Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ, ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: 12,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 12,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18544
Αθανασίου Λ., Σωτηρόπουλος Γ.
ΚΩΔΙΚΕΣ ΤΣΕΠΗΣ LEX COLORATA

Η 10η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4821/2021) περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν 4635/2019 (Γ.Ε.ΜΗ), του Ν 1733/1987 (ευρεσιτεχνία), του N 4679/2020 (σήματα), τις διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια, τις διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία, του Ν 4481/2017 (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας), καθώς και τις διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.

Α. Γενικό μέρος Εμπορικού Δικαίου
[1] ΒΔ της 19.4/1.5.1835
Περί του Εμπορικού Νόμου
ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ
ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των Εμπόρων [Άρθρα 1-7] Σελ. 1
TMHMA ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί Εμπορικών Βιβλίων [Άρθρα 8-17] Σελ. 2
TMHMA ΤΡΙΤΟΝ
Περί εταιριών
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί διαφόρων εταιριών και των κανόνων αυτών [Άρθρα 18-50] Σελ. 4
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των μεταξύ συνεταίρων διαφορών και περί του τρόπου της κρίσεως αυτών [Άρθρα 51-64] Σελ. 6
ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Περί χωρισμού υπαρχόντων [Άρθρα 65-69] Σελ. 6
Περιεχόμενα
ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ
Περί παραγγελιοδόχων [Άρθρα 90-101]
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων εν γένει [Άρθρα 90-94] Σελ. 7
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί των παραγγελιοδόχων των αναδεχομένων την διά γης ή δι’ ύδατος μετακόμισιν [Άρθρα 95-101] Σελ. 8
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Περί του αγωγιάτου [Άρθρα 102-107] Σελ. 10
ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ
Περί Αγοράς και Πωλήσεως [Άρθρο 108] Σελ. 11
[2] ΒΔ της 2/14.5.1835
Περί αρμοδιότητος Εμποροδικείων
[Άρθρα 1-8] Σελ. 12
[3] Ν 4635/2019
Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
ΜΕΡΟΣ ΙΣΤ΄
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Σκοπός και πλαίσιο λειτουργιάς του Γ.Ε.ΜΗ. Σελ. 14
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εμπορική δημοσιότητα Σελ. 35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε εμπορική δημοσιότητα Σελ. 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διαδικασία καταχώρισης Σελ. 49
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Κυρώσεις Σελ. 68
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Τροποποιούμενες - καταργούμενες - μεταβατικές και τελικές διατάξεις Σελ. 69
Β. Βιομηχανική ιδιοκτησία
[4] Ν 1733/1987
Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας
ΜΕΡΟΣ Α΄
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) [Άρθρο 1] Σελ. 71
ΜΕΡΟΣ Β΄
Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Γενικές Διατάξεις - Δικαιούχοι [Άρθρα 5-6] Σελ. 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Διαδικασία χορήγησης Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας [Άρθρα 7-9] Σελ. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Δικαιώματα από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και διάρκεια ισχύος του [Άρθρα 10-11] Σελ. 86
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Διαδοχή και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 12-14Α] Σελ. 88
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ακυρότητα - Έκπτωση - Προστασία [Άρθρα 15-17Ζ] Σελ. 97
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Δίπλωμα τροποποίησης [Άρθρο 18] Σελ. 108
ΜΕΡΟΣ Γ΄
Τεχνολογική καινοτομία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Πιστοποιητικό υποδείγματος χρησιμότητας [Άρθρο 19] Σελ. 109
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τεχνικοί νεωτερισμοί και βραβεία [Άρθρο 20] Σελ. 110
ΜΕΡΟΣ Δ΄
Μεταφορά τεχνολογίας [Άρθρα 21-22Λ] Σελ. 112
ΜΕΡΟΣ Ε΄
Εφαρμογή της σύμβασης για τη χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας [Άρθρο 23] Σελ. 132
[5] Ν 4679/2020
