Η ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ


Σε απόθεμα

Τιμή: 34,00 €

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε έκπτωση 25%

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 18169
Πιτσιρίκος Γ.
Δελούκα-Ιγγλέση Κ.

Το βιβλίο «Η αστική και ποινική ευθύνη στην καταδολίευση δανειστών» περιλαμβάνει ενδελεχή ανάλυση όλων των ζητημάτων που μπορεί να προκύπτουν γύρω από την καταδολίευση. Περιγράφει πώς καταστρώνεται μία αγωγή διάρρηξης υπό ουσιαστική και δικονομική έννοια, εξετάζει το ζήτημα της παθητικής νομιμοποίησης, της έκτασης των αποτελεσμάτων της διάρρηξης, ζητήματα αναγκαστικής εκτέλεσης, το ζήτημα του αποκλεισμού της δυνατότητας προσωρινής απαλλαγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου και πολλά άλλα. Ο θεσμός προσεγγίζεται διεξοδικά και από τη σκοπιά του ποινικού δικαίου. Το έργο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τον μαχόμενο δικηγόρο, αλλά και τον δικαστή.

Πρόλογος Σελ. IX
Λίγα λόγια από τον συγγραφέα Σελ. XIII
Συντομογραφίες Σελ. XXV
Η αστική και ποινική ευθύνη λόγω καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης: Διάκριση από συγγενείς μορφές ευθύνης και συνέπειες της δικαστικής διάγνωσης της ευθύνης μετά τον Ν 2298/95 Σελ. 1
§1: Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας Σελ. 1
§2: Διάκριση από συγγενείς έννοιες Σελ. 3
Ι. Ευθύνη λόγω μεταβίβασης περιουσίας ή επιχείρησης (ΑΚ 479) Σελ. 3
II. Ακυρότητα της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης λόγω εικονικότητας (ΑΚ 138) ή αντιθέσεως στον νόμο (ΑΚ 174) ή στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178) Σελ. 7
1. Εικονικότητα (ΑΚ 138, 139) Σελ. 7
2. Αντίθεση στον νόμο (ΑΚ 174) ή στα χρηστά ήθη (ΑΚ 178) Σελ. 11
III. Αδικοπραξία (ΑΚ 914) Σελ. 12
ΙV. Πτωχευτική ανάκληση [άρθρα 41-51 Ν 3588/2007 (-άρθρα 116-121 Ν 4738/2020)] Σελ. 15
1. Η βασική ρύθμιση του άρθρου 41 Ν 3588/2007 (-άρθρου 116 Ν 4738/2020) και η απόκλιση (;) του άρθρου 44 Ν 3588/2007 (-άρθρου 119 Ν 4738/2020) Σελ. 15
2. Η διάκριση σε υποχρεωτική και δυνητική πτωχευτική ανάκληση Σελ. 16
α. Η δυνητική πτωχευτική ανάκληση Σελ. 16
β. Η υποχρεωτική πτωχευτική ανάκληση Σελ. 19
γ. Εξαιρούμενες πράξεις Σελ. 19
δ. Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυμβαλλόμενος κατέβαλε άμεσα ισοδύναμη αντιπαροχή σε μετρητά (άρθρο 45 αρ. δ΄ Ν 3588/2007-άρθρο 120 αρ. γ΄ Ν 4738/2020) Σελ. 20
3. Σύγκριση της διάρρηξης των ΑΚ 939-946 προς την πτωχευτική ανάκληση των ΠτΚ 41-51 (-άρθρα 116-121 Ν 4738/2020) Σελ. 21
§3: H de lege lata κατάστρωση της αγωγής διάρρηξης υπό ουσιαστική και δικονομική έννοια Σελ. 24
Ι. Οι προϋποθέσεις του πραγματικού της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης ως διαρρηκτής δικαιοπραξίας Σελ. 24
1. Έννοια της απαλλοτρίωσης Σελ. 24
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 24
Β. Το πρόβλημα του “διαρρηκτού” της γονικής παροχής ως μη ρυθμιζόμενης απαλλοτριωτικής πράξης Σελ. 29
α. Η υπαγωγή της γονικής παροχής στην έννοια της απαλλοτρίωσης της ΑΚ 939 Σελ. 29
