ΙΟΝΙΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2011


Ετήσια έκδοση Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας
Εκδίδεται από το 2001
Κωδικός Προϊόντος: 14269
  • Έκδοση: 2012
  • Σελίδες: 328
  • ISBN: 1109-3323
  • Black friday εκδόσεις: 30%

Η Ιόνιος Επιθεώρηση του Δικαίου αποτελεί περιοδική έκδοση του Δικηγορικού Συλλόγου Κερκύρας, η οποία καλύπτει τον χώρο του Ιονίου και κυρίως την Εφετειακή Περιφέρεια Κερκύρας. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο και είναι γενικής ύλης. Κάθε τεύχος της Ιονίου Επιθεώρησης του Δικαίου περιλαμβάνει άρθρα και γνωμοδοτήσεις πάνω σε επίκαιρα ζητήματα, ειδικά πρακτικά θέματα για τους δικηγόρους της μάχιμης δικηγορίας και πλούσια νομολογία.

ΑΓΩΓΗ  
Απαράδεκτη η μεταβολή του αιτήματος της αγωγής. Κατ' εξαίρεση περιορισμός με τις προτάσεις έως την περάτωση της δίκης στον α' βαθμό. Μερική παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής κατά το αίτημα που αυτή περιορίστηκε, το οποίο θεωρείται από την αρχή ότι δεν ασκήθηκε. Δεν πρέπει να προκαλείται αοριστία ως προς το υπόλοιπο τμήμα της αγωγής. ΠΠρΚερκ 105/2009, σελ. 238. 
ΑΙΓΙΑΛΟΣ  
Η έννοια του αιγιαλού κατά το άρθρο 1 του ΑΝ 2344/1940. Πράγμα εκτός συναλλαγής. Η ιδιότητα του αιγιαλού, ο οποίος κατά νομική επιταγή ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, προκύπτει από φυσικά και μόνον φαινόμενα και δεν δημιουργείται με πράξη της Πολιτείας, ενώ σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός της εκτάσεως του αιγιαλού ανήκει στην εκτίμηση του τακτικού δικαστή και όχι της διοίκησης. ΕφΚερκ 55/2012, σελ. 143. 
Ο αιγιαλός συνιστά κοινόχρηστο κτήμα και ανήκει ως τέτοιο στο Δημόσιο. Τα όρια του αιγιαλού καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 3 ΑΝ 2344/1940, η ιδιότητά του όμως, δεν δημιουργείται με την έκθεση της Επιτροπής αυτής, αλλά υπάρχει με βάση τα φυσικά δεδομένα, δηλαδή τις μέγιστες, αλλά συνήθεις, αναβάσεις των κυμάτων. Εάν ο χαρακτηρισμός εδαφικού τμήματος ως αιγιαλού αποτελεί ζήτημα προδικαστικό, αναγκαίο για τη διάγνωση του κύριου ζητήματος, ο Δικαστής οφείλει να καθορίσει την έκτασή του με δικό του αποδεικτικό πόρισμα. ΜΠρΚερκ 402/2011, σελ. 278. 
ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ  
Ακυρότητα πράξης ή εγγράφου της ποινικής διαδικασίας υπάρχει μόνο όταν ορίζεται ρητά στο νόμο. Η απόλυτη ακυρότητα λαμβάνεται και αυτεπαγγέλτως υπόψη από το Δικαστήριο σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Η πρόταση ακυρότητας γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται. Αρμόδιο για την κήρυξη ή μη της ακυρότητας είναι το δικαστικό συμβούλιο μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Κήρυξη της ακυρότητας αυτοτελώς, ανεξάρτητα από τη διαδικασία των ενδίκων μέσων. ΣυμβΕφΚερκ 80/2011, σελ. 207. 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
Χορήγηση αναστολής- προϋποθέσεις. Η πιθανολόγηση ανεπανόρθωτης βλάβης από την ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως δεν ταυτίζεται ουσιαστικά με την προϋπόθεση της βασιμότητος ενός τουλάχιστον λόγου ανακοπής, αλλά έχει την έννοια της βλάβης που επέρχεται με την ενέργεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, η οποία, με την ανατροπή στη συνέχεια της αναγκαστικής εκτελέσεως, δεν αποκαθίσταται. ΜΠρΚερκ 432/2011, σελ. 276. 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  
Αποζημίωση ανήλικης λόγω σοβαρού τραυματισμού της από ατύχημα. ΕφΚερκ 54/2012, σελ. 136. 
