είτε σε ψυχική ασθένεια είτε σε έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. ΑΠ 1110/2008, σελ. 70. 
Απόλυση συνδικαλιστικών στελεχών. Η επίκληση της προστασίας των άρθρων 14 και 15 του Ν 1264/1982 και η άσκηση αξιώσεων που προϋποθέτουν την ακυρότητα της απόλυσης, υπερβαίνει προφανώς τα όρια του άρθρου 281 ΑΚ και είναι καταχρηστική, όταν το συνδικαλιστικό στέλεχος με κακόβουλη συμπεριφορά του, που εξέρχεται των ορίων της γνήσιας συνδικαλιστικής δράσης, έχει κλονίσει κατʼ αντικειμενική κρίση, σε τέτοιο βαθμό το αναγκαίο κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των μερών με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ομαλή λειτουργία της σχέσεως εργασίας στο μέλλον. ΑΠ 364/2007, σελ. 75. 
Άκυρη καταγγελία σύμβασης εργασίας. Η άκυρη καταγγελία λογίζεται ως μη γενόμενη και η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί υφιστάμενη. ΕφΚέρκυρας 21/2009, σελ. 106. 
Οι διατάξεις των άρθρων 178 -179 ΑΚ ρυθμίζουν την ακυρωσία και ακυρότητα των ιδιωτικών δικαιοπραξιών για λόγους από το ουσιαστικό δίκαιο και για το λόγο αυτό δεν έχουν εφαρμογή, τόσο στις νομικές πράξεις με στενή έννοια, όσο και στις διαδικαστικές πράξεις, ούτε άμεσα ούτε ανάλογα, οι οποίες ρυθμίζονται από τους κανόνες του δικονομικού δικαίου, και η αναγνώριση αυτών ως άκυρων ή ακυρώσιμων, γίνεται στο πλαίσιο της σχετικής δίκης στην οποία αυτές συντελέστηκαν και όχι με αυτοτελή αγωγή. ΕφΚέρκυρας 166/2008, σελ. 156. 
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Συμβουλίου της Επικρατείας. Η μίσθωση κυλικείου δημοσίου σχολείου, αποτελεί διοικητική σύμβαση και συνεπώς, οι πράξεις του διοικητικού οργάνου που εκδόθηκαν πριν από την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως αυτού, όπως είναι και η πράξη με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στον αιτούντα, κατά την προηγηθείσα αυτής διοικητική διαδικασία, συνιστά διοικητική πράξη, η οποία αποσπώμενη, υπόκειται αυτοτελώς στον ακυρωτικό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παραπομπή της αίτησης αναστολής για εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. ΣυμβΤρΔΠρΚέρκυρας 1/2009, σελ. 82. 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 
Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 4 του Ν 653/1977, που εισάγουν αμάχητο τεκμήριο ωφέλειας των, κατά μήκος της διανοιγόμενης εθνικής οδού κειμένων ακινήτων, αντίκεινται στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. ΕφΚέρκυρας 66/2008, σελ. 144. 
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κερκύρας με το οποίο καθορίσθηκε αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος ευρισκόμενου εντός απαλλοτριωμένης ζώνης. Ο ανακόπτων κατασκεύασε επί του κτήματος τσιμεντένιο τοιχίο το οποίο όμως, όπως αποδείχθηκε, δεν υποδηλώνει εκ μέρους του αυτογνώμων κατάληψη του κτήματος με σκοπό την κτήση επʼ αυτού κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά προσπάθεια αποτροπής θανατηφόρων ατυχημάτων που ήταν συνήθη στην περιοχή. Καθώς λοιπόν ελλείπει μία εκ των τριών προϋποθέσεων για την έκδοση του πρωτοκόλλου αποζημιώσεως, πρέπει τούτο να ακυρωθεί. ΕιρΚέρκυρας 201/2008, σελ. 192. 
