ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


Από τη Θεωρία στην Πράξη

Συνδυάστε Βιβλίο (έντυπο) + e-book και κερδίστε 14.85€
Δωρεάν μεταφορικά σε όλη την Ελλάδα για αγορές άνω των 30€

Σε απόθεμα

Τιμή: Κανονική Τιμή 41,00 € Ειδική Τιμή 34,85 €

* Απαιτούμενα πεδία

Κωδικός Προϊόντος: 17934
Ρόκας Ι.

Το «Ασφαλιστικό Δίκαιο - Από Τη Θεωρία Στην Πράξη» αποτελεί μια σύντομη αλλά περιεκτική επισκόπηση του δικαίου της ιδιωτικής ασφάλισης. Το βιβλίο εξηγεί τα χαρακτηριστικά, τη φύση, τις διακρίσεις και τους κοινούς κανόνες για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, ενώ αναλύει τα διάφορα είδη ασφάλισης, όπως ασφάλιση ζημιών, ασφάλιση ζωής, ασφάλιση αστικής ευθύνης, ασφάλιση D&O, ασφάλιση μεταφορών, αντασφάλιση κ.λπ. Επιπλέον, το έργο εξηγεί τις γενικές αρχές της κρατικής εποπτείας της ασφάλισης και τους κανόνες λειτουργίας τους στο πλαίσιο του καθεστώτος Solvency II.

Το έργο απευθύνεται σε φοιτητές και νομικούς που ασχολούνται με δίκαιο της ιδιωτικής ασφάλισης.

Πρόλογος Σελ. VII
Κυριότερες συντομογραφίες Σελ. XI
ΤΜΗΜΑ Ι
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1. Ασφάλιση και ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο
1.1. Έννοιες Σελ. 3
1.1.Α. Το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 3
1.2. Η βασική νομοθεσία Σελ. 4
1.2.Α. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 4
1.2.Β. Η νομοθεσία της ασφαλιστικής επιχείρησης και της κρατικής εποπτείας Σελ. 7
1.2.Γ. Η νομοθεσία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων Σελ. 9
1.2.Δ. Λοιπή νομοθεσία Σελ. 9
1.3. Ασφαλιστική οικονομία και ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 10
1.4. Κοινωνική και ιδιωτική ασφάλιση Σελ. 11
1.5. Εποπτευόμενες και μη εποπτευόμενες ασφαλιστικές εργασίες Σελ. 12
1.6. Εμπορικός ανταγωνισμός Σελ. 13
1.7. Το ασφαλιστικό δίκαιο ως δίκαιο ειδικό Σελ. 14
1.8. Η ορολογία και βιβλιογραφία του ασφαλιστικού δικαίου Σελ. 16
1.9. Ιστορικά Σελ. 17
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
2. Ασφαλιστική σύμβαση - Γενικά θέματα - Ένταξή της στο δικαιϊκό σύστημα
2.1. Χαρακτηριστικά και μορφές Σελ. 21
2.1.Α. Χαρακτηριστικά, νομική φύση Σελ. 21
2.1.Α.α. Ο κίνδυνος Σελ. 21
2.1.Α.β. Λοιπά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον κίνδυνο Σελ. 22
2.1.Α.γ. Νομική φύση Σελ. 22
2.1.Α.δ. Η φύση των διατάξεων του ΑσφΝ Σελ. 23
2.1.Β. Μορφές της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 24
2.2. Αλληλασφάλιση και αντασφάλιση - Διακρίσεις της ασφαλιστικής από την αντασφαλιστική σύμβαση Σελ. 26
2.2.Α. Αλληλασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 26
2.2.Β. Αντασφαλιστικές συμβάσεις Σελ. 26
2.3. Ασφαλιστής, αντασφαλιστής, λήπτης της ασφάλισης, ασφαλισμένος, δικαιούχος του ασφαλίσματος, αντασφαλισμένος Σελ. 28
2.4. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό και ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο Σελ. 30
2.4.Α. Ευρωπαϊκό ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 30
2.4.Β. Ασφαλιστικό διεθνές δίκαιο Σελ. 30