β. Η επίδραση της χαριστικής αιτίας της γονικής παροχής στο στοιχείο της γνώσης του τρίτου ως προϋπόθεσης της διάρρηξης Σελ. 30
Γ. Οριακές ρυθμιζόμενες περιπτώσεις (ΑΚ 940) καταδολίευσης: Αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίας (ΑΚ 940 §1) - Καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους (ΑΚ 940 §2 εδ. α΄) - Δόση αντί καταβολής (ΑΚ 940 §2 εδ. β΄) Σελ. 32
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 32
β. Η αποποίηση κληρονομίας ή κληροδοσίας (ΑΚ 940 §1) Σελ. 33
γ. Καταβολή ληξιπρόθεσμου ή/και μη ληξιπρόθεσμου χρέους - Εκπλήρωση ατελούς ή φυσικής ενοχής (ΑΚ 940 §2 εδ. α΄) Σελ. 34
γα. Καταβολή ληξιπρόθεσμου χρέους Σελ. 34
γβ. Εμπίπτει στη sedes materiae της ΑΚ 940 §2 εδ. α΄ η καταβολή μη ληξιπρόθεσμου χρέους; Σελ. 35
γγ. Η εκπλήρωση ατελούς ή φυσικής ενοχής και συγγενείς περιπτώσεις εντός ή εκτός του πεδίου εφαρμογής της ΑΚ 940 §2 εδ. α΄; Σελ. 36
δ. Η δόση αντί καταβολής (ΑΚ 940 §2 εδ. β΄) Σελ. 37
2. Πρόθεση βλάβης του δανειστή Σελ. 38
α. Απαιτούμενος δόλος και βάρος απόδειξης Σελ. 38
β. Η παρεμβολή και άλλων προσώπων (εκτός από τον οφειλέτη και τον τρίτο) στην καταδολιευτική δικαιοπραξία Σελ. 40
3. Ο ρόλος του στοιχείου της γνώσεως του δόλου του οφειλέτη από τον τρίτο Σελ. 42
α. Επί επαχθούς απαλλοτριωτικής καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 42
β. Επί χαριστικής απαλλοτριωτικής καταδολιευτικής δικαιοπραξίας Σελ. 45
4. Βλάβη του δανειστή αιτιωδώς προκληθείσα από την απαλλοτρίωση (επιχ. από τις ΑΚ 939, 941 §1 και ΑΚ 944 εδ. α΄, 945 εδ. α΄) Σελ. 49
5. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ απαλλοτρίωσης (αίτιον) και βλάβης του δανειστή (αιτιατόν) Σελ. 52
ΙΙ. Το ορισμένο της αγωγής διάρρηξης αναφορικά προς τα στοιχεία του πραγματικού της ΑΚ 939 (ΚΠολΔ 216 §1) Σελ. 54
1. Οι προϋποθέσεις του ορισμένου της αγωγής (ΚΠολΔ 216 §1) Σελ. 54
2. Τα απαραίτητα στοιχεία της ιστορικής βάσης της αγωγής διάρρηξης Σελ. 57
3. Η κατανομή του βάρους απόδειξης των στοιχείων της ιστορικής βάσης των αυτοτελών ισχυρισμών των διαδίκων στη δίκη που ανοίχθηκε με την αγωγή διάρρηξης Σελ. 64
§4: Η νομική φύση του δικαιώματος διάρρηξης και τα αποτελέσματα της άσκησής του στη διαγνωστική δίκη και στην αναγκαστική εκτέλεση Σελ. 67
Ι. Η αγωγή διάρρηξης (actio με ουσιαστική έννοια) και η παραγραφή της Σελ. 67
1. Η σχέση του δικαιώματος διάρρηξης προς τη ματαιωθείσα αξίωση του δανειστή Σελ. 67
2. Η παραγραφή της αγωγής διάρρηξης Σελ. 69
α. Πρόκειται για κατά κυριολεξία παραγραφή ή για αποσβεστική προθεσμία; Σελ. 69
αα. Η κρατούσα γνώμη στη νομολογία και η πρακτική σημασία της διάκρισης Σελ. 69
αβ. Η εναρμόνιση του γράμματος της ΑΚ 946 με τον χαρακτήρα της ενοχής από παραγεγραμμένη απαίτηση ως ατελούς ενοχής Σελ. 72
β.Το ουσιαστικό περιεχόμενο της ΑΚ 946 Σελ. 73
γ. “Έναρξη της 5ετίας επί διάσπασης του χρονικού σημείου κατάρτισης της απαλλοτριωτικής πράξης και ενεργοποίησης του μεταβιβαστικού αποτελέσματος” Σελ. 74