ΑΝΑΙΡΕΣΗ 
Αναίρεση για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν ή προσκομίστηκαν απαράδεκτα, για μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που ο νόμος δεν επιτρέπει. Αναίρεση για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία ζημιωθέντος. Προσβολή προσωπικότητας. Αναίρεση για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας και για παραβίαση της ουσιαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης. ΑΠ Ολ 2/2008, σελ. 56. 
Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση λόγω αντιφατικών αιτιολογιών ως προς την ανικανότητα του διαθέτη να συντάξει ιδιόγραφη διαθήκη, αν αυτή οφείλεται είτε σε ψυχική ασθένεια είτε σε έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. ΑΠ 1110/2008, σελ. 70. 
ΑΝΑΚΟΠΗ 
Ανακοπή κατά πρωτοκόλλου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κερκύρας με το οποίο καθορίσθηκε αποζημίωση για την αυθαίρετη χρήση δημοσίου κτήματος ευρισκόμενου εντός απαλλοτριωμένης ζώνης. ΕιρΚέρκυρας 201/2008, σελ. 192. 
Ανακοπή κατά διαταγή πληρωμής. Η βασιμότητα της ανακοπής δεν ερευνάται από το δικαστήριο για τη χορήγηση της αναστολής, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογείται η χορήγηση της αναστολής σε προφανώς αβάσιμη ή απαράδεκτη ανακοπή. Κριτήριο για τη χορήγηση της αναστολής αποτελεί το αν κατά την κρίση του δικαστηρίου που δικάζει τη σχετική αίτηση, η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα επιφέρει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα, αν δηλαδή πιθανολογείται κίνδυνος δημιουργίας αμετάκλητων καταστάσεων, ανεπίδεκτων παραμερισμού μετά την ενδεχόμενη αίσια έκβαση της δίκης για την ανακοπή. ΕιρΚέρκυρας 271/2008, σελ. 194. 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης βάσει της οποίας αποφασίστηκε για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας η προσωρινή λειτουργία ΧΥΤΑ στη θέση στη θέση Ακροκέφαλος της περιοχής Τεμπλονίου του Δήμου Κερκυραίων. Απορρίπτεται η αίτηση ως άνευ αντικειμένου καθώς η αίτηση ακυρώσεως για την ακύρωση της απόφασης αυτής, έγινε ήδη δεκτή. ΣτΕ ΕΑ 517/2008, σελ. 52. 
Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης η οποία ακύρωσε πράξη Σχολικής Επιτροπής με την οποία είχε κατακυρωθεί διαγωνισμός για την εκμίσθωση κυλικείου σχολείων. Έννοια διοικητικών συμβάσεων. ΣυμβΤρΔΠρΚέρκυρας 1/2009, σελ. 82. 
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΗ 
Μία εκ των προϋποθέσεων, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν συμπλεκτικά για το παραδεκτό της αναψηλάφησης είναι και η ανωτέρα βία, ήτοι απρόβλεπτο εξωτερικό γεγονός, το οποίο δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως. Τέτοια περίπτωση, μπορεί να είναι και η άγνοια υπάρξεως κρίσιμου εγγράφου (ιδιωτικού ή δημόσιου), εξαιτίας της οποίας ανακύπτει αδυναμία έγκαιρης προσκομιδής του. Αν δε η προσβαλλόμενη απόφαση στηρίζεται σε ψευδή κατάθεση μάρτυρα, επιτρέπεται αναψηλάφηση, εφόσον το ψεύδος αναγνωρίσθηκε με αμετάκλητη απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. ΕφΚέρκυρας 19/2009, σελ. 104. 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Αναφορά κατά ιδιώτη ιατρού για παραβίαση της υποχρέωσης ενημέρωσης του ασθενούς και απαγόρευσης διαφήμισης. Λόγω του ότι η εν λόγω διαφορά είναι ιδιωτική ο Συνήγορος του Πολίτη δηλώνει αναρμοδιότητα δοθέντος ότι ως Ανεξάρτητη Αρχή δεν επιλαμβάνεται ιδιωτικών διαφορών. Συνήγορος του Πολίτη Γνώμη της 22.1.2007, σελ. 203. 
