ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2010


Κωδικός Προϊόντος: 12790
  • Έκδοση: 2011
  • Σελίδες: 238
  • ISBN: 1109-3323
  • Black friday εκδόσεις: 30%
Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία. Στο τ. 10/2010, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Αντιφώνηση του Γ. Καλλιμόπουλου για τον Τιμητικό Τόμο Γ. Καλλιμόπουλου  καθώς και οι μελέτες των Ν. Αλιβιζάτου «Οι θεσμικές προϋποθέσεις της δεύτερης Μεταπολίτευσης», Σ.-Μ. Παγκράτη «Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης (Παρατηρήσεις de lege ferenda σʼ έναν νεοπαγή θεσμό της δημόσιας διοίκησης)» και Π. Λαγού/Κ. Λαγού «Καταλογισμός ευθύνης με τη χρήση βιομετρικών».
ΑΓΩΓΗ 
Διεκδικητική. Σε περίπτωση διεκδικητικής της κυριότητας κινητού πράγματος, αγωγής, εφόσον με την αγωγή υποβάλλεται και αίτημα καταδίκης του εναγομένου σε ορισμένο ποσό αποζημίωσης, αν δεν ανευρεθεί το πράγμα κατά την εκτέλεση, το δικαστήριο, εφόσον δεχτεί την αγωγή, υποχρεούται να καταδικάσει τον εναγόμενο όχι μόνο στην παράδοση του επίδικου πράγματος στον ενάγοντα, αλλά και σε αποζημίωση του ενάγοντος για την περίπτωση που αυτό δεν ανευρεθεί κατά την εκτέλεση. ΕφΚέρκυρας 234/2010, σελ. 102. 
Αποζημιωσης. Σε περίπτωση καταστροφής ξένου πράγματος, η ζημία συνίσταται στην αξία αυτού, η αναγραφή δε της ολοκληρωτικής καταστροφής του πράγματος είτε με την τεχνική είτε με την οικονομική της μορφή αρκούν για την πληρότητα του δικογράφου της σχετικής αγωγής αποζημίωσης, κατά την έννοια του άρθρου 216 ΚΠολΔ και δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται προκειμένου περί καταστροφής αυτοκινήτου, οι προκληθείσες σʼ αυτό επιμέρους βλάβες, η δαπάνη αποκατάστασης αυτών, ο τύπος του οχήματος, το έτος κατασκευής και κυκλοφορίας του, ο κυβισμός και η κατάστασή του και τα διανυθέντα χιλιόμετρα κατά το χρόνο του ατυχήματος. Αντίθετα, προκειμένου περί του αιτήματος επιδίκασης της συνολικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την αποκατάσταση του βλαβέντος οχήματος στην προ του ατυχήματος κατάστασή του, δηλονότι, τόσο της αγορά ανταλλακτικών, όσο και της αμοιβής των εργασιών τοποθέτησής τους, καθίσταται αναγκαίος ο διαχωρισμός των μερών του αιτήματος, ήτοι της δαπάνης αγοράς των ανταλλακτικών και της αμοιβής των εργασιών, αντίστοιχα. ΕφΚέρκυρας 98/2009, σελ. 115. 
Πλαγιαστική. Προϋποθέσεις άσκησης πλαγιαστικής αγωγής κατʼ άρθρο 72 ΚΠολΔ. Όταν ο παθών, με το ίδιο δικόγραφο, ασκεί ευθεία αγωγή κατά του υπόχρεου ασφαλισμένου και πλαγιαστική αγωγή κατά του ασφαλιστή, δεν προλαβαίνει να συντρέξει η κατά την ανωτέρω διάταξη προϋπόθεση της αδράνειας του οφειλέτη, συνεπώς, σε μία τέτοια περίπτωση η πλαγιαστική αγωγή ασκείται προώρως. ΜΠρΚέρκυρας 220/2010, σελ. 145. 
Η διαζευκτική εναγωγή περισσοτέρων προσώπων είναι ανεπίτρεπτη καθότι ουσιαστικά αποτελεί αγωγή υπό αίρεση. Ανεπίτρεπτη είναι περαιτέρω, η εναγωγή, ενεργητική ή παθητική, περισσότερων προσώπων διαζευκτικά είτε γίνεται εμφανώς είτε γίνεται αφανώς. Αγωγή η οποία ασκείται διαζευκτικά ως προς το πρόσωπο διαδίκου απορρίπτεται ως αόριστη στο σύνολό της, εκτός αν υπάρξει παραίτηση από το δικόγραφο ως προς τα πρόσωπα που ενάγουν ή ενάγονται διαζευκτικά οπότε η αοριστία και το απαράδεκτο που αυτή προκαλεί θεραπεύεται, καθότι η παραίτηση έχει αναδρομική ενέργεια. Ενεργητική νομιμοποίηση κοινοπραξίας. ΜΠρΚέρκυρας 170/2008, σελ. 198. 
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ 
Οι διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού είναι επιβοηθητικής φύσεως και η αγωγή μπορεί να ασκηθεί αν λείπουν οι προϋποθέσεις από σύμβαση ή αδικοπραξία, δηλαδή παρέχεται μόνο αν ο ενάγων δεν έχει καμιά άλλη αξίωση για την κάλυψη της ζημίας του ή γενικότερα για την ικανοποίησή του. ΜΠρΚέρκυρας 174/2009, σελ. 174. 