δ. Η de lege ferεnda πρόταση για μετάθεση του χρονικού σημείου έναρξης της παραγραφής στον χρόνο γνώσης του δανειστή Σελ. 76
ΙΙ. Παθητική νομιμοποίηση στην αγωγή διάρρηξης Σελ. 77
ΙΙΙ. Ο προσδιορισμός του παθητικού υποκειμένου της διαγνωστικής δίκης και της αναγκαστικής εκτέλεσης υπό το πρίσμα των υποστηριζόμενων απόψεων πριν τον Ν 2298/95 Σελ. 79
1. Ενοχική θεωρία (αμιγής και παραλλάσσουσα) Σελ. 79
α. Αμιγής ενοχική θεωρία Σελ. 79
β. Παραλλάσσουσα ενοχική θεωρία Σελ. 83
γ. Πραγμάτωση της ενοχικής θεωρίας στο στάδιο της εκτέλεσης Σελ. 84
2. Η θεωρία της υπεγγυότητας Σελ. 85
3. Εμπράγματη θεωρία Σελ. 86
4. Η θεωρία της μη αντιταξιμότητας Σελ. 87
§5: Οι δικονομικές αντανακλάσεις της διάρρηξης Σελ. 92
Ι. Το ισχύον νομοθετικό καθεστώς υπό τον Ν 2298/95 Σελ. 92
ΙΙ. Η εφαρμογή της θεωρίας της “μη αντιταξιμότητας” στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως Σελ. 93
1. Κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη (ΚΠολΔ 953 §2 αρ. γ΄) Σελ. 93
2. Η de lege lata δικονομική υποχρέωση του τρίτου προς ανοχή αναγκαστικής εκτελέσεως (συνδυαστική εφαρμογή των ΚΠολΔ 936 §3, 953 §2 αρ. γ΄, 992 § 1 εδ. β΄) Σελ. 94
3. Μη αντιταξιμότητα και επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από δανειστή του καταδολιεύσαντος οφειλέτη Σελ. 98
α. Τα υποκειμενικά όρια της σχετικής ενέργειας της μη αντιταξιμότητας Σελ. 98
β. Η έννομη θέση των λοιπών δανειστών του οφειλέτη που δεν πέτυχαν τη διάρρηξη Σελ. 100
γ. Η έννομη θέση των δανειστών του τρίτου Σελ. 101
δ. Πτώχευση του καταδολιεύσαντος οφειλέτη και ενεργητική νομιμοποίηση στην αγωγή διάρρηξης Σελ. 103
4. Επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τους προσωπικούς δανειστές του τρίτου και έννομη θέση του “διαρρήξαντος” δανειστή Σελ. 104
α. Οι υποστηριζόμενες γνώμες πριν τον Ν 2298/95 Σελ. 104
β. Το δικαίωμα του διαρρήξαντος δανειστή έναντι των επισπευδόντων την αναγκαστική εκτέλεση δανειστών του τρίτου στο πλαίσιο της νέας ΚΠολΔ 936 § 3 Σελ. 105
5. Οι όροι προστασίας του ειδικού διαδόχου του τρίτου επί μεταβιβάσεως κατά την εκκρεμοδικία της παυλιανής αγωγής Σελ. 106
α. Μεταβίβαση στον ειδικό διάδοχο του τρίτου πριν τη σημείωση της απόφασης που απαγγέλλει τη διάρρηξη Σελ. 107
β. Έγερση αυτοτελούς αγωγής διάρρηξης κατά του ειδικού διαδόχου του τρίτου (αποκτήσαντος μετά την εγγραφή της αρχικής αγωγής διάρρηξης στα βιβλία διεκδικήσεων) Σελ. 108
γ. Σύγκρουση υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης με το δικαίωμα του “διαρρήξαντος” δανειστή Σελ. 109
§6: Η καταδολίευση δανειστών ως λόγος αποκλεισμού της δυνατότητας προσωρινής απαλλαγής υπερχρεωμένου φυσικού προσώπου μη εμπόρου (άρθρο 5α § 2 Ν 3869/2010) Σελ. 111
Ι. Προϋποθέσεις της προσωρινής απαλλαγής Σελ. 112
ΙΙ. Η αρνητική προϋπόθεση της μη διενέργειας καταδολιευτικής πράξης κατά το 18μηνο της προσωρινής απαλλαγής και της αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων Σελ. 113