ΑΝΗΛΙΚΟΣ 
Επί προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, το δικαίωμα έγκλησης έχουν και οι δύο γονείς, μπορεί όμως να ασκηθεί από τον ένα μόνο γονέα, αφού αποτελεί πράξη με κατεπείγοντα χαρακτήρα, μάλιστα δε αυτό συμβαίνει επί αυτοφώρου εγκλήματος, ακριβώς λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της αυτόφωρης διαδικασίας. ΤρΠλημΚέρκυρας 340/2007, σελ. 90. 
ΑΠΑΤΗ 
Κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για το έγκλημα της απάτης, συνισταμένης στο ότι αυτός με την ιδιότητα του διευθυντή και για λογαριασμό της διαχειρίστριας της εταιρίας παραγωγής ετοίμου σκυροδέματος που πώλησε και παρέδωσε η εταιρία τμηματικά στον εγκαλούντα, ο οποίος είχε λάβει οικοδομική άδεια κατασκευής κατοικίας, παρέστησε ψευδώς στον εγκαλούντα διαβεβαιώνοντάς τον ρητά, ότι επρόκειτο για σκυρόδεμα συμβατικής αντοχής Β225, πλην όμως εν γνώσει του το πωληθέν σκυρόδεμα ήταν τύπου Β160 μειωμένης αντοχής και ακατάλληλο για τον προορισμό του, όπως διαπιστώθηκε και από σχετικούς ελέγχους του επιβλέποντος μηχανικού και της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ. ΤρΕφΚέρκυρας 186/2008, σελ. 87. 
ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Για την εξαιρετική περίπτωση συνέχισης λειτουργίας χώρου υγειονομικής ταφής, ο οποίος λειτουργούσε χωρίς σχετική άδεια κατά την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ ΗΠ 29407/3508/10.12.2002 περί μέτρων και όρων υγειονομικής ταφής αποβλήτων, απαιτείται υποβολή, εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της αποφάσεως αυτής, σχεδίου διευθέτησης του χώρου με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ακύρωση νομαρχιακής αποφάσεως, με την οποία, κατʼ επίκληση λόγων προστασίας της δημόσιας υγείας και απουσίας εναλλακτικών λύσεων, προεκρίθη η κατʼ εξαίρεση χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου Δήμου Κερκυραίων. ΣτΕ 1607/2008, σελ. 46. 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ - ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
Αναίρεση για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που δεν προσκομίστηκαν ή προσκομίστηκαν απαράδεκτα, για μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν, για λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων που ο νόμος δεν επιτρέπει. Αναίρεση για παραμόρφωση του περιεχομένου εγγράφου, όταν το δικαστήριο της ουσίας υπέπεσε σε διαγνωστικό λάθος. Αθέμιτος ανταγωνισμός. Προστασία ζημιωθέντος. Προσβολή προσωπικότητας. Αναίρεση για παράβαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας και για παραβίαση της ουσιαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 6 παρ. 1 της από 4.11.1950 Ευρωπαϊκής Σύμβασης της Ρώμης. ΑΠ Ολ 2/2008, σελ. 56. 
Οι δηλώσεις ή βεβαιώσεις τρίτων, που αποτελούν μαρτυρίες αυτών, εφόσον έγιναν για να χρησιμοποιηθούν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ως αποδεικτικά μέσα σε ορισμένη, μεταξύ άλλων, πολιτική δίκη, χωρίς να τηρηθούν οι προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, αποτελούν ανεπίτρεπτα αποδεικτικά μέσα, ενώ οι σε ανύποπτο χρόνο συνταγείσες λαμβάνονται υπόψη, ως τεκμήριο. ΕφΚέρκυρας 4/2009, σελ. 93. 
Δεν υπάγονται στην κατηγορία των κρίσιμων εγγράφων εκείνα, από τα οποία προκύπτει απλώς αρχή έγγραφης απόδειξης ή στα οποία μπορεί να θεμελιωθεί απλώς δικαστικό τεκμήριο, θα πρέπει δε να είναι νέα, όχι με την έννοια ότι έχουν συνταχθεί μετά τον τελεσίδικο τερματισμό της δίκης, αλλά με την έννοια ότι τώρα γίνεται για πρώτη φορά επίκληση και προσαγωγή τους. ΕφΚέρκυρας 19/2009, σελ. 104. 