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ 
Η έλλειψη της συμφωνημένης ιδιότητας του πωληθέντος πράγματος δεν ιδρύει καθʼ εαυτήν ευθύνη από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ, αφού, χωρίς τη συμβατική σχέση, δηλαδή τη συμφωνία για την ύπαρξη της συγκεκριμένης ιδιότητας του πωληθέντος, δεν αποτελεί πράξη παράνομη. Όταν όμως, με την ευκαιρία της συμβατικής αυτής παράβασης, αυτός που γνωρίζει την έλλειψη της ιδιότητας αυτής πωλητής, δολίως αποσιωπά την έλλειψη από τον αγοραστή, συντρέχουν πρόσθετα πραγματικά στοιχεία, που μαζί με τη συμβατική παράβαση συνθέτουν διάφορο ιστορικό γεγονός, ικανό, κατά το άρθρο 914 ΑΚ, για την πλήρωση του «πραγματικού» της αδικοπραξίας. ΕφΚέρκυρας 199/2009, σελ. 121. 
Αξιώσεις από αδικοπραξία, έκταση και περιεχόμενο. Χρόνος παραγραφής επιμέρους αξιώσεων. Παραγραφή αξιώσεων που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή πρακτικό συμβιβασμού. ΜΠρΚέρκυρας 275/2009, σελ. 180. 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
Από απόψεως αναγκαστικής εκτελέσεως αυτό σημαίνει ότι η επισπεύδουσα Τράπεζα δεν μπορεί να επισπεύσει έγκυρα αναγκαστική εκτέλεση εάν δεν προαποδείξει τη βεβαιότητα της εκτελούμενης απαιτήσεώς της με έγγραφο, όπως επιτάσσει το άρθρο 915 του ΚΠολΔ και αν δεν συγκοινοποιήσει με την επιταγή της το έγγραφο αυτό (924 ΚΠολΔ). Οι πράξεις εκτελέσεως που επιχειρούνται χωρίς την προαπόδειξη αυτή και χωρίς να συγκοινοποιείται το σχετικό έγγραφο με την επιταγή (άρθρο 924 ΚΠολΔ) είναι άκυρες, ανεξαρτήτως από την επίκληση δικονομικής βλάβης. ΕφΚέρκυρας 129/2010, σελ. 81. 
Η απόδοση ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης γίνεται με τον προβλεπόμενο υπό του ΚΠολΔ τρόπο και δεν αποτελεί υποχρέωση του καταδικασθέντος σε επιχείρηση ή παράλειψη πράξης, την οποία, αυτός (ο καταδικασθείς εναγόμενος), στην περίπτωση που δεν εκτελέσει, εξαναγκάζεται δικαστικά με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης. ΕφΚέρκυρας 230/2010, σελ. 93. 
Περαιτέρω, ο επιτυχών τελεσίδικη απόφαση περί εκτελέσεως δανειστής, μπορεί να ζητήσει απʼ ευθείας αποζημίωση μετά την πάροδο άπρακτης της εύλογης προθεσμίας που τάχθηκε στον οφειλέτη προς εκτέλεση, ως εκ του ότι θεωρείται αδύνατη η παροχή από πταίσμα του οφειλέτη με τη μη εκπλήρωση αυτής εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή και επί καταδίκης σε παροχή από εμπράγματη αξίωση. Μόνο στην περίπτωση που τα κινητά πράγματα δεν ευρεθούν κατά την εκτέλεση, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική εφόσον έχει ζητηθεί με την αγωγή επικουρικά και έχει γίνει δεκτό το αίτημα περί επιδίκασης αποζημίωσης ίσης με την αξία των πραγμάτων και εκτελείται πλέον η απόφαση κατά τις διατάξεις περί εκτέλεσης χρηματικών απαιτήσεων του ΚΠολΔ. ΕφΚέρκυρας 234/2010, σελ. 102. 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Είσοδος ταχύπλοου σκάφους σε σαφώς οριοθετημένη με σημαδούρες ζώνη της περιοχής Νησάκι Κέρκυρας που προοριζόταν μόνο για τους λουόμενους και σοβαρός τραυματισμός λουόμενου, Βέλγου υπηκόου. Το κονδύλι καταβολής πρόσθετης αποζημίωσης 15.000 ευρώ κατʼ άρθρο 931 ΑΚ, τυγχάνει απορριπτέο ως αόριστο, διότι δεν εκτίθεται στην αγωγή η αναπηρία που υπέστη ο ενάγων με την έννοια της έλλειψης της σωματικής, νοητικής ή ψυχικής ακεραιότητάς του, ούτε η παραμόρφωση με την έννοια της ουσιώδους αλλοίωσης της εξωτερικής εμφανίσεως του προσώπου. ΠΠρΚέρκυρας 90/2010, σελ. 126. 