2.5. Επίλυση των διαφορών και αρμόδια δικαστήρια Σελ. 32
3. Διακρίσεις και είδη των ασφαλιστικών συμβάσεων
3.1. Ασφάλιση κατά ζημιών και ασφάλιση ποσού Σελ. 35
3.2. Ασφάλιση προσώπων και ασφάλιση μη προσώπων - Aσφάλιση ζωής Σελ. 37
3.3. Ασφάλιση υλικών ζημιών πραγμάτων και ασφάλιση άλλων περιουσιακών ζημιών Σελ. 38
3.3.Α. Ασφάλιση πραγμάτων Σελ. 38
3.3.Β. Ασφάλιση περιουσιακών ζημιών μη πραγμάτων Σελ. 39
3.4. Ασφάλιση ενεργητικού και ασφάλιση παθητικού Σελ. 41
3.5. Χερσαία και θαλάσσια ασφάλιση Σελ. 42
3.6. Προαιρετικές και υποχρεωτικές ασφαλίσεις Σελ. 42
3.7. Ατομικές και ομαδικές ασφαλίσεις Σελ. 44
3.7.Α. Ατομικές ασφαλίσεις Σελ. 44
3.7.Β. Ομαδικές ασφαλίσεις Σελ. 44
3.8. Διακρίσεις ανάλογα του κλάδου για τον οποίο χορηγείται η άδεια άσκησης εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση Σελ. 45
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
4. Οι βασικοί γενικοί κανόνες της ασφαλιστικής σύμβασης
4.1. Σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 47
4.1.Α. Γένεση της νομικής δέσμευσης των μερών Σελ. 47
4.1.Β. Σύναψη της σύμβασης από απόσταση Σελ. 48
4.2. Οριστική και προσωρινή ασφαλιστική σύμβαση Σελ. 49
4.3. Έναρξη, διάρκεια, παράταση, ανανέωση, λήξη της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 50
4.3.Α. Διακρίσεις της έναρξης Σελ. 50
4.3.Β. Διακρίσεις της διάρκειας Σελ. 51
4.3.Γ. Παράταση και ανανέωση της σύμβασης Σελ. 52
4.3.Δ. Λήξη και ματαίωση της σύμβασης (εναντίωση, υπαναχώρηση) Σελ. 54
4.3.Δ.α. Συμβατικοί και νόμιμοι λόγοι λήξης της σύμβασης Σελ. 54
4.3.Δ.β. Ματαίωση της σύμβασης μετά από άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης λόγω μη χορήγησης πληροφοριών Σελ. 55
4.3.Δ.γ. Ματαίωση της σύμβασης λόγω άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης Σελ. 55
4.4. Ασφαλιστικό ποσό Σελ. 55
4.5. Ασφαλιστήριο και ασφαλιστικοί όροι Σελ. 57
4.5.Α Το ασφαλιστήριο Σελ. 57
4.5.Α.α. Το ασφαλιστήριο ως αποδεικτικό έγγραφο Σελ. 57
4.5.Α.β. Η μνεία των δικαιωμάτων εναντίωσης Σελ. 59
4.5.Α.γ. Σαφήνεια του κειμένου Σελ. 60
4.5.Α.δ. Ασφαλιστήριο ως αξιόγραφο Σελ. 60
4.5.Β. Οι ασφαλιστικοί όροι Σελ. 61
4.5.Β.α. Γενικά χαρακτηριστικά Σελ. 61
4.5.Β.β. Παθολογία των ασφαλιστικών όρων Σελ. 62
4.6. Ασφάλιση για λογαριασμό Σελ. 64
4.7. Το ασφάλιστρο Σελ. 67
4.8. Ο ασφαλιστικός κίνδυνος Σελ. 68
4.8.Α. Ασφαλιστικός και μη ασφαλιστικός κίνδυνος Σελ. 68
4.8.Β. Ασφαλιστικός κίνδυνος στην αναδρομική ασφάλιση Σελ. 69
4.8.Γ. Έλλειψη και περιορισμοί του κινδύνου Σελ. 70
4.8.Δ. Ασφαλιστικός κίνδυνος και ασφαλιστική περίπτωση Σελ. 71
4.9. Εκχώρηση της απαίτησης για ασφάλισμα Σελ. 72
4.9.Α. Συμβατική Σελ. 72
4.9.Β. Εκ του νόμου Σελ. 73
4.10. Διαδοχή στην ασφαλιστική σχέση Σελ. 73
4.11. Παραγραφή Σελ. 74
5. Ειδικότερα: Υποχρεώσεις των συμβαλλομένων - Eξαιρέσεις και έκταση κάλυψης
5.1. Υποχρεώσεις του ασφαλιστή Σελ. 75
5.1.Α. Καταβολή του ασφαλίσματος Σελ. 75
5.1.B. Υποχρεώσεις άλλων χρηματικών καταβολών Σελ. 76
5.1.Γ. Έκδοση και παράδοση του ασφαλιστηρίου και των ασφαλιστικών όρων Σελ. 76
