ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (τσέπης)

  • Ασφαλιστική σύμβαση
  • Ασφαλιστική επιχείρηση
  • Διαμεσολάβηση στην ιδιωτική ασφάλιση
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€
credit-card

Πληρώστε σε έως άτοκες δόσεις των /μήνα με πιστωτική κάρτα.

Σε απόθεμα

Τιμή: 20,00 €

Βιβλίο (έντυπο)   + 20,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 15681
Χριστοδούλου Δ.

Ο παρών κώδικας «Ιδιωτική ασφάλιση» και τα περιληφθέντα σε αυτόν νομοθετικά κείμενα καλύπτουν: α) την χερσαία και θαλάσσια ασφαλιστική σύμβαση, β) την αδειοδότηση, τη λειτουργία και την εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και γ) τη δραστηριότητα των προσώπων που διαμεσολαβούν μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης στην ιδιωτική ασφάλιση.

Αφορμή για την έκδοση του κώδικα αποτέλεσε η έκδοση του Ν 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13 5.2.2016), ο οποίος επέφερε αλλαγές στην εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, εισάγοντας στην ελληνική έννομη τάξη το ισχύον ομοιόμορφο ευρωπαϊκό δίκαιο ως τούτο προκύπτει από τη δευτερογενή κοινοτική νομοθεσία και ιδίως την Οδηγία 2009/138/ΕΚ, την ονομαζόμενη και Φερεγγυότητα ΙΙ, και καταργώντας το ΝΔ 400/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως», το οποίο έπαψε να ισχύει από 1.1. 2016.

Όσον αφορά στην ασφαλιστική σύμβαση κρίθηκε σκόπιμο να περιληφθούν οι διατάξεις των άρθρων 1-34 του Ν 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις», το ΠΔ 237/1986 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης», καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 257-288 και 290-291 του Ν 3816/1958 Περί κυρώσεως του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου (ΚΙΝΔ) για τη θαλάσσια ασφάλιση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 1-3 του ΠΔ 551/1970 «Περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως πλοίων».

Όσον αφορά στους διαμεσολαβούντες, ο κώδικας περιλαμβάνει το ΠΔ190/2006 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92 ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση», τον Ν 1569/1985 «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», αλλά και την Πράξη ΕΕΤΕ 31/30-9-2013 «Κανονισμός συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Το παρόν έργο που στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες του δικηγόρου της πράξης αλλά και του ερευνητή για ενημέρωση σε κύρια νομοθετήματα ασφαλιστικού δικαίου συμπληρώνεται με αναλυτικά ευρετήρια.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
   
[1] Ν 2496/1997  
Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις  
Μέρος Α΄ Ασφαλιστική Σύμβαση  
Τμήμα Α΄ Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-10] Σελ. 1
Τμήμα Β΄ Ασφάλιση ζημιών  
Κεφάλαιο Α΄ Γενικές διατάξεις [Άρθρα 11-18] Σελ. 11
Κεφάλαιο Β΄ Είδη ασφάλισης ζημιών [Άρθρα 19-26] Σελ. 15
Τμήμα Γ΄ Ασφάλιση προσώπων  
Κεφάλαιο Α΄ Γενικές Διατάξεις [Άρθρο 27] Σελ. 19
Κεφάλαιο Β΄ Ασφάλιση ζωής [Άρθρα 28-30] Σελ. 19
Κεφάλαιο Γ΄ Ασφάλιση ατυχημάτων  
και ασθενειών [Άρθρα 31-32] Σελ. 21
Τμήμα Δ΄ Τελικές διατάξεις [Άρθρο 33] Σελ. 22
   
[2] Ν 3816/1958  
Περί κυρώσεως του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου  
[Άρθρα 257-288, 290-291] Σελ. 23
[3] Ν 1815/1988  
Αεροπορική ασφάλιση  
[Άρθρα 129-138] Σελ. 31
[4] ΝΔ 551/1970  
Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών [Άρθρα 1-3] Σελ. 35
[5] ΠΔ 237/1986  
Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν 489/1976 (ΦΕΚ Α΄ 331/1976) περί υποχρεωτικής Ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Ν 1569/1985 (ΦΕΚ Α΄ 183/1985) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (ΦΕΚ Α΄ 253/1981) και 118/1985 (ΦΕΚ Α΄ 35/1985)  
   