ΑΝΗΛΙΚΟΙ 
Αν πρόκειται για ζημία που προξενήθηκε από υπαιτιότητα τρίτου προσώπου σε βάρος προσώπου που δεν συμπλήρωσε το 10ο έτος της ηλικίας του, δεν μπορεί να αντιταχθεί κατά του ανηλίκου το ίδιον αυτού πταίσμα για τη μείωση των συνεπειών της πράξης του αδικοπραγήσαντος. Δεν είναι δυνατή επίσης η προβολή κατά του ιδίου του ανηλίκου ενστάσεως περί συνυπαιτιότητας των γονέων του, λόγω της τυχόν παραμέλησης ασκήσεως εποπτείας επʼ αυτού. ΜΠρΚέρκυρας 275/2009, σελ. 180. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΘΕΜΙΤΟΣ 
Η εκμετάλλευση από έναν τρίτο ανταγωνιστή μιας ήδη καταγγελθείσας σύμβασης αποκλειστικής συνεργασίας και η σύναψη νέας σύμβασης με τον καταγγείλαντα δεν είναι καθεαυτή αθέμιτη. ΑΠ 1041/2010, σελ. 51. 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗ 
Αντιφώνηση, Γ. Καλλιμόπουλου, σελ. 5. 
ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ 
Από το άρθρο 26 Ν 2882/2001 προκύπτει ότι η απόφαση για την αναγνώριση των δικαιούχων της αποζημιώσεως από απαλλοτρίωση αποτελεί δεδικασμένο έναντι πάντων για το ποιος είναι δικαιούχος εισπράξεως της αποζημιώσεως καθώς και για το εμβαδόν του απαλλοτριουμένου ακινήτου και τον όγκο των επʼ αυτού κτισμάτων, τα οποία το δικαστήριο ερευνά ελεύθερα. Αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να αποφασίσει επί των θεμάτων αυτών οριστικά και αμετάκλητα είναι το μονομελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο που απαλλοτριώθηκε. Ο καθορισμός όμως του ποσού της αποζημίωσης των επικείμενων των ακινήτων που αλλάζουν ιδιοκτήτη με την πράξη εφαρμογής ανατέθηκε στην επιτροπή του ΠΔ 5/1986. ΜΠρΚέρκυρας 360/2010, σελ. 149. 
ΑΠΑΤΗ 
Το έγκλημα της απάτης του άρθρου 386 παρ. 1 και 3 ΠΚ, μπορεί να συντελεστεί με τρεις υπαλλακτικά τρόπους, δηλαδή είτε με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, είτε με αθέμιτη απόκρυψη των αληθινών είτε με αθέμιτη παρασιώπηση αυτών. Απαραίτητο στοιχείο για να υπάρχει απάτη, είναι η πρόκληση βλάβης (ζημίας) στην περιουσία του παραπλανηθέντος ή τρίτου ως αμέσου αποτελέσματος της απατηλής συμπεριφοράς του δράστη, ασχέτως αν ο ίδιος (ο δράστης) πέτυχε περιουσιακό όφελος για τον εαυτό του ή για τρίτον. Από τη διάταξη του άρθρου 149 εδ. α΄ και β΄ ΑΚ, προκύπτει ότι η απάτη αντιμετωπίζεται στο δίκαιο υπό δύο έννοιες ήτοι: α) ως λόγος που καθιστά ελαττωματική τη βούληση του απατηθέντος, εξ αιτίας της οποίας δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της δήλωσής του, και β) ως αδικοπρακτική συμπεριφορά του απατήσαντος, η οποία γεννά εις βάρος του υποχρέωση αποζημίωσης κατά το άρθρο 914 του ΑΚ. Και στις δύο περιπτώσεις, απάτη είναι η δόλια χρήση μέσων ή τεχνασμάτων, που κατατείνει στην πρόκληση ή διατήρηση πεπλανημένης αντίληψης. ΕφΚέρκυρας 230/2010, σελ. 93. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
Ολοσχερής καταστροφή του αυτοκινήτου της ενάγουσας και υπολογισμός αξίας αποζημίωσης για την καταστροφή αυτού. ΜΠρΚέρκυρας 120/2010, σελ. 143. 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Έργα και δραστηριότητες Ν 1650/1986. Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. ΜΠΕ. ΣτΕ 2432/2010, σελ. 41. 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Προσωρινά εκτελεστή. Άσκηση εμπρόθεσμης ανακοπής ή έφεσης κατά απόφασης που έχει κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή. Δυνατή μέχρι τη συζήτηση της ανακοπής ή έφεσης στο ακροατήριο, εφόσον το ζητήσει ο διάδικος που ηττήθηκε, η αναστολή της εκτέλεσης ολικά ή μερικά, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση ως προς την ανακοπή ή έφεση, με εγγύηση ή χωρίς εγγύηση, εφόσον πιθανολογείται η ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Μόνη η δυνατότητα να προκληθεί βλάβη από την εκτέλεση, δεν αρκεί για τη χορήγηση της αναστολής, αλλά προέχει να πιθανολογείται η βασιμότητα του ένδικου μέσου. ΜΠρΚέρκυρας 626/2009, σελ. 197. 
ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 
Σύμβαση εμπορικής μίσθωσης. Μετά τη σύναψη της σύμβασης επήλθε απρόβλεπτη αύξηση της εμπορικότητας της περιοχής που βρίσκεται το μίσθιο. Απορρίφθηκε η αγωγή αναπροσαρμογής μισθώματος. Το Εφετείο έκρινε ως αόριστη την αγωγή. Αναιρείται η προσβαλλομένη και παραπέμπεται η υπόθεση στο ίδιο Εφετείο για περαιτέρω εκδίκαση. ΑΠ 893/2010, σελ. 50. 