5.1.Δ. Παρεπόμενες γενικές υποχρεώσεις Σελ. 77
5.2. Ειδικότερα: Καταναλωτής ασφαλισμένος και υποχρέωση πληροφόρησής του Σελ. 79
5.2.Α. Οι τρεις βαθμίδες προστασίας του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 79
5.2.Β. Ειδικότερα: Οι υποχρεώσεις πληροφόρησης Σελ. 80
5.2.Β.α. Κατά το προσυμβατικό στάδιο Σελ. 80
5.2.Β.β. Κατά την διάρκεια της σύμβασης Σελ. 81
5.2.Β.γ. Λοιπά θέματα Σελ. 81
5.2.Γ. Η γλώσσα του ασφαλιστηρίου Σελ. 82
5.3. Υποχρεώσεις του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 82
5.3.Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις (υποχρεώσεις, ασφαλιστικά βάρη, η θέση του ασφαλισμένου-μη λήπτη της ασφάλισης) Σελ. 82
5.3.Α.α. Υποχρεώσεις Σελ. 82
5.3.Α.β. Νόμιμα και συμβατικά ασφαλιστικά βάρη Σελ. 82
5.3.Α.γ. Η θέση του ασφαλισμένου που δεν είναι λήπτης της ασφάλισης Σελ. 84
5.3.Β. Νόμιμα ασφαλιστικά βάρη Σελ. 85
5.3.Β.α. Προσυμβατικές ανακοινώσεις - «αποκάλυψη» των στοιχείων του κινδύνου Σελ. 85
5.3.Β.β. Ανακοινώσεις κατά την διάρκεια της σύμβασης Σελ. 91
5.3.Β.γ. Ασφαλιστικές υποχρεώσεις, βάρη και έννομες σχέσεις μετά την επέλευση του κινδύνου Σελ. 93
5.3.Γ. Συμβατικά ασφαλιστικά βάρη Σελ. 96
5.4. Εξαιρέσεις και έκταση της κάλυψης Σελ. 98
5.4.Α. Εξαιρέσεις Σελ. 98
5.4.Α.α. Οι εξαιρέσεις του ΑσφΝ (νόμιμες εξαιρέσεις) Σελ. 98
5.4.Α.β. Σχετικές εξαιρέσεις Σελ. 99
5.4.Α.γ. Απόλυτες εξαιρέσεις Σελ. 100
5.4.Α.δ. Εξαιρέσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο του λήπτη Σελ. 100
5.4.Α.ε. Καλυμμένα ασφαλιστικά βάρη Σελ. 101
5.4.Β. Έκταση και αντικείμενο της κάλυψης Σελ. 101
ΤΜΗΜΑ ΙΙI
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ασφάλιση κατά ζημιών
6. Γενικοί κανόνες της ασφάλισης περιουσιακών ζημιών
6.1. Η αποκατάσταση των ζημιών κατά το ασφαλιστικό δίκαιο Σελ. 105
6.1.Α. Αποζημίωση και ασφαλιστική ζημιά Σελ. 105
6.1.Β. Διαφορές από την αποκατάσταση των ζημιών κατά το αδικοπρακτικό δίκαιο Σελ. 106
6.1.Β.α. Αποκατάσταση μεμονωμένων ζημιών και αποκατάσταση του συνόλου της ζημιάς Σελ. 106
6.1.Β.β. Διαφορετικοί τρόποι περιορισμού και υπολογισμού της αποζημίωσης Σελ. 106
6.1.Β.γ. Αποζημιωτικός χαρακτήρας της ασφάλισης ζημιών - Απαγόρευση του πλουτισμού Σελ. 107
6.1.Β.δ. Αιτιώδης σύνδεσμος Σελ. 108
6.2. Ασφαλιστικό συμφέρον Σελ. 109
6.2.Α. Σε ευρεία και σε στενή έννοια Σελ. 109
6.2.Β. Ασφάλιση ιδίου και ξένου συμφέροντος Σελ. 111
6.2.Β.α. Ασφάλιση ιδίου συμφέροντος Σελ. 111
6.2.Β.β. Ασφάλιση ξένου συμφέροντος Σελ. 112
6.3. Η ασφαλιστική αξία Σελ. 113
6.3.Α. Έννοια Σελ. 113
6.3.Β. Ασφαλιστική αξία ως βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος Σελ. 114
6.3.Β.α. Aρχική και τελική αξία Σελ. 114
6.3.Β.β. Η αντικειμενική αξία των πραγμάτων κατά τον ΑσφΝ Σελ. 115
6.3.Β.γ. Συμβατικές αποκλίσεις από την αρχή της καταβολής ασφαλίσματος στη βάση της αντικειμενικής αξίας των πραγμάτων - Γενικά Σελ. 116
6.3.Β.δ. Ειδικότερα: Συμβατική αποτίμηση, αξία νέου για παλιό Σελ. 117
6.4. Υπασφάλιση και υπερασφάλιση Σελ. 118
6.4.Α. Υπασφάλιση Σελ. 118
6.4.Α.α. Ο αναλογικός κανόνας Σελ. 118