Κεφάλαιο Α΄ Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-15] Σελ. 41
Κεφάλαιο Β΄ Επικουρικό Κεφάλαιο [Άρθρα 16-25] Σελ. 68
Κεφάλαιο Γ΄ Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης [Άρθρα 26-34α] Σελ. 79
Κεφάλαιο Δ΄ Συνοριακή Ασφάλιση [Άρθρα 35-37α] Σελ. 95
Κεφάλαιο Ε΄ Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 38-58] Σελ. 97
Τελικές Διατάξεις Σελ. 99
[6] Ν 4364/2016  
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 (ΕΕ), αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-278, 284] Σελ. 101
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικοί κανόνες σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων πρωτασφάλισης και αντασφάλισης  
Κεφάλαιο Α΄ Σκοπός, Ορισμοί, Κλάδοι ασφάλισης, Πεδίο εφαρμογής [Άρθρα 1-9] Σελ. 103
Κεφάλαιο Β΄ Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης [Άρθρα 10-18] Σελ. 127
Κεφάλαιο Γ΄ Γενικοί κανόνες εποπτείας [Άρθρα 19-28] Σελ. 141
Κεφάλαιο ΔΑ Προϋποθέσεις διακυβέρνησης  
Ενότητα 1 Ευθύνη διοικητικού συμβουλίου - Μέλη διοίκησης [Άρθρο 29] Σελ. 164
Ενότητα 2 Σύστημα διακυβέρνησης [Άρθρα 30-37] Σελ. 165
Ενότητα 3 Δημόσια πληροφόρηση [Άρθρα 38-42] Σελ. 178
Ενότητα 4 Ειδικές συμμετοχές [Άρθρο 43] Σελ. 186
Ενότητα 5 Υπηρεσιακό και επαγγελματικό απόρρητο - ανταλλαγή πληροφοριών - εποπτική σύγκλιση [Άρθρα 44-46] Σελ. 196
Ενότητα 6 Καθήκοντα ελεγκτών [Άρθρο 47] Σελ. 202
Κεφάλαιο ΕΑ Άσκηση των δραστηριοτήτων ασφάλισης ζωής και ζημιών [Άρθρα 48-49] Σελ. 205
Κεφάλαιο ΣΤΑ Κανόνες για την αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τις τεχνικές προβλέψεις, τα ίδια κεφάλαια, την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας, την ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση και τους επενδυτικούς κανόνες  
Ενότητα 1 Αποτίμηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού [Άρθρο 50] Σελ. 209
Ενότητα 2 Κανόνες σχετικά με τις τεχνικές προβλέψεις [Άρθρα 51-65] Σελ. 210
Ενότητα 3 Ίδια κεφάλαια  
Τμήμα 1 Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων [Άρθρα 66-70] Σελ. 226
Τμήμα 2 Ταξινόμηση των ιδίων κεφαλαίων [Άρθρα 71-74] Σελ. 229
Τμήμα 3 Επιλεξιμότητα των ιδίων κεφαλαίων [Άρθρο 75] Σελ. 233
Ενότητα 4 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας  
Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις για την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας υπολογιζόμενη με την τυποποιημένη μέθοδο ή με εσωτερικό υπόδειγμα [Άρθρα 76-78] Σελ. 234
Τμήμα 2 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - τυποποιημένη μέθοδος [Άρθρα 79-86] Σελ. 236
Τμήμα 3 Κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας - πλήρη και μερικά εσωτερικά υποδείγματα [Άρθρα 87-100] Σελ. 246
Ενότητα 5 Ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση [Άρθρα 101-103] Σελ. 256
Ενότητα 6 Επενδύσεις [Άρθρα 104-106] Σελ. 259
Κεφάλαιο Ζ΄ Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις σε οικονομική δυσχέρεια ή σε ασυνήθη κατάσταση [Άρθρα 107-114] Σελ. 265
Κεφάλαιο Η΄ Ελευθερία εγκατάστασης και ελεύθερη παροχή υπηρεσιών  
Ενότητα 1 Εγκατάσταση ασφαλιστικών επιχειρήσεων [Άρθρα 115-116] Σελ. 273
Ενότητα 2 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από ασφαλιστικές επιχειρήσεις  
Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις [Άρθρα 117-119] Σελ. 277
Τμήμα 2 Ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία αυτοκίνητα [Άρθρο 120] Σελ. 280
Ενότητα 3 Αρμοδιότητες της εποπτικής αρχής σε περίπτωση που λειτουργεί ως εποπτική αρχή υποδοχής  
Τμήμα 1 Πρωτασφάλιση [Άρθρα 121-125] Σελ. 282
Τμήμα 2 Αντασφάλιση [Άρθρο 126] Σελ. 288
Ενότητα 4 Στατιστικά στοιχεία [Άρθρο 127] Σελ. 289
Ενότητα 5 Μεταχείριση των συμβάσεων υποκαταστημάτων σε διαδικασίες εκκαθάρισης [Άρθρα 128-129] Σελ. 290
   