ΑΡΡΑΒΩΝΑΣ 
Αρραβώνας. Δίνεται για καταρτισμένη σύμβαση ή κατά την κατάρτιση προσυμφώνου και όχι κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων. ΜΠρΚέρκυρας 174/2009, σελ. 174. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
Πιθανολογήθηκε η επισφαλής περιουσιακή κατάσταση του καθʼ ου η αίτηση, καθόσον αυτός τυγχάνει αποκλειστικός κύριος ενός οικοπέδου, το οποίο αποτελεί το μοναδικό περουσιακό στοιχείο του και το οποίο είναι ήδη επιβαρημένο με προσημείωση υποθήκης υπέρ Τραπέζης. Δέχεται την υπό κρίση αίτηση και επιτρέπει στην αιτούσα ομόρρυθμο εταιρία να εγγράψει προς εξασφάλιση της απαίτησής της προσημείωση υποθήκης για το ποσό των 200.000 ευρώ σε βάρος του ανωτέρω ακινήτου του καθʼ ου η αίτηση. ΜΠρΚέρκυρας 181/2010, σελ. 145. 
Αίτημα ρύθμισης επιμέλειας τέκνου και υποχρέωσης διατροφής αυτού από μητέρα ανηλίκων τέκνων, διαμένουσα με τα τέκνα της στην Ελλάδα. Κατά τόπον αρμοδιότητα δικαστηρίου. Στις υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, εγκαθιδρύεται διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων κράτους μέλους σχετικά με πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που ευρίσκονται στο κράτος αυτό, ακόμα και αν θεμελιώνεται διεθνής δικαιοδοσία των δικαστηρίων άλλου κράτους μέλους. ΜΠρΚέρκυρας 1209/2010, σελ. 156. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ βλ. και Σύμβαση ασφάλισης 
Υπαίτιος για την πρόκληση της σύγκρουσης, ήταν αποκλειστικά ο θανών οδηγός του μοτοποδηλάτου, καθόσον αυτός, οδηγώντας το μοτοποδήλατό του, επιχείρησε να εισέλθει από δημοτικό δρόμο (χωματόδρομο) σε κύρια περιφερειακή οδό, όπου υπάρχει πυκνή συνήθως κυκλοφορία οχημάτων και είχε στην πορεία του πινακίδα Ρ-2 (stop) ρυθμιστική της κυκλοφορίας, που τον υποχρέωσε να ακινητοποιήσει το όχημά του μπροστά από τη διασταύρωση και να ελέγξει πριν εισέλθει στην κύρια οδό, την κίνηση των οχημάτων, ώστε να κινηθεί με ασφάλεια και να μη γίνει πρόξενος τροχαίου ατυχήματος. Αυτός όμως, από αμέλεια και απειρία περί την οδήγηση, δεν συμμορφώθηκε με τις εν λόγω επιβεβλημένες από τον ΚΟΚ, υποχρεώσεις του, αλλά επιχείρησε ανεξέλεγκτα να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα της περιφερειακής οδού, παραβιάζοντας και τη διπλή διαχωριστική γραμμή, που του απαγόρευε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα εκ της αμελούς αυτής συμπεριφοράς του, να συγκρουσθεί, με το κινούμενο επʼ αυτής εκείνη τη χρονική στιγμή, αυτοκίνητο του πρώτου εναγομένου. ΕφΚέρκυρας 19/2010, σελ. 70. 
Αυτοκινητικό ατύχημα οφειλόμενο σε αυξημένη συγκέντρωση υδάτων στο οδόστρωμα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την υδρολίσθηση του οχήματος που οδηγούσε η ενάγουσα. Αποκλειστικά υπαίτια για το παραπάνω συμβάν, είναι η εναγομένη (ΔΕΥΑΚ) διότι τούτη είχε την ευθύνη και την αρμοδιότητα συντήρησης του ζημιογόνου αγωγού ύδρευσης και δεν φρόντισε για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου της σε όλο του το μήκος, μολονότι γνώριζε ήδη ότι ο αγωγός αυτός επανειλημμένα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα παρουσιάζει βλάβες και διαρροές σε διάφορα σημεία. ΜΠρΚέρκυρας 120/2010, σελ. 143. 
Αυτοκινητικό ατύχημα στην Ελλάδα από αλλοδαπό αυτοκίνητο μετά την 1.7.1988. Αξίωση κατά Γραφείου Διεθνούς Ασφαλίσεως. Ορισμένο αγωγής κατʼ αυτού. Σε περίπτωση ατυχήματος στην Ελλάδα από αλλοδαπό αυτοκίνητο προερχόμενο από χώρα της ΕΕ, όπως η Γαλλία, το Εθνικό Γραφείο της οποίας έχει προσυπογράψει την κατά το άρθρο 2 παρ. 2 Ν 489/1976 συμπληρωματική συμφωνία, για την αποκατάσταση της ζημίας ενέχεται, εκτός από τον κύριο, κάτοχο και οδηγό του ζημιογόνου οχήματος και το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως, έστω και αν το ζημιογόνο όχημα δεν είναι ασφαλισμένο ή δεν έχει εφοδιασθεί με πιστοποιητικό διεθνούς ασφαλίσεως (πράσινη κάρτα). Παραγραφή των αξιώσεων του ζημιωθέντος κατά αλλοδαπού ασφαλιστή. ΜΠρΚέρκυρας 220/2010, σελ. 145. 