6.4.Α.β. Διακρίσεις από συγγενή συμβατικά μορφώματα Σελ. 119
6.4.Β. Υπερασφάλιση Σελ. 119
6.5. Ανοικτή ασφάλιση Σελ. 120
7. Επιμέρους θέματα: Ι. Ασφάλιση με περισσότερους ασφαλιστές (πολλαπλή ασφάλιση)
7.1. Συνασφάλιση Σελ. 122
7.1.Α. Γενικά Σελ. 122
7.1.Β. Γνήσια και μη γνήσια συνασφάλιση Σελ. 123
7.1.Γ. Ενωσιακή συνασφάλιση Σελ. 123
7.2. Διαδοχική και διπλή ασφάλιση Σελ. 124
8. Επιμέρους θέματα: ΙΙ. Ασφαλιστού υποκατάσταση
8.1. Προϋποθέσεις της υποκατάστασης Σελ. 125
8.2. Περιορισμοί του δικαιώματος Σελ. 126
8.2.Α. Οι νεωτερισμοί του ΑσφΝ (άρθ. 14, παρ. 2) Σελ. 126
8.2.Β. Υποκατάσταση κατά του Δημοσίου Σελ. 127
8.2.Γ. Περιορισμοί της υποκατάστασης και απαλλαγή του ασφαλιστή λόγω υπαίτιας πρόκλησης του κινδύνου Σελ. 127
8.3. Περισσότεροι υπόχρεοι προς αποκατάσταση της ζημιάς Σελ. 129
8.4. Ειδικότερα: Υποκατάσταση στην ασφάλιση προσώπων Σελ. 129
8.5. Εφαρμοστέο δίκαιο Σελ. 130
8.6. Παραγραφή της αξίωσης του ασφαλιστή κατά του τρίτου Σελ. 130
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑσφΝ
9. Εισαγωγικά Σελ. 131
10. Ειδικά θέματα ασφαλίσεων πραγμάτων
10.1. Ασφάλιση πυρός και συναφών κινδύνων Σελ. 132
10.1.Α. Περιεχόμενο Σελ. 132
10.1.Β. Λοιπές αιτίες ζημιών που καλύπτονται από την ασφάλιση πυρός Σελ. 133
10.1.Γ. Αποκλεισμός της κάλυψης Σελ. 134
10.1.Δ. Η αιτία που προξένησε την επέλευση του κινδύνου Σελ. 134
10.1.Ε. Χρόνος έναρξης της κάλυψης Σελ. 135
10.2. Ασφάλιση μεταφοράς πραγμάτων Σελ. 135
10.2.Α. Έκταση εφαρμογής Σελ. 135
10.2.Β. Κάλυψη «όλων των κινδύνων» Σελ. 136
10.2.Γ. Η θέση του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 137
10.2.Δ. Βάση υπολογισμού του ασφαλίσματος Σελ. 138
11. Ειδικά θέματα ασφάλισης ζημιών μη πραγμάτων - Εισαγωγικά Σελ. 139
12. Οι σημαντικότερες ασφαλίσεις ζημιών μη πραγμάτων
12.1. Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας επιχείρησης Σελ. 140
12.2. Ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων Σελ. 140
12.2.Α. Ασφάλιση πιστώσεων Σελ. 140
12.2.Β. Ασφάλιση εγγυήσεων Σελ. 141
12.3. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών και ασφάλιση εσοδείας Σελ. 142
12.3.Α. Ασφάλιση περιβαλλοντικών ζημιών Σελ. 142
12.3.Β. Ασφάλιση εσοδείας Σελ. 143
12.4. Ασφάλιση βοήθειας Σελ. 144
12.5. Ασφάλιση εμπιστοσύνης Σελ. 144
12.6. Ασφάλιση μισθωτικού κινδύνου Σελ. 145
12.7. Ασφάλιση νομικής προστασίας Σελ. 145
12.7.Α. Έννοια - Περιεχόμενο Σελ. 145
12.7.Β. Οι ειδικότερες ρυθμίσεις Σελ. 146
13. Μικτές ασφαλίσεις Σελ. 146
14. Ασφαλίσεις αστικής ευθύνης
14.1. Ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης Σελ. 147
14.1.Α. Οι δαπάνες που καλύπτονται Σελ. 147
14.1.Β. Η ευθύνη που καλύπτεται Σελ. 148
14.1.Γ. Η διάρκεια ευθύνης του ασφαλιστή Σελ. 149
14.2. Ασφαλίσεις επαγγελματικής αστικής ευθύνης και άλλων ειδικών περιπτώσεων Σελ. 150
14.3. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης - Γενικά Σελ. 152
15. Ειδικότερα: Ασφάλιση αστικής ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων
15.1. Εισαγωγικά Σελ. 153
15.2. Πρόσωπα που υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Σελ. 154