ΙΙΙ. Έκπτωση από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και άρση της αναστολής των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων Σελ. 113
§7: Η προσέγγιση του θεσμού από τη σκοπιά του Ποινικού Δικαίου Σελ. 115
Ι. Αντιπαραβολή της παλαιάς και της νέας (μετά τον Ν 4619/2019) ΠΚ 397 ως προς τη νομοτυπική μορφή του αδικήματος Σελ. 115
1. Η προϊσχύσασα ΠΚ 397 Σελ. 115
2. Η νέα ΠΚ 397 Σελ. 115
ΙΙ. Ratio και δογματική κατάταξη του αδικήματος Σελ. 117
ΙΙΙ. Τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος Σελ. 117
Α. Η ΠΚ 397 §1 Σελ. 117
Β. Η ΠΚ 397 §2 Σελ. 118
1. Έννοια του οφειλέτη Σελ. 118
2. Απαίτηση βέβαιη και εκκαθαρισμένη ενόψει επικείμενης εκπλήρωσης της υποχρέωσης του οφειλέτη Σελ. 119
α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Σελ. 119
β. Το “βέβαιον” της απαιτήσεως (ΚΠολΔ 915) Σελ. 121
βα. Απαίτηση εξαρτώμενη από αναβλητική αίρεση ή προθεσμία Σελ. 121
ββ. Απαίτηση εξαρτώμενη από καθαρή προθεσμία Σελ. 123
γ. Το “εκκαθαρισμένον” της απαιτήσεως (ΚΠολΔ 916) Σελ. 124
δ. Έννομες συνέπειες του αβέβαιου και μη εκκαθαρισμένου της απαιτήσεως ως προς την έκδοση απογράφου Σελ. 126
3. Η προσβολή του προστατευόμενου έννομου αγαθού με την επέλευση του ακόλουθου αποτελέσματος: της ματαίωσης ικανοποίησης του δικαιώματος του δανειστή Σελ. 129
α. Μορφές πραγμάτωσης της ματαίωσης ικανοποίησης της απαίτησης του δανειστή Σελ. 129
β. Η θεμελίωση της “ματαίωσης ικανοποίησης του δανειστή” επί παθητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 132
γ. Η θεμελίωση της “ματαίωσης ικανοποίησης του δανειστή” επί ενεργητικής εις ολόκληρον ενοχής Σελ. 133
δ. Η επάρκεια της προσφορότητας της πράξεως αντικειμενικής υποστάσεως για την πραγμάτωση των νομοτυπικών μορφών των § 1, 2 της ΠΚ 397 Σελ. 134
ε. Αποκλεισμός του στοιχείου της “ματαίωσης ικανοποίησης” του δανειστή με διαπίστωση της “επάρκειας” της περιουσίας του οφειλέτη. Περιπτωσιολογία Σελ. 136
εα. Δυνατότητα ικανοποίησης μόνον από κατασχετά περιουσιακά στοιχεία Σελ. 136
εβ. Άρση του στοιχείου της “ματαίωσης ικανοποίησης” επί δυνατότητας ικανοποίησης του δανειστή από τρίτο; Σελ. 137
εγ. Δυνατότητα ικανοποίησης από τη δευτερογενή αξίωση αποζημίωσης ως υπολειπόμενο περιουσιακό στοιχείο (;) Σελ. 138
4. Η δυνατότητα πραγμάτωσης της προσβολής με περισσότερους τρόπους Σελ. 139
5. Το ειδικότερο περιεχόμενο των πράξεων προσβολής Σελ. 140
α. Βλάβη ή καταστροφή ή “εκμηδένιση” της αξίας του περιουσιακού στοιχείου Σελ. 140
αα. Βλάβη Σελ. 140
αβ. Καταστροφή Σελ. 141
αγ. Εκμηδένιση (απομείωση) της αξίας Σελ. 142
β. Απόκρυψη Σελ. 143
γ. Απαλλοτρίωση χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα Σελ. 144
γα. Έννοια της απαλλοτρίωσης Σελ. 144
γβ. Η γονική παροχή ως αξιόποινη καταδολιευτική πράξη απαλλοτρίωσης Σελ. 147
γγ. Χρόνος συντέλεσης της απαλλοτρίωσης: ο χρόνος της συμβολαιογραφικής κατάρτισης ή ο χρόνος της μεταγραφής της απαλλοτριωτικής πράξης; Σελ. 149
γδ. Έννοια του ισότιμου και αξιόχρεου ανταλλάγματος Σελ. 150
δ. Κατασκευή ψεύτικων χρεών ή ψευτικών δικαιοπραξιών Σελ. 151