Αυτοκινητικό ατύχημα. Ορισμένο κονδυλίων περί αποκατάστασης των φθορών οχήματος, μειώσεως της εμπορικής αξίας αυτού καθώς και του κονδυλίου μισθώσεως άλλου οχήματος. ΜΠρΚέρκυρας 284/2010, σελ. 148. 
Συνυπαίτιοι του αυτοκινητιστικού ατυχήματος είναι αμφότεροι οι οδηγοί των με αριθμούς κυκλοφορίας ΡΖΕ και ΙΕΙ αυτοκινήτων, ήτοι ο πρώτος κατά ποσοστό 80% και ο δεύτερος κατά ποσοστό 20% δεδομένου ότι από αμέλεια, και κατά παράβαση των αρχών της οδικής κυκλοφορίας, δεν κατέβαλαν την επιμέλεια και προσοχή, που όφειλαν από τις περιστάσεις και μπορούσαν να καταβάλουν, ως μέσοι συνετοί οδηγοί, με αποτέλεσμα, να επέλθει αυτοκινητιστικό ατύχημα. ΜΠρΚέρκυρας 371/2010, σελ. 150. 
Ατύχημα με μοτοσικλέτα. Αποκλειστικά υπαίτιος για την επέλευση της επίδικης σύγκρουσης είναι ο θανών, ο οποίος, δεν κατέβαλε την προσοχή και την επιμέλεια που θα κατέβαλε κάθε συνετός οδηγός υπό ανάλογες περιστάσεις. Το γεγονός ότι ο οδηγός του μοτοποδηλάτου δεν οδηγούσε στο αριστερό μέρος της λωρίδας κυκλοφορίας του ρεύματος πορείας του, δεν αποτελεί αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της παραβάσεως αυτής του ΚΟΚ (άρθρο 16) και της ενέργειας του θανόντος να εισέλθει στο αντίθετο γιʼ αυτόν ρεύμα κυκλοφορίας και να προκληθεί η σύγκρουση, ώστε να καταλογισθεί συνυπαιτιότητα σε αυτόν για το αποτέλεσμα που επήλθε. ΜΠρΚέρκυρας 378/2010, σελ. 152. 
Καθολική ή ολοσχερής βλάβη αυτοκινήτου. Μορφές με την οποία εμφανίζεται αυτή. Προκειμένου να γίνει δεκτή ερευνάται, αν η δαπάνη επισκευής υπερβαίνει ή όχι την πριν από το ατύχημα εμπορική αξία του αυτοκινήτου. Αν διαπιστωθεί τέτοια υπέρβαση, περιορίζεται η αιτούμενη αποζημίωση στην πριν από το ατύχημα αξία του αυτοκινήτου. ΕιρΚέρκυρας 262/2010, σελ. 201. 
ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΑ 
Καταλογισμός ευθύνης με τη χρήση βιομετρικών, Μελέτη Π. Λαγού/Κ. Λαγού, σελ. 25. 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
Ο συμπαραστατης του δημότη και της επιχείρησης (Παρατηρήσεις de lege ferunda σʼ έναν νεοπαγή θεσμό της δημόσιας διοίκησης), Μελέτη Σ.-Μ. Παγκράτη, σελ. 16. 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 
Εκτέλεση διεθνούς διαιτητικής απόφασης στην Ελλάδα. Έλλειψη αιτιολογίας της διαιτητικής αποφάσεως. Σημασία γεγονότος εάν υποκρύπτει παραβίαση του δικαιώματος υπερασπίσεως ή ουσιαστικής ρυθμίσεως της διαφοράς μεταξύ των διαδίκων. ΑΠ 1665/2009, σελ. 56. 
Διαιτητική διαδικασία. ΔιαιτητΔικαστ Κέρκυρας 1/2010, σελ. 205. 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 
Ευθύνη από διαπραγματεύσεις. Υφίσταται και όταν ακόμη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών έχουν τερματιστεί οριστικά και δεν υπολείπεται παρά μόνο η περιβολή του νόμιμου τύπου στην υπό κατάρτιση σύμβαση, την οποία μάλιστα ο υπαίτιος της ματαιώσεως δηλώνει προς τον έτερο ότι θεωρεί ως βέβαιη. ΜΠρΚέρκυρας 174/2009, σελ. 174. 
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής εκδοθείσα βάσει συναλλαγματικής. Λόγοι ανακοπής. Αποδείχθηκε ότι ο πρώτος των ανακοπτόντων δεν κατόρθωσε να λειτουργήσει την εταιρία, τα μερίδια της οποίας του πώλησε η καθʼ ης η ανακοπή και προς κάλυψη του τιμήματος εκδόθηκε η επίδικη συναλλαγματική, ήτοι δεν πληρώθηκε ο όρος που είχαν συμφωνήσει οι διάδικοι. Εντούτοις, η καθʼ ης ζήτησε και πέτυχε την έκδοση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, με βάση την επίδικη συναλλαγματική, αν και αυτή γνώριζε ότι η απαίτηση που ενσωμάτωνε η συναλλαγματική εξαρτάται από τον όρο της δυνατότητας εκδόσεως νόμιμης άδειας λειτουργίας του αρτοποιείου, όρος που δεν μπορούσε να πληρωθεί. Συνεπώς η προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής είναι άκυρη. ΜΠρΚέρκυρας 410/2010, σελ. 155. 