15.3. Πρόσωπα που δεν υπάγονται στην υποχρέωση ασφάλισης Σελ. 154
15.4. Οχήματα και κυκλοφορία που δεν υπάγεται στην κάλυψη Σελ. 155
15.5. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ασφαλιστής έναντι των ζημιωθέντων τρίτων Σελ. 155
15.5.Α. Περιπτώσεις που ο οδηγός επιλήφθηκε «αυτογνωμόνως» το αυτοκίνητο Σελ. 155
15.5.B. Πρόσωπα ζημιωθέντων που δεν θεωρούνται τρίτοι Σελ. 156
15.6. Περιορισμοί ως προς την έκταση της υποχρεωτικά καλυπτόμενης αστικής ευθύνης Σελ. 156
15.7. Οι συμβατικές σχέσεις ασφαλιστή-ασφαλισμένου Σελ. 157
15.7.Α. Η εγγυητική και η συμβατική ευθύνη του ασφαλιστή Σελ. 157
15.7.Β. Εξαιρέσεις και ασφαλιστικά βάρη Σελ. 159
15.8. Παραγραφή Σελ. 160
15.9. Κυρώσεις για τη μη τήρηση της υποχρέωσης προς ασφάλιση Σελ. 160
15.10. Ασφαλιστήριο / Βεβαίωση ασφάλισης Σελ. 161
15.11. Επικουρικό Κεφάλαιο ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων Σελ. 161
15.12. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα. Διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων Σελ. 162
15.12.Α. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης - Πράσινη κάρτα Σελ. 162
15.12.Β. Ειδικότερα: το αναγωγικό δικαίωμα του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης Σελ. 163
15.12.Γ. Ζητήματα διακανονισμού ζημιών από την διακρατική κυκλοφορία αυτοκινήτων Σελ. 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
16. Θεσμοί του δικαίου της θαλάσσιας ασφάλισης
16.1. Αποζημιωτικός χαρακτήρας Σελ. 165
16.2. Διάρκεια Σελ. 166
16.3. Πρόκληση του κινδύνου Σελ. 166
16.4. Υπολογισμός του ασφαλίσματος Σελ. 166
16.5. Το ασφάλιστρο Σελ. 167
16.6. Τρέχουσα ασφάλιση, συνασφάλιση Σελ. 167
16.7. Εγκατάλειψη αντικειμένων της θαλάσσιας ασφάλισης στον ασφαλιστή Σελ. 167
17. Ρυθμισμένα είδη θαλάσσιας ασφάλισης
17.1. Ασφάλιση σώματος πλοίου Σελ. 168
17.2. Ασφάλιση φορτίου Σελ. 169
17.3. Ασφάλιση ναύλου, ελπιζόμενου κέρδους Σελ. 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
18. Γενικοί κανόνες
18.1. Ασφάλιση προσώπων, ζωής, ποσού και επενδυτικές ασφαλίσεις Σελ. 173
18.2. Παρεκκλίσεις από τις γενικές διατάξεις του δικαίου της ασφαλιστικής σύμβασης Σελ. 174
18.3. Ασφάλιση προσώπων για ίδιο και για ξένο λογαριασμό Σελ. 176
19. Ασφάλιση επί της ζωής
19.1. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης Σελ. 177
19.1.Α. Ασφάλιση θανάτου και επιβίωσης του λήπτη της ασφάλισης Σελ. 177
19.1.Β. Ασφάλιση θανάτου τρίτου και ασφάλιση για λογαριασμό Σελ. 179
19.1.Γ. Έγγραφη συναίνεση στην ασφάλιση θανάτου τρίτου Σελ. 180
19.1.Δ. Ειδικότερα ζητήματα Σελ. 180
19.1.Δ.α. Ορισμός δικαιούχου στην ασφάλιση θανάτου Σελ. 180
19.1.Δ.β. Αυτοκτονία του προσώπου του κινδύνου Σελ. 182
19.1.Δ.γ. Επαναγορά (εξαγορά) Σελ. 183
20. Επενδυτικές ασφαλίσεις
20.1. Γενικά Σελ. 183
20.2. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων Σελ. 184
20.3. Ασφαλίσεις ζωής που συνδέονται με επενδύσεις Σελ. 185
21. Ασφάλιση ατυχημάτων Σελ. 187
22. Ασφάλιση ασθενειών Σελ. 188
23. Διαρκής ασφάλιση ασθένειας Σελ. 188
ΤΜΗΜΑ ΙV