δα. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 151
δβ. Έννοια του ψευδούς χρέους Σελ. 153
δγ. Έννοια της ψευδούς δικαιοπραξίας Σελ. 154
IV. Τα στοιχεία της υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος Σελ. 158
V. Το κυρωτικό τμήμα της νέας ΠΚ 397 Σελ. 159
1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 159
2. Επί πληρώσεως της ειδικής υποστάσεως της ΠΚ 397 §1 ανεξάρτητα από τον βαθμό ωριμότητας της οφειλής Σελ. 159
3. Επί πληρώσεως της ειδικής υποστάσεως της ΠΚ 397 §2 με αυξημένο βαθμό ωριμότητας της απαίτησης Σελ. 160
4. Καταδολίευση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (ΠΚ 397 §3) Σελ. 160
5. Τέλεση των ειδικών υποστάσεων από τρίτον υπέρ του οφειλέτη Σελ. 160
VI. Λόγοι εξάλειψης του αξιοποίνου και προσωπικής απαλλαγής από την ποινή Σελ. 160
1. Εξάλειψη του αξιοποίνου Σελ. 160
2. Υποχρεωτική απαλλαγή από την ποινή Σελ. 163
VII. Απόπειρα - Συμμετοχή - Συρροή Σελ. 163
1. Απόπειρα Σελ. 163
2. Συμμετοχή Σελ. 165
α. Συναυτουργία (ΠΚ 45, 397 §4) Σελ. 166
αα. Συναυτουργία κατά τη γενική διάταξη της ΠΚ 45 Σελ. 166
αβ. Συναυτουργική (;) δράση “τρίτου” (ΠΚ 397 §4) Σελ. 167
β. Συμμετοχή με στενή έννοια Σελ. 169
βα. Αντικειμενική υπόσταση της stricto sensu συμμετοχικής δράσης Σελ. 169
(βαi) Ηθική αυτουργία Σελ. 169
(βαii) Άμεση συνέργεια Σελ. 170
(βαiii) Απλή συνέργεια Σελ. 170
ββ. Υποκειμενική υπόσταση της stricto sensu συμμετοχικής δράσης Σελ. 170
(ββi) Ο δόλος του ηθικού αυτουργού Σελ. 170
(ββii) Ο δόλος του άμεσου συνεργού Σελ. 171
(ββiii) Ο δόλος του απλού συνεργού Σελ. 172
βγ. Περιπτωσιολογία εν στενή εννοία συμμετοχικής δράσης Σελ. 174
3. Συρροή Σελ. 175
VIII. Λοιπά Δικονομικά Ζητήματα Σελ. 176
1. Έγκληση Σελ. 176
α.Δικαιολογητικός λόγος Σελ. 176
β. Δικαιούχος υποβολής έγκλησης - Παράσταση πολιτικής αγωγής Σελ. 176
βα. Δικαιούχος φυσικό πρόσωπο Σελ. 176
ββ. Δικαιούχος νομικό πρόσωπο (;) Σελ. 177
2. Προθεσμία Σελ. 178
α. Εμπρόθεσμη έγκληση Σελ. 178
β. Συνέπειες εκπρόθεσμης έγκλησης Σελ. 179
§8: ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η αρχή της αναλογικότητας ως μεθοδολογικό εργαλείο ρύθμισης των αποτελεσμάτων της διάρρηξης με στάθμιση συμφερόντων στην τριμερή σχέση δανειστή - οφειλέτη - τρίτου Σελ. 182
Ι. Η αρχή της αναλογικότητας ως μεθοδολογικό εργαλείο για μια δίκαιη στάθμιση συμφερόντων Σελ. 182
ΙΙ. Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας για τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της διάρρηξης στην τριμερή σχέση δανειστή - οφειλέτη - τρίτου Σελ. 183
1. Η δικαιολόγηση του περιορισμού των αποτελεσμάτων της διάρρηξης Σελ. 183
2. Τα στοιχεία του ορισμένου της αγωγής διάρρηξης ως δικονομική αντανάκλαση του “αναλογικού” περιορισμού της ανατροπής της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης Σελ. 184
3. Η εξάρτηση της έκτασης της διάρρηξης (ολικής ή μερικής) από το είδος της απαίτησης Σελ. 186
Βιβλιογραφία Σελ. 189
Αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 207
Back to Top