Δωρεάν Μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος, για περιορισμένο χρονικό διάστημα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.7€
Δωρεάν μεταφορικά για όλες τις παραγγελίες εντός Ελλάδος

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 42,00 € Ειδική Τιμή 35,70 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18450
Νικολάου Η., Τσαούσης Γ.
Βενιζέλος Ε.

Το βιβλίο «Εγχειρίδιο Κυπριακής Διοικητικής Δικονομίας» αναλύει συστηματικά το υφιστάμενο δικονομικό κανονιστικό πλαίσιο απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο (άρθρο 146 Σ, Διαδικαστικοί Κανονισμοί 1962 και 1964, Περί Εφέσεων Κανονισμός του 1996 και τους περί Διοικητικού Δικαστηρίου Κανονισμούς του 2015 σε συνδυασμό με την αναλογική εφαρμογή των προνοιών της Πολιτικής Δικονομίας). Αναδεικνύει, αναλύει και σχολιάζει το σύνολο των δικονομικών αρχών όπως έχουν αποκρυσταλλωθεί και οριοθετηθεί από την επίκαιρη νομολογία. Το βιβλίο απευθύνεται σε Δικηγόρους, διοικητικούς Δικαστές, ερευνητές και φοιτητές, φιλοδοξώντας να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού απονομής διοικητικής δικαιοσύνης στην Κύπρο.