Κεφάλαιο ΘΑ Υποκαταστήματα ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων τρίτων χωρών  
Ενότητα 1 Ανάληψη δραστηριοτήτων [Άρθρα 130-140] Σελ. 291
Ενότητα 2 Αντασφάλιση [Άρθρα 141-143] Σελ. 302
Κεφάλαιο ΙΑ Θυγατρικές ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και απόκτηση συμμετοχής από τις επιχειρήσεις αυτές [Άρθρο 144] Σελ. 304
   
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση και την αντασφάλιση  
Κεφάλαιο ΑΑ Όροι συμβολαίων πρωτασφάλισης [Άρθρα 145-153] Σελ. 305
Κεφάλαιο ΒΑ Διατάξεις για ασφαλίσεις κατά ζημιών  
Ενότητα 1 Γενικές διατάξεις [Άρθρο 154] Σελ. 315
Ενότητα 2 Ευρωπαϊκή συνασφάλιση [Άρθρα 155-160] Σελ. 315
Ενότητα 3 Ασφάλιση νομικής προστασίας [Άρθρα 161-165] Σελ. 318
Ενότητα 4 Ασφάλιση υγείας [Άρθρο 166] Σελ. 322
Κεφάλαιο ΓΑ Ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση ζωής [Άρθρο 167] Σελ. 323
Κεφάλαιο ΔΑ Ειδικοί κανόνες για την αντασφάλιση [Άρθρα 168-169] Σελ. 323
   
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Εποπτεία ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε όμιλο  
Κεφάλαιο ΑΑ Εποπτεία ομίλου: Ορισμοί, περιπτώσεις εφαρμογής, πεδίο εφαρμογής και επίπεδα  
Ενότητα 1 Ορισμοί [Άρθρο 170] Σελ. 325
Ενότητα 2 Περιπτώσεις και πεδίο εφαρμογής [Άρθρα 171-172] Σελ. 328
Ενότητα 3 Επίπεδα [Άρθρα 173-175] Σελ. 332
Κεφάλαιο ΒΑ Χρηματοοικονομική θέση  
Ενότητα 1 Φερεγγυότητα ομίλου  
Τμήμα 1 Γενικές διατάξεις [Άρθρα 176-177] Σελ. 336
Τμήμα 2 Επιλογή της μεθόδου υπολογισμού της φερεγγυότητας [Άρθρα 178-182] Σελ. 339
Τμήμα 3 Εφαρμογή μεθόδων υπολογισμού [Άρθρα 183-187] Σελ. 344
Τμήμα 4 Μέθοδοι υπολογισμού [Άρθρα 188-191] Σελ. 349
Τμήμα 5 Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που είναι θυγατρικές εταιρείας ασφαλιστικών συμμετοχών ή μικτής χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών [Άρθρο 192] Σελ. 356
Τμήμα 6 Εποπτεία φερεγγυότητας ομίλου για ομίλους με κεντρική διαχείριση κινδύνου [Άρθρα 193-198] Σελ. 357
Ενότητα 2 Συγκέντρωσης κινδύνων και συναλλαγές εντός του ομίλου [Άρθρα 199-200] Σελ. 368
Ενότητα 3 Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος [Άρθρο 201] Σελ. 372
   