Στην περίπτωση θανατώσεως του ενός συζύγου δικαιούται ο άλλος σύζυγος, καθώς και το τέκνο, να απαιτήσει από τον υπεύθυνο για τη θανάτωση αποζημίωση για τη στέρηση της διατροφής, την οποία εδικαιούτο κατά νόμο έναντι του θύματος. Αγωγή αποζημιώσεως του επιζώντος συζύγου για την αποκατάσταση της ζημίας από τη στέρηση του δικαιώματός του διατροφής. Διατροφή δικαιούται και το ενήλικο τέκνο, αν λόγω σωματικής ή ψυχικής ανικανότητας ή εκπαίδευσης αδυνατεί να ανεύρει εργασία κατάλληλη και να αποκομίσει εντεύθεν εισοδήματα. ΕφΚερκ 8/2012, σελ. 175. 
ΑΠΟΦΑΣΗ  
Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης. Εφαρμογή Διεθνούς Σύμβασης Βρυξελλών. Απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που καταδικάζει τον ηττημένο εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος. Μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ελλάδα, αφού και το Ελληνικό Δίκαιο έχει αντίστοιχες διατάξεις. Όμως η καταδίκη του εναγομένου να καταβάλει στον ενάγοντα υπέρμετρα δικαστικά έξοδα, τα οποία τελούν σε προφανή δυσαναλογία προς την αξία του αντικειμένου της δίκης και υπερβαίνουν κατά πολύ την εν λόγω αξία, δεν είναι ανεκτή από την ελληνική δημόσια τάξη. ΕφΚερκ 193/2007, σελ. 204. 
ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  
Η ανασύσταση και διαχείριση καταστραφέντων αρχείων των δικαστηρίων, Μελέτη του Σ.-Μ. Παγκρά-τη, σελ. 67. 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΩΝ  
Η αρχή της ισότητας των διαδίκων συνιστά ειδική εκδήλωση της αρχής της ισότητας και επιβάλλει την ίση μεταχείριση των διαδίκων από τους νόμους που προσδιορίζουν τους όρους της δικαστικής προστασίας. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση διότι αναγνώρισε υπέρ της αναιρεσίβλητης ΕΡΤ ευνοϊκή μεταχείριση, ως προς το θέμα της επιδίκασης τόκων, με αποτέλεσμα να τίθεται αυτή σε πλεονεκτικότερη θέση από εκείνη του αναιρεσείοντος ιδιώτη, χωρίς να δικαιολογείται τούτο από λόγους δημοσίου συμφέροντος. ΑΠ Ολ 4/2012, σελ. 125. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  
Σφράγιση πραγμάτων εταιρίας. Μπορεί να γίνει είτε στη διάρκεια της ύπαρξής της είτε στη διάρκεια της διάλυσης και εκκαθάρισης. Σφράγιση χωρεί ακόμη και αν η αξίωση στα σφραγιστέα πράγματα δεν είναι ληξιπρόθεσμη. ΜΠρΚερκ 115/2012, σελ. 268. 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ  
Πρόκληση τροχαίου ατυχήματος συνεπεία αμελούς συμπεριφοράς του εκκαλούντος, ο οποίος δεν επέδειξε την απαιτούμενη προσοχή την οποία όφειλε και μπορούσε, ως μέσος συνετός οδηγός να επιδείξει, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τον τραυματισμό του πρώτου εκ των εναγομένων. ΕφΚερκ 23/2012, σελ. 168. 
ΔΑΝΕΙΟ  
ΔΑΣΗ-ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ  
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ). Επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε αναδασωτέες εκτάσεις. Έργα υποδομής. Δημόσιο συμφέρον. Εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. ΣτΕ Ολ 2499/2012, σελ. 93. 
Η αρμοδιότητα κήρυξης εκτάσεων αναδασωτέων ανήκε στον Νομάρχη, μεταβιβάσθηκε στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή του νομού και περιήλθε στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. ΣτΕ 4578/2011, σελ. 124. 
Αίτηση συνεταιρισμού για πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας του. 'Αρνηση διοίκησης. Αναπέμπεται η υπόθεση στη διοίκηση για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της επίδικης δασικής έκτασης. ΣτΕ 1058/2012, σελ. 116. 
ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ  
Η τελεσίδικη απόφαση ως δεδικασμένο με θετική και αρνητική επενέργεια. Δεδικασμένο παράγεται και από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδίδεται επί καταψηφιστικής και αναγνωριστικής αγωγής, αφού και στην τελευταία περίπτωση η απόφαση που εκδίδεται τέμνει τη διαφορά, όπως και στην περίπτωση της καταψηφιστικής αγωγής και η έκταση αυτού προσδιορίζεται από το περιεχόμενο του αιτήματος που απευθύνεται προς το δικαστήριο. Σχέσεις ομοδικίας κι αποκλεισμός επέκτασης ουσιαστικού δεδικασμένου. ΕφΚερκ 47/2012, σελ. 158. 