Εμπορικά σήματα - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2436 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών περί σημάτων και της Οδηγίας 2004/48/ΕΚ σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Έννοια και προϋποθέσεις προστασίας [Άρθρα 1-6] Σελ. 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Περιεχόμενο του δικαιώματος - Έκταση προστασίας [Άρθρα 7-15] Σελ. 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Το σήμα ως περιουσιακό αγαθό [Άρθρα 16-19] Σελ. 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Διαδικασία καταχώρισης [Άρθρα 20-37] Σελ. 160
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
Προσβολή σήματος [Άρθρα 38-48] Σελ. 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
Παραίτηση, έκπτωση από το δικαίωμα, ακυρότητα [Άρθρα 49-55] Σελ. 203
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
Σήματα πιστοποίησης και συλλογικά σήματα [Άρθρα 56-70] Σελ. 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
Διεθνή σήματα [Άρθρα 71-82] Σελ. 222
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Άρθρα 83-84] Σελ. 224
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’
Σήματα αλλοδαπών καταθετών [Άρθρο 85] Σελ. 226
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’
Ειδικές, μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρα 86-90] Σελ. 227
[6] Ν 2417/1996
Κύρωση του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων της 6ης Νοεμβρίου 1925, όπως αναθεωρήθηκε στη Χάγη στις 28 Νοεμβρίου 1960 και της Συμπληρωματικής Πράξης της Στοκχόλμης της 14ης Ιουλίου 1967, όπως τροποποιήθηκε στη Στοκχόλμη στις 28 Σεπτεμβρίου 1979
[Άρθρο πρώτο] Σελ. 238
ΔΙΑKΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΓΙA ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚAΤAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣXΕΔΙΩΝ ΚAΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 6ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1925
ΠΡAΞΗ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΝOΕΜΒΡΙΟΥ 1960 [Άρθρα 1-33] Σελ. 238
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΙΟΥΛΙΟY 1967, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠOΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙOY 1979
[Άρθρα δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο] Σελ. 260
[7] ΠΔ 259/1997
Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-2] Σελ. 262
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εφαρμογή του διακανονισμού της Χάγης που κυρώθηκε με το Ν 2417/1996 - Διεθνής αίτηση - Προστασία [Άρθρα 3-11] Σελ. 264
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Εθνικός τίτλος προστασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Εθνική Προστασία - Ακυρότητα [Άρθρα 12-16] Σελ. 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Δικαιούχοι - Μεταβίβαση [Άρθρα 17-19] Σελ. 273
ΚεφΑλαιο τρΙτο
Διαδικασία καταχώρισης - Πιστοποιητικό - Βιβλία [Άρθρα 20-25] Σελ. 274
ΚεφΑλαιο τΕταρτο
Δικαιώματα που παρέχει το σχέδιο ή υπόδειγμα [Άρθρα 26-29Α] Σελ. 281
ΚεφΑλαιο πΕμπτο
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 30-31] Σελ. 286
Γ. Πνευματική ιδιοκτησία
[8] Ν 2121/1993
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Αντικείμενο και περιεχόμενο του δικαιώματος της πνευματικής ιδιοκτησίας [Άρθρα 1-5] Σελ. 287
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Το αρχικό υποκείμενο του δικαιώματος [Άρθρα 6-11] Σελ. 296
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
Μεταβίβαση, εκμετάλλευση, άσκηση [Άρθρα 12-17] Σελ. 298
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος [Άρθρα 18-28Γ] Σελ. 301
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Διάρκεια της προστασίας [Άρθρα 29-31] Σελ. 323
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Ρυθμίσεις για συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης [Άρθρα 32-39] Σελ. 324
ΚΕΦΑΛΑΙΟ εβδομο
Ειδικές διατάξεις για τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων [Άρθρα 40-45Α] Σελ. 335
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
Συγγενικά δικαιώματα [Άρθρα 46-53] Σελ. 341
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων [Άρθρα 54-58] Σελ. 356
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Μέτρα πρόληψης της προσβολής του δικαιώματος [Άρθρα 59-63] Σελ. 360
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Έννομη προστασία [Άρθρα 63Α-66Ε] Σελ. 362