Κεφάλαιο ΓΑ Μέτρα για τη διευκόλυνση της εποπτείας του ομίλου [Άρθρα 202-214] Σελ. 374
Κεφάλαιο ΔΑ Τρίτες χώρες [Άρθρα 215-218] Σελ. 391
Κεφάλαιο ΕΑ Εταιρείες ασφαλιστικών συμμετοχών μικτής δραστηριότητας [Άρθρο 219] Σελ. 395
   
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Εξυγίανση και εκκαθάριση ασφαλιστικών επιχειρήσεων  
Κεφάλαιο ΑΑ Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 220-221] Σελ. 396
Κεφάλαιο ΒΑ Μέτρα εξυγίανσης [Άρθρα 222-234] Σελ. 398
Κεφάλαιο ΓΑ Ασφαλιστική εκκαθάριση [Άρθρα 235-248] Σελ. 413
   
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ Λοιπές διατάξεις  
Κεφάλαιο ΑΑ Ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις [Άρθρα 249-254] Σελ. 436
Κεφάλαιο ΒΑ Αντιπρόσωπος ζημιών, κυρώσεις και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 255-268] Σελ. 439
   
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ Μεταβατικές διατάξεις και τελικές διατάξεις  
Κεφάλαιο ΑΑ Μεταβατικές διατάξεις και σταδιακή εφαρμογή [Άρθρα 269-276]  
Ενότητα 1 Ασφάλιση [Άρθρα 269-270] Σελ. 456
Ενότητα 2 Αντασφάλιση [Άρθρο 271] Σελ. 457
Ενότητα 3 Ασφάλιση και αντασφάλιση [Άρθρα 272-276] Σελ. 458
Κεφάλαιο ΒΑ Αναφορές και έναρξη ισχύος [Άρθρα 277-278] Σελ. 472
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ Άλλες διατάξεις [Άρθρο 284] Σελ. 478
[7] ΠΔ 190/2006  
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003) [Άρθρα 1-15] Σελ. 479
[8] Ν 1569/1985  
Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης [Άρθρο 1]  
Κεφάλαιο ΑΑ Γενικές διατάξεις [Άρθρο 1] Σελ. 499
Κεφάλαιο ΒΑ Ασφαλιστικοί πράκτορες [Άρθρα 2-15] Σελ. 500
Κεφάλαιο ΓΑ Μεσίτες ασφαλίσεων [Άρθρα 15α-15ε] Σελ. 510
Κεφάλαιο ΔΑ Ασφαλιστικοί σύμβουλοι και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων [Άρθρα 16-18] Σελ. 513
Κεφάλαιο ΕΑ Ασφαλιστικοί υπάλληλοι και λοιπές διατάξεις [Άρθρα 19-21α] Σελ. 516
[9] Πράξη ΕΕΤΕ 31/30.9.2013  
Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών  
Κεφάλαιο Ι Γενικές διατάξεις [Άρθρα 1-3] Σελ. 521
Κεφάλαιο ΙΙ Κανόνες συμπεριφοράς [Άρθρα 4-5] Σελ. 524
Κεφάλαιο ΙΙΙ Οργάνωση και υποστήριξη (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης [Άρθρα 6-7] Σελ. 529
Κεφάλαιο ΙV Σύμβαση ασφαλιστικής διαμεσολάβησης [Άρθρα 8-9] Σελ. 530
Κεφάλαιο V Διοικητικές κυρώσεις [Άρθρο 10] Σελ. 532
Κεφάλαιο VI Μεταβατικές και τελικές διατάξεις [Άρθρο 11] Σελ. 533
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 535
Back to Top