Δικαστική ομολογία. Αποτελεί πλήρη απόδειξη κατά εκείνου που ομολογεί και γιʼ αυτό δεν διατάσσεται από το δικαστήριο άλλη απόδειξη. ΕιρΚέρκυρας 64/2009, σελ. 174. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Εργατικό ατύχημα. Η αναπηρία ή η παραμόρφωση, που προξενείται στον παθόντα, ανεξαρτήτως φύλου, εκτός από την επίδραση, την οποία μπορεί να ασκήσει τόσο στο ύψος των χρηματικών ποσών, που θα στερείται ο παθών στο μέλλον ή θα ξοδεύει επιπλέον εξαιτίας της αυξήσεως των δαπανών του, όσο και στο ύψος της χρηματικής ικανοποιήσεως, που θα επιδικασθεί για την ηθική βλάβη, μπορεί να θεμελιώσει και αυτοτελή αξίωση για αποζημίωση, αν επιδρά στο μέλλον του (αντίθ. μειοψ.). ΑΠ Ολ 18/2008, σελ. 60. 
Εργατικό ατύχημα. Ο εργαζόμενος που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα άνευ δόλου του εργοδότη ή των προστηθέντων αυτού, δικαιούται μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το ΙΚΑ, οπότε ο εργοδότης του απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση του εργαζομένου, δηλαδή απαλλάσσεται από την ευθύνη για αποζημίωση βάση των διατάξεων του κοινού δικαίου (Αστικού Κώδικα). ΕφΚέρκυρας 9/2009, σελ. 99. 
Εργατικό ατύχημα. Επί εργατικού ατυχήματος από το οποίο επήλθε ο θάνατος του παθόντος, οι συγγενείς του δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, είτε, κατά τις διατάξεις των άρθρων 3 επ. του Ν 551/1915, είτε, σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου (άρθρα 297, 298, 914, 922, 928 ΑΚ), εφόσον, όμως στη δεύτερη περίπτωση το ατύχημα, επήλθε, εκτός άλλων, σε εργασία όπου δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις ισχυόντων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών περί των όρων ασφαλείας και ένεκα μη τηρήσεως αυτών (άρθρο 16 Ν 551/1915). ΕφΚέρκυρας 62/2008, σελ. 141. 
Αρχή αναλογικότητας. Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας στον καθορισμό του ύψους της οφειλόμενης χρηματικής ικανοποιήσεως δεν υπόκειται στον έλεγχο του Ακυρωτικού. Η εν λόγω κρίση δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο ούτε και από άποψη παραβιάσεως ή μη της αρχής της αναλογικότητας, διότι ο δικαστικός έλεγχος της τηρήσεως της αρχής της αναλογικότητας περιορίζεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας διατάξεως νόμου και συγκεκριμένα αν ο νομοθετικός περιορισμός ενός συνταγματικώς προστατευόμενου δικαιώματος σέβεται ή όχι την αρχή της αναλογικότητας. ΑΠ 940/2008, σελ. 66. 
Αδικοπραξία με τη διάδοση αναληθών ειδήσεων. Προϋποθέσεις προκειμένου ο θιγόμενος να θεμελιώσει αξίωση αποκατάστασης όχι μόνο της περιουσιακής του ζημίας αλλά και της ηθικής του βλάβης. Αντικείμενο αποζημίωσης. Προσβολή προσωπικότητας. ΑΠ 1613/2008, σελ. 73. 
Κριτήρια καθορισμού διάρκειας προσωπικής κράτησης για αδικοπραξία. Τήρηση αρχής της αναλογικότητας. ΑΠ 1846/2007, σελ. 79. 
Επιταγή ακάλυπτη. Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο αντιπρόσωπο νομικού προσώπου υπάρχει αυτοτελής ευθύνη αποζημίωσης και εις βάρος του νομικού προσώπου. ΑΠ 1846/2007, σελ. 79. 