Περιεχόμενα
Πρόλογος VII
Προλογικό Σημείωμα XI
ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Η διάρθρωση της διοικητικής δικαιοσύνης
1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές
1. Εννοιολογική προσέγγιση του όρου διοίκηση 3
2. Η αρχή της νομιμότητας 5
3. Οι υφιστάμενες μορφές ελέγχου της δημόσιας διοίκησης 7
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο
1. Ορισμός και διάκριση ανάμεσα στο ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο και το διοικητικό δικονομικό δίκαιο 17
2. Συνταγματικό υπόβαθρο της διοικητικής δικαιοσύνης 18
3. Το τυπικό κανονιστικό πλαίσιο του διοικητικού δικονομικού δικαίου 21
4. Η εμβέλεια του Δικαστικού ελέγχου (ακυρωτικός και έλεγχος ουσίας) 26
3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η διοικητική διαφορά
1. Ορισμός της διοικητικής διαφοράς 31
2. Διάκριση ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών 33
3. Η έκδοση ή η παράλειψη έκδοσης ατομικής διοικητικής πράξης ως προϋπόθεση για την έγερση προσφυγής 34
4. Το απρόσβλητο των Κυβερνητικών πράξεων 37
5. Έννομο συμφέρον 39
5.1 Το ίδιον του εννόμου συμφέροντος 41
5.2 Το ενεστώς του εννόμου συμφέροντος 44
5.3 Έννομο συμφέρον νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (εταιρειών / σωματείων) 46
5.4 Έννομο συμφέρον δημοσίων αρχών 49
5.5 Έννομο συμφέρον και προστασία του περιβάλλοντος 52
5.6 Περιπτώσεις εξάλειψης του εννόμου συμφέροντος 55
Α. Υποκειμενικοί λόγοι 55
Β. Αντικειμενικοί λόγοι 58
4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τυπολογία των λόγων ακύρωσης
1. Αναρμοδιότητα 61
2. Αντίθεση προς το Σύνταγμα 62
3. Αντίθεση προς το Νόμο 65
4. Κατάχρηση εξουσίας 68
Βιβλιογραφία Πρώτου Μέρους 71
ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Η δίκη ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου
1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η προδικασία
1. Υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 83
2. Έναρξη της διαδικασίας 85
3. Σαφής προσδιορισμός της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξεως 86
4. Η υποχρέωση νομικής τεκμηρίωσης – Ο Κανονισμός 7 89
5. Έννοια του διαδίκου 94
6. Διεύρυνση του κύκλου των διαδίκων - Έννοια του ενδιαφερόμενου μέρους 96
7. Παρέμβαση στη Δίκη τρίτου προσώπου “εξ ιδίας πρωτοβουλίας” 98
8. Καταχώριση της αίτησης ακύρωσης 101
9. Προθεσμία καταχώρισης της προσφυγής - Η σημασία της πλήρους γνώσεως 102
10. Επίδοση προσφυγής 105
11. Καταχώριση ένστασης 106
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η διαδικασία ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου
1. Δικονομικές προθεσμίες 107
2. Έννοια της αγόρευσης 108
3. Περιεχόμενο της γραπτής αγόρευσης 110
4. Διευκρινίσεις 111
5. Απόρριψη προσφυγής προδήλως αβάσιμης 111
6. Βάρος απόδειξης – Tεκμήριο νομιμότητας 112
7. Συνάφεια διοικητικών πράξεων - Περίπτωση ομοδικίας 113
8. Έλλειψη συνάφειας – Διαχωρισμός δικογράφου 120
9. Συνεκδίκαση προσφυγών 123
10. Παραίτηση Αιτητή 128
3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δικονομικά δικαιώματα των διαδίκων
1. Τροποποίηση δικογράφου 131
2. Επιθεώρηση των φακέλων της Διοίκησης 136
3. Δυνατότητα προσαγωγής μαρτυρίας 138
4. Οι εμπιστευτικές πληροφορίες 143
5. Δυνατότητα παράστασης στο Δικαστήριο άνευ Δικηγόρου 145
6. Αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης 147
6.1 Έκδηλη παρανομία 153
6.2 Ανεπανόρθωτη βλάβη 155
7. Αναστολή αρνητικής διοικητικής πράξης 156
4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειδικότερα δικονομικά ζητήματα
1. Επανάνοιγμα υπόθεσης 159
2. Επανάνοιγμα υπόθεσης μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης - Υπόθεση “Πουλλή” 162
3. Επαναφορά προσφυγής 163
4. Ανάκληση διοικητικής πράξης κατά την εκκρεμοδικία - Περίπτωση κατάργησης της Δίκης 167
5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Παρεμπίπτοντα ζητήματα της διοικητικής διαδικασίας
1. Υποβολή αιτήματος εξαίρεσης Δικαστή 173
2. Απαράδεκτο προβολής αντιφατικών ισχυρισμών (δόγμα της επιδοκιμασίας και αποδοκιμασίας) 175
3. Ζητήματα δημόσιας τάξης 178
4. Κατάχρηση διαδικασίας 178
Βιβλιογραφία Δεύτερου Μέρους 181
ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Η διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου
1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το ένδικο μέσο της αναθεωρητικής έφεσης
1. Η αναθεωρητική διαδικασία: Σκοπός και κανονιστική θεμελίωση 199
2. Αντικείμενο της αναθεωρητικής έφεσης 201
3. Προσβολή απόφασης καθοριστικής για το συμφέρον του διαδίκου 203
4. Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο 204
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η άσκηση του δικαιώματος
1. Δικαίωμα καταχώρισης έφεσης 205
2. Προθεσμία καταχώρισης αναθεωρητικής έφεσης 207
3. Περιεχόμενο αναθεωρητικής έφεσης: Οι λόγοι έφεσης 209
4. Δυνατότητα προβολής νέων ισχυρισμών 210
5. Λόγοι που εγέρθηκαν πρωτόδικα και δεν εξετάστηκαν από το Δικαστήριο 213
6. Καταχώριση έφεσης από νικητή διάδικο 215
7. Δικαίωμα καταχώρισης έφεσης και/ή απώλεια του αντικειμένου της έφεσης μετά από επανεξέταση 216
8. Η αντέφεση 219
9. Η Προδικασία 220
10. Υποχρέωση τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων 223
3ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δικονομικά δικαιωμάτων των διαδίκων
1. Υποβολή ένστασης περί πληρότητας έφεσης 225
2. Τροποποίηση αναθεωρητικής έφεσης 225
3. Περίπτωση αντισυνταγματικότητας που προβάλλεται για 1η φορά στην αναθεωρητική Δίκη 227
4. Επαναφορά έφεσης ή αντέφεσης που έχει απορριφθεί λόγω μη εμφάνισης 228
5. Αναστολή Εκτέλεσης Ακυρωτικής Δικαστικής Απόφασης 229
4ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ειδικότερες δικονομικές πτυχές
1. Η προσαγωγή μαρτυρίας στην κατ’ έφεση Δίκη 233
2. Ενδεχόμενο συνάρτησης διοικητικής και αστικής Δίκης 235
3. Αδυναμία προσβολής τελεσίδικης απόφασης 236
4. Επανεξέταση της υπόθεσης - Προϋποθέσεις διεκδίκησης αστικών αξιώσεων 236
5. Περίπτωση θανάτου Εφεσείοντα / Εφεσιβλήτου 238
5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Εκδίκαση της έφεσης
1. Ακρόαση της έφεσης 241
2. Απόρριψη έφεσης λόγω μη εμφάνισης διαδίκου 241
3. Δυνατότητα παραίτησης από τη συνέχιση της Δικαστικής διαδικασίας 242
4. Η έννοια του δεδικασμένου 242
5. Η έκδοση δικαστικής απόφασης 247
6. Επανάνοιγμα έφεσης 247
Βιβλιογραφία Τρίτου Μέρους 249
ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ Η αναδόμηση των δικαιοδοτικών θεσμών
1ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συγκρότηση νέων δικαιοδοτικών μηχανισμών
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 259
2. Η δημιουργία διοικητικού Εφετείου και η επανασύσταση του Συνταγματικού Δικαστηρίου 259
2ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο
1. Συγκρότηση του Δικαστηρίου 261
2. Αρμοδιότητες του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου 262
2.1 Ζήτημα Συνταγματικότητας που αναφύονται σε υφιστάμενη Δίκη 263
2.2 Εκδίκαση αναθεωρητικών εφέσεων κατόπιν παραπομπής 266
Α. Ζήτημα δημοσίου δικαίου μείζονος ενδιαφέροντος 266
Β. Συνοχή του δικαίου επί συγκρουομένων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου 268
2.3. Άσκηση 3ου βαθμού δικαιοδοσίας 269
Α. Αλλαγή πάγιας νομολογίας 271
Β. Ανάγκη ορθής εφαρμογής ή ερμηνείας ουσιαστικής διάταξης νόμου 271
2.4. Μείζον ζήτημα δημοσίου συμφέροντος ή γενικής δημόσιας σημασίας 272
2.5 Για σκοπούς συνοχής του δικαίου επί συγκρουόμενων ή αντιφατικών αποφάσεων του Εφετείου στην αναθεωρητική του δικαιοδοσία 273
Καταληκτικές παρατηρήσεις 275
Βιβλιογραφία Τέταρτου Μέρους 277
Αλφαβητικό ευρετήριο 281
Back to Top