4 ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΥΝ 44


Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: 45,00 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18408
Καρατζά Λ.

Η 58η έκδοση του έργου «4 Κώδικες συν 44» είναι ενημερωμένη μέχρι τον Ν 4855/2021 με όλες τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος αυτός στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Περιλαμβάνει επίσης τις εκτεταμένες τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4842/2021 (ΦΕΚ Α΄190/13.10.2021) στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν 4738/2020), διά του οποίου καταργήθηκε ο προγενέστερος Πτωχευτικός Κώδικας (Ν 3588/2007), όπως ισχύει μετά τους Ν 4818/2021 και 4821/2021. Η ενότητα του Εμπορικού Δικαίου συμπληρώθηκε με δύο νομοθετήματα για την Πνευματική Ιδιοκτησία, τους Ν 2121/1993 και 4481/2017.Τα 48 βασικά νομοθετήματα του έργου είναι ταξινομημένα σε έξι θεματικές ενότητες: Αστικό, Ποινικό, Εμπορικό, Eργατικό, Δημόσιο και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ο πολυκώδικας αυτός αποτελεί εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενηµέρωσης όλων των νοµοθετηµάτων που περιλαµβάνει, ώστε να παραµένει πάντα το πλέον πολύτιµο βοήθηµα κάθε ενδιαφεροµένου. Με κάθε αγορά της έντυπης έκδοσης προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 57 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της για PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται με κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. V
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1) Αστικός Κώδικας Σελ. 3
Εισαγωγικός Νόμος Αστικού Κώδικα Σελ. 239
2) Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 257
Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Σελ. 532
3) Ν 4640/2019 Διαμεσολάβηση σε αστικές & εμπορικές υποθέσεις [Άρθρα 1-31, 33, 44] Σελ. 549
4) Ν 2308/1995 Κτηματολόγιο [Άρθρα 1-14, 20] Σελ. 575
5) Ν 2664/1998 Κτηματολόγιο [Άρθρα 1-24, 34] Σελ. 603
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
6) Ποινικός Κώδικας (Ν 4619/2019) Σελ. 651
7) Κώδικας Ποινικής Δικονομίας (Ν 4620/2019) Σελ. 759
8) Ν 4139/2013 Περί εξαρτησιογόνων ουσιών [Άρθρα 1-60, 97, 99, 100 παρ. 1, 104] Σελ. 967
9) Ν 3459/2006 Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (ΚΝΝ) [Άρθρα 1 παρ. 2, 58, 61] Σελ. 1015
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Α) Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου
10) ΒΔ 19.4/1.5.1835 Εμπορικός Νόμος [Άρθρα 1-69, 90-108] Σελ. 1039
11) ΒΔ 2/14.5.1835 Εμπορικές πράξεις [Άρθρα 1-8] Σελ. 1047
12) ΠΔ 131/2003 Ηλεκτρονικό εμπόριο Σελ. 1049
Β) Βιομηχανική ιδιοκτησία
13) Ν 1733/1987 Ευρεσιτεχνία [Άρθρα 1, 5-23] Σελ. 1059
14) Ν 4679/2020 Εμπορικά σήματα [΄Αρθρα 1-90] Σελ. 1095
15) Ν 4072/2012 Σήματα [΄Αρθρα 121-196, 330] Σελ. 1153
Γ) Πνευματική Ιδιοκτησία
16) Ν 2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα [Άρθρα 1-72, 77] Σελ. 1167
17) Ν 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων [Άρθρα 1-54, 81] Σελ. 1231
Δ) Δίκαιο Ανταγωνισμού
18) Ν 146/1914 Αθέμιτος ανταγωνισμός Σελ. 1281
19) Ν 3959/2011 Ελεύθερος ανταγωνισμός [Άρθρα 1-11] Σελ. 1291
Ε) Προστασία καταναλωτή
20) Ν 2251/1994 Σελ. 1305
ΣΤ) Δίκαιο εμπορικών εταιριών
21) Ν 4548/2018 για τις ΑΕ Σελ. 1369
22) Ν 3190/1955 για τις ΕΠΕ [΄Αρθρα 1-61α] Σελ. 1491
23) Ν 4072/2012 για τις ΙΚΕ [Άρθρα 43-120, 330] Σελ. 1517
24) Ν 4072/2012 για τις Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες [Άρθρα 249-294, 330 παρ. 1] Σελ. 1545
25) Ν 4601/2019 για τους Εταιρικούς Μετασχηματισμούς [Άρθρα 1-142, 147, 157] Σελ. 1559
26) Ν 4635/2019 για το Γ.Ε.ΜΗ. [Άρθρα 85-116] Σελ. 1617
27) Ν 4441/2016 για την απλοποίηση σύστασης εταιριών [Άρθρα 1-9α, 11, 12] Σελ. 1649
Ζ) Δίκαιο αξιογράφων
28) Ν 5325/1932 περί Συναλλαγματικής Σελ. 1661
29) ΝΔ 17.7/13.8.1923 Αξιόγραφα [Άρθρα 68-95] Σελ. 1683
30) Ν 5960/1933 περί Επιταγής Σελ. 1686
Η) Ασφαλιστικό Δίκαιο
31) Ν 2496/1997 Ασφαλιστική σύμβαση [Άρθρα 1-33] Σελ. 1701
32) ΠΔ 237/1986 Ασφάλιση οχημάτων [Άρθρα 1-37α] Σελ. 1717
Θ) Πτωχευτικό Δίκαιο
33) Ν 4738/2020 Πτωχευτικός Κώδικας [Άρθρα 1-265, 308] Σελ. 1755
Ι) Εμπορικές Μισθώσεις
34) ΠΔ 34/1995 Σελ. 1893
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
35) Ν 2112/1920 Ιδιωτικοί υπάλληλοι Σελ. 1931
36) ΒΔ 16/18.7.1920 Εργατοτεχνίτες Σελ. 1937
37) Ν 3198/1955 Υπάλληλοι / Εργατοτεχνίτες Σελ. 1941
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ
38) Σύνταγμα Σελ. 1951
39) Συμβούλιο της Επικρατείας (ΠΔ 18/1989) Σελ. 2011
40) Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999) Σελ. 2059
41) Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (Ν 2690/1999) Σελ. 2181
42) Ν 1406/1983 Διαφορές ουσίας [Άρθρα 1-11, 31-32, 38, 40] Σελ. 2201
43) Ν 702/1977 Ακυρωτικές διαφορές - Διαφορές κοινωνικής ασφάλισης [Άρθρα 1-5Α, 7, 33, 36, 37] Σελ. 2209
44) ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/1974) Σελ. 2219
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
45) Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) Σελ. 2275
46) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) Σελ. 2305
47) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σελ. 2433
48) Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) Σελ. 2445
ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ Σελ. 2469
Back to Top