Προσβολή προσωπικότητας. Η επιδίκαση της χρηματικής, λόγω ηθικής βλάβης, ικανοποίησης προϋποθέτει σημαντική προσβολή της προσωπικότητας γι΄ αυτό και ο Δικαστής, για το σχηματισμό της αξιολογικής του κρίσης, οφείλει να εκτιμήσει όλα τα υπόψη του τεθέντα για τη συγκεκριμένη περίπτωση περιστατικά, ειδικότερα δε την έκφανση της προσωπικότητας, κατά της οποίας στρέφεται η προσβολή, τη βαρύτητα αυτής, το πταίσμα και τη βαρύτητα του πταίσματος του υπαιτίου, τον τόπο, χρόνο και διάρκεια της προσβολής, το επάγγελμα, την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των μερών και την τυχόν δημοσιότητα της προσβολής χωρίς, εφαρμόζοντας την αρχή της αναλογικότητας, να υπερακοντίζει το σκοπό που επεδίωξε ο νομοθέτης, ήτοι την αποκατάσταση της τρωθείσας κοινωνικής ειρήνης. ΕφΚέρκυρας 4/2009, σελ. 93. 
Ξενοδοχοϋπάλληλοι. Εάν κατά τη νεκρή περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα ξενοδοχειακή επιχείρηση, η σύμβαση εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος έχει τηρήσει τις για την επαναπρόσληψή του κατά την επόμενη περίοδο απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από τον Ν 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσεως εργασίας. ΕφΚέρκυρας 21/2009, σελ. 106. 
Όταν η υποστήριξη ή διάδοση αναληθών ειδήσεων γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 361, 362 και 363 ΠΚ είναι προφανές ότι και πάλι μπορεί να ζητηθεί αποζημίωση με βάση το άρθρο 914 ΑΚ σε συνδυασμό με την παραβιασθείσα ποινική διάταξη. Προϋποθέσεις χρηματικής ικανοποίησης. ΕφΚέρκυρας 5/2008, σελ. 112. 
Δικαιούχος αποζημίωσης είναι ο αμέσως ζημιωθείς, δηλαδή εκείνος που έπαθε βλάβη του σώματος ή της υγείας και δεν υποκαθίσταται στην αποζημιωτική αξίωση ο τρίτος οικείος που προσφέρει τις υπηρεσίες του, ούτε ευθεία αξίωση του παρέχοντος τις υπηρεσίες γεννάται, διότι η «θυσία» στην οποία υποβλήθηκε λόγω της αδικοπραξίας είναι ζημία έμμεση, αποκατάσταση της οποίας αναγνωρίζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. ΕφΚέρκυρας 20/2008, σελ. 118. 
Τροχαίο ατύχημα. Προκειμένου για την αυτόματη μεταβίβαση της απαιτήσεως αποζημιώσεως του παθόντος και ασφαλισμένου άμεσα ή έμμεσα στο ΙΚΑ, στο τελευταίο, στην έκταση βέβαια που η αξίωση αυτή ανταποκρίνεται στις ασφαλιστικές του παροχές, πρέπει ο παθών ασφαλισμένος που υπέστη τροχαίο ατύχημα και ζητά εξαιτίας αυτού από τον υπόχρεο αποζημίωση επί πλέον αυτής που το ΙΚΑ υποχρεούται να του καταβάλλει να προσκομίσει για το ορισμένο της αγωγής του τι του κατέβαλλε το ΙΚΑ, ή τι δικαιούται να λάβει απʼ αυτό σε σχέση με τις δαπάνες που υποβλήθηκε. ΕφΚέρκυρας 27/2008, σελ. 128. 