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
24. Η κρατική εποπτεία επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
24.1. Αντικείμενο κρατικής εποπτείας Σελ. 191
24.2. Εποπτευόμενα πρόσωπα Σελ. 194
24.2.Α. Οι επιχειρήσεις Σελ. 194
24.2.Β. Εποπτεία (αντ)ασφαλιστικών επιχειρήσεων που ανήκουν σε όμιλο Σελ. 194
24.2.Γ. Οι μέτοχοι Σελ. 195
25. Βασικοί όροι και κανόνες λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
25.1. Εισαγωγικά Σελ. 196
25.2. Γενικές προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης ασφαλιστικών εργασιών στην Ελλάδα (από ελληνικές επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τρίτων χωρών) Σελ. 196
25.3. Άρνηση χορήγησης και ανάκληση άδειας λειτουργίας Σελ. 198
25.4. Συνέπειες της ανάκλησης λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης Σελ. 199
25.5. Τεχνικές προβλέψεις Σελ. 200
25.6. Αποτίμησης στοιχείων του ενεργητικού/ ίδια κεφάλαια/ασφαλιστική εκκαθάριση Σελ. 202
26. Η ελληνική ασφαλιστική επιχείρηση
26.1. Άδεια σύστασης και λειτουργίας Σελ. 205
26.2. Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας και Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση Σελ. 205
26.2.Α. Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας/ΚΑΦ Σελ. 205
26.2.Β. Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση/ΕΚΑ Σελ. 207
26.3. Διοίκηση/βασικές λειτουργίες/ευθύνη Σελ. 208
27. Μη ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις
27.1. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτων χωρών Σελ. 208
27.2. Ενωσιακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις Σελ. 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΑΛΛΗΛΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΠΑΡΟΧΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
28. Αλληλασφαλιστική επιχείρηση Σελ. 211
29. Αντασφαλιστική επιχείρηση Σελ. 212
30. Πάροχοι Επαγγελματικών Συνταξιοδοτήσεων (ΠΕΣ)
30.1. Γενικές ρυθμίσεις Σελ. 214
30.2. Χρηματοοικονομική κατάσταση των ΠΕΣ Σελ. 216
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
31. Κοινοί κανόνες για όλα τα είδη διαμεσολαβούντων
31.1. Εισαγωγή Σελ. 217
31.2. Πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων Σελ. 218
31.3. Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής δευτερεύουσας δραστηριότητας Σελ. 220
31.4. Εγγραφή στο μητρώο / Ασυμβίβαστα Σελ. 220
31.5. Τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες Σελ. 222
31.6. Κανόνες δεοντολογίας/πληροφορίες/υποχρεώσεις σχετικά με το ασφάλιστρο και ασφάλισμα/πρότυπα διανομής, διασταυρούμενες πωλήσεις Σελ. 222
32. Κατηγορίες των διαμεσολαβούντων
32.1. Εισαγωγικά Σελ. 225
32.2. Ασφαλιστικός πράκτορας / συντονιστής ασφαλιστικών πρακτόρων Σελ. 225
32.3. Μεσίτης ασφαλίσεων Σελ. 227
32.4. Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και ελευθερία εγκατάστασης Σελ. 228
32.5. Επενδυτικά προϊόντα που βασίζονται σε ασφάλιση Σελ. 229
32.6. Κυρώσεις Σελ. 230
Παράρτημα Νομοθεσίας Σελ. 233
Ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο Σελ. 253
Back to Top