Το δεδικασμένο ως απόρροια τελεσίδικης απόφασης. Όταν υπάρχει δεδικασμένο λαμβάνεται υπόψη αυτεπαγγέλτως το προδικαστικό ζήτημα που κρίθηκε τελεσίδικα σε άλλη δίκη κατά την οποία αναγνωρίστηκε η σύμβαση εργασίας του ενάγοντος ως αορίστου χρόνου, με βάση την οποία ζητά την επιδίκαση των νόμιμων αποδοχών του. ΕφΚερκ 45/2012, σελ. 162. 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ  
Δικαιοδοσία. Εάν η αρχική σύμβαση συνήφθη μεταξύ ΝΠΔΔ, ως κυρίου του έργου, και του αναδόχου, με συνέπεια η σύμβαση αυτή να είναι διοικητική και να έχουν, κατ' αρχάς, δικαιοδοσία τα διοικητικά δικαστήρια, τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή του νομικού προσώπου του κυρίου του έργου ή υποκατάσταση αυτού από ΝΠΙΔ, έχει ως συνέπεια η σύμβαση να μην είναι πλέον διοικητική και να περιέρχεται η δικαιοδοσία στα πολιτικά δικαστήρια. ΑΕΔ 42/2011, σελ. 89. 
ΔΗΜΟΣΙΟ  
Διαφάνεια, δεοντολογία και αποτελεσματικότητα στον δημόσιο τομέα και η συμβολή της στατιστικής, Μελέτη του Γ. Δονάτου, σελ. 15. 
Οι διαφορές που αφορούν τις αποδοχές των μισθωτών που συνδέονται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. ΕφΚερκ 45/2012, σελ. 162. 
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  
Το ΔΣ, ο πρόεδρος του και η εκτελεστική επιτροπή έχουν, ως προς τη διοίκηση του ιδρύματος, τις αρμοδιότητες δημοτικού συμβουλίου, δημάρχου και οικονομικής επιτροπής, αντιστοίχως. Για το τυπικά παραδεκτό της άσκησης ενδίκων βοηθημάτων και της διενέργειας οποιασδήποτε διαδικαστικής πράξης από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο δημοτικού ιδρύματος και νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, απαιτείται η ύπαρξη άδειας της Εκτελεστικής Επιτροπής, επί της άδειας δε αυτής θεμελιώνεται και η αντιπροσωπευτική εξουσία του Δημάρχου για διεξαγωγή της δίκης ως αντιπροσώπου του δημοτικού ιδρύματος. ΠΠρΚερκ 37/2012, σελ. 214. 
ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ  
Διαφορές ιδιωτικού δικαίου δυνάμενες να υπαχθούν σε διαιτησία με συμφωνία. Η διαιτητική απόφαση ακυρώνεται αν οι διαιτητές ενήργησαν υπερβαίνοντας την εξουσία που τους παρέχει η διαιτητική συμφωνία ή ο νόμος. Η ακυρότητα της διαιτητικής συμφωνίας θεραπεύεται αν ο διάδικος που ζητά την ακύρωση της διαιτητικής απόφασης λόγω ακυρότητας της διαιτητικής συμφωνίας, είχε παραλείψει να προβάλλει την ένσταση ακυρότητας ενώπιον του διαιτητικού δικαστηρίου, γιατί η παράλειψη αυτή (869 ΚΠολΔ), συνιστά ανεπιφύλακτη συμμετοχή του διαδίκου στη διαιτητική δίκη. ΕφΚερκ 17/2012, σελ. 171. 
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ  
Η δυνατότητα πληροφόρησης για το θεσμό της διαμεσολάβησης και η πρόσβαση σε αυτή, Μελέτη της Αν. Μιχαηλάκη, σελ. 75. 
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
Για την έκδοση διαταγής πληρωμής, η χρηματική απαίτηση και το ποσό της πρέπει να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, διαφορετικά ο δικαστής οφείλει να μην την εκδώσει, αν δε εκδοθεί, τότε αυτή ακυρώνεται ύστερα από ανακοπή του οφειλέτη κατά τα άρθρα 632 και 633 ΚΠολΔ. Απαγγελία ακύρωσης ανεξαρτήτως της ύπαρξης και της δυνατότητας απόδειξης της απαίτησης με άλλα αποδεικτικά μέσα. ΜΠρΚερκ 391/2012, σελ. 255. 
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ  
Επί εκδίκασης διαφορών από δημόσιες συμβάσεις. Εάν η αρχική σύμβαση συνήφθη μεταξύ ΝΠΔΔ, ως κυρίου του έργου και του αναδόχου, με συνέπεια η σύμβαση αυτή να είναι διοικητική και να έχουν, κατ' αρχάς, δικαιοδοσία τα διοικητικά δικαστήρια, τυχόν μεταγενέστερη μεταβολή του νομικού προσώπου του κυρίου του έργου ή υποκατάσταση αυτού από ΝΠΙΔ, έχει ως συνέπεια η σύμβαση να μην είναι πλέον διοικητική και να περιέρχεται η δικαιοδοσία στα πολιτικά δικαστήρια. ΑΕΔ 42/2011, σελ. 89. 
Κατά το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. θ? του Ν 1406/1983 στις διοικητικές διαφορές ουσίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων, περιλαμβάνονται ιδίως αυτές που αναφύονται κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά, εκτός των άλλων, και σε κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού εν γένει του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ οι οποίες ρυθμίζονται από διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου. Οι διαφορές που αφορούν τις αποδοχές των μισθωτών που συνδέονται με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ ή τα ΝΠΔΔ με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. ΕφΚερκ 45/2012, σελ. 162. 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ  
Η ιδέα της δικαιοσύνης στον Διονύσιο Σολωμό. Δίκαιο - Δικαιοσύνη - Δικαίωση, Μελέτη της Ιω. Κονδύλη, σελ. 28. 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ  
Η καταδίκη του εναγομένου να καταβάλει στον ενάγοντα υπέρμετρα δικαστικά έξοδα, τα οποία τελούν σε προφανή δυσαναλογία προς την αξία του αντικειμένου της δίκης και υπερβαίνουν κατά πολύ την εν λόγω αξία, δεν είναι ανεκτή από την ελληνική δημόσια τάξη. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. ΕφΚερκ 193/2007, σελ. 204. 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
Τα αποτελέσματα της δικαστικής συμπαράστασης αρχίζουν αφότου δημοσιευθεί η σχετική απόφαση. Για την έναρξη του λειτουργήματος του δικαστικού συμπαραστάτη απαιτείται τελεσιδικία της απόφασης που τον διορίζει. Πριν από την τελεσιδικία ο δικαστικός συμπαραστάτης εκπροσωπεί νόμιμα τον συμπαραστατούμενο μόνο αν διορίστηκε ως προσωρινός. Επικουρική δικαστική συμπαράσταση. Απαιτείται έγγραφη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη για τις δικαιοπραξίες του προσώπου που έχει τεθεί σε πλήρη επικουρική ή σε μερική επικουρική δικαστική συμπαράσταση. ΕφΚερκ 123/2011, σελ. 195. 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ  
Καταγγελία εις βάρος δικηγόρου επί τη βάσει ψευδών περιστατικών. Τα περιστατικά αυτά γνώριζε ο εναγόμενος ότι ήταν ψευδή και παρόλα αυτά τα περιέλαβε στην καταγγελία με σκοπό, προφανώς, να προκαλέσει τον πειθαρχικό έλεγχο και τιμωρία του δικηγόρου, στοιχειοθετούν δε αντικειμενικά και υποκειμενικά το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης (άρθρο 363 ΠΚ) και αδικοπραξία σε βάρος του ενάγοντος. Ηθική βλάβη κι επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης. ΕφΚερκ 15/2012, σελ. 174. 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ  
Εξουσία δικαστηρίου σε περίπτωση άσκησης προσφυγής. Αυτεπάγγελτος έλεγχος της αναρμοδιότητας, της μη νόμιμης συγκρότησης και σύνθεσης του οργάνου που εξέδωσε την πράξη, όχι όμως και της μη τήρησης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. ΣτΕ 921/2012, σελ. 119. 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ  
Η ιδέα της δικαιοσύνης στον Διονύσιο Σολωμό. Δίκαιο - Δικαιοσύνη - Δικαίωση, Μελέτη της Ιω. Κονδύλη, σελ. 28. 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ  
Από το μεσαιωνικό στο σύγχρονο τεκμήριο ως πηγή πληροφόρησης, Μελέτη της Β. Ζάχου, σελ. 61. 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΔΙΟΔΟΥ  
Η δουλεία διόδου ως εξαίρεση από τη διάταξη του άρθρου 25 του Ν 1577/1985 (ΓΟΚ). Το περιεχόμενο της αρνητικής δουλείας παραθύρου και ο χρόνος έναρξης της έκτακτης χρησικτησίας. Αν η δουλεία συνίσταται στο να μην κάνει κανείς κάτι, η νομή για έκτακτη χρησικτησία αρχίζει από τότε που ο κύριος του δεσπόζοντος απαγόρευσε στον κύριο του δουλεύοντος την πράξη, της οποίας η παράλειψη αποτελεί το περιεχόμενο της δουλείας. ΠΠρΚερκ 45/2012, σελ. 212. 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ  
Εκκλησιαστικοί υπόλογοι. Έλλειμμα Μητροπο-λιτικού Ταμείου αποτελεί και κάθε πληρωμή που βασίζεται σε μη νόμιμο τίτλο, καθώς επίσης και διαχειριστικά στοιχεία, που δεν στηρίζονται σε πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά. Στα νόμιμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικά στοιχεία. ΕλΣυν Ολ 725/2012, σελ. 139. 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
Εκκλησιαστικοί υπόλογοι. Έλλειμμα Μητροπο-λιτικού Ταμείου αποτελεί και κάθε πληρωμή που βασίζεται σε μη νόμιμο τίτλο, καθώς επίσης και διαχειριστικά στοιχεία, που δεν στηρίζονται σε πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά. Στα νόμιμα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται και τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων φορολογικά στοιχεία. ΕλΣυν Ολ 725/2012, σελ. 139. 
ΕΞΑΓΟΡΑ  
Το δικαίωμα εξαγοράς. Η αίτηση εξαγοράς που αναφέρεται στο άρθρο 61 του ΕισΝΑΚ, από την εισαγωγή του ΚΠολΔ, δικάζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο τοποθεσίας του ακινήτου με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Για τις αποφάσεις που εκδίδονται επί αιτήσεων εξαγοράς δικαιώματος των άρθρων 60-63 του ΕισΝΑΚ, δεν ισχύει η απαγόρευση του άρθρου 699 του ΚΠολΔ της άσκησης των ενδίκων μέσων, συνεπώς αυτές υπόκεινται σε έφεση. ΕφΚερκ 46/2012, σελ. 160. 
ΕΠΙΔΟΣΗ  
Κανονισμός 1393/2007. Επίδοση εγγράφων σε γνωστής διαμονής παραλήπτες. Η επίδοση της αίτησης αναίρεσης με κλήση για συζήτηση αυτής, όταν στρέφεται κατά διαδίκου που είναι γνωστής διαμονής στο κράτος της Ε.Ε. όπως και η Αγγλία, ολοκληρώνεται με την πραγματική επίδοση αυτών στον αναιρεσίβλητο, η οποία αποδεικνύεται με την κατά το άρθρο 19 του Κανονισμού βεβαίωση και δεν αρκεί η κατά τα άρθρα 134 και 136 ΚΠολΔ πλασματική επίδοση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. ΑΠ 1559/2011, σελ. 138. 
ΕΠΙΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΡΩΓΗ  
Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου του 1989. Διέπει και τις σχετικές υποθέσεις που εισάγονται στα ελληνικά δικαστήρια, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια του αρωγού ή του βοηθούμενου πλοίου και χωρίς να απαιτείται άλλο στοιχείο αλλοδαπότητας της διαφοράς, καθώς και τις εσωτερικές θαλάσσιες αρωγές, δηλαδή αυτές που παρέχονται σε εσωτερικά ύδατα και από (ή σε) πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας. Προϋποθέσεις. Κριτήρια για τον καθορισμό της αμοιβής από την επιθαλάσσια αρωγή. ΜΠρΚερκ 45/2010, σελ. 284. 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ  
Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυράζονται με οπισθογράφηση κατά τη διάταξη του άρθρου 1251 ΑΚ, είναι και η επιταγή. Ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης της επιταγής. Ο εκδότης μπορεί να προβάλει την ένσταση της πλαστότητας κατά του κομιστή, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να επικαλεστεί και αποδείξει την προβλεπόμενη από το άρθρο 22 Ν 5960/1933 προϋπόθεση. ΜΠρΚερκ 163/2012, σελ. 265. 
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ  
Μεταβίβαση ή συγχώνευση επιχειρήσεων σε άλλον εργοδότη. Δια της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής, όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στο διάδοχο. Αλληλέγγυος και εις ολόκληρον ευθύνη του μεταβιβάζοντος με τον διάδοχο για τις υποχρεώσεις που προέκυψαν από τη σύμβαση ή σχέση εργασίας μέχρι το χρόνο που αναλαμβάνει ο διάδοχος. ΕιρΚερκ 10/2012, σελ. 203. 
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ  
Αν ο θανατωθείς από εργατικό ατύχημα υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ, ο εργοδότης απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση αποζημιώσεώς του τόσο ως προς τη σύμφωνα με το κοινό δίκαιο ευθύνη για αποζημίωση, όσο και ως προς ειδική αποζημίωση, εκτός αν το ατύχημα οφείλεται σε δόλο του εργοδότη ή αυτών που ο εργοδότης έχει προστήσει. Διατήρηση από τον παθόντα της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και σε περίπτωση θανάτου του από την οικογένειά του για ψυχική οδύνη. Ευθύνη εργολάβου - υπεργολάβου. Συνυπεύθυνοι για τη λήψη και τήρηση των μέτρων ασφαλείας. ΕφΚερκ 178/2011, σελ. 180. 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ  
Λύση προσωπικής εταιρίας. Δεν αναιρείται η νομική της προσωπικότητα, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει το νομικό της πρόσωπο μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση. Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης η εταιρική περιουσία ανήκει αποκλειστικά στην εταιρία, η οποία είναι υποκείμενο των σχετικών με την εταιρική περιουσία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, νομιμοποιείται δε μόνον αυτή, ενεργητικά και παθητικά, να μετέχει στις σχετικές δίκες, εκπροσωπούμενη από τον εκκαθαριστή της, νόμιμο, συμβατικό ή δικαστικό, δια του οποίου και παρίσταται στο δικαστήριο. ΜΠρΚερκ 115/2012, σελ. 268. 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  
Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστός Τίτλος για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις (Κανονισμός 805/2004): Ελεύθερη κυκλοφορία τίτλων και δικονομική εναρμόνιση διαδικασιών στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο, Μελέτη του Ν. Χατζημιχαήλ, σελ. 51. 
ΕΦΕΣΗ  
Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι εν μέρει οριστική, δεν επιτρέπεται έφεση ούτε κατά των οριστικών διατάξεων της πριν εκδοθεί οριστική απόφαση για όλη τη δίκη. Απλή ομοδικία. Αν η πρωτόδικη απόφαση είναι οριστική ως προς έναν ή ορισμένους ομοδίκους και μη οριστική ως προς τους λοιπούς, η έναντι κάθε ομοδίκου οριστική διάγνωση έχει αυτοτέλεια και η ως προς αυτόν κρίση περατώνει τη δίκη. Συνεπώς η απόφαση είναι ως προς αυτόν εκκλητή και πριν ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση έναντι των λοιπών ομοδίκων του. ΕφΚερκ 144/2011, σελ. 191. 
'Ασκηση εφέσεως από διάδικο που δικάστηκε σαν να ήταν παρών. Η προφορική συζήτηση της έφεσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 270 είναι υποχρεωτική μόνο στην περίπτωση του άρθρου 528, στην οποία εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του άρθρου 270. ΕφΚερκ 59/2011, σελ. 202. 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ  
Μορφές ιατρικής αμέλειας. Ιδιαίτερα θα ληφθεί υπόψη η συνδρομή ειδικότητας στο πρόσωπο του ιατρού, η οποία αποτελεί και το λόγο βαρύτερης ευθύνης του ειδικού. Εις ολόκληρον ευθύνη περισσότερων ιατρών για την ίδια ζημία. Για να απαλλαγεί από την ευθύνη του έναντι του ζημιωθέντος, ο καθένας από τους συμπράξαντες ιατρούς οφείλει να αποδείξει είτε το σύννομο της δικής του επιμέρους πράξης είτε την έλλειψη υπαιτιότητάς του είτε την έλλειψη αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ της (ατομικής) πράξης του και της ζημίας. Ευθύνη από πρόστηση του επιχειρηματία κλινικής. Γνήσια αντικειμενική ευθύνη. ΠΠρΚερκ 14/2012, σελ. 218. 
Ιατρική αμέλεια. Τετράχρονος ασθενής με εγκεφαλική παράλυση τύπου σπαστικής τετραπληγίας με συνοδό σοβαρή νοητική στέρηση, οφειλόμενα σε περιγεννητικά προβλήματα. Περισσότεροι του ενός παράγοντες υπεύθυνοι για την εμφάνιση της εγκεφαλικής βλάβης. Δεν μπορεί να αποδοθεί στον εγκαλούμενο ευθύνη για την εγκεφαλική παράλυση που παρουσίασε το ανήλικο τέκνο των εγκαλούντων, καθώς δεν προκύπτει αμελής συμπεριφορά του με παράλειψη εκ μέρους του, που αιτιωδώς να συνδέεται με το επελθόν αποτέλεσμα. Απόρριψη έγκλησης. ΔιατΕισΠρΚερκ 76/2010, σελ. 311. 
ΚΑΤΑΒΟΛΗ  
Χάριν καταβολής. Με την διάταξη δε του άρθρου 421 του ΑΚ καθιερώνεται ερμηνευτικός κανόνας ότι εφόσον δεν προκύπτει σαφώς το αντίθετο η ανάληψη της νέας υποχρέωσης θεωρείται ότι γίνεται «χάριν» και όχι «αντί» καταβολής. ΕφΚερκ 50/2012, σελ. 156. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ  
Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο της πράξης. Αθώωση κατηγορουμένου, ο οποίος δέχθηκε για μεταφορά στο εξωτερικό πρόσωπο, το οποίο δεν ήταν εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, είχε εκδιωχθεί αναγκαστικά από το Ιράν και απειλούνταν η ζωή του και η σωματική του ακεραιότητα, λόγω της δράσης του κατά του Ιρανικού καθεστώτος. ΤριμΕφΚερκ 247/2011, σελ. 206. 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  
Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής κατ' άρθρο 6 παρ. 3 Ν 2664/1998. Ως αντικείμενο της δίκης, με την οποία ζητείται η διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, με την οποία φέρεται το ακίνητο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη», είναι η διαπίστωση της ύπαρξης του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος του αιτούντος και η διόρθωση της ανακριβούς πρώτης εγγραφής, χωρίς τη διάγνωση κανενός αμφισβητούμενου δικαιώματος. ΜΠρΚερκ 309/2012, σελ. 258. 
Ανακριβείς πρώτες εγγραφές. Προσβολή δικαιώματος συγκυριότητας. Διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής. Δημιουργία ιδιαίτερου κτηματολογικού φύλλου με ξεχωριστό ΚΑΕΚ και αναγραφή τρόπου κτήσης την έκτακτη χρησικτησία. ΜΠρΚερκ 166/2012, σελ. 263. 
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  
Κατάσταση ανάγκης που αίρει το άδικο της πράξης. Αθώωση κατηγορουμένου ο οποίος δέχθηκε για μεταφορά στο εξωτερικό πρόσωπο το οποίο δεν ήταν εφοδιασμένο με τα απαιτούμενα ταξιδιωτικά έγγραφα, είχε εκδιωχθεί αναγκαστικά από το Ιράν και απειλούνταν η ζωή του και η σωματική του ακεραιότητα λόγω της δράσης του κατά του Ιρανικού καθεστώτος. Αποτροπή παρόντος και αναπότρεπτου με άλλα μέσα κινδύνου επιβουλής της ζωής του προσώπου, το οποίο απειλούνταν χωρίς δική του υπαιτιότητα. Δεκτή η έφεση. Διαταγή απόδοσης του κατασχεθέντος αυτοκινήτου. ΤριμΕφΚερκ 247/2011, σελ. 206. 
MEΣΙΤΕΙΑ  
Προϋποθέσεις για την απαίτηση από το μεσίτη της υποσχεθείσας σε αυτόν αμοιβής. Δυσανάλογα μεγάλη συμφωνηθείσα αμοιβή. Μειώνεται από το δικαστήριο με αίτηση του οφειλέτη στο μέτρο που αρμόζει. Παράμετροι που εξετάζονται. Χρόνος κρίσεως του δυσαναλόγου της αμοιβής δεν είναι ο χρόνος σύναψης της μεσιτείας, αλλά ο χρόνος κατά τον οποίο κατέστη απαιτητή και δικαστικώς επιδιώξιμη η αμοιβή και στην περίπτωση ασκήσεως αγωγής ο χρόνος της πρώτης συζητήσεως στο ακροατήριο. ΕιρΚερκ 284/2012, σελ. 297. 
ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ  
Η νόμιμη διάρκεια των εμπορικών μισθώσεων κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ΠΔ 34/1995. Το δικαίωμα αποζημίωσης για άυλη εμπορική αξία. Ως χρόνος παραμονής στη χρήση του μισθίου, με βάση τον οποίο προσδιορίζεται η νόμιμη διάρκεια της μισθώσεως, νοείται ο συνολικός χρόνος που συμπληρώνεται, χωρίς διακοπή, στο πρόσωπο του μισθωτή, συνυπολογιζόμενου και του χρόνου των τυχόν δικαιοπαρόχων σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ή ο μισθωτής έχουν υπεισέλθει στη θέση άλλου προηγούμενου εκμισθωτή ή μισθωτή. ΜΠρΚερκ 404/2010, σελ. 281. 
Μισθώσεις ακινήτων που ανήκουν ή τα διαχειρίζονται ΝΠΔΔ. Eκμισθώνονται με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι διατάξεις δε του ΠΔ 34/1995 ισχύουν και όταν η μίσθωση συνάπτεται απ' το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ με την ιδιότητα του εκμισθωτή ή του μισθωτή. Αγαθοεργά ιδρύματα Κέρκυρας. Ιδιότυπα ΝΠΔΔ. ΜΠρΚερκ 145/2010, σελ. 288. 
Αναπροσαρμογή μισθώματος δυνάμει της διατάξεως του άρθρου 288 ΑΚ. Σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη - παρά την ανάγκη κατοχύρωσης της ασφάλειας των συναλλαγών που πάντοτε πρέπει να συνεκτιμάται- επιβάλλεται η αναπροσαρμογή του μισθώματος στο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 388 ΑΚ. ΜΠρΠρεβ 437/2011, σελ. 293. 
Καταγγελία. Απαιτείται έγγραφο και επίδοση στον μισθωτή, η δε παράλειψη οδηγεί σε ακυρότητα. Εκμισθωτής νομικό πρόσωπο. Απαιτείται απόφαση του εκπροσωπούντος οργάνου, με δυνατότητα εξουσιοδότησης και τρίτου προσώπου. ΕιρΚερκ 213/2011, σελ. 309. 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Από το μεσαιωνικό στο σύγχρονο τεκμήριο ως πηγή πληροφόρησης, Μελέτη της Β. Ζάχου, σελ. 61. 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ  
Αίτηση συνεταιρισμού για πολεοδόμηση έκτασης ιδιοκτησίας του. 'Αρνηση διοίκησης. Αναπέμπεται η υπόθεση στη διοίκηση για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της επίδικης δασικής έκτασης. ΣτΕ 1058/2012, σελ. 116. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  
'Αξονες οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής για έξοδο από την κρίση, Μελέτη του Γ. Στουρνάρα, σελ. 7. 
Κρίση: τι, γιατί και πώς, Μελέτη του Φ. Δρακονταειδή, σελ. 77. 
ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
Η καταγγελία της ομόρρυθμης εμπορικής εταιρίας ορισμένου χρόνου, αν ασκήθηκε καταχρηστικώς, επιφέρει μεν τη λύση της εταιρίας, πλην όμως συνιστά αδικοπραξία, κατά την έννοια του άρθρου 914 ΑΚ, από την οποία γεννιέται ευθύνη προς αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση των λοιπών εταίρων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 932 ΑΚ. ΕφΚερκ 36/2012, σελ. 165. 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ  
Κατά το άρθρο 937 παρ. 1 περ. α' ΑΚ η απαίτηση από αδικοπραξία παραγράφεται μετά πενταετία, αφότου ο παθών έλαβε γνώση της ζημίας και του υποχρέου προς αποζημίωση. Η περίπτωση εξακολουθηματικής ζημίας. Κατά την έννοια του άρθρου 261 εδ. α? του ΑΚ, που ορίζει ότι η παραγραφή διακόπτεται με την έγερση της αγωγής, σε συνδυασμό με το άρθρο 221 παρ. 1 ΚΠολΔ, σε περίπτωση ασκήσεως της αγωγής για μέρος μόνο της αποζημιώσεως, η επίδοσή της διακόπτει την παραγραφή μόνον για το μέρος αυτό, ως προς το οποίο επέρχεται αντιστοίχως εκκρεμοδικία. Η διετής παραγραφή του άρθρου 10 παρ. 1 και 2 του Ν 489/1976 περί ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του ζημιωθέντα τρίτου και η δυνατότητα επιμήκυνσης αυτής σε εικοσαετή με τελεσίδικη απόφαση. Η επιμήκυνση όμως αυτή προΰποθέτει αναγκαίως τη μη βραχυχρόνια (διετή εν προκειμένω) παραγραφή μέχρι τελεσιδικίας της αναγόμενης στο μεταγενέστερο χρόνο αξιώσεως αποζημιώσεως. ΕφΚερκ 54/2012, σελ. 146. 
Για το ορισμένο δε της ενστάσεως περί παραγραφής, σε σχέση με τον προσδιορισμό της εμπορικής ιδιότητας των συναλλασσομένων, αρκεί η επίκληση ότι αυτοί κατά τον κρίσιμο χρόνο, ήταν έμποροι και δεν είναι απαραίτητο να εξειδικεύονται και να προσδιορίζονται οι εμπορικές πράξεις που μετέρχονται, καθόσον αυτές μπορούν να συμπληρωθούν με τις αποδείξεις. ΕφΚερκ 53/2012, σελ. 152. 
Για την έναρξη της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 937 ΑΚ, λαμβάνεται ως αφετηρία, προς το συμφέρον του δικαιούχου, η στιγμή που αυτός έλαβε γνώση τόσο της ζημίας, όσο και του υποχρέου προς αποζημίωση. ΠΠρΚερκ 41/2010, σελ. 234. 
Η παραγραφή εξετάζεται αυτεπαγγέλτως σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χωρίς να ερευνηθεί η ουσία της κατηγορίας. Πενταετής παραγραφή για τα πλημμελήματα και αρχίζει από την ημέρα που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη. ΔιατΕισΕφΚερκ 19/2010, σελ. 310. 
ΠΛΟΙΟ  
Μεταβίβαση κυριότητας πλοίου. Καταχώρηση του ιδιωτικού εγγράφου της μεταβίβασης στο οικείο νηολόγιο. Το έγγραφο της συμφωνίας μεταβίβασης αποτελεί συστατικό τύπο όχι μόνο της εμπράγματης, αλλά
Back to Top