Αναγκαστική απαλλοτρίωση. Ο ισχυριζόμενος ότι το απομένον τμήμα του ακινήτου του δεν ωφελείται, αλλά αντιθέτως ζημιώνεται από την απαλλοτρίωση, με την επίκληση και των περιστατικών που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, μπορεί, αποδεικνύοντας το αντίθετο της τεκμαιρόμενης ωφέλειας, δηλαδή την επικαλούμενη ζημία του, και ανατρέποντας το τεκμήριο (μαχητό) του άρθρου 33 Ν 2971/2001, να αποζημιωθεί και για την «αυτοαποζημιούμενη» έκτασή του, ασκώντας σχετική αγωγή, είτε αναγνωριστική της ανυπαρξίας υποχρέωσης αυτοαποζημίωσης, είτε και καταψηφιστική, σωρεύοντας σε αυτή και αίτημα περί καταβολής από τον υπόχρεο της σχετικής αποζημίωσης, όπως αυτή έχει καθοριστεί οριστικά από το δικαστήριο. ΕφΚέρκυρας 66/2008, σελ. 144. 
Απόλυση εργαζομένου. Τη δικαιούμενη από τον απολυόμενο οδηγό αποζημίωση του Ν 2112/1920 καταβάλλει ο ιδιοκτήτης του λεωφορείου στον αρμόδιο προς αποζημίωση υπαλλήλων φορέα του ΚΤΕΛ. Σε περίπτωση μη προηγούμενης καταβολής της αποζημίωσης αυτής στον άνω φορέα, δεν προβλέπεται ακυρότητα της καταγγελίας, αλλά απλώς με αυτή θεμελιώνεται δικαίωμα του δικαιούχου φορέα να αξιώσει από τον εργοδότη-ιδιοκτήτη την σε αυτού καταβολή αυτής, υποκαθισταμένου έτσι αυτού εκ του νόμου στο σχετικό δικαίωμα του απολυθέντος οδηγού. ΕφΚέρκυρας 97/2008, σελ. 152. 
Δεν είναι δικαιούχος αποζημιώσεως από την αδικοπραξία ο εξ αναγωγής υπόχρεος προς πληρωμή της επιταγής, ο οποίος έγινε μετέπειτα κομιστής αυτής κατόπιν εξοφλήσεώς της, διότι η βλάβη του από την εξόφληση δεν είναι απότοκος, κατά πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια, της προαναφερόμενης αδικοπραξίας, αλλά της προβλεπόμενης ειδικά από το νόμο ευθύνης εξ αναγωγής. ΕφΚέρκυρας 50/2005, σελ. 158. 
ΑΠΟΡΡΗΤΟ 
Δικαίωμα πρόσβασης στα ιατρικά αρχεία ασθενούς και λήψη αντιγράφων του φακέλου του, μετά το θάνατο του ασθενούς, από τους κληρονόμους του. Το εν λόγω δικαίωμα βρίσκεται εκτός του πεδίου εφαρμογής του Ν 2472/1997, καθώς ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που το υποκείμενο προσωπικών δεδομένων έχει πεθάνει. Η υποχρέωση ικανοποίησης του σχετικού δικαιώματος από τον υπεύθυνο ή εκτελούντα την επεξεργασία είναι άμεση και δεν τελεί υπό την προηγούμενη έγκριση ή εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Συνήγορος του Πολίτη Γνώμη της 12.6.2008, σελ. 200. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ακύρωση απόφασης. Ακύρωση νομαρχιακής αποφάσεως, με την οποία, κατʼ επίκληση λόγων προστασίας της δημόσιας υγείας και απουσίας εναλλακτικών λύσεων, προεκρίθη η κατʼ εξαίρεση χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας ΧΥΤΑ στη θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου Δήμου Κερκυραίων. ΣτΕ 1607/2008, σελ. 46. 
Αίτηση αναστολής. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης απόφασης βάσει της οποίας αποφασίστηκε για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας η προσωρινή λειτουργία ΧΥΤΑ στη θέση στη θέση Ακροκέφαλος της περιοχής Τεμπλονίου του Δήμου Κερκυραίων. Απορρίπτεται η αίτηση ως άνευ αντικειμένου καθώς η αίτηση ακυρώσεως για την ακύρωση της απόφασης αυτής, έγινε ήδη δεκτή. ΣτΕ ΕΑ 517/2008, σελ. 52. 
Προδικ
Back to Top