Μεταξύ των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων, με τη συνδρομή ή μη των οποίων μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι αφενός η ύπαρξη χρηματικής απαίτησης του αιτούντος και αφετέρου η απαίτηση αυτή καθώς και το ποσό της να αποδεικνύεται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Αν τα στοιχεία των τιμολογίων αποδεικνύονται από άλλα έγγραφα συνοδευτικά αυτών, όπως είναι τα δελτία αποστολής που φέρουν την υπογραφή του αγοραστή. ΜΠρΚέρκυρας 1453/2010, σελ. 162. 
ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΗΡΙΑ 
Προστασία περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος. Συντελεστής δόμησης. ΣτΕ 2611/2010, σελ. 44. 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΑΓΗΣ 
Διεθνής Σύμβαση της Χάγης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Σε περίπτωση παράνομης μετακίνησης ή κατακράτησης (απαγωγής) παιδιών νεοτέρων των 16 ετών, οι δικαστικές (ή διοικητικές) αρχές των συμβαλλόμενων κρατών οφείλουν να εφαρμόζουν τις διαδικασίες επείγοντος χαρακτήρα για την επιστροφή του παιδιού. Οι διαδικασίες αυτές κινούνται από την προβλεπόμενη από τη σύμβαση αυτήν, Κεντρική Αρχή, η οποία, προκειμένου για την Ελλάδα, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο, είτε του τόπου όπου βρέθηκε το παιδί μετά την απαγωγή είτε της κατοικίας ή διαμονής του απαγωγέα και δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η σχετική απόφαση τέμνει οριστικά τη διαφορά της παράνομης διεθνούς απαγωγής παιδιού, απαιτουμένης πλήρους απόδειξης προς σχηματισμό δικανικής πεποίθησης και όχι κατά πιθανολόγηση. Η απόφαση αυτή υπόκειται σε έφεση. Στην προκειμένη περίπτωση είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις της Σύμβασης της Χάγης περί αρπαγής και παράνομης μετακίνησης ανηλίκων, καθόσον η καθής-μητέρα του ανηλίκου, βρισκόμενη σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου με τον σύζυγό της παραβίασε το δικαίωμα του αιτούντος-πατέρα αυτού περί του, από κοινού με αυτήν, καθορισμού, του τόπου διαμονής του ανηλίκου, που συμπεριλαμβάνεται στα ζητήματα της επιμέλειας αυτού, καθώς δήλωσε σε αυτόν ότι δεν προτίθεται να επιστρέψει το ανήλικο παιδί τους στη Γερμανία όπου ήταν ο συνήθης τόπος διαμονής του προ της μετακίνησής του στην Ελλάδα αλλά θα ζήσει μαζί με αυτό στην Κέρκυρα. ΕφΚέρκυρας 233/2010, σελ. 97. 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
Από τα άρθρα 191, 192, 294, 295 και 679 επ. ΚΠολΔ, συνάγεται ότι το δικαίωμα του εναγομένου να αρνηθεί να απαντήσει στην νέα αγωγή μέχρι να καταβληθούν τα έξοδα της προηγούμενης δίκης, προϋποθέτει ότι ο εναγόμενος υποβλήθηκε σε έξοδα για την πρώτη αγωγή και ότι έγινε εκκαθάριση των εξόδων. Αν δεν έγινε τέτοια εκκαθάριση, το δικαστήριο στο οποίο υποβλήθηκε η ένσταση, μπορεί παρεμπιπτόντως, σύμφωνα με το άρθρο 284 ΚΠολΔ, με βάση τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα, να προσδιορίσει τα δικαστικά έξοδα, προκειμένου να επέλθει η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω δικονομική κύρωση της νόμιμης άρνησης του εναγομένου να απαντήσει στην ιστορική βάση της νέας αγωγής, χωρίς να καταδικάσει τον ενάγοντα στην απόδοση αυτών. ΠΠρΚέρκυρας 245/2009, σελ. 140. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Τοκογονία επί αναγνωριστικής αγωγής. Εφόσον ο νόμος, δεν διακρίνει, δεν συνδέει δηλαδή την έννομη συνέπεια της τοκογονίας λόγω επιδικίας προς το καταψηφιστικό αίτημα της αγωγής αλλά μόνον προς την γένεση της επιδικίας, δεν συντρέχει λόγος διαφοροποιήσεως ως προς το ζήτημα τούτο της καταψηφιστικής προς την αναγνωριστική αγωγή, δεδομένου ότι η τελευταία δεν έχει επικουρικό χαρακτήρα έναντι της πρώτης, τέμνει δε και αυτή τη διαφορά ως προς την ύπαρξη της απαίτησης με δύναμη δεδικασμένου. ΑΕΔ 7/2011, σελ. 33. 
ΔΟΜΗΣΗ 
Κατάργηση δουλείας διόδου κατ΄ άρθρο 25 ΓΟΚ/1985 και 1136 ΑΚ. Οικοδ. άδειες. Δεδικασμένο. ΣτΕ 2620/2010, σελ. 45. 
Συντελεστής Δόμησης. Προστασία περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος. Συντελεστής δόμησης. ΣτΕ 2611/2010, σελ. 44. 
ΔΟΥΛΕΙΕΣ 
Δουλεία διόδου υπέρ ακινήτου της ενάγουσας και σε βάρος ακινήτου του εναγομένου η οποία συνεστήθη με τα προσόντα της έκτακτης χρησικτησίας. Απόφαση εναγομένου περί διαμόρφωσης του δουλεύοντος σε κοινοτική πλατεία, κατασκευάζοντας εντός αυτής, μεταξύ άλλων, σκάλες και πεζούλια, τα οποία θα καθιστούσαν αδύνατη την πρόσβαση στο δεσπόζον ακίνητο της ενάγουσας με τροχοφόρα μέσα και δυσχερή με τα πόδια. ΜΠρΚέρκυρας 203/2009, σελ. 178. 
ΕΓΓΡΑΦΑ 
Προσβολή εγγράφου (επιταγής) ως πλαστής. Το άρθρο 463 ΚΠολΔ προϋποθέτει εκκρεμή δίκη, ενώπιον της οποίας προσκομίσθηκε ως αποδεικτικό μέσο ένα έγγραφο που προσβάλλεται ήδη κατʼ ένσταση ως πλαστό. Ο περιορισμός που τάσσει δεν ανάγεται στο ουσιαστικό δικαίωμα της κήρυξης εγγράφου ως πλαστού. Για το λόγο αυτό η προβλεπόμενη από τη διάταξη αυτή υποχρέωση έχει εφαρμογή μόνο όταν ο ισχυρισμός της πλαστότητας προβάλλεται κατʼ ένσταση ή με παρεμπίπτουσα αγωγή, όχι δε και όταν η πλαστότητα του εγγράφου προτείνεται με κύρια αυτοτελή αγωγή αλλά και με ανακοπή. ΜΠρΚέρκυρας 159/2009, σελ. 171. 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έργα και δραστηριότητες Ν 1650/1986. Αποθήκες πετρελαίου. Προέγκριση χωροθέτησης. ΜΠΕ. ΣτΕ 2432/2010, σελ. 41. 
ΕΙΚΟΝΙΚΟΤΗΤΑ 
Εκ του άρθρου 138 ΑΚ προκύπτουσα έννοια της εικονικότητας είναι ορισμένη αφʼ εαυτής και εμπεριέχει και το στοιχείο ότι όλοι οι συμβαλλόμενοι ήταν εν γνώσει της εικονικότητας κατά το χρόνο της κατάρτισης της δικαιοπραξίας. ΕφΚέρκυρας 5/2009, σελ. 110. 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Προληπτικός και προσυμβατικός έλεγχος στις δαπάνες και συμβάσεις δήμων, περιφερειών και νομικών τους προσώπων μετά τον «Καλλικράτη». α) Στις δαπάνες όλων των δήμων του Ν 3852/2010, καθώς και των νομικών τους προσώπων διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 169 παρ. 1 και 2 ΚΔΚ. β) Ο προληπτικός έλεγχος αφορά στις δαπάνες των δήμων, καθώς και των νομικών τους προσώπων, τα οποία θα προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3852/2010. γ) Οι δαπάνες των νέων περιφερειών και των νομικών τους προσώπων δεν υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για όλο το διάστημα της εφαρμογής των μέτρων σταθεροποίησης και ανάπτυξης της οικονομίας. δ) Ο Επίτροπος που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους διενεργεί κατασταλτικό έλεγχο στους λογαριασμούς των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων. ε) Στις συμβάσεις προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών, στις προγραμματικές συμβάσεις, στις εκτελεστικές διετών προγραμμάτων δράσης κοινωφελών επιχειρήσεων συμβάσεις, των δήμων, περιφερειών και των νομικών τους προσώπων, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων είναι μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ και μέχρι 500.000 ευρώ, διενεργείται, πριν από τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕλΣυν Πρακτ Ολ 2ης Γεν Συν. 19.1.2011, σελ. 61. 
ΕΝΤΟΛΗ 
Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη υπέρ εντολέα και κατά του εντολοδόχου αυτού καθώς ο τελευταίος αρνείται παρανόμως να αποδώσει στον εντολέα του τα χρήματα που απέκτησε κατά την εκτέλεση της εντολής και στη συνέχεια παρακράτησε ως προκαταβολή σύμβασης που ματαιώθηκε. ΜΠρΚέρκυρας 174/2009, σελ. 174. 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
Εφάπαξ αμοιβή άρθρου 19 παρ. 4 Ν 2470/1997 καταβαλλόμενη στο διοικητικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που συμμετέχει καθʼ οιονδήποτε τρόπο στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Εισαγωγικών) Εξετάσεων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που συμμετέχουν καθʼ οιονδήποτε τρόπο στην προετοιμασία, τη διεξαγωγή και την υποστήριξη των ανωτέρω εξετάσεων (όπως και οι ενάγοντες), εκτελούν ίδια ή παρόμοια με τους ενάγοντες καθήκοντα, τα οποία δεν διαφοροποιούνται σε τέτοιο βαθμό, ώστε να δικαιολογείται η διαφορετική τους μισθολογική μεταχείριση. ΕιρΚέρκυρας 172/2009, σελ. 202. 
ΕΠΙΤΑΓΗ 
Ευκολίας. Έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής και μη πληρωμή αυτής κατά τη νόμιμη εμφάνισή της από την πρώτη εναγομένη-κομίστρια εταιρία στην πληρώτρια Τράπεζα, ελλείψει αντίστοιχων διαθεσίμων κεφαλαίων του ενάγοντος. Έκδοση με βάση την επιταγή αυτή από την πρώτη εναγομένη διαταγής πληρωμής η οποία όμως ακυρώθηκε λόγω άσκησης ανακοπής από τον ενάγοντα-εκδότη αυτής, με το σκεπτικό ότι η επίδικη τραπεζική επιταγή ήταν επιταγή ευκολίας, γεγονός που γνώριζε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εναγομένης εταιρίας κατά το χρόνο μεταβίβασής της προς αυτήν. ΕφΚέρκυρας 186/2010, σελ. 90. 
Ειδική πληρεξουσιότητα για προβολή ένστασης πλαστότητας εγγράφου. Η ένσταση αυτή εκφεύγει από το εύρος εφαρμογής της αρχής του απροβλήτου των προσωπικών ενστάσεων που καθιερώνει το άρθρο 22 του Ν 5960/1933 «Περί επιταγής», προβαλλόμενη κατά παντός. Ο φερόμενος ως εκδότης της επιταγής μπορεί να προβάλει την ένσταση πλαστότητας της υπογραφής του κατά του κομιστή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει ότι κατά την κτήση της επιταγής ο κομιστής ενήργησε εν γνώσει προς βλάβη του οφειλέτη του. Στην ένσταση αυτή εμπεριέχεται εννοιολογικά και η άρνηση της γνησιότητας της υπογραφής του υπογραφέα. ΜΠρΚέρκυρας 159/2009, σελ. 171. 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ 
Ταχυδρομικός πράκτορας. Είναι ανεξάρτητος επιχειρηματίας και αποτελεί βοηθητικό πρόσωπο της ταχυδρομικής επιχείρησης. Περιεχόμενο ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σύμβαση ταχυδρομικής πρακτορείας. Κατά κανόνα ο ταχυδρομικός πράκτορας παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά στην ταχυδρομική επιχείρηση και έγκυρα μπορεί να συμφωνήσουν ότι η απαγόρευση ανταγωνισμού επεκτείνεται και μετά τη λύση της σύμβασης. Προϋποθέσεις ακυρότητας της ρήτρας αυτής, λόγω αντίθεσής της στα χρηστά ήθη. ΑΠ 1041/2010, σελ. 51. 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
Αν ο θανατωθείς από ατύχημα, που έγινε έπειτα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής, υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση για αποζημίωση των καθολικών διαδόχων του. ΕφΚέρκυρας 148/2010, σελ. 84. 
Χρηματική ικανοποίηση συγγενών θανόντος. Θάνατος οδηγού γερανοφόρου οχήματος από ηλεκτροπληξία. Κρίθηκε ότι ο θάνατός του οφείλεται σε συντρέχουσα υπαιτιότητα τόσο του ίδιου του θανόντος, όσο και της εργολάβου και του επιβλέποντος μηχανικού σε ποσοστό 80% και 20% αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, ο θανών από απροσεξία, δεν επέδειξε την επιμέλεια, την προσοχή και τη συγκέντρωση που θα επεδείκνυε ο μέσος συνετός άνθρωπος, καθώς στάθμευσε το όχημά του ακριβώς κάτω από τους αγωγούς της ΔΕΗ, ενώ είχε τη δυνατότητα να το ακινητοποιήσει και σε άλλες περιοχές του εργοταξίου. Εξαιτίας όμως και της απουσίας του επιβλέποντος μηχανικού του εν εξελίξει έργου, από το χώρο του εργοταξίου, της παραλείψεως της εργολάβου του έργου, να απαγορευθεί η ακινητοποίηση γερανοφόρων οχημάτων κάτω από αγωγούς της ΔΕΗ, προκλήθηκε τελικώς ο θάνατός του. Περαιτέρω από τα ίδια ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν θεμελιώνεται ευθύνη των κυρίων του έργου για τη λήψη προστατευτικών μέτρων, καθόσον, η εκτέλεση αυτού είχε ανατεθεί από αυτούς σε εργολάβο, χωρίς να διαφυλάξουν για τους ίδιους, ως εργοδότες, το δικαίωμα διευθύνσεως και επιβλέψεως του έργου. ΠΠρΚέρκυρας 172/2010, σελ. 132. 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝ (ΕΚ) 44/2001 
Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Εφαρμόζεται και στις υποθέσεις διατροφής οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΚ 2201/2003. Διαδικασία αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων κατά τους δύο ανωτέρω Κανονισμούς. Προσκομιστέα έγγραφα. Αν με την ίδια απόφαση επιδικάζεται διατροφή και ρυθμίζονται ζητήματα γονικής μέριμνας, επιμέλειας και επικοινωνίας τέκνου, καλούνται σε εφαρμογή οι διατάξεις τόσο του Κανονισμ
Back to Top