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 67-72] Σελ. 392
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Έναρξη ισχύος [Άρθρο 77] Σελ. 404
[9] Ν 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Συλλογική διαχείριση και άλλες ρυθμίσεις [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 405
Δ. Αξιόγραφα
[10] Ν 5325/1932
Περί συναλλαγματικής και γραμματίου εις διαταγήν
ΤΙΤΛΟΣ Ι
Περί συναλλαγματικής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου συναλλαγματικής [Άρθρα 1-10] Σελ. 497
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί οπισθογραφήσεως [Άρθρα 11-20] Σελ. 500
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί αποδοχής [Άρθρα 21-29] Σελ. 503
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 30-32] Σελ. 505
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί λήξεως [Άρθρα 33-37] Σελ. 506
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί πληρωμής [Άρθρα 38-42] Σελ. 508
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ’
Περί αναγωγής ελλείψει αποδοχής και ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 43-54] Σελ. 510
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η’
Περί παρεμβάσεως [Άρθρα 55-63] Σελ. 517
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ’
Περί πλειόνων αντιτύπων και αντιγράφων [Άρθρα 64-68] Σελ. 520
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 69] Σελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Περί παραγραφής [Άρθρα 70-71] Σελ. 522
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 72-74] Σελ. 523
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Περί γραμματίου εις διαταγήν [Άρθρα 75-78] Σελ. 524
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Ειδικαί διατάξεις [Άρθρα 79-89] Σελ. 526
ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 90-100] Σελ. 528
[11] Ν 5960/1933
Περί Επιταγής
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
Περί εκδόσεως και τύπου της επιταγής [Άρθρα 1-13] Σελ. 531
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Περί μεταβιβάσεως [Άρθρα 14-24] Σελ. 534
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’
Περί τριτεγγυήσεως [Άρθρα 25-27] Σελ. 537
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’
Περί εμφανίσεως και πληρωμής [Άρθρα 28-36] Σελ. 538
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε’
Περί διγράμμου επιταγής και περί επιταγής εις λογαριασμόν [Άρθρα 37-39] Σελ. 540
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ’
Περί αναγωγής ελλείψει πληρωμής [Άρθρα 40-48] Σελ. 542
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Περί πλειόνων αντιτύπων [Άρθρα 49-50] Σελ. 546
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί αλλοιώσεων [Άρθρο 51] Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Περί παραγραφής [Άρθρα 52-53] Σελ. 547
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι’
Γενικαί διατάξεις [Άρθρα 54-57] Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ’
Πρόσθετοι διατάξεις [Άρθρα 58-69] Σελ. 548
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ’
Διατάξεις Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου [Άρθρα 70-76] Σελ. 550
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ’
Δικονομικαί, φορολογικαί και ποινικαί διατάξεις [Άρθρα 77-80] Σελ. 552
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ’
Τελικαί Διατάξεις [Άρθρα 81-82] Σελ. 554
[12] ΝΔ της 17.7./13.8.1923
Περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιρειών
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Περί δικαιογράφων εις τον κομιστήν και εις διαταγήν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Γενικαί διατάξεις [Άρθρον 68] Σελ. 555
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Περί ανωνύμων χρεωγράφων [Άρθρα 69-75] Σελ. 556
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ
Περί δικαιογράφων εις διαταγήν [Άρθρα 76-80] Σελ. 556
[13] ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΠΔ 456/1984
ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΑΚΟΣΤΟ ΕΚΤΟ
Ανώνυμα χρεόγραφα [Άρθρα 888-900] Σελ. 558
Ε. Αθέμιτος ανταγωνισμός
[14] Ν 146/1914
Περί αθεμίτου ανταγωνισμού
[Άρθρα 1-24] Σελ. 561
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 575